SK » Posolstvá»


Len Boh je dobrý
Všetci kňazi majú vo svojom živote napodobňovať Mňa
Dom od Východu a od Západu
Všetkých vás chcem živiť Svojím Slovom

27. november 1996

(Predvečer 11. výročia vzniku 'Pravého Života v Bohu'.)

Pokoj s tebou. Správne si povedala Môjmu ľudu, že všetka dobrota pochádza odo Mňa. Len Boh je dobrý a Ja Svoju dobrotu preukazujem každému stvoreniu. Dopĺňam ich zásoby, aby im nič nechýbalo. Bohaté sú Moje hlbiny a bohatá je Moja štedrosť.

Vassula, Moja nadšená vyslankyňa, naštepená na Mňa, prijmi Môjho Svätého Ducha a neboj sa. Opakujem ti, neboj sa sveta, toho sveta, ktorý sa svojím odpadlíctvom stal svetom pohanským. Ja som Pánom mŕtvych i živých, Mojím cieľom je vzkriesenie mŕtvych. Mojím cieľom je obnoviť Moju Cirkev, preto ti ukladám povinnosť, povinnosť nad tvoje prostriedky aj tvoju schopnosť, ale nezabúdaj, kto je s tebou. Ja som s tebou, Ja som Sila a Moc. Nikto nemôže povedať, že niečo z toho, čo bolo dodnes vykonané, pochádza od teba. Od toho, ktorý je ničotou, sa nedá nič očakávať. Vybral som nevedomé dieťa, aby všetky diela mohli byť vykonané Mnou.

Choď teda v Mojom Mene, choď vpred a hlásaj Moje Posolstvá, ktoré sú liečivým balzamom pre ľudstvo. Nenechaj sa znechutiť, keď ideš občas proti prúdu. Drž sa Ma. Stoj pevne, keď na teba prichádzajú skúšky. V boji s odpadlíctvom si nemusela bojovať sama. Pamätaj, že Ja som s tebou .... a poznám tých, ktorí sú Moji Vlastní.

Moje Srdce neustále smúti, keď sledujem tých, ktorí v Mojom Dome postrádajú úprimnosť a ktorí nepracujú pre zjednotenie dáta Veľkej noci v Mojom Duchu. Prosím ťa o modlitbu za nich, aby im Môj Otec mohol udeliť dar premeny mysli, aby až sa ich oči otvoria Môjmu Svätému Duchu, sa obrátili a uznali svoj omyl, ktorý im bránil vidieť Pravdu.

Modli sa za nich, aby ich opustil duch pýchy, ktorý ich drží ďaleko od Pravdy, aby boli opäť pri zmysloch. Modli sa za nich, aby som mohol povedať: "Podľa ich lásky teraz všetci ľudia spoznajú, že oni sú naozaj Mojimi učeníkmi." Ešte aj dnes ich však Satan a jeho démoni držia spútaných v ich nedostatku lásky, lebo láska je rozlišujúcim znakom viery. Ako by mohli povedať jeden druhému: "Hlásal som Radostnú Zvesť po celom svete, pracoval som pre jednotu Cirkvi a teraz všetko, čo má prísť, je korunou spravodlivosti, ktorú mi Pán, môj Boh, pripravil od večnosti ...." keď až dodnes neplnia svoje záväzky?

Všetci kňazi Ma musia nasledovať vo svojom živote. Nehovorím o tých, ktorí Ma už nasledujú a sú ako Môj Ábel, ktorý sa Nám páčil pre svoje obete a svoju úprimnosť. Hovorím o tých, ktorí sú ako Kain, Ezau, Judáš a zákonníci alebo farizeji. To o nich hovorím, lebo ich správanie je v rozpore s Mojimi Svätými Pravidlami. To kvôli nim musím naďalej piť kalich vášho rozdelenia, ten kalich, ktorý Ma oni nútia piť?

Až doteraz som na vás1 nenaliehal.2 Prosím vás o zjednotenie dáta Veľkej noci, ale vy Môjho Ducha nepočúvate. Vyčerpali ste trpezlivosť Môjho Otca. Tentokrát vás ešte raz prosím o spojenie veľkonočných dát, aby nad vami zažiaril milosťou Môj Duch a priviedol Môj Dom k jednote. Dnes k vám prehováram, ale vy si nevážite Mojich slov v týchto Posolstvách. Až tak jedného dňa urobíte, bude neskoro .... ach! Keby len jeden z týchto ľudí, ktorí pracujú pre jednotu, áno, keby len jeden medzi nimi nepodliehal emóciám a obavám a vystúpil so zjednotením dáta Veľkej noci, Ja, Boh, ho vyvýšim.

- Ale v Dome Východu vidím vzbudzovanie nálad, odporu a obáv. Bratia, a predsa protivníci. Dom Východu, dobre si urobil, že si uchoval Tradíciu, akú som vám odovzdal a akú zachovávala Moja prvotná Cirkev. Nedovoluješ však Môjmu Svätému Duchu, aby ťa dostatočne živil ku tvojej spáse a k spáse tých, ktorí ju naliehavo potrebujú .... trýznite Moje prvé-plody3 aj Mojich vyslancov tým, že ich odmietate spolu s Mojím Svätým Duchom milosti, ktorý ich priviedol k tomu, aby vykročili Jeho cestou. Vykazujete ich aj naďalej z Mojich Svätyní, tak ako Ja som bol vo Svojom čase vykazovaný veľkňazmi ....

Medzitým je Moje stádo rozptýlené a každým dňom narastá počet stratených duší. Preto vám vravím, príďte, buďte lační darov Môjho Ducha a nezanechávajte Môj Dom neplodný. Môj Dom bude mať zisk z darov Ducha Svätého, keď otvoríte dvere vašich sŕdc ....

A ty, Dom Západní, prostredníctvom Svetla Môjho Ducha už vieš, že telo potrebuje dve pľúce, aby mohlo slobodne dýchať, a že Moje Telo je nedokonalé, keď má len jedno pľúco. Modli sa, aby Môj oživujúci Duch vás spojil v jedno, ale čo musíme predtým vytrpieť!4

Svet prestupuje a odmieta Moje Prikázania a Satan chce zničiť to, čo som ustanovil. Chce zničiť to, čo som vám Ja, Baránok, zanechal: Moju Cirkev. Uvádza ju vo zmätok a neporiadok a Moje Telo je trhané na kúsky duchom odboja. V Mojom Tele sa zabýval duch racionalizmu a naturalizmu a zavrhuje Mňa a Moje Telo v Najsvätejšej Sviatosti. Z nich len máloktorí majú na zreteli Moje Záujmy, a toľko ľudí pošliapáva Moje Zákony, ako by neboli dané Bohom! Nad Mojou Cirkvou sa vznáša duch nepriateľstva, ale teraz už nie na dlho ....

Prosím ťa preto, Dom Západní, vykroč prvý a odhaľ Zlo, zjednoť dátum Veľkej noci tak, ako to bolo v prvotnej Cirkvi.

Kto chce byť medzi vami veľkým, musí byť vašim služobníkom, a kto chce byť medzi vami prvý, musí byť sluhom všetkých. Moja prvotná Cirkev bola ako dieťa, nevinná a plná lásky, lebo ju vo Svojom Náručí choval Môj Svätý Duch. Neskôr som počul: "Už nie som dieťaťom, teraz už môžem chodiť sama." Od tej doby sa potom vymanila z objatia Môjho Svätého Ducha a navykla si chodiť svojou vlastnou cestou ....

Ó, Otcovo dieťatko! Môj plod! Mesto a nevesta Môjho Svätého Ducha, tvoja vôňa ťa opustila .... vráť sa preto ku Mne ako dieťa, bude nad tebou Moja milosť a Môj Svätý Duch trikrát Svätý bude tvojím sprievodcom a lampou.

Preto potrebujem veľkú chudobu ducha a prekypujúcu veľkorysosť, ach .... avšak vlastnosťou detí je, že sú chudobné v duchu, ale aj veľkorysé, pretože v nich žije Múdrosť a je aj ich vodkyňou

(Neskôr:)

Môj Bože,
Svojím Slovom si ma povzniesol,
aby som mohla sebe
a všetkým svojim bratom a sestrám
zaspievať túto novú pieseň lásky.

Moje kosti chátrali
a moje srdce vyprahnulo
a stalo sa vyschnutou zemou.
Plížila sa na mňa skaza.
Vo svojej úplnej nevedomosti
som bola prázdna a hladná
a cítila som nedostatok,
aj keď som bola plná všetkého
okrem Dobroty.

Vrchol Lásky,
prišiel si v mojej noci,
prišiel si ku mne, ktorá som prestala žiť,
aby si ma naplnil Dychom Svojich Úst
a priviedol ma k Sebe.

A teraz môžem povedať:
Bola som vychovávaná
v Nádvoriach môjho Otca
a moje telo opäť rozkvitlo,
a moje srdce dýcha a túži
po mojom Bohu, trikrát Svätom,
deň čo deň.

Bože môj Spasiteľu,
Ty vieš, že nie som hodná
kráčať v Tvojich Svätých Nádvoriach,
ale mám rada Tvoj Dom.
Milujem Dom, kde bývaš.
Nie som hodná kráčať okolo Tvojho Trónu,
ani sa sýtiť pohľadom na Tvoj obraz.5

Pane,
kiež sa Tvoje stvorenie
sýti Tvojím Bohatstvom.
Dávaj im piť z Riek,
dávaj im k jedlu hojnú Manu.
U Teba, môj Pane, je Prameň Života,
u Teba, môj Pane, je Strom Života.
Tak poď, príď do našej temnoty,
príď skrze Svoje Svetlo,
aby sme videli Tvoje Svetlo.

Pane, môj Bože,
počuj ma a buď na mojej strane.
Príď a obnov Svoje stvorenie,
aby nami už nikdy nič nemohlo otriasť!

Buď chvála Bohu,
Bohu chvályhodnému!
Dávam ti svoj život.
Amen

Pokoj s tebou. Dospeli ku Mne tvoje prosby ....6

Môže snáď prach spraviť niečo sám od seba?7 Vidíš?

Ale keď si počul moje prosby, musel si počuť a cítiť aj moje srdce, ako po Tebe túži.

Moja radosť a Moje dieťa, buď silná proti všetkým zlým silám. Zostaň v Mojej priazni a staraj sa o Moje Záujmy. Buď Mojou Ozvenou .... ukazuj Moju Svätosť svetu, ukazuj Bohatstvo Môjho Najsvätejšieho Srdca všetkým národom.8

Nevšimla si si, že som vydal Svoje rozkazy oblakom hore, aby otvorili nebeské Brány a vyliali sa Rieky spolu s Manou? Chcem vás sýtiť Svojím Slovom.

Vassula, prostí srdcom Ma nájdu a budú Ma vlastniť, ale vonku na púšti sú tisíce tých, ktorí sú nahí a hladní. Hoci sú zahalení bohatým odevom, v skutočnosti sú nahí, hladní a je na nich žalostný pohľad. Hoci hynú nedostatkom Môjho Slova, myslia si, že hodujú.

Nie je času nazvyš, Moje dieťa. Preto ťa posielam, aby si im v Mojom Mene povedala, že pre nich Pán pripravil hostinu ....


1 Kristus hovorí k nim
2 trestom
3 novo obrátených z 'Pravého Života v Bohu'
4 "Čo musíme predtým vytrpieť!" - porozumela som, že toto "my" znamenalo pápeža Jána Pavla II. spolu s Ježišom
5 obraz Tváre
6 bola chvíľa ticha a na okamih som uvažovala, či neodišiel
7 chcel mi práve dokázať, že Ho môžem počuť Mocou Ducha Svätého
8 Kristus tým mieni každému, nielen katolíkom, ale všetkýmChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved