SK » Posolstvá»


Prebodli Ruky, ktoré ich stvorili
Poďte a čerpajte z Ježišovho Svätého Srdca
Poďte a klaňajte sa Mu

10. marec 1990

(Posolstvo k modlitebnej skupine 31. marca 1990.)

Pokoj vám. Ja, Pán Ježiš, vás milujem. Najdrahšie deti, vedzte, že som Večná Pravda. Som Cesta, ktorá vás vedie k Večnému Životu

Ste pripravení v týchto pôstnych dňoch kráčať po Mojom Chodníku? Ste s to poznať, že Ja som Ten, ktorý vyznačil Svoju Cestu Svojou Vlastnou Krvou? Dnes k vám hovorím, Ukrižovaný, s Piatimi Ranami. Som Obeť Lásky, ktorá hľadá vaše srdce. Poďte, priblížte sa, vy, ktorých Moje Srdce hľadá, vy, ktorí ešte váhate. Poďte ku Mne, preniknite do Rán Môjho Srdca, aby som vás mohol zapáliť a dať vám poznať, že v Ňom nájdete svoj Pokoj a Radosť.

Poď ku Mne bližšie, duša, a dovoľ Mi dýchnuť na teba Svoju sladkú vôňu, oživiť ťa. Oddaj sa Mi úplne a Ja zaviniem tvoju dušu do Svojho Svätého Srdca. Volaj ku Mne a Ja ti odpoviem, hľadaj Ma horlivo a nájdeš Ma. Nechaj svojich zlých ciest a vykroč na Môj Chodník, a Ja ťa pozdvihnem a uchvátim tvoju dušu, aby bola radosťou Mojej Duše.

Moja Láska je ako Studňa, Prameň Živej Vody, preto poďte a čerpajte z tejto Studne a budete žiť. Nebuďte ako svet, pretože svet neoceňuje Moju veľkú Lásku

Moje dieťa, pochopila si plne Moje Umučenie? Som Ten, ktorý vás vyslobodil zo Smrti. Prenasledovaný som bol kvôli vám, pre vaše vyslobodenie som bol znetvorený ranami, opľuvaný, posmievaný, v opovrhnutí. Pre Svoju veľkú lásku k vám som bol nemilosrdne bičovaný. Niesol som na Ramenách vaše hriechy a nesťažoval som sa ani slovom, "ako baránok vedený na zabitie, ako ovca, ktorá pred tým, kto ju strihá, neotvorí ústa."1 Aby som vás vyslobodil, Moji milovaní, nechal som sa prebodnúť tými, ktorých som stvoril. Áno, prebodli Ruky, ktoré ich stvorili, a Svojimi Ranami, som vás uzdravil ... kvôli vám som trpel celé hodiny, aby som vyzdvihol vašu dušu z jamy. Som Svätý, a napriek tomu som dovolil, aby ste Ma natiahli na Kríž, až sa Kĺby vo Mne trhali. Vnímajte dnes Moju trýzeň, vnímajte Moju žízeň po láske, láske, ktorú žiadna povodeň neuhasí a žiadny dravý prúd neodnesie

Uzriem vás niekedy, vás, ktorí ešte blúdite v pustatine? Vráťte sa ku Mne a zmierte sa so Mnou a žite sväto, zanechajte svojich ciest. Smutne a so slzami v očiach som badal, ako táto nesvätá generácia odchádza, nasleduje Skazenosť miesto Cnosti, Smrť miesto Života, pretože táto generácia sa opiera o nepravdu, tak plodí racionalizmus, ktorý vedie k ateizmu. Ako dlho už musím zostávať olúpený a sám v každom Svätostánku, zatiaľ čo Mi po Tvári tečú Krvavé Slzy a každý kúsok Môjho Srdca puká? Moja trýzeň z Getseman sa v Mojej Duši opakuje každú hodinu. Vstúpte do Mojich Rán a pochopíte Moje bolesti.

Videl som už od začiatku, ako bez ohľadu na Moju Obeť proti Mne povstanú klany a rozdelia Moje Telo, vymyslia toľko nových doktrín, a až ich rozkol zatemní ich zmysel pre to, čo je správne a čo nie, stratia zmysel pre bratstvo. A od tej doby nárek Mojich baránkov preniká Mojím Uchom ... a dnes ako ozvena Môj Krik z Kríža ide ku všetkým národom, aby vás všetkých zavolal späť a zjednotil. Preto keď sa Ma niekto opýta: "Prečo Ti po Tvári tečú tieto Krvavé Slzy?" odpoviem: Sú prelievané pre teba, sú to Slzy zavinené hriechmi a nečistotou. A keď sa Ma spýtate: "A čo tieto známky na Tvojom Tele? Prečo sú doširoka roztvorené Tvoje Rany?" odpovedám: Týto Rany, Moje dieťa, Mi dávajú bez milosti každý deň tí, ktorých najviac milujem, ale ktorí sa teraz obrátili proti Mne a nechali Moje Rany doširoka roztvorené, keď práve oni kedysi hovorili: "Radi by sme sa  učili  Tvojim Cestám a  nasledovali Ťa" Rozumovo sú v temnote, a kým nezomrú svojmu sebectvu, nebudú schopní vidieť Svetlo.

Dnes opäť, v týchto dňoch pôstu, prichádzam k tebe, Moje dieťa, hriešnik, spravodlivý alebo nespravodlivý, či vyvrhnutý z ľudstva, alebo zmietaný na rôznych cestách tohto sveta, prichádzam ťa žiadať o zmierenie. Choď a zmier sa so svojím bratom, pretože zmierením s ním sa zmieruješ so Mnou, svojím Bohom. Obetuj Mi svoj Pokoj, ako Ja ti darujem Svoj Pokoj, napodobňuj Ma a buď svätý. Obetuj sa a posti, aby si mohol rásť v Mojom Duchu, ktorý je: Láska, Svätosť a Pravda.

Potrebujem vašu svätosť. Nebuďte ako šakaly, ktorí žijú v noci! Poznal som vaše zámery dávno predtým, než ste sa narodili. V týchto dňoch vylievam Svojho Ducha na váš národ, aby ste rástli ako tráva na vlhkých miestach. Zostupujem, aby som naplnil vaše sýpky Svojimi plody. Prichádzam vás prebudiť z vašej ľahostajnosti a odviesť vás zo zlých ciest.

A teraz žiadam zvlášť tých, ktorí nosia Moje Meno a pracujú pre Jednotu a Pokoj, prosím vás, príďte ku Mne ako deti, Predstúpte predo Mňa a odpovedzte na tieto otázky:

Bratia, urobili ste všetko, čo je vo vašich silách, aby ste zachovali jednotu Môjho Tela?

Povedzte Mi, bratia, kde je Pokoj, ktorý som vám odkázal, Dar, ktorý som vám dal?

Prečo sa stále vo Mne rôznite?

Snažíte sa opravdivo o jednotu vo viere v praxi?

Hovorím vám, obnovte svoju myseľ duchovnou revolúciou, revolúciou lásky. Zabudnite na nevraživosť jedných voči druhým a príďte ku Mne obnovení, príďte ku Mne čistí. Precitnite zo spánku! Stojím za dverami a klopem. Nebuďte ako soľ, ktorá stratila chuť, buďte ako strom, ktorý vyráža konáre milosti a prináša ovocie svätosti. Plňte Môj Zákon tým, že sa zjednotíte a budete si vzájomne pomáhať ako včera.

Dvíham Svoje Oči k Otcovi a modlím sa k Nemu:

Otče Svätý,
zachovaj tých, ktorých si Mi dal
verných Tvojmu Menu,
aby boli jedno ako My.2
Aby všetci boli jedno3

Otče, Spravodlivý,
pripomeň im Moju poslušnosť, Moju pokoru,
Moju úprimnosť a Moju veľkú Lásku,
nech skončí Moje Utrpenie,
nech Moje Telo prestane krvácať.
Daj im poznať ich omyly a zmieriť sa,
aby Ma neprijímali nehodne,
keď ku Mne prichádzajú a prijímajú Ma.
Otče, povolaj pastierov a uč ich, aby boli
ústupčiví a učenliví jedni voči druhým,
skromní a pokorní.
Kiež si v tejto pôstnej dobe
uvedomia Moju zmiernu Obeť
a hľadajú pravú Múdrosť vo Mne.
Amen

Šťastný je človek, ktorý Mi načúva, šťastní tí, ktorí kráčajú Mojimi Cestami, šťastný je človek, ktorý sa pokoruje, šťastní sú chudobní v duchu, lebo ich je Kráľovstvo Nebeské.

Ja, Pán, žehnám vám a vašim rodinám, Svoje znamenie Lásky vdychujem na vaše čelá a Svoj Pokoj do vašich malých sŕdc. Nikdy nezabúdajte, že Láska je vždy s vami.

Buďte jedno.

(Posolstvo Panny Márie.)

Pokoj vám Vnímajte Moju Prítomnosť uprostred vás, nech je vám všetkým daná táto milosť ...

Milované deti, prosím vás, očistite svoju dušu. Pripravte v týchto pôstnych dňoch svoju dušu, aby ste chápali a plne prenikli do Kristovho Utrpenia. Pochopte, ako sa pre vás obetoval, aby vás vyslobodil zo všetkej zlosti, a očistil vás, aby ste mohli byť Jeho adoptívnymi deťmi Boh vás žiada o zmierenie a pokánie. Ľutujte a verte v radostnú zvesť. Buďte zmierení s Bohom, a stanete sa Jeho Dedičmi pre Život Večný Boh vás chce dokonalých, aby ste dospeli k dokonalosti. Chcem vám pripomenúť, že toho nemôžete dosiahnuť bez zmierenia skrze Neho a pre Neho Sebaodriekanie vás povedie cestou k dokonalosti

Ja, vaša Svätá Matka, sa u Otca neustále prihováram za vás všetkých, za vašu dobrovoľnú oddanosť a aby ste sa stali dokonalými. Ježiš a Ja k vám takto prichádzame varovať vás a prebudiť zo spánku. Čas plynie, a keď sa už mnohí z vás prebudili, Satan zdvojnásobuje svoju zlobu a úklady a podarilo sa mu, že dosť vás znovu upadlo do hlbokého spánku. Chce vás rozdeliť, vyvolať medzi vami spory a odrezať vás od Vínneho kmeňa. Odolávajte všetkým pokušeniam, odolávajte zlu, premôžte ho láskou. Sebectvo prekonávajte obetavosťou, zlobu premôžte dobrom. Dokazujte Bohu svoju lásku k Nemu dobrými skutkami. Milujte svojho blížneho ako seba. Našimi posolstvami je potrebné sa riadiť a nie ich len čítať, musíte ich žiť. Ukážte Bohu, že ste Jeho deťmi tým, že budete čistí, pokorní, poslušní a skromní.

Moji kňazi ... milujem vás, vy, ktorí ste ovce, ktoré Ježiš zhromažďuje vo Svojom Náručí a inštruuje. Poďte a čerpajte z Ježišovho Svätého Srdca, nech oživíte svoju lásku, aby sa stala horúcim plameňom, a tak sa prenášala k Ježišovým baránkom. Nasledujte Kráľa Pokoja, a spoznáte Ho. Ježiš, ktorý je Obeťou, vám pomôže viac sa obetovať. Nájdite Ho, milovaní, v prostote srdca. Boh nie je zložitý. Svätý svätých hovorí najskôr jedným spôsobom a potom druhým, aby ste pochopili, že čas nalieha. Som plná bolesti a dusia Ma Slzy a Srdce Mi prekypuje starosťami, keď vidím toľko Svojich detí v hlbokom spánku, ako odmietajú Moje Láskyplné varovania. Volám vás po celý deň, volám vás po celej zemeguli, úpenlivo vás prosím, obráťte sa a priblížte sa k Bohu.

Moje milované deti, neprichádzam vás karhať. Prichádzam vás z lásky varovať, pomôcť vám a vychovávať vás v duchovnom raste. Som vaša Matka, a vidím, ako rastiete. Milujem vás a Mojím cieľom je vychovávať vás, aby ste rástli v Bohu. Prijmite s radosťou tieto dni milosti. Boh vás neopustil ani vás nezavrhol. Nikdy  od vás  neodvráti  Svoju Svätú Tvárpreto prijmite Jeho Svätého Ducha Milosti s radosťou a spevom.

Potešte Naše Srdcia a rozširujte Naše Posolstvá po všetkých končinách zeme  a obracajte nimi ďalšie duše Túžim vidieť všetky kostoly plné, živé a hrejivé, preto žite Naše Posolstvá. Vylievam na vás milosti, aby som vás povzbudila. Buďte požehnaní a poďte bližšie k Ježišovmu Krížu, ako som Ja bola s Jánom a so Svätými ženami. Poďte a klaňajte sa Mu, poďte a uctievajte Ho, nech Duch Svätosti s vami zostáva navždy.

Ja, vaša Svätá Matka, žehnám vám a vašim rodinám.

(Čítanie z Písma Mt 5,17-26.)Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved