SK » Posolstvá»


Môj Svätý Duch príde k vašej záchrane
Budú to druhé Turíce

10. december 1995

Pokoj s tebou. Našim cieľom musí byť zotrvať v Pravde a pritiahnuť celé ľudstvo k Pravde a do Môjho Kráľovstva. Ja som Pravda a Moje Kráľovstvo na zemi je Moja Cirkev a Moja Cirkev je Moje Telo, ktoré napĺňa celé stvorenie.1 Životom Mojej Cirkvi je Moja Svätá Eucharistia, Cesta k večnému životu. - Ja som Cesta, Pravda a Život.

Ja som Láska. Milujte Ma a budete žiť. Vďaka láske začne vaša duša hľadať veci nebeské. Svet vám nemôže ponúknuť nič z toho, čo patrí Mne. Držte sa Ma a zakoreňte vo Mne, tak získate pre seba večný život, ktorý som vám sľúbil. Volal som ťa, Vassula, a dal som ti pritiahnuť skrze Moje Volanie mnoho hriešnikov k pokániu.

V prítomnosti mnohých svedkov som skrze teba hovoril a ukázal som sa na tvojom mieste. Niektorí Ma uvideli a uverili. Blahoslavení sú tí, ktorí nevideli, a predsa uverili.

To Posolstvo som zveril tebe, pretože som vedel, že sa budeš dobre starať o Moje Záležitosti. Povedal som, že som ťa poveril týmto Posolstvom. Toto Posolstvo nepridáva nič nové do Písma Svätého. Všetko, čo som povedal v tomto Posolstve, je už napísané v Písme, lenže vy ste ešte úplne neporozumeli tomu, čo je napísané.

Počuli ste Ma hovoriť: Zošlem vám Tešiteľa, aby bol stále s vami a v tých, ktorí Ma milujú, aby vás všetko naučil. Môj Duch sa stane vašim Radcom a Učiteľom. Bez Neho by ani Moji Učeníci nikdy plne nepochopili ani Mňa, ani Moje Učenie. V deň, keď som sa vrátil k Otcovi, zoslal som Tešiteľa, aby im pripomenul všetko, čo som im povedal, keď som bol s nimi.

Teraz som pripravený prísť k vám, ale vy stále nerozumiete ako a akým spôsobom. Nehovoril som predsa v metaforách. Slávnostne vyhlasujem: Zošlem Svojho Svätého Ducha v plnosti moci na celé ľudstvo a ako predzvesť zobrazím znamenia na nebi ako nikdy predtým. To budú druhé Turíce, tak bude Moje Kráľovstvo na zemi2 obnovené. Mnohí z vás sa pýtajú: "Kedy? Kedy sa to všetko stane?" Nikomu nie je dané poznať hodinu a deň, o ktorom rozhodol Môj Otec zo Svojej moci. V minulosti vaši predkovia zabíjali všetkých, ktorí predpovedali Môj Príchod, a dnes vaša generácia robí to isté. Ako dlho sa chcete vzpierať Môjmu Svätému Duchu Milosti?

Odhoďte skazenosť a modlite sa, aby nič z toho, čo ste kedy povedali, vás nezatratilo. Už ďalej nepochybujte. Čoskoro sa na vás vyleje Môj Duch Svätý, aby ste znova získali silu. A ty, Moja sestra, prijmi nežnosť Toho, ktorý ťa sformoval. Tam, kde si sklamala, tam som mal úspech Ja. Tam, kde sa tebe nedostávalo, tam Môj Svätý Duch všetko opäť zaplnil. Veľmi som ti naklonený. Neprestávaj realizovať úlohy, ktoré som ti zadal. Vieš, že Ja Svoje Dielo dokončím triumfálne.

Vassula, môžeš ísť so Mnou ešte jednu míľu?

Samozrejme, mám svoje nohy preto, aby chodili pre Teba.

Ich hrubé jednanie s tebou sa ťa nedotkne. Moje Posolstvo bolo zjavené Mojim svätým a tým, ktorí majú srdce dieťaťa. Múdrosť odstrašuje mudrcov a učencov, avšak všetci tí, ktorí pozdvihli svoj meč proti tebe, mečom zahynú. Moje Slová nenašli u nich svoje miesto, nie, pretože im chýba láska .....

Nazývajú sa doktormi zákona .... akého zákona? Môjho alebo ich? Keby zachovávali Môj Zákon, potom by rozumeli Môjmu jazyku.3 Oni však to, čo som povedal, nepochopili.

Ó Vassula, Oplácaj zlo láskou. Odpúšťaj a zachovávaj Moje mlčanie ku každej urážke vrhnutej na teba. Človek môže čerpať len z vlastných zásob. Tak Ma oslavuj, lebo prichádzaš odo Mňa.

Choď tam, kam ťa posielam, choď ako svedok a otvorene hlásaj všetko, čo sme ťa, Otec a Ja, naučili. Satanova hodina je tu, ale už čoskoro vystúpi Svätý Michael a beda nekajúcnym hriešnikom! Teraz si diabol vylieva svoj hnev na tebe a na každom z Mojich zásahov konaných pre vašu spásu - osteň neprávosti - ale Môj Svätý Duch príde k vašej záchrane a Moje Posolstvo sa stane stálym chválospevom ušiam toho, kto chce počuť.

Modli sa, Vassula, pretože sa Mi tvoje modlitby páčia. Žehnám ťa.


2 Ježiš mieni Cirkev
3 Ježiš myslí PísmoChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved