SK » Posolstvá»


Prečo sa tento národ bojí piť Ma a jesť Ma?

30. júl 1990

(Rhodos - kláštor sv. Nectaria)

(Bola som v tomto kláštore päť dní. Päť dní pôstu a mlčania. Len modlitba a rozjímanie.)

Pane?

Ja som to. Nikdy nepochybuj. Dávam ti Svoj Pokoj. Vstúp do Môjho Srdca

(Keď Pán povedal: "Dávam ti Svoj Pokoj", videla som, ako sa otvorilo Nebo, a bola som vítaná v Jeho Srdci.)

Čas nalieha, hodiny plynú ... poď bližšie ku Mne a počúvaj, čo chcem povedať Cirkvi na Rhodose:

Hľaďte na Moje Dlane, Môj Bok a Moje Nohy, cíťte Moje Rany ... tí, ktorí nebudú piť z Mojich Rán, zvädnú a uschnú. Som vaša Spása, tak prečo sa tento národ bojí piť Ma a jesť Ma? Kričí o pomoc, ale potom nikto nepríde, aby Ma pil a jedol a bol uzdravený. Azda som nepovedal, že Mojimi Ranami, budete uzdravení? Vykročte teda z tejto nekonečnej púšte, nech počujem zvuk vašich krokov Poďte a prijmite Ma.

Tento národ nepoznáva Volanie Mojej Lásky. Zhľiadam s úzkosťou z Neba, aby som vás všetkých spasil. Vylievam na vás Svoje Srdce. Posielam k vám Múdrosť, až k vašim dverám, aby vás učila, že Mojou Témou je LÁSKA, ale má vôbec niekto uši? Zložil som pre vás Novú Pieseň Lásky a pre Svoje Sväté Meno, maličkí, zostupujem až k vám. Ja, váš Kristus, prichádzam uchvátiť vaše srdce Svojou Novou Piesňou Lásky a potešiť Svoje Srdce. Nehovorte: hľadal som Ho, ale nenašiel som Ho, volal som Ho, ale neodpovedal, čakal som na Neho, ale neprišiel. Hľadajte Ma, milovaní, prostým srdcom a nájdete Ma. Volajte Ma z hlbín svojho srdca a odpoviem vám. Otvorte svoje uši a svoje srdcia a budete počuť kroky Môjho Návratu Figovník dozrel a čoskoro budete jesť jeho ovocie.

Poďte, mnohí zišli z pravej cesty a boja sa Ma prijať, skrývajú svoje hriechy vo svojej hrudi. Osloboďte sa ich vyznaním. Opravdivo ľutujte a postite, aby ste Ma prijali v čistote a svätosti Moje dvere sú stále otvorené vám všetkým, milovaní. Je o Mne známe, že nie som nevšímavý k chudobným a k potrebám núdznych. Preto nepokúšajte svojho Boha a nepochybujte o Mojom Nekonečnom Milosrdenstve.

Áno, nástroje, ktorých užívam k prenosu Svojich slov k vám, sú úbohé, nehodné a obyčajné. Tých, ktorých svet pokladá za obyčajných a opovrhnutých, som si vyvolil - tých, ktorí nie sú vôbec nič, aby odhalili tých, ktorí sú všetkým.1 Múdrosť je daná prostým deťom, a nie tým, ktorí sami seba nazývajú múdrymi. Počujte Ma, Múdrosť zostane záhadou tým, ktorí sa chvália a hovoria o sebe, že sú cnostní a svätí. Vpravde zničím múdrosť múdrych, a tým prísnejšieho rozsudku sa im dostane.

Zanechám uprostred nich prostý a pokorný ľud, ktorý Mi bude môcť hovoriť: "Aleluja, aleluja." Dňom nocou, nocou dňom, spolu s hymnami Mojich anjelov: "Svätý, Svätý, Svätý je Pán Boh Všemohúci, ten, ktorý bol a ktorý je a ktorý prichádza",2 a nikto ich nebude rušiť, pretože odstránim všetkých pyšných chvastúňov. Preto vám hovorím, skôr než na vás príde Moja hodina: hľadajte pokoru, hľadajte chudobu. Vy, ktorí ste poslušní Mojich Prikázaní a učíte druhých, aby ich počúvali, pokorujte sa.

Nesúďte a nebudete súdení Neodsudzujte, aby som vás ani Ja neodsúdil. Ľutujte a prijmem vaše pokánie za roky kedy ste potláčali Môjho Ducha. Chcem v týchto posledných dňoch viesť túto skazenú éru s láskavosťou, riadiť ju opratami lásky, skláňať sa k vám všetkým, aby som vám dal Svoju Potravu. Vždy budem Útočiskom chudobných a biednych. Poďte, položte všetci hlavu na Moju Hruď, ako Môj učeník Ján, a načúvajte úderom Môjho Srdca. Privedú vás až k Mojim Nohám, pod Môj Kríž

Ja, Pán, som medzi vami a vdychujem vám na čelo Znamenie Svojej Lásky. Pamätajte na všetko, čo som vám dnes dal a ukážte Mi svoju lásku tým, že Ma budete nasledovať. Moje Oči na vás spočívajú. Buďte jedno.
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved