SK » Posolstvá»


U Mňa je milosrdenstvo aj hnev

15. apríl 1996

Blázon hovorí vo svojom srdci:
"Boha niet!"
Všetci sú skazení, jednajú zvrátene,
Nie je už nikto, kto koná dobro.

Boh pozerá z neba
na synov človeka,
či má niekto rozum,
aby hľadal Boha.1

Ja Jahve, ti dávam Svoj Pokoj.

Pozerám sa z neba a pozorujem vykrádanie Môjho Domu. Ale Ja rozoženiem odpadlíkov, tak nestrácaj odvahu .... nikdy nezabudni, kto ťa pozdvihol. To Ja som ťa vyzdvihol z tvojej kolísky a ako starostlivá matka, ktorá svoje dieťa tisne na prsiach, som ťa nosil a kŕmil, aby si bola vychovaná jedine v Mojich Nádvoriach .... Moja Vôľa bola tvojím každodenným chlebom a rovnako tak ťa budem živiť aj naďalej. Bezdôvodne sa strachuješ, mám si snáď myslieť, že Mi nedôveruješ? Dovoľ, aby som ti pripomenul tvoju slabosť a neschopnosť vykonať čokoľvek bezo Mňa.

Dovoľujem to, pretože keď som tvoj Otec, som tiež tvoj Lukostrelec a ty si jedným z Mojich obľúbených cieľov práve preto, aby tvoj duch bol pre Mňa dosiahnuteľný a dobre disponovaný. Chcem ťa zbožnú, a preto budem aj naďalej na teba mieriť Svojimi strelami ....

Počúvaj, aj keď mnohí bojujú proti tebe, neboj sa, nepremôžu ťa, pretože Ja som s tebou. Vassula, aj keď okolo teba zúri hrozná búrka, ktorú rozpútal Môj Nepriateľ,2 neboj sa, Ja som s tebou. Vo vašich dňoch falošní proroci vyhlasujú najrôznejšie lži bez prekážok, zatiaľ čo Moji Vlastní proroci, ktorí vychádzajú z Mojich Úst, ktorí otvorene hlásajú Pravdu, Môj Zákon a to, ako ďaleko vaša generácia odpadla a pokračuje cestou k zatrateniu, ak nebudem počuť plač ľútosti, títo proroci sú prenasledovaní ....

Až doteraz som mlčal a zatváral Oči, mnohokrát som odtiahol Ruku, ktorá mala na vás dopadnúť, ó, ľudské pokolenie, a toľkokrát som ustúpil od Svojich rozhodnutí previesť vás ohňom. Ako by som ale mohol naďalej mlčať pri pohľade na Ohavnosť, o ktorej hovoril Môj prorok Daniel? Počúvaj Ma: vo vašich dňoch veľa kňazov brojí do vojny proti vikárovi Cirkvi,3 a síce tí istí, ktorí učia, čo sa im páči a čo svet miluje! Sú plní kompromisov. Aby sa zapáčili svetu, predali by Krv Môjho Syna! Ako sa môžem pozerať na to, čo vidím, a zostať ticho? Keď počujú Môj Hlas skrze Mojich prorokov, ruky im ochabnú a nepovažujú to za výzvu alebo nebeské znamenie. Avšak dobrých kňazov, ktorí sú ako Jakub a podrobia sa autorite svojej Matky, tých Sebe zasnúbim na veky. Ja Sám ich zasnúbim Sebe a budú sa nazývať Synmi Najvyššieho.

Satanova hodina je tu. On sa zaprisahal v ten deň, keď som ťa pozdvihol, dcéra, že ťa prinúti k mlčaniu. Sústreďuje na teba celú svoju zúrivosť, ale Ja ti hovorím: ak zostaneš skromná a bez ctižiadosti, ak dodržíš sľub vernosti Mne, Môjmu Synovi, Môjmu Duchu Svätému a vašej Matke Ustavičnej Pomoci, bude sa krčiť ďaleko od teba. Buď všetko, čo nie je on. Moje Slová v tvojich ústach budú ďalej ako oheň pre všetkých tých,4 ktorí vo svojom odpadlíctve pozdvihujú Telo a Krv Môjho Syna nielen bez bázne, ale aj bez viery. Pozdvihujú Ho a zrádzajú!

Koľko času zostáva ešte do návratu Tvojho Syna? 5

Nemáš právo sa Ma na to pýtať, Vassula, lenže ty sa stále ešte učíš a Ja ťa mám rád. Je tu však jedna vec, ktorú by som chcel vysvetliť, nepripravím ťa o toto poznanie: čoskoro bude počuť Môj Hlas ako úder hromu. Počujete, ako hovorím: "dosť! dosť, už dosť!" zem sa rozostúpi a tí, ktorí sa proti Mne búrili, uvidia, ako na nich dopadá Moja Ruka. Ale nádoby Môjho Syna pozdvihnem. Prídem v ohnivej búrke. Pre niektorých to bude ako požehnanie, ale tí, ktorí sa Ma nikdy nebáli, v ten Deň sa naučia báť sa Ma ....

Až do toho dňa sa nenaučili ctiť Moje Meno a klaňať sa Mi. Nikdy sa nepýtali sami seba, či sú na správnej ceste, ani sa nikdy neobrátili na Môjho Ducha s prosbou o radu, boli ako obchodníci vchádzajúci do Mojej Svätyne a vychádzajúci z nej, kupujúci a predávajúci v Mene Môjho Syna ....

Ó, zlá náklonnosť, zem tak znečistená! K čomu vás mám,6 vás, ktorí ste posvätení pre službu Môjmu Synovi, vás, ktorí ste sa proti Nemu obrátili a predávate Jeho Telo a Krv? Vráťte sa do služby k Môjmu Synovi a Ja z vás učiním zázrak pre duše, pre tie isté duše, ktoré teraz ťaháte so sebou do skazy. Poďte a ukážte svoju ľútosť a Ja oživím vášho ducha a osvietim vaše oči, aby uzreli Slávu Môjho Ducha, Toho, ktorý vás bude držať tam, kde ste mali byť od samého začiatku svojej služby. Poďte, priblížte sa teraz ku Mne, aby som mohol dýchnuť do vášho stanu a budete vdychovať život.

Moja dcéra, povedz Môjmu ľudu, povedz tomu Môjmu zvyšku, že je potrebné pokúsiť sa každým spôsobom zmenšiť Môj hnev. Povzbuď Môj ľud, povedz im, že ak sa budú modliť srdcom za obrátenie sveta, Ja, Jahve, ich Večný Otec, im odplatím na večnosti. "U Mňa je milosrdenstvo aj hnev, som mocný nielen v odpúšťaní, ale aj keď vylievam Svoj hnev. Ako veľké je Moje Milosrdenstvo, tak veľká je aj Moja prísnosť."7

Pozerám sa dnes na zem a prajem si, čo som si nikdy neželal .... Moje Oči vidia to, na čo som sa nikdy nechcel pozerať, a Moje Uši počujú to, čo som nikdy nechcel počuť! Moje Srdce, ako aj Srdce Otca je postihnuté žiaľom. Stvoril som človeka ku Svojmu Obrazu, ale on klesol, a dnes toľko ľudí na seba vzalo podobu Šelmy! Ich srdcia sú plné nemravnosti, bezbožnosti, drzosti a zvrátenosti! Ich ústa si navykli vykrikovať nahlas i potichu utŕhačné slová, prisahajú na celé nebo, že proti Mne a proti Môjmu Synovi povedú vojnu .... ach .... robia všetko, čo Moje Srdce nenávidí. Veľmi často siaha Moja Ruka po kalichu, ktorý už preteká Mojou Spravodlivosťou ....

(Neskôr.)

Dcéra, povedz im, že volám z neba, nevolám preto, aby som vás desil, ale aby som vás varoval. Milujem vás .... píš:

(Pokračovanie posolstvo.)

Satan dnes rozťahuje ruky na všetkých cestách, aby získal kňazské duše. Duch letargie a zlého chápania sa rysuje nad tými, ktorých sa dotkol.8

Pozdvihujú Telo Môjho Syna a nemajú v sebe vieru, nemajú skutočnú zbožnosť a po celý deň prekrúcajú Moje Slová a Tradíciu Cirkvi. Ako môžem mlčať, keď vidím, ako sa títo kňazi stávajú Satanovou korisťou? Ako by som vás všetkých mohol nevarovať pred ich pôsobením? Majú snáď napriek takému zločinu zostať nepotrestaní?

Pomôž nám v tejto hodine krízy ....

Otvoril som nebesia, aby som vám pomohol. Vylievam Svojho Ducha na tých, ktorí vzývajú Môjho Svätého Ducha, aby prišiel a radil im, ale hoci otváram nebeské brány a vylievam dážď Svojich darov na ľudstvo a vetry užívam ako Svojich poslov, zem odvrhuje Moje dary aj Mojich vyslancov a špiní jedno aj druhé.

Ukazujem znamenia a zázraky, ale zem opäť chybuje a neodmeňuje plody Mojej veľkej Lásky .... zmocňuje sa Ma hnev, keď vidím pod ich nohami Najsvätejšiu Sviatosť Môjho Syna a keď viem, že až do tohto dňa, napriek vašej ničomnosti, ó pokolenie, by Môj Syn ešte dnes obetoval ihneď Svoj Život za vás, keby to bolo nutné!

On9 bolestne vzdychá a Jeho Oči nikdy neprestali prelievať slzy sklamania nad tými, ktorí dovolili zlu, aby ich ovládlo. Ako sú ďaleko od Pravdy .... a napriek tomu .... napriek ich špatnosti sa Môj Syn o nich stará s láskou, lebo Jeho Láska je nesmierna. Dcéra, som snáď povinný znášať túto ohavnosť?10 Dnes sú ich telá odsúdené na smrť, ibaže budem počuť z ich sŕdc plač ľútosti.

Poď, dcéra, vytrvaj vo svojich povinnostiach, konaj dobro a buď Mojou Ozvenou. Ja, Jahve, ti žehnám.


2 Boh myslí Satana
3 pápežovi Jánovi Pavlovi II.
4 Boh myslí kňazov
5 opýtala som sa bez rozmýšľania, v beznádeji
6 posvätené duše, ktoré odpadli
8 uviedol do pokušenia
9 Ježiš Kristus
10 o ktorej hovoril prorok DanielChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved