SK » Posolstvá»


Nes trpezlivo zverený Kríž
Odplácaj skazenosť láskavosťou

9. november 1994

Moja Vassula, dávam ti Svoj Pokoj. Načúvaj a píš:

Ako vieš, ten, ktorý sa ťa nespravodlivo dotkne, dotýka sa zrenice Môjho Oka. Stoj teda pevne, Moje dieťa, a modli sa, aby sa viera upevnila v tvojej krajine, pretože viera nie je daná každému Som Autor Svojich Posolstiev a postarám sa, aby sa rýchlo šírili. Toto je Moja Práca a všetko, čo bolo poškodené ľudskou rukou, bude opäť napravené Mojou Rukou.

Pokiaľ ide o tvojich prenasledovateľov v tvojej krajine, nepozeraj sa na nich ako na nepriateľov, ale ako na ľudí, ktorí tiež patria do rodiny, a preto sú Nám1 drahí, potrebujú modlitby. Nech tvoja láska rastie, nech sa nezmenšuje, aby som našiel v tebe, až ťa prídem zavolať, rovnakú lásku, akú Ja mám k tebe. Mojím prianím je nájsť ťa spôsobilú pre Moje Kráľovstvo. Prijmi svoj Kríž a nechaj Otca odplatiť tým, ktorí ťa zraňujú.

(Hovorila Najsvätejšia Trojica.)

Ty, ktorá si Nám tak drahá, napodobňuj Nás

(Hovoril len Duch Svätý.)

Budem ťa ďalej viesť a dávať ti Svoje Pokyny, aby si sa hodila do Nášho Kráľovstva Budem ťa učiť, ako vložiť ruky na bratov a sestry, aby ich duch padol do Mojho náručia. Mŕtvi2 budú vzkriesení. Pozdvihnem ich, aj keď nie všetkých. Som to Ja, kto vám dáva dych a život. Nepočuli ste, že vo Mne žijete a pohybujete sa a ste?

Budem ťa ďalej duchovne vychovávať vo Svojej Láske, v rozsahu Svojej Nekonečnosti, aby sa tvoje motívy stali odrazom Našich a budem ďalej hovoriť tvojimi ústami a prebúdzať mnohých z vašich mŕtvych.

Otec ťa posiela na cesty po svete. Ja som s tebou po všetok čas, duša! Budem ťa ďalej utvárať k Nášmu Obrazu, aby som ťa mohol opäť pozdvihnúť, až tvoja pominuteľná prirodzenosť bude musieť zahynúť,3 aby si vošla do Našich Siení.

Dôveruj Mi, Vassula, a dovoľ Mi slobodne v tebe poletovať. Dovoľ Mi dýchať v tebe, aby som mohol pokračovať a učiť ťa Múdrosťou a radou. Všetko, čo robím, Moje dieťa, nie je literou, ale Mojou Nekonečnou Svätosťou a Slávou. Moje Poznanie je Pravda. Poď a vlastni Pravdu a všetko, čo Mi patrí, dáva sa to zadarmo všetkému ľudstvu.

Hľadajte Moju dobrotu, Moju trpezlivosť a Moju znášanlivosť, aby vás pri vašej slabosti tieto dary viedli k väčšej kajúcnosti. Áno, žite sväto, pretože Ja som Svätý .... buďte svätí každým svojim skutkom a nenechajte Ma uniknúť z Môjho příbytku4 pre nedostatok svätosti.

Nech vaša vernosť k Nám rastie ako Naša vernosť,5 aby ste neprišli znovu do ľahostajnosti a zla tohto sveta.

Dcéra, modli sa, aby proroctvá boli skoro dokončené, a Ja, najvyššia plnosť Božia, prejav tvojho ducha, svetlo tvojich očí, som zostúpil doprostred vás ukázať svetu, ako sa mýlil. Ukázať cirkvám ich zlo v ich rozdelení a ako, aj keď denne prehlasujú, že je jeden Pán, jedna viera, jeden krst a jeden Boh, ktorý je Otcom všetkých, cez to všetko, skrz to všetko a uprostred toho všetkého sú voči sebe nemilosrdní. Nemôžeme povedať: "Urobila si všetko, aby si zachovala jednotu, ktorú som ti venoval, keď si ešte bola dieťa6 a v Mojom Náručí."

Dnes hovoríš: "Už nie som dieťa a môžem sama chodiť", a od tej chvíle si vystúpila z Môjho objatia a zvykla si chodiť svojou vlastnou cestou .... Ó dieťa Otca! Ovocie Syna! Moje Mesto a Moja nevesta!7 Tvoja ľúbezná vôňa ťa opustila .... zostane v tebe ešte niekto nažive, až zostúpim v plnej sile?

Stojím pri tvojich dverách, klopem, či niekto z vás počuje Moje volanie a otvorí dvere, nielenže vstúpim, aby som vedľa neho zasadol ku stolu, ale vtisnem do neho Svoje Nové Meno. Budú potom volať Moje Nové Meno a budem im načúvať a poviem opäť: "Toto je Môj ľud, sväté kňažstvo, a budem žiť medzi nimi všetkými."

Nepočuli ste? "Všetko tvorstvo je tráva a všetka jeho krása ako poľné kvietie. Tráva usychá, kvet vädne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.8 Tak prečo si hovoríte "Boh" a usadili ste sa vo Svätyni? Poďte a ľutujte hriechy a dovoľte Mi viesť vás späť k vášmu božstvu. Keď Mi dovolíte byť vašou Pochodňou a Svetlom, nedotkne sa vás žiadny zákon sveta. Poďte a staňte sa dedičia Nášho Kráľovstva v pravom duchu. Proste o Moje dary a dám vám ich. Ako môžete hovoriť svojej duši: "Duša, máš teraz veľa dobrých vecí, ber veci, ako prichádzajú. Užívaj dobrých časov a nadýmaj sa vo svojom bohatstve, dedičstvo ti zrejme patrí."

Beda vám pre vaše cudzoložstvo! Beda vám pre ohováračské obviňovania, ktoré prednášali tí, ktorí kráčajú so zdaním zbožnosti, ale zavrhujú vnútornú silu Cirkvi! Sú skutočnými prívržencami zlého, nikdy si neuvedomujú, že sú pustatina a suchopár, kráčajúca troska, žalostne chudobní a tiež nahí. Ako by ste mohli veriť, že by som mohol žiť vo vás9 a ponúkať vám Svoje dary, vám, ktorí máte dlhy hriechu? Nepočuli ste, ako sa varujem klamu?

- Ach, Vassula, ako málo o Mne vedia, a predsa som to Ja, kto drží všetko pohromade, som všade a poznám všetko až do Božích hlbín Nech tvoja láska vo Mne rastie a tvoja radosť vo Mne je dokonalá, aby Mi tvoj duch spieval chvály. Nech je tvoje srdce v mieri so Mnou a tvoj duch nech odpúšťa. Nes trpezlivo zverený Kríž, pretože všetko, čo robíš, nie je márne.

Odplácaj skazenosť láskavosťou. Odplácaj zlo dobrotou a láskou. Pamätaj na chudobných a úbohých a vzdávaj Mi tak chválu. Buď verná a dôveruj jedine Mne, svojmu Bohu.

Nie si sama. Ja, Svätý Duch, som tvoj život a vediem ťa do Nášho Kráľovstva.

Modli sa bez prestania a buď svätá v Mojej Prítomnosti 


1 Najsvätejšej Trojici
2 duchovne mŕtvi
3 Prvé vzkriesenie bolo duchovné, obrátenie. Toto vzkriesenie bude vzkriesenie prostredníctvom smrti.
4 Duch prebýva v nás
5 vnútri Trojice
6 prvotná Cirkev
7 Duch Svätý hovorí s Cirkvou
9 členoch CirkviChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved