SK » Posolstvá»


Rebelovo kráľovstvo padne
Prichádzaj ku Mne ako dieťa

3. január 1996

Tvoja Diela, Jahve,
sú požehnaním, bohatstvom i lampou.
Odpusť nám,1 že ich neprijímame celým srdcom
ako od Teba prichádzajúce.

Moja dcéra, Ja, tvoj Otec, ti dávam Svoj Pokoj. Od úsvitu tvojich dní som ťa nechával na Svojich Nádvoriach, aby som ťa učil o správnosti, láske a o tom, kto Ja Som.

Zostúpil som na teba, aby som dobyl tvoje srdce a odvrátil ťa od ciest sveta. Chcel som, aby si sa stala Mojou priateľkou a aby si vedela, že bázeň predo Mnou je počiatkom Múdrosti. Hoci si si nezaslúžila uvidieť Moju Slávu, prišiel som k tebe potichu, aby som počul tvoje 'áno'. Rozkázal som temnote okolo teba, aby nebola tmavá, a noci, aby sa zmenila vo svetlo.

Dcéra Východného Domu, falošní svedkovia povstali proti tebe, ale ty dôveruj Mne, svojmu Otcovi. Zachovávaj Moje pokyny, zostávaj v pokoji a nenechaj sa unaviť. Znášaj utrpenie a hlásaj Moju Slávu a Moje Otcovské Volanie. Zostaneš na Nádvoriach Môjho Domu ku prospechu tebe a ku prospechu Môjho ľudu. Ja ťa nesklamem, Nesklam ani ty Mňa.

Vravím ti: až sa skončí útlak a vládca podsvetia bude spútaný a z Domu, v ktorom sa nachádzaš, odídu tí, ktorí svojimi nohami pošliapali Obeť Môjho Syna, vystúpi muž dobrého znamenia, planúci ako pochodeň, aby obnovil Moju Svätyňu a Moje Meno trikrát Sväté .... a kráľovstvo Rebela padne.

Vassula, Ja budem aj naďalej tvojou Piesňou a tvojou Pochodňou. Budem ti stáť po boku a povediem ťa bezpečne po všetky dni tvojho života. Budeš Mojou spolupracovníčkou a priateľkou, Mojou ozvenou a Mojou zbraňou. Tvoje ústa budú ako meč proti všetkým, ktorí pustošia Moju Svätyňu

Ja, Jahve, som známy tým, že bránim prostých a Moje Srdce dojímajú čisté srdcia. Ten, ktorý ku Mne prichádza ako malé dieťa, spozná a stretne Múdrosť ktorá ho privedie do Môjho Kráľovstva. Moje Oči majú zaľúbenie v malých srdciach, pretože v týchto srdciach sa Moje Poznanie vylieva v hojnosti. Beda však tým, ktorí Ma neprijímajú v prostote srdca, ale predvádzajú sa na Mojich Nádvoriach ako tí najväčší, a tým, ktorí "zlo nazývajú dobrom a dobro zlom, ktorí vydávajú temnotu za svetlo a svetlo za tmu, ktorí zamieňajú horkosť so sladkosťou a sladkosť s horkosťou"2 Môj Duch, ktorý vidí ich sebecké úmysly, ich oddelí odo Mňa, ktorý som trikrát Svätý.

Chceš sa radovať v Nebi? Chceš mať radosť z Mojej Prítomnosti? Prichádzaj ku Mne ako dieťa! Chceš sa so Mnou stretnúť a vidieť Ma? Príď ku Mne so srdcom nevinným. Poď ku Mne s čistým srdcom a šupiny, ktoré zakrývajú tvoje oči, spadnú, uvidíš Moju Slávu a Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý prichádza. Nepadni do pasce svojej vlastnej pýchy lebo dovolím, aby ťa títo malí predišli.

Dcéra, Ja, Boh, som s tebou. Buď trikrát požehnaná v Našej Trojjedinej Svätosti


1 ak som povedala 'nám', je to preto, že patrím k jednej veľkej Bohom stvorenej rodine a prosím o odpustenie menom tejto rodiny, ktorá stále ešte neverí, že tieto posolstvá pochádzajú od BohaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved