SK » Posolstvá»


Zjednoťte dátum Veľkej noci
Jedna časť Mojej Cirkvi je zaslepená

31. máj 1994

Môj Pane?

Ja Som.

Vassula Môjho Svätého Srdca, raduj sa a uvedom si, ako som z uschnutého stromu spravil strom, ktorý nesie ovocie, dávam život Svojím púhym pohľadom. Preto sa raduj, dcéra. Ja Som je s tebou. Neboj sa, Moje dieťa, načúvaj a píš:

Každý rok na Veľkú noc musím piť z kalicha vášho rozdelenia, ktorý Mi vnucujete. Ale aj ty, dcéra, z neho budeš piť. Budeš zdieľať so Mnou, čo je horké - a podáva to ľudská ruka. Čím viac času uplynie, než zjednotia dátum Veľkej noci, tým prísnejšieho rozsudku sa dostane tejto generácii.

Môj Návrat sa blíži a beda nekajúcemu srdcu! Beda rozdelenému srdcu! Beda nezmierenému srdcu! "Budú zvrhnutí do pekla!"1 Pre rúhanie vymažem z Knihy Života meno každého zo Svojho Domu, kto Ma provokuje a ochraňuje vo svojom srdci ohavnú spustnutosť. Mnohí z vás, pokolenie, načúvajú Mojim Slovám, ale zostávajú nečinní a ich duch je ochabnutý. Prečo dovoľujete, aby vás porážala a ovládala vaše nedôverčivosť?

Odpadlíctvo zatvrdilo vaše srdcia a Izaiášovo proroctvo trvá až do dnešného dňa a napĺňa sa: "Budete načúvať a stále znova načúvať, ale nepochopíte, budete sa stále znova pozerať, ale neuzriete. Pretože srdce tohto ľudu stvrdlo, ich uši sú tupé na počúvanie a zavreli svoje oči, pretože sa boja, že by svojimi očami videli, svojimi ušami počuli, pochopili svojim srdcom a boli obrátení a uzdravení odo Mňa."2 Ľutujte! Pretože Kráľovstvo nebeské je už veľmi blízko.

Pozrite sa okolo seba a vidíte: jedna časť Mojej Cirkvi je zaslepená svojím racionalistickým zmýšľaním, padol na nich duch ľahostajnosti. Dnes hovorím ústami tej, ktorá nie je Ničím, aby som všetkému ľudstvu ukázal Svoje Nekonečné Milosrdenstvo, ale len hŕstka Ma môže počuť a vidieť. Zostávajúcim nebolo dovolené vidieť alebo počuť Svätého Ducha Pravdy.3 Ale aj tých milujem rovnako ako tých, ktorí počuli Môjho Ducha Milosti, a preto až doteraz zadržiavam Ruku Svojho Otca, aby na nich nedopadla.

Nie, dcéra, nebolo im dovolené počuť alebo vidieť nádheru Pravdy a nebude im to dovolené, kým ich myseľ nebude obnovená duchovnou revolúciou. Kým budú intelektuálsky sledovať svoj kurz, zostanú v temnote a Moje znamenia a zázraky im budú cudzie. Kým sa budú odvolávať na svojho vlastného ducha, budú ďalej Môjho Svätého Ducha Pravdy podrobovať krížovému výsluchu a neuznajú Ho, Toho, ktorý k nim teraz hovorí. S nevidúcimi očami a nepočujúcimi ušami budú ďalej hlásať svoje zákony miesto Môjho Zákona. Budú sa pokúšať zmeniť časy a slová, a pre svoju nevernosť budú redukovať Moje Tradície podľa ľudských meradiel, bez Pravdy, ktorá je vo Mne.

Budú sa vychvaľovať, čo dosiahli, ale to nájde ohlas a slávu len vo skazenom svete, nie medzi Mojimi Vlastnými, na ktorých som vtisol Svoju pečať. Áno,4 ľudia sveta sa budú radovať a oslavovať túto udalosť natoľko, že si budú navzájom dávať dary, ale Moji Vlastní budú prelievať slzy zármutku a budú nosiť vrecovinu nariekajúc, ale táto neprávosť, táto strašná spustnutosť nebude trvať večne.

Mojžiš napísal: "Tí, ktorí zachovávajú zákon, z neho budú mať život," a dnes vám vravím: "Tí, ktorí zachovávali Moje Tradície, z Nich budú čerpať život." A keď vyznáte, že Ja, Ježiš, som Pán, vzkriesený zo smrti, potom budete zachránení.

Keď z celého srdca budete vravieť Moje Slová Konsekrácie, ktorými som ustanovil Eucharistiu, potom budete spasení! Preto vás vo Svojej Nekonečnej Láske volám všetkých, vztiahnite ruky len k nebeským veciam. Proste o Môjho Ducha, aby vás viedol a nebudete v nebezpečenstve, že podľahnete pokušeniu. Dajte sa viesť Mojím Duchom a žiadne pokušenie sa nebude môcť dotknúť vášho ducha ....

Čítajte, ako bolo napísané, že Moja Cirkev bude trpieť a bude prenasledovaná, pod zákonom Nezákonného, zrádzaná zvnútra, teraz toho budete svedkami a všetky videnia sa splnia.

Prečo to všetko muselo prísť, Pane?

Beda! Mnoho z vašich pastierov spí a Moji baránkovia sú rozptýlení a tak málo je tých, ktorí by ich zasa zhromaždili.

Pane, je to preto, že niektorí z Tvojich pastierov pohŕdajú Tvojimi varovaniami? Že všetko považujú za hrozbu?

Je to preto, že odhaľujem ich nahotu. Moje Oči sú príliš čisté, než aby spočinuli na hriechu a ľahostajnosti, a nemôžem už znášať neprávosť. Počuj Ma: ich nedôvera voči darom Môjho Svätého Ducha Mi stojí v ceste! Keby len vedeli, čo im Ja, Boh, ponúkam, boli by prví, ktorí prosia o ďalšie zázraky.

Azda ste nepočuli: "Akou mierou meriate, takou vám bude namerané a bude vám ešte pridané. Lebo tomu, kto má, tomu bude dané, a tomu, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má!"5 Lákadlo bohatstva6 vstúpilo do týchto ľudí a hrdúsia Moje Slovo,7 a nič neprinášajú. Preto im Moje Kráľovstvo bude vzaté a bude dané ľuďom, ktorí ponesú jeho ovocie.

Ja, Ježiš, ti žehnám, dcéra. Maj Môj Pokoj a hýčkaj Ma svojou láskou. Ic.


3 čudovala som sa prečo, a ako by mi Pán chcel zabrániť v nesprávnych myšlienkach, ponáhľal si a povedal ďalej ...
6 to znamená 'pýcha', duchovná pýcha
7 pochopila som, že aj keď študujú Písmo, neprenikajú do zmyslu Božieho Slova a nerozumejú mu svojim ľudským svetlom, bez Božského Svetla Svätého DuchaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved