SK » Posolstvá»


Žena odetá slnkom

20. marec 1996

(Slávnosť Zvestovania)

(Toto posolstvo bolo prijaté v období 20.-26. marca 1996.)

Som Tvoja služobnica
a som tu, aby som Ti slúžila,
Pane, bez Teba nie som nič.
Najčistejšia radosť mojej duše,
počúvam Ťa.

Moja milovaná, poď a poznaj, koho som najviac vyvýšil: Áno, je to Nová Eva! Žena odetá slnkom stojaca na mesiaci s korunou dvanástich hviezd kol Jej Hlavy.1 Ja, ktorý som stvoril nebo a všetko, čo je na ňom, zem a všetko, čo plodí, more a všetko, čo je v ňom,2 to Ja som Ju tak vyvýšil nad všetky tieto věci.3

Kráľovná Nebies je vždy prítomná u Trónu Najvyššieho. Tak, ako je veľká vzdialenosť neba od zeme, tak je veľké Jej Meno. Meno odeté do šiat svetla. Nech celý svet zohne kolená pred Tou, ktorá nosí to Sväté Meno:

Matka Božia.

To Ona Ma oslávila, keď prijala Mňa, Baránka bez poškvrny, do Svojho lona a stala sa svätyňou pre Svätyňu. Poď, zaspievame novú pieseň k Jej pocte, nech všetko, čo žije na zemi, vzdá česť Jej Nepoškvrnenému Srdcu, tomu Oltáru, v ktorom som bol počatý a v ktorom som sa stal Bohom-Človekom. Nikto Ma tak neoslávil ako Žena odetá slnkom.

Áno! Ona je tak mimoriadna a krásna vo Svojej dokonalej Láske, že všetky ostrovy, hory, pahorky, údolia i pramene Jej skladajú hlbokú poklonu, keď prechádza okolo nich. Dnes rovnako ako včera chodí Najkrajšia Láska po zemi obklopená Mojimi Anjelmi. Sú očarení Krásou Otcovho Veľdiela, ich oči nikdy neprestávajú obdivovať Podivuhodnú, Najsvätejšiu zo všetkých panien, keď kráča po zemi, s láskou intervenuje a odpovedá na vaše prosby.

Dovoľte Mi, povedať vám toto: Moje Najsvätejšie Srdce je vaše nebo. Stvorenie, Moje Najsvätejšie Srdce, ktoré tak mnohí z vás odmietajú a nechcú prijať, je vašim Nebom, vašim Rajom, vašim Kráľovstvom, vašim Dedičstvom, vašim Miestom Odpočinku pre Večnosť. Tak sa priblížte k tomuto Srdcu, ktoré vás toľko miluje. Potom vylejem zo Svojho Srdca nespočetné požehnania do vašich sŕdc, aby vaše duše rozkvitli ako zjari, aby sa vaše duše premenili vo veže z kosti slonovej, v nebo pre Mňa Samotného. Ako môže niekto pochybovať o Mojej Láske? Milovaní, zakaždým, keď o Mojej Láske pochybujete, slnko sa kaboní, keď vidí, ako trpím ....

Dnes vám chcem vo Svojej veľkej Láske ukázať Srdce Mojej Matky.4

5"Ó, Veľdielo Môjho Otca!
Ó, Dokonalé Veľdielo Hospodinovo!
Nevesta Môjho Ducha Svätého!
Moja Žiariaca Archa Zmluvy!

Tvoje Srdce, Milované Milovaným6 je Jednotné s Našim! Tvoje Srdce je Mojou uzamknutou záhradou, zapečateným prameňom. Tvoje Srdce je Prameň napájajúci záhrady. Tvoje Srdce, ó, Nádherná, je Môj Trón, na ktorom som obklopený slávou. Je Srdcom Srdca! Korunoval som Ho v Našej prítomnosti a v prítomnosti Môjho nebeského dvora, ako môže niektoré z Mojich stvorení odmietať Tvoje Srdce?7 Teba, Archu moci, celú odetú cnosťami, Moju Novú Pieseň,8 Moju Harfu, Moju Strážnú vežu? Tvojou ušľachtilosťou je nadšený Stvoriteľ Neba i zeme. Si v Našej Prítomnosti a si tak blízko ku všetkým, ktorí Ťa vzývajú. Ako teda mohol človek tak padnúť a zísť na klamlivú cestu k odmietnutiu Tvojho Srdca?"

Nepočulo si, stvorenie, že Ja som Srdcom Jej Srdca? Dušou Jej Duše, Duchom Jej Ducha? Vari ste nikdy nepočuli, že Naše Dve Srdcia sú zjednotené v Jedno? Váž si Môjho Srdca Vykupiteľa a váž si Jej Srdca Spoluvykupiteľky, maj v Úcte Potešenie Môjho Srdca, ktoré je ako zornička osvetľujúca zem pohrúženú do temnoty, váž si Srdca Kráľovnej žiariacej nad ľudstvom jasnejšie než všetky súhvezdia dohromady. Žiariacej jasnejšie ako slnko, pre Svoju výnimočnú dokonalosť tak jasne, ako Moja Sláva. Maj v Úcte Svätostánok svojho Boha. Váž si a oceňuj nadovšetko Môj Trón, tak ako si Ho cením Ja Sám.

Nepýtaj sa: "Ako to, že Jej Najvyšší určil tak významný trón vo Svojich Nebeských Nádvoriach?" Pozri, nielenže som Ju určil za Kráľovnú Mojich Anjelov a všetkého tvorstva, ale určil som Ju aj k tomu, aby bola Mojím Trónom. Kráľovná nebies a zeme je Trónom Kráľa Kráľov, veď Ja, Pán Všetkého, som Jej dal prvé miesto vo Svojom Najsvätejšom Srdci.

Bola zrodená, aby bola Korunou Mojej Nádhery, bola zrodená, aby sa stala Nádobou Pravého Svetla, ktoré sa stalo telom z rodu Dávidovho, bola zrodená, aby sa stala Mojou cťou a Mojou pýchou. Duch aj Ja aj Otec sme povedali:

"Mária, milostiplná, sme s Tebou. Nezatajíme pred Tebou žiadne z Našich tajomstiev, Náš Dych bude Tvojím Dychom, čistým vyžarovaním Našej Slávy, Mária, obraz Našej Dobroty, dávame Ti Náš Pokoj do Tvojho Srdca. V tomto dokonalom Srdci budem Ja, Syn, triumfovať. Naše Srdce bude Tvojím Srdcom, horiacim ohniskom božskej lásky. Naša Duša bude Tvojou Dušou,9 úžasným pokladom, Rajom pre Nás. Náš Duch bude Tvojím Duchom. Áno, každý, kto je s Nami spojený, je jeden duch s Nami."

Hľa, to je Tá, ktorú sme toľko vyznamenali, Tá, ktorú toľko ľudí odmieta a ktorá je napriek tomu pomazaním pre tvoje oči, balzamom na tvoje rany, milosrdnou podporou tvojim prosbám u Večného Otca. Prostrednica a orodovnica tvojej duše.

Slabý človeče .... Nevesta Môjho Ducha Svätého je Chrám Chrámov, zem zasľúbená pre slabých a biednych, odraz Môjho večného Svetla. Tešiteľka vášho Tešiteľa a Posila vo vašich starostiach .... čo môže povedať človek? Čo môže povedať človek vo svojom stane? Môže snáď objaviť niečo nebeského vo svojom pominuteľnom tele, ktoré bolo stvorené všemocnou Rukou Môjho Otca, keď je jeho duša zaťažená hriechom? Človeče, užívaš svoj rozum bez akéhokoľvek svetla a bezúčelne.

Dnes, človeče, otvor svoje srdce. Potom sa všetky tajomstvá, ktoré sa ti zdajú byť bezodné, zjavia v Mojom Božskom trikrát Svätom Svetle, potom tiež pochopíš, kto je Žena odetá slnkom. Potom celá tvoja bytosť bude pozdvihnutá a tvoje srdce zaplaví radosť a nadšenie, pretože z tvojich očí spadnú šupiny, aby si mohol uvidieť Požehnané Srdce všetkých požehnaných sŕdc, Najsvätejšie zo svätých, Srdce Nedostihnuteľné, horiace bezhraničnou láskou, ohňom rozpáleným a tak jasným.

Môj priateľu, potom tiež porozumieš, čo to je Cnosť, a ako som sa Ja, Boh, v tomto panenskom Srdci plnom Cnosti stal Bohom-Človekom. Uzrieš Matku svojho Spasiteľa, Matku prorokov, Matku učeníkov, Matku chariziem, Matku Víťaznú, Matku nekonečných milostí, Matku úžasného Vykúpenia Vinicu Pravého Vínneho kra, Cestu k Ceste vedúcej celý svet ku Mne, Bránu dokorán otvorenú k Nebu, aby všetci mohli do nej vstúpiť a obdržať život večný.

- Nevšimol si si, ako je Moje Srdce dojaté, a stále velebí Jej Srdce? Ako môže toto Srdce, ktoré nosilo vášho Kráľa, byť odmietnuté niekým, kto Ma o niečo prosí? Všetci verní, velebte Jej Srdce, velebením Jej Srdca velebíte Moje Srdce.

Akonáhle Ju spoznáte, prehlásite Ju za Kráľovnú a za hodnú obdivu. Zdvihni svoje oči, stvorenie k Jej Srdcu a Ja ti sľubujem, že nikdy už neprestaneš rásť vo vyžiarovaní. Tvoje srdce bude vyzdvihnuté do ohniska Jej Srdca a s chvením sa radosťou a šťastím vstúpi do Neho tak, ako sa vstupuje do oceánu lásky, pretože bohatstvá Jej Srdca sú tak veľké ako More, ktoré k tebe plynie a ty smerom k tomuto Moru. Všetky Bohatstvá neba i zeme ležia v Jej Srdci a všetky môžu patriť Tebe!

Aj keď stále ešte noc prikrýva tvoj rozum a tvoje srdce, povstaň! Vstaň a pozdvihni svoje oči k žiarivému zraku Jej Srdca, ktoré toľko prorokov vo svojej dobe túžilo uzrieť a nikto Ho nevidel. Vstaň a zaspievaj nový hymnus, Hymnus na chválu Najsvätejšej Trojice, a spievaj takto: "Bratia a sestry, poďte sa prikryť Plášťom Milosti v Milosti. Poďte, aby nás zakrylo Svetlo Kráľovnej. Poďte, aby nás zatienila Tá, ktorú zatienil Duch Svätý." Nepočuli ste azda, že národy prídu k Jej Svetlu a že králi sa dostavia k Jej vychádzajúcemu jasu, keď na konci bude triumfovať Jej Srdce spoločne s Mojím? Tajomstvom to zostáva pre bohatých v srdci, ale pre chudobných a ponížených je to toľko vytúžené Blahoslavenstvo ....

Áno! Poďte! Než vás zavalí potopa hriechu! Vojdite do onej Archy,10 ktorá vás môže zachrániť. Nebuďte ako vaši predkovia v dňoch Noemových, ktorí neposlúchli. Vstúpte do Archy a zachránite sa pred rozbúrenými vodami hriechu a od smrti pod ich prívalom. Poďte a stanete sa sľúbenými deťmi Prostrednice ako výsledok zbožnosti, ktorú k Nej budete mať.

Vašou zbožnosťou k Nej budete uctievať tiež Mňa. Každá pobožnosť ku cti Jej Srdca bude znásobená a vzťahuje sa ku Mne, lebo Naša jednota je dokonalá. Vo vašej zbožnosti k Jej Srdcu pochopíte lepšie všetky Moje ustanovenia, pretože Jej Srdce bude sprevádzať všetky vaše kroky a vašu ruku pridrží Sám Trón Milosti. Koľko len požehnaní sa vám dostane, keď sa oddáte úcte k Jej Srdcu!

Poďte k Tej toľko Požehnanej, ktorá Svojim deťom ukazuje Materskú Lásku a ukazuje im cestu k nebu. Poďte ku Spoluvykupiteľce vášho Vykupiteľa, Jej Srdce horiace Láskou sa obetovalo a bolo prebodnuté kvôli vám. Poďte a ctite toto Srdce svietiace ako Lampa blízko Môjho Srdca.

Ak hovoríte: "Nepotrebujeme Jej Srdce", pamätajte, že v skutočnosti hovoríte: "Nepotrebujeme Srdce nášho Pána." Pamätaj, slabý človeče, že Moje Najsvätejšie Srdce a Nepoškvrnené Srdce vašej Matky sú tak zjednotené, že vo Svojej dokonalej jednote tieto dve Božské Srdcia sú Jedno. Hovorím vám slávnostne: Ak prijmete Jej Srdce, nielen že prijmete Moje Srdce, ale tiež Srdce Otcovo. Vari som vám nepovedal, že som v Otcovi a Otec vo Mne? Ak som Ja v Otcovi a Otec vo Mne, potom tiež Moje Srdce je v Otcovi a Jeho Srdce je v Mojom. Povedať, že nie sme nerozluční a že nevytvárame Jednotu, to značí poprieť Moje Slová Nebuďte otrokmi svojho rozumu a neverte argumentom tohto sveta.

Povedz Mi, ktoré stvorenie má srdce podobné Srdcu Márie? Žiadne nie je ako Máriino! Od samého počiatku dokonalé, od Svojho narodenia Nepoškvrnené a plné Milosti, prevyšujúce Svojou milosťou milosti Mojich Anjelov. To preto sa Anjeli pýtali jeden druhého:

"Kto je Tá, ktorá sa skrýva za Svojím závojom?"

"Prečo sa vrcholky hôr tak hlboko s úctou ukláňajú, keď okolo nich prechádza?"

"Kto je Tá, ktorá sa bez poškvrny v Srdci toľko podobá Bohu?"

"Videli ste, ako celé Božie stvorenie klopí oči, keď Ona ide okolo?"

"Kto je Tá, ktorá napája záhrady Svojou milosťou ako Prameň, ako studňa živej vody?"

"Kto je Tá so Srdcom tak čistým, naplneným milosťou Božou, ktoré vo dne v noci túži po Bohu a trvá v dokonalej jednote s Najvyšším?"

"Kto je tá Panna, ktorá cez ohromné bohatstvo cností a milosti je tak pokorná, že Najvyšší Boh z Nej nikdy nespustí Svoje Oči?"

Mnoho Mojich Anjelov mlčalo v obdive, chýbali im slová ....

V tomto Srdci, v tejto Priepasti milosti som ukázal Svoju moc Stvořitel neba a zeme, Stvoriteľ milosti našiel Svoje nebo v tomto nebi, Svoju milosť v tejto milosti, aby tak prijal spôsob života nevoľníka. Prišiel som k Nádhernej Pokore slúžiť, nie aby Mi slúžila. Ja, Vykupiteľ ľudstva, prisľúbený Mesiáš, prišiel som k dokonalému obrazu Môjho Najsvätejšieho Srdca, aby som zdieľal bolesti, radosti, utrpenia, mučeníctvo, zázraky, zrady, agónie, bičovanie, prebodnutie a ukrižovanie. Obe Naše Srdcia spoločne zmierovali.

Každá chvíľka, ktorú Moja Matka strávila na zemi, bola dokonalým hymnom lásky, milosrdenstva, pokory a čistoty. Poklad z Mojich pokladov. Do tohto Svätého Srdca, ktoré je obrazom a obdobou Môjho Najsvätejšieho Srdca, som prišiel stať sa Boho-Človekom, chodiť v Jej stopách11 za Ňou, aby neskôr Ona nasledovala Mňa.12 Povedal som už, že Ona aj Ja sme sa delili o všetko cestou ku Krížu.

Naša jednota bola tak hlboká a dokonalá, že sme nepotrebovali reč, jediná domluva bola v Našich Srdciach. Nemusel som Jej za Svojej neprítomnosti odovzdávať Svoje slová a Svoje myšlienky. V sile Môjho Svätého Ducha všetko vedela. V Jej panenskom Srdci Jej bolo všetko známe, pretože mala Boha a Boh mal Ju. Jej každodenným pokrmom bola Vôľa Večného Otca.

Ach, stvorenie! Moja Duša žasne, že tak veľa z vás odmieta Jej Srdce! Moji Anjeli sa chvejú pred tým dňom, kedy obviním týchto ľudí! Ale pre vás, ktorí ste Ju ctili a milovali, zostane Brána do Jej Srdca otvorená, aby ste mohli vstúpiť do neba. Ja potom poviem tebe, ktorý si Ju miloval a ctil: "Poď! Tvoja láska k Nej bola na zemi tak veľká, že dnes môžeš vstúpiť do svojho obydlia a hlboko sa skloniť pred Mojím Svätým Chrámom."13

Stvorenie, To Veľké Znamenie14 na nebi, Žena slnkom odetá, ktorá ochromuje strachom démonov, to Veľké Znamenie, ktoré svieti na Nebi a zaháňa Temnotu,15 to nie je nikto iný ako Moja Matka. Tú Najsvätejšiu Pannu som povzniesol ako protiklad proti Temnote, aby bola pre vás pre všetkých jasným ohnivým Stĺpom, ktorý vedie vaše kroky v noci, a vo dne aby bola Slnkom, ktoré zaháňa vašu hroznú temnotu.

- Ten deň, keď som bol v Jej panenskom Lone počatý Duchom Svätým, všetkých démonov ochromil strach, zatiaľ čo v nebi ohromné zástupy nebeského vojska velebili Boha a spievali:

"Sláva Bohu na výsostiach
a pokoj ľuďom dobrej vôle."

Tak som teda zostúpil z neba do neba, zo Svojho trónu na Svoj trón ....

Áno, kde kvitla každá cnosť a uchvacovala Svojou vôňou dokonalej Lásky Moje Najsvätejšie Srdce. Srdce Mojej Dokonalej Matky je neporovnateľné a milovania hodné .... od chvíle Jej Nepoškvrneného Počatia bolo Jej Srdce neustálou modlitbou, zmierlivým Kadidlom, nepretržitou adoráciou Boha. To je Moja Vinica,16 ktorú mocná Ruka Môjho Otca kultivovala, aby Pravá Vínna réva zapustila Svoje korene v tejto pôde.

Poďte k Srdcu vašej Blahoslavenej Matky, ktoré žiari ako deň. Príďte si pre Jej milosti. Sú nespočetné a iskria ako lúče vychádzajúce z Jej Dlaní. Moje Srdce, plné milosti a pravdy, stalo sa Telom v Jej panenskom Lone plnom milosti a pravdy. A teraz Obe Naše Srdcia spojené v Jedno dobývajú Horký Mor, nie fyzickou silou, ani silou paží, ale láskou a posvätením


3 znamenie toho je, že stojí na mesiaci
4 cítila som, ako je Ježišovo Srdce dojaté láskou, keď vyslovoval slovo 'Matky'
5 Ježiš hlasno hovoril k Našej Pani
6 rozumela som Milovaným ako Najsvätejšiou Trojicou
7 náhle Kristus stíšil Svoj Hlas a zosmutnel
8 rozumela som, že tým myslel Novú Evu
9 mienené Náš Život bude Tvojím Životom
10 do Srdca Našej Velebnej Matky
11 keď bol Ježiš dieťa a nasledoval Svoju Matku
12 rozumela som, že Mária nasledovala Ježiša v Jeho poslaní
13 Naša Požehnaná Matka - Chrám Boží
15 diabla
16 Naša PaniChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved