SK » Posolstvá»


Slávnosť Najsvätejšieho Srdca
Hľadám vaše srdce

1. jún 1989

(Slávnosť Najsvätejšieho Srdca)

Sväté Srdce Ježišovo?

Ja som to; Moje Sväté Srdce dnes volá všetky národy, aby počuli Môj Hlas; som Láska som Pokoj, som Cesta, Pravda a Život; niet iného útočišťa pre spásu vašej duše než Moje Sväté Srdce dcéra, napíš so Mnou modlitbu, ktorú som ti diktoval vlani

ó Sväté Srdce Ježišovo
uč ma Svojim Cestám,
Sväté Srdce Ježišovo,
veď ma Cestou Bezúhonnosti,
vzďaľuj ma od zlého
a nevydávaj ma jeho vôli,
Sväté Srdce Ježišovo,
buď Skalou, ktorá ma chráni,
pretože Ty si moje Útočište,
daj mi Svoju Lásku a Pokoj,
aby ma viedli a chránili,
amen;

Sväté Srdce Ježišovo,
Ty nás zahŕňaš dažďom požehnaní,
Sväté Srdce Ježišovo,
Ty dávaš opusteným trvalý Domov.
Tvoja rodina našla Domov.
Nech je požehnaný náš Pán,
ktorý nás zachraňuje deň za dňom
a privádza nás jedného za druhým
do Svojho Svätého Srdca.
Nech je požehnaný náš Pán,
ktorý nesie naše bremená
a zdieľa naše utrpenie.

Pane?

Ja som to; vnímaj Moju Prítomnosť, sústreď sa a počúvaj Ma

(Posolstvo pre modlitbové stretnutie.)

pokoj vám všetkým;

som Pán, váš Spasiteľ a Ten, ktorý hľadá vaše srdce; Ja som Ten, ktorý neúnavne stojí pred každými dverami a klope; som Ten, ktorý vyhľadáva hriešnika a múdreho zanecháva v úžase; som Ten, ktorý rozhojňuje Svoje požehnania a jemne vás pripravuje, aby ste vstúpili do Môjho Nového Jeruzalema;1 som Svätá Trojica, všetci v Jednom a Tom Istom, kto so Svojím Plánom Spásy vás pripravuje, aby ste sa všetci zjednotili do jedného svätého, jediného stáda som Ten, kto zastavuje rast veľkých stromov a dovoľuje rásť malým;

nebojte sa, milovaní, pretože v tejto pustatine Ja zasejem nové zrná Lásky a Pokoja; oživím Svoju záhradu, aby tí, čo sú bezbožní a skazení, videli a poznali, že Moja Božia Ruka je nad vami nad všetkými; kamenné srdcia pochopia Moje Bezhraničné Milosrdenstvo a to, že Ja, Svätý, som medzi vami držím vás za pravú ruku, vnímajte Moju Prítomnosť; neopustím vás, tak sa nebojte; áno, každého z vás vezmem za ruku a budem vás formovať, aby ste boli nazývaní deťmi Svetla a slúžili spravodlivosti Ja, Pán, som povedal už na samom začiatku, že chcem, aby ste boli svätí, ako Ja som Svätý;

pretože som váš Boh a vy ste Môj ľud, budete musieť nasledovať Môj Zákon Môj Zákon je Zákonom Lásky; učte sa, ako Ma milovať; učte sa, ako sa Mi klaňať; Ja hľadám vaše srdce; nenačúvajte svetu, načúvajte Môjmu Volaniu Lásky, načúvajte tlkotu Môjho Srdca, každý jeden úder je volaním k jednej duši;

poďte ku Mne, do Môjho otvoreného Náručia, vrhnite sa do Môjho objatia a pociťujte túto Lásku, ktorú k vám mám, pociťujte toto Milosrdenstvo, ktoré mám k vám všetkým! vráťte sa ku Mne a Ja vás uzdravím; uchovávajte s láskou a vyryte si Moje Slová do svojho srdca; nedopustite, aby Moje Slová boli odviate vetrom;

poďte a upriamte svoje oči na Mňa a nedovoľte nikomu, aby odtrhol váš pohľad odo Mňa uvedomte si Milosti, ktoré vám ponúkam, keď Ja, Pán, ...

kvetina, premôž svoju apatiu;

Pane Ježišu, pomôž mi z toho!

poteš Ma a počúvaj Ma;

Pomôž mi počúvať Ťa, môj Pane.

....2 som prítomný; slávnostne vás všetkých žiadam, aby ste vyznali svoju vinu a túžili po Mne; Môj Duch Milosti sa vylieva na vás všetkých, aby vás vytrhol z tohto ducha letargie, ktorá na vás tak ťažko dolieha, a oživil vás skôr, než prepadnete rozkladu, preto otvorte uši a počúvajte Ma; viem, že väčšina z vás ste teraz mŕtvi, aj keď si myslíte, že ste živí, ale to je kvôli tomu, že sa zdráhate úplne sa Mi odovzdať;

dôverujte Mi a neodporujte Mi, oddajte sa Mi; odovzdajte sa, odovzdajte sa a dovoľte Mne, vášmu Milujúcemu Bohu byť Uchvatiteľom vášho malého srdca; nebojte sa, som Láska a Láska túži skrášliť vaše srdce, preto buďte pozorní na Moje Slová; ony sa vám môžu zdať jednoduché, ale Ja som Boh Jednoduchosti; som Mierny a Pokorný;

viem, že mnohí z vás si nikdy neprestanú myslieť, že sa opakujem, ale to je preto, že Moje Slová, zdá sa, do vás vôbec neprenikajú! ak sa opakujem, je to pre kvôli vašej letargii, kvôli pre vašej hluchote; pretože toľkí z vás neuplatňujú Moje Slová v praxi;

prichádzam vám ponúknuť Svoje Srdce na Dlani, prichádzam vám ponúknuť Svoj Pokoj a Svoju Lásku, prichádzam vás všetkých zjednotiť do jedného Stáda, prichádzam vzkriesiť túto mŕtvu éru k životu; poďte a chváľte Ma, svojho Pána, ktorý sa k vám sklonil z Nebeského Trónu, aby vás pozdvihol k Sebe a oživil vás; velebte Ma, vy všetci, ktorí čakáte, až na vás zostúpi Môj Duch Milosti; choďte a hlásajte Moju Spravodlivosť všetkým národom a nech Moje Posolstvo dôjde do všetkých končín tejto zeme, nech počujú Moje Volanie Lásky; buďte radostní a potešení dnes vy všetci, ktorí žíznite po Mne, lebo vás naplním; osušte svoje slzy vy všetci, ktorí ste dňom i nocou utláčaní, pretože som tu, aby som vás potešil a chránil;

Moje Sväté Srdce vás všetkých volá, aby ste prichádzali ku Mne vo svätosti; oprite sa o Mňa a budem vás viesť ku Svojmu Svätostánku, kde na vás čakám vo dne v noci; každý deň sa vám ponúkam; poďte, poďte a prijmite Ma vo svätosti a v čistote; neurážajte Ma; buďte čistí a svätí, keď Ma prijímate, sústreďte sa a rozoznávajte Moju Živú Prítomnosť v malej bielej Hostii; dajte Mi pocítiť svoju svätosť a čistotu; ah, keby ste len vedeli, akú Milosť vám ponúkam!

poďte, potešte Ma rozjímaním Mojich Posolstiev, potešte Ma a žite Moje Posolstvá, urobte Mi radosť a zmeňte svoje životy šťastný človek, ktorý rozjíma o tom, čo mu dnes ponúkam a skúma svoje srdce i svoju dušu, pretože Ja ho pozdvihnem; šťastní sú Moji kňazi, biskupi a kardináli, ktorí ku Mne prichádzajú ako colník,3 priznávajúc svoju vinu, pretože v týchto srdciach Moje Slovo zapustí korene a bude prosperovať; potom snímem závoj z ich očí, aby videli a svojím srdcom pochopili, že všetko, čo potrebujem je Láska, Láska a Poklona;

ale beda! toľkí z týchto služobníkov prepadli kúzlu Satana! ako môžem strpieť ich formality a ich pseudo-pokoru, keď v ich vnútri chýba láska? kto tu zostal, aby sa Mi klaňal? kto bude medzi nimi všetkými prvý, aby dal príklad Mojim deťom a príde so srdcom plným lásky ku Mne, padne na tvár v Mojej Svätej Prítomnosti a bude sa Mi v tichu klaňať?

všetko, čo žiadam, milovaní, je láska vo svätosti; hľadám vaše srdce poďte a ponúknite Mi svoje srdce a Ja ho napojím Svojou Láskou, aby ste potom aj vy mohli napĺňať srdcia Mojich detí som váš Svätý, ktorý sa vás pýta túto jednoduchú otázku: kde je stádo, ktoré som vám kedysi zveril, stádo, ktoré bolo vašou chválou?4 očistite sa, kajajte sa, poslúchajte vikára Mojej Cirkvi, Jána Pavla II, ktorý vás nikdy nesklame, ale ktorého vy odstrkujete a ignorujete … vy všetci, ktorí sa mu stále posmievate, veľmi ťažíte Moje Sväté Srdce ... zrádzaný Ja Som, a Svojimi Vlastnými ... ako dlho ešte chcete byť Môjmu stádu klamnou oázou? fatamorgánou v nekonečnej púšti?

bratia, všetko, čo žiadam od vás, je Láska; poďte a adorujte Ma, nemárnite čas a nehľadajte Ma tam, kde nie som; buďte príkladom Môjmu stádu; Láska čaká, príďte a adorujte Ma, poďte a klaňajte sa Mi, vášmu Bohu a vášmu Kráľovi; vráťte sa ku Mne, bratia Moji, a Ja, váš Ježiš, so Svojím Svätým Srdcom pulzujúcim večnou láskou, sa nad vami zľutujem a nechám vaše hriechy prejsť okolo a nikdy vám nebudem pripomínať ani jeden z nich

hľadajte Ma, kým Ma ešte môžete nájsť v Mojom Milosrdenstve5 a Ja prídem a otvorím oči slepých a uši tých, ktorých som urobil hluchými, odpečatím; dovolím vám vidieť Moje Svetlo a počuť a chápať Moje Slovo, aby ste sa obrátili a mohli chváliť a velebiť Mňa, svojho Boha, zo samých  hĺbok vášho srdca

Ja, Pán, kladiem Ruku na vašu hlavu a žehnám vám buďte jedno;

žehnám ti, Moje dieťa; poď, počúvaj Moju Matku;

kvetina, vnímaj Ma; milujem ťa, pamätaj si, že ťa budem brániť, ako levica bráni svoje malé mláďatá; buď požehnaná a počuj Moje Posolstvo:

Moje dietky, neodporujte Božiemu Volaniu; podvoľte sa, oprite sa o Neho a nechajte Ho vládnuť vo svojom srdci; počúvajte Ho a konajte to, čo vám hovorí; som vaša Svätá Matka, ktorá vám všetkým pripomína, že Pánovo Slovo je Život, Božie Slovo je Svetlo; mnohí z vás počujú Jeho naliehavé Prosby Lásky, ale akonáhle opustíte tieto priestory, svet vás stiahne späť, a tak sú Jeho Prosby Lásky zabudnuté

v minulom Posolstve som vás žiadala, aby ste rozjímali a preskúmali svoje svedomie, dnes sa vás pýtam: prečo toľkí z vás, ktorí počuli Moje Posolstvo, prichádzajú dnes, aby si vypočuli nové Posolstvo, keď o tom minulom ani nerozjímali, ani si ho znovu neprečítali?

Moje Nepoškvrnené Srdce vás všetkých miluje, drahé deti, a preto vás dnes opäť žiadam, aby ste znova čítali Moje predošlé Posolstvo a uviedli ho do praxe; všetkých vás milujem; nikdy nezabudnite, že Moje Nepoškvrnené Srdce je balzamom na vaše starosti;

žehnám vám všetkým, v Mene Otca i Syna i Svätého Ducha, amen

(Úryvky Písma, ktoré sa majú čítať: 1 Tim 4,1-16 ; 1 Tim 6,20-21 ;
2 Tim 2,14-26 ; 2 Tim 3,1-17.)


1 to znamená do nášho nového stavu, až budeme očistení
2 Ježiš pokračuje v diktovaní
5 predtým, než príde Jeho SpravodlivosťChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved