SK » Posolstvá»


Posolstvo - Výzva k jednote

27. marec 1992

Moja Vassula, píš:

drahí priatelia, drahí bratia, nikto nemá takú lásku ako Ja. Čo ste spravili s Moju Láskou? Moji bratia, buďte spojení zachovávaním pravidiel Môjho Srdca, ktorými sú Láska a Pokora. Veci, o ktorých si myslíte, že vás zjednotia, sú pozemské veci, a tie vás k jednote neprivedú, nemôžu nič urobiť a nič ponúknuť. Ale mnohí z vás sa stali otrokmi svojej mysle. Preto kým sa nezmierite pokorne jeden s druhým a nebudete sa vzájomne milovať tak, ako Ja milujem vás, vaše rozdelenie zostane. Moje deti, musím znova prechádzať trýzňou počas tejto Veľkej noci?1

Mnohí z vás videli, ako nemí hovoria, chromí chodia a slepým sa vrátil zrak, a napriek tomu Ma ďalej chválite len svojimi ústami. Vpravde vám vravím, ako som kedysi povedal: "Ktokoľvek by sa rúhal proti Môjmu Svätému Duchu, tomu nebude odpustené."2 Prenasledovaním Môjho Svätého Ducha zatvrdzujete svoje srdcia, a keď sú vaše srdcia zatvrdnuté lákaním hriechu, nemôžete vidieť všetku tú skazenosť,3 a privodíte si odsúdenie a nemilosrdný súd, ako ste vy sami neboli milosrdní

Pozorujem vás zhora všetkých, každého z vás. Hovorím vám, každý kto pokračuje v práci pre svoje vlastné záujmy a pre svoju vlastnú slávu, už stratil Moje Srdce. Jejich4 úsudky nie sú Mojimi úsudkami, pretože vo svojich mysliach sú to isté čo Satan. Rivalita a súperenie o svetskú moc požiera ich myseľ, sebectvo a pýcha už ich odsúdili. Všetky tieto svetské veci im dajú zahynúť už tým, že ich užívajú! Zriedkakedy počujem ich modlitby. Dnes ste obklopení falošnými učiteľmi,5 ktorí stoja predo Mnou verejne a bez obáv hlásajú Satanovo poznanie, spočívajúce na klamstve. Zneuznávajú Moje Božstvo popieraním Môjho Zmrtvýchvstania.6 Modli sa za týchto falošných učiteľov, aby unikli zatrateniu! A teraz hovorím každému z vás:

"Každý, kto tvrdí, že je vo svetle,
ale nenávidí svojho brata, je ešte v tme."7

Každý, kto si v tomto stave temnoty myslí, že Ma oslavuje, verí v toho, ktorý prvý pokúšal vašich rodičov.8

- Dávam vám znamenia, ale vy neveríte v Moje znamenia, pretože vaše hlasy prehlušujú Môj Hlas, ozývajúci sa prostredníctvom Mojich hovorcov. Noc už čoskoro príde a mnohí zakúsia smrť, pretože ste nikdy neboli zakotvení v pravde, ale spočívali ste na klamstve. Prichádzam k vám týmito znameniami, aby som vám otvoril oči a uzdravil vás, ale keď vám hovorím pravdu a vravím vám, že som to Ja, Ten, ktorému vravíte "On je náš Pán", ktorý k vám hovorí, odvraciate sa a dopriavate sluchu Satanovi, aby vás mohol použiť.

Nie, už nechápete Moju Reč o nič viac ako Moje zázraky, pretože ste dali prednosť diablovi. Čokoľvek poviem, neprenikne k vám, pretože ste stratili zmysel pre reč Môjho Ducha.

Žíznim po vašej spáse, dychtím, aby som sa mohol s vami deliť o Svoje Kráľovstvo, aby ste sa zmierili navzájom a mohli naozaj povedať: som zmierený s Bohom Vaše rozdelenie je hriech a nikto o sebe nemôže hovoriť, že je spravodlivý, keď svojimi ústami zľahčuje nielen svojich bratov, ale aj vodcu všetkých.9

Spravodlivosť, milosrdenstvo, dobrá viera! Toho ste si mali hľadieť, nezanedbávajúc ďalšie časti Môjho Zákona. Ale vy, vy, ktorí si bláhate vo svojom rozdelení a prisaháte pri Mojom Tróne a pri Mne, ktorý na ňom sedím, vravím vám, ako som už povedal kedysi:

"Ste ako obielené hroby, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvych kostí a všelijakej skazenosti."

Ako môžete veriť, že môžete uniknúť zatrateniu? Nepáčite sa Mi a vaše mŕtvoly sa povaľujú v tejto púšti, kde žijete. Keď hrešíte svojim rozdelením jeden proti druhému, som to Ja,

Baránok,

proti ktorému hrešíte. Tento hriech vášho rozdelenia denne masakruje Moje Telo. Som to Ja, Baránok, ktorého vediete násilím a svojim vlastným zákonom, aby bol znovu ukrižovaný. Je to Moje Telo, ktoré trýzníte a ubíjate.

Ja Som Obeť.

Nevidíte to? Nevidíte, že ste vo spoločenstve s démonmi? Nevidíte, s kým sedíte pri stole? Ako sa môžem radovať, keď nevidím nič než démonov s vami za stolom? Preto dokiaľ vás teší vaše rozdelenie, ste v moci Satana, ktorý bez prestania pomazáva klamstvom tých, ktorí si bláhajú vo svojom rozdelení. Pozeráte sa jeden na druhého, či uzná tieto posolstvá a nikto sa nestará o to, že o tejto Veľkej noci zasa budem trpieť bolesťami ukrižovania kvôli vášmu rozdeleniu.10 Verte, že Ja Som, nebuďte otrokmi svojej mysli. Poďte ku Mne, kým trvá deň, už čoskoro noc zahalí tento svet. Chcel som vás vidieť11 a hovoriť s vami, a tak sa stalo, pretože kvôli zjednoteniu som vám napovedal Svojimi Posolstvami Jednoty

Ale ako je to ťažké tým, ktorí sú otrokmi svojej mysli, aby vstúpili do Tajomstva Múdrosti! Aké ťažké je pre bohatých v duchu vstúpiť do Môjho Kráľovstva! Vravím vám:

mnohí, ktorí sú prvými, budú poslednými,
a poslední prvými.

Moje dieťa, buď Mojím Nebom, odovzdaj sa Mi. Som s tebou.


1 keď Veľkú noc slávi každý zvlášť
3 v tomto stave človek nemôže spoznať svoju špatnosť a preto nemôže ĽUTOVAŤ, aby mu bolo odpustené
4 Ježiš so mnou hovorí o týchto ľuďoch
5 modernizmus a sekty
6 preto ich tak rozčuľuje posvätné plátno!
8 Adama a Evu
9 pápeža
10 Kristus trpí mysticky
11 všetkých tých, ktorí ma pozvali, aby som im odovzdala posolstvo jednoty a hovorila na Svetovej rade cirkví v ŽeneveChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved