SK » Posolstvá»


Som váš Veľkňaz
Zbožštím vás, pretože som Božstvo
Poďte a potešte Ježiša

21. november 1988

Chvála Bohu. Zvelebený buď náš Pán! Pane?

Ja som to. Vnímaj, aké je Moje Srdce

(Najsvätejšie Srdce Ježišovo je najnežnejšie, najvrúcnejšie a nejochotnějšie odpúšťať zo všetkých sŕdc.)

Ako len som Ti mohla odporovať?

(Posolstvo pre naše modlitebné stretnutie:)

Som Láska. Som Najvyšší Zdroj Lásky, preto Mi neodporujte. Poďte ku Mne, ponorte sa do Mňa, lebo som Oceán najnežnejšej Lásky a Pokoja. Čerpajte všetci z Môjho Svätého Srdca, nech oživíte svoje duše. Chcem vás urobiť krásnymi, chcem vás zdokonaliť. Poďte a jedzte odo Mňa a budete žiť na veky,1 lebo som Živý Chlieb, Chlieb Života!2

Milovaní, nepochybujte o tomto Volaní Božskej Prozreteľnosti. Stále ešte som medzi vami, som so Svojou pomocou prítomný vo vašich zhromaždeniach, vnímajte Moju Prítomnosť! Som Veľkňaz, ktorý hovorí vo vašich srdciach a povzbudzuje vás, aby ste sa ku Mne priblížili. Stále sa pokúšam pritiahnuť vás k Sebe. Ach, ako po tom túžim, aby som vás všetkých mohol vziať do Náručia a s veľkou Nežnosťou objať. Ako veľmi si želám, aby ste ku Mne s dôverou prichádzali. Som váš Veľkňaz, ale aj váš Svätý Boh, váš Brat, váš Sprievodca, váš Manžel. Som váš Stvoriteľ a vy všetci ste Moja sejba ...

Vassula, som a vždy budem v týchto modlitebných zhromaždeniach. Tvoje prejavy sú odo Mňa, Moje Slová budú vychádzať z tvojich úst. Vari som nepovedal, že zavodním Svoj sad a zalejem Svoju kvetinovú záhradu? Budem nad vami ako ranná hmla, aby na vás všetkých spočinula Moja Rosa Pokoja a Lásky, preto sa nestavajte proti Mne. Mojím úmyslom je, aby si ty, tvorstvo, skrásnelo! Požehnaní tí, ktorí sa Mi otvoria a dajú sa preniknúť Mojou Rosou Pokoja a Lásky. Požehnaní sú tí, ktorí sú Mne verní a milujú Ma, budem ich k Sebe priťahovať stále bližšie a zahŕňať ich Svoju Láskou

Ste stvorení podľa Môjho Obrazu a ste povolaní žiť ako tento Obraz - Obraz, na ktorý mnohí z vás už zabudli. Ale Ja, Veľkňaz, vám pripomeniem Svoje Božstvo a Svoju Svätosť. Dám vám poznať, že som Svätý.

Ježišu?

Ja som to. Chcem vám všetkým pripomenúť, že som Svätý, aby ste žili sväto. Som Láska a zo Svojej Nekonečnej Lásky dávam znamenia a varovania na rôznych miestach po celej zemeguli. Azda som vám nepovedal, že Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v Mojom Mene, vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril?

(Svätá Mária:)

Kvetina, maj Môj Pokoj. Dávaj teraz dobrý pozor, buď poslušná a nebudeš sa musieť ničoho báť. Ó, Vassula, Ježiš ťa nekonečne miluje. Stará sa o teba, ty a On zdieľate Jeho Kríž. Ježiš ťa nikdy neopustí.

Áno, som to Ja, poď a trocha si oddýchni. Som s tebou.

my, nás?

(Pokračovanie posolstva pre naše modlitebné stretnutie:)

Ježišu?

Ja som to. Som Pán, Ukrižovaný Deti Mojej Duše, milovaní Môjho Srdca, Láska veľmi trpí.

Pochopte, ako trpím. Cítim sa opustený, zabudnutý od Svojich vlastných, ktorí Ma zradili Som dnes na Kríži pri Svojom druhom Umučení Krajina je vyprahlejšia ako kedykoľvek predtým A vy, milovaní, tým budete trpieť. Ste obeti. Mnohí z vás budú vyhladovaní, druhí budú v stálom pokušení Zlého. Ako je Mi vás všetkých ľúto! Moje Srdce krváca, keď sa na to všetko pozerám zo Svojho Kríža. Moje Oči sa plnia Krvavými Slzami.

Dávam vám všetkým hojné znamenia, ale len veľmi málo ľudí na nich dbá Príďte ku Mne so svojimi modlitbami, som Prítomný a počujem vás! Príďte do Náručia svojho Záchrancu. Dajte Mi svoje chyby a Ja vás očistím a uzdravím. Zbožštím vás, lebo Ja som Božstvo, zdokonalím vás! Poďte ku Mne takí, akí ste, nebojte sa Ma. Som Láskyplný Boh. Som plný Zľutovania s úbožiakmi. Som Boh plný Súcitu! Modlite sa ku Mne, hovorte so Mnou, neotáľajte! Tak veľmi na vás čakám ...

Moja Láska k vám všetkým je Preveľká, takže Ja, Najsvätejší, Večný a Pán všetkého tvorstva som sa sklonil k vám, aby som vás dosiahol, uzdravil a spasil Som medzi vami stále, až do konca ...

Požehnaní sú tí, ktorí hlásajú Moje Posolstvo Lásky a Pokoja! Požehnaní všetci, ktorí prichádzajú ku Mne a tešia Ma. Buďte so Mnou zajedno. Zostávajte vždy v Mojej Láske

Milované deti, som vaša Svätá Matka, som Matka všetkého Ľudstva. Moji milovaní, Ježiš trpí oveľa viac, než sa dá vyjadriť ľudskými slovami, prežíva teraz Svoje druhé Umučenie! Vnímajte Naše Srdcia, ako veľmi trpia.

Dnes prebieha veľká bitka. Satan zbesilo útočí a Svätý Michael s Božími anjelmi bojuje proti nemu. Zem cíti otrasy tejto veľkej bitky. Potrebujem vaše modlitby, milovaní. Nikdy neprestávajte s modlitbou. Modlite sa, Moji milovaní, buďte ako žiariaci anjeli svetla v tejto temnote. Modlite sa za záchranu duší. Modlite sa, milovaní, za obrátenie hriešnikov. Počítam s každým z vás ...

Prosím vás, chápte, ako sa môže cítiť matka, keď vidí, ako jej deti kráčajú k večnému ohňu, a ako jej je, keď niektorí z tých, ktorých miluje, sa do tohto ohňa zrútia ...

Rozjímajte predsa o tom, a budete Ma lepšie chápať

Končím Svoje Posolstvo tým, že vás požehnám v Mene Otca, Syna a Ducha Svätého

Poďte a potešte Ježiša ...

Môj Pane?

Som vždy šťastný, keď vidím, ako sa kvôli Mne snažíš mať pri modlitbe Ruženca Tajomstvá viery živo pred očami. Požehnané dieťa, uč aj ostatných modliť sa Svätý Ruženec pomaly a rozjímavo. Je to k ničomu, keď sa to len odrieka perami. Každá modlitba by mala vychádzať zo srdca. Musíte cítiť, čo hovoríte. Preto si doprajte čas na meditáciu a rozjímajte každé Tajomstvo ...

Ďakujem Ti, môj Pane.
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved