SK » Posolstvá»


Kedy vydajú dekrét, že sa jednomyseľne uzniesli sláviť Veľkú noc v rovnakej dobe?

21. december 1992

(Čítaj v týždni jednoty v Los Angeles a v Sacramente)

Dcéra Môjho Svätého Srdca, rád by som, aby si písala. Počujte z neba Môj Hlas

Moje Slová o Zmierení, Pokoji a Jednote neboli vypočuté ani rešpektované. Hovoril som raz a nebudem hovoriť znova. Teraz nič nepridám.

Pane, to zrejme nie je ľahké ...1

Chcem, aby tvoj hlas teraz v januári hrmel.2 Chcem, aby tvoj hlas burácal ako ešte nikdy! Budeš hovoriť z Môjho poverenia. Nech to celý svet počuje. Dni už sú zrátané, už veľa času nezostáva a milosť, zahaľujúca ľudstvo, znenazdania prestane .... to sa stane, aby si svet uvedomil, aká veľká bola Moja Zľutovnosť a Moja Dobrota, ktorá splývala zhora nadol rok za rokom ....

Povedz tým, ktorí pracujú pre jednotu, nech sa pozrú hore k nebesiam. Vidíš, ako sú ďaleko od zeme? Tak sú ďaleko ich srdcia od seba navzájom. Tak sú vzdialené3 Kedy konečne jednohlasne schvália dekrét o slávení Veľkej noci v rovnakej dobe?

Už Ma unavuje počúvať ich vznešené reči, snáď sa im to zdá vhodné a výrečné, ale Mne to znie ako úder na gong, pretože je to duté a prázdne. Prišiel som s nimi hovoriť, predovšetkým zo záujmu, potom zo súcitu, ale do dnešného dňa nikto nestlmil svoj hlas, aby počul Môj.

Beda vám, ktorí vravíte, že Mi slúžite, a pritom bránite Môjmu Kráľovstvu dosiahnuť jednoty a stálosti! Ale nie ste to vy, ktorí spoja Moje Kráľovstvo .... pretože ničomu nerozumiete a nikdy nebudete rozumieť .... keď ste napriek Mojim volaniam z neba nespoznali hlbiny Môjho Srdca, ako by ste mohli odhaliť dôvody Mojej Mysli, ako by ste mohli vystihnúť Bohatstvo Môjho Svätého Srdca?

Nehovoril som k vám v prirovnaniach ani v hádankách. Hovoril som k vám úplne obyčajne. Káral som predstaviteľov a dal som ich dohromady, aby som k nim hovoril,4 ale všimli si rozhorlenosti Môjho Srdca? Ich povinnosťou bolo podať oficiálnu výzvu. Varoval som zodpovedných činiteľov,5 že som tehdy neprišiel6 na nich zaútočiť, ale ponúknuť im olej, aby si ním naplnili lampy, aby už nebola ďalej poškodzovaná Moja Cirkev. Koľko z nich vztiahlo ruky k nebu s volaním ku Mne? Uvedomujete si, ako je dvakrát7 Moja Krv prelievaná ako voda?

- Kiež tentoraz Moje stenanie doľahne k ich ušiam .... čo Moja Ruka zasadila, bolo rozdelené na dva kusy, potom na tri, potom rozsekané. Kde je neporušená réva,8 ktorú som zasadil? .... Svojho času bola réva. Každú sezónu som čakal, že pozbieram hrozno. Pokrývala údolia, hory, a dosahovala až za more, pretože zakorenila v Mojom vlastníctve, v Mojom vlastnom dedičstve. Dal som rásť jej ratolestiam, aby dosahovala do všetkých štyroch svetových strán a zaplnila svet plodmi. Ale oni ju zanedbali, nestarali sa o ňu, dovolili, aby sa okolo nej zmohlo tŕnie a krovie a dusilo jednu ratolesť za druhou, výhonok po výhonku. Vzácna rastlina, ktorú som vlastnou Rukou sadil, je teraz zrovnaná so zemou a krása a sláva ovocia, ktoré dávala, teraz spadla na zem ako zhnitý plod.

Už teda nie je potrebné nadýmat sa pýchou a pozerať sa sebavedome, keď sa množia vaše omyly a vaše činy dopadajú na vašu vlastnú hlavu. Prišiel som, aby som vašu lampu naplnil olejom, naplňte svoju lampu a užívajte jej teraz, aby ste videli, kam idete. Každému, kto z nedbanlivosti nenaplní svoju lampu a nebude jej užívať, bude lampa vzatá a daná inému. Nech sa modlia a hovoria tieto slová:

Ó Pane,
Ty, ktorý stojíš medzi nami,
buď nám pastierom.
Postav Svoj Kráľovský Trón
uprostred Svojej révy
a daj nám Svoje príkazy.

Ó Svätý Pane všetkej svätosti
očisť nás,
aby sme zachovali neporušenosť
Tvojho Domu a Tvojej révy.
S láskou zasiahni a chráň,
čo sadila Tvoja Pravica.

Opustili sme Ťa, ale vieme,
veríme, dôverujeme,
že otvoríš dokorán Svoju Bránu,
aby Rieka Života prúdila na Tvoju révu,
a znovu z nej vyrašia ratolesti,
ktoré prinesú ovocie,
a stane sa kráľovskú révou,
oveľa vznešenejšou
ako kedykoľvek predtým,
pretože Tvoj Svätý Duch,
darca Života,
ju zatieni
Amen.

A ty, Moja Vassula, sa utrpením naučíš trpezlivosti. Azda si nepočula, že utrpenie prináša vytrvalosť a vytrvalosť dáva nádej? A táto nádej, z tejto nádeje povstane Moje Kráľovstvo. Nech Ma teraz všetko v tebe chváli.

Môj Svätý Duch ťa označil Svojou Pečaťou, tak sa neboj. Pastori, kňazi, učitelia, biskupi a kardináli spoznajú Volanie Pastiera a obnovím ich myseľ, aby bolo zničené ich staré ja a oni si naplno uvedomili, že sa vraciam, aby som celé Svoje tvorstvo premenil v dobrote a svätosti

Pravdy.

Poď, Moja dcéra, Moja predrahá, Ja Som je s tebou


1 Chcela som povedať '... zjednotiť dátum Veľkej noci'. Tak mi to povedali tí, čo pracujú pre zjednotenie. Ale Ježiš ma prerušil a pokračoval dôrazne.
2 v mesiaci Jednoty
3 zdá sa, že tu Ježiš vedie ich kroky, navrhuje im, čo majú robiť
4 užívajú ma ako Svojho hovorcu
5 vo Svetovej rade cirkví
6 so mnou ako so Svojím hovorcom
7 na Veľkú noc rímskokatolíckych a pravoslávnych
8 možno vykladať ako Cirkev, Boží ľudChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved