SK » Posolstvá»


Môj Dom na Západe je drancovaný
Západ a Východ budú jedným kráľovstvom

24. október 1994

Vassula-od-Môjho-Svätého-Srdca.1 Páčilo by sa ti, keby som hovoril: Vassula-od-Pantokratora?2 Si zasvätená Môjmu Menu. Som Jeden3 a Ten istý, ale ľudia Ma rozdelili.

Kto zasieva rozdelenie, žne úrodu skazy. Kto zasieva predsudky, žne žatvu pochabosti. Nepočuli ste, že blázon si založí ruky a pojedá svoje vlastné mäso? Všetko mäso, ktoré ich pokrývalo, je preč a ich dych tiež, ostali z nich iba suché kosti. Moje Mená sú Sväté,4 ale ľudia sa Ma zmocnili a vyhnali Ma z Môjho Vlastného Domu, z Môjho Vlastného Mesta a teraz z Môjho Vlastného Svätostánku:5 utláčajú Ma a ťažko na Mňa doliehajú. Prekypujú arogantnou pýchou a sú spokojní so životom v pustatine. Ale Ja v najbližších dňoch dám zažiariť Svätosti Svojho Veľkého Mena, ktoré je znesväcované vašim rozdelením.

Vravím ti, dcéra, vidíš, ako tvoji ľudia žijú apaticky a v strašnej letargii, keď je potrebné pracovať pre jednotu?6 Už to viac nedovolím. Vystriem Svoju Ruku aj do najvzdialenejších častí tvojho národa a zvrhnem týchto obchodníkov,7 ktorí bránia Môjmu ľudu v jednote. Pozdvihol som ťa, aby si bola znamením jednoty, znamením Mojej Milosti, znamením Mojej Sily, ale vášeň ich chvastúnskej pýchy ich zaslepila.

Dnes môžem povedať: "nech horia ich kosti" a strestať ich. Môžem dať ovdovieť tvojmu národu, ale vo Svojom Milosrdenstve a pre Svoju Lásku zobudím z Východu aspoň jedného, ktorý povie svojmu bratovi:8 "Poď a vstúp na moju pôdu. Poď a jedz z môjho stola, poď a napi sa so mnou. Moje sudy pretekajú novým vínom. Poďme spoločne pásť svojich baránkov a urobme zo svojich pastvín Raj. Náš Bože! hľaď, čo naše ruky urobili z Tvojej Svätyne!"

Môj Dom na Západe je pustošený. Žiadal som ich, aby sa zhromaždili pod Petrovým vedením,9 ale oni neporozumeli a robia pravý opak. Mnohí z tohto Domu hovoria: "Ako to, že máme mať vodcu,10 zvlášť tohto vodcu?" Varoval som vás, že kardináli sa obrátia proti kardinálom, biskupi proti biskupom a kňazi proti kňazom. Vybral som Petra, aby sýtil a strážil Mojich baránkov, ale duch vzbury, ktorý teraz bujnie, dosiahol svoj vrchol. Pred týmto veľkým súžením som vás varoval.11

Môj Dom na Západe je drancovaný, ale zdvihne sa vietor z Východu a spolu s Mojím Dychom odstráni lupiča. Mnohí príslušníci tvojho národa odporujú Môjmu Volaniu k Jednote a zvykli si chodiť svojou vlastnou cestou. Vyhlasujú o sebe, že sú bohatí, ale kde je ich bohatstvo? ....

"Ako to, že ste sa stali planou révou? Môžete povedať, že ste nehrešili? Je vôbec nejaké miesto, kde ste nehrešili? Ty, priateľu Mojich Svätých! Dieťa Mojej Matky! Prečo si sa stal tak tvrdošijným? Na čo sú tvoje nekonečné obrady ku Mne, keď Ma chváliš len svojimi perami? Áno, zachoval si Moje Tradície, a preto na teba nepríde meč, ale napriek tomu si odložil Moje dve najväčšie Prikázania a neriadiš sa nimi. Prečo oddeľuješ Tradíciu od Prikázania?12 Aj keby si sa pokryl myrhou a kadidlom, stále by som cítil zápach tvojej viny. Otvor teraz svoje ústa a dovoľ Mi sýtiť ťa, aby si prehltol život. Nehovor: 'chceme ísť svojou vlastnou cestou'. Vráť sa ku Mne, priznaj svoju vinu!"

A ty, dcéra, hlasno provolávaj Moje Posolstvo a prorokuj. Hovor: Viem všetko o Svojom Dome na Západnom brehu, blízko Rieky Života, a viem tiež, kto v tomto Dome Mi zostal verný. Dcéra, čo vidíš mimo tohto Domu?

Vidím leva, ako sa potĺka okolo tohto Domu a chce doň vojsť bočným oknom.

Áno, ten lev je klamár, dcéra. Deštruktívny duch sa tam potĺka. Jeden anjel za druhým vás prichádzajú varovať a povedať vám, že na Moje Mesto na Západnom brehu zaútočí ničiteľ s veľkou zúrivosťou, aby odporoval Môjmu Zákonu, Mojej Tradícii a Môjmu Božstvu. Celej zeme sa zmocní hrôza.

Vašim svätým, Mojim poslom a Mojim prorokom bude bránené pokračovať vo svojom diele .... a rozprestrie sa nad vami ťažká tma, zatiaľ čo Nepriateľ, ktorý je učenec, bude vyhosťovať Moju Večnú Obeť, domnievajúc sa, že jeho skutky a jeho tajné viny zostanú bez povšimnutia. Moja Ruka na neho dopadne znenazdania, úplne ho zničí. Táto Noc bola predpovedaná v Písmach. Ale on, spolu s ďalšími, s radosťou zložili svoju prísahu ústami Šelmy, uctievajúc len Šelmu za to, že im dala moc. Beda vyznávačom Šelmy! Budú stenať a nariekať.

A teraz, dcéra, čo vidíš na druhej strane brehu, Môj Dom na Východe?

Nevidím žiadne Mesto, a zem je piesková a plochá ako na púšti, ale aj vidím zelený výhonok, vyrastajúci z tejto púšte.

Načúvaj a píš: sláva zažiari z Východného brehu. Preto vravím Domu na Západe: obráť svoje oči k Východu. Neplač horko nad odpadlíctvom a skazou svojho Domu. Nepodliehaj panike, pretože zajtra budete jesť a piť spoločne s Mojou ratolesťou z Východného brehu. Môj Duch vás zvedie dohromady. Azda ste nepočuli, že Východ a Západ budú jedno kráľovstvo? Nepočuli ste, že sa uspokojím s jedným dátumom?13

Vystriem Ruku a vryjem na palicu tieto slová: Západný breh, Dom Petrov a všetkých, ktorí sú mu verní. Potom na druhú palicu vryjem: Východný breh, Dom Pavlov, spolu so všetkými, ktorí sú mu verní. A keď Mi členovia oboch Domov povedia: "Pane, povedz nám, čo teraz zamýšľaš", poviem im: "Vezmem palicu, na ktorú som vyryl Pavlovo meno spolu so všetkými, ktorí sú mu verní a položím ju na palicu Petrovu a jeho verných ako jednu. Urobím z týchto dvoch jednu palicu a budem ju držať ako jednu. Spojím ich Svojím Novým Menom, to bude most medzi Západom a Východom. Moje Sväté Meno bude väzbou tohto mosta, aby ste si po tomto moste mohli vymieňať svoje bohatstvo. Už nebudú praktizovať osamelo, ale spoločne, a Ja budem kraľovať nad nimi všetkými.

- Čo som plánoval, to sa stane, a keby ti ľudia hovorili, dcéra, že tieto znamenia nie sú odo Mňa, povedz im: "Nebojte sa, vari ste nepočuli, že On je Svätyňou a Kameňom Úrazu zároveň? Skalou, ktorá môže zraziť na zem dva Domy, ale vztýčiť ich znova ako jeden Dom?" To im povieš, dcéra.

Ja, Boh, som s tebou. Zaplavím Svojím Duchom oveľa viac sŕdc.

Poď. Milujem ťa. Maj Môj Pokoj.

POPIS OBRÁZKU:

STICK WITH PETER'S NAME = PALICA S PETROVÝM MENOM

(R.CATHOLICS) WEST BANK = (RÍMSKOKATOLÍCKY) ZÁPADNÝ BREH

JESUS'NEW NAME BINDING THE STICKS = JEŽIŠOVO NOVÉ MENO ZVÄZUJÚCE PALICE

RIVER OF LIFE = RIEKA ŽIVOTA

HOLY SPIRIT = DUCH SVÄTÝ

(ORTHODOX) EAST BANK = (PRAVOSLÁVNY) VÝCHODNÝ BREH

STICK WITH PAUL'S NAME = PALICA S PAVLOVÝM MENOM

BRIDGE = MOST

(Táto ikona predstavuje na ľavej strane Svätého Petra a na pravej strane Svätého Pavla. Spoločne, ako dva stĺpy, držia Cirkev. Vo vnútri je Pokrm: Svätá Eucharistia (v mojom videní Rieka Života). Nad tým je Kristus, Veľkňaz a Hlava Cirkvi.)


1 napadlo ma, že keď mi tak hovorí, pravoslávni sa budú ďalej obracať proti mne, pretože táto terminológia je rímsko-katolícka
2 pravoslávna terminológia
3 On je rovnaký Kristus
4 rôzne Kristove mená ako Pantokrator, Božské Srdce, Ichtys, Alfa a Omega, Emanuel, atď ...
5 nielenže je Kristus kvôli otázkam terminológie 'vyhodený' zo Svojho Vlastného Domu, ale na západe niektorí začali rušiť Jeho Večnú Obeť
6 grécki pravoslávni 'preskočili' mnohé z ekumenických zhromaždení
7 obchodníkmi sú v tomto kontexte tí, ktorí sledujú svoje vlastné záujmy, a nie Kristove
8 západnému bratovi
9 posolstvo z 3. júna 1988
10 odkaz na posolstvo zo 16. mája 1988
11 týka sa posolstva zo 16. mája 1988
12 to znamená: "Dbaj na tieto dve Prikázania, rovnako ako dbáš na Tradíciu."
13 Pochopila som, že Kristus má na mysli všetky Svoje posolstvá o jednote, vyzývajúce nás, aby sme zjednotili dátum Veľkej noci. To jediné Mu, ako sa zdá, 'stačí' a uspokojí Jeho smäd po jednote. Kristus nám sľúbil, že keď zjednotíme dátum Veľkej noci, postará sa o zostávajúce.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved