SK » Posolstvá»


Objať Ma znamená objať Môj Kríž

11. november 1998

Môj Pane,
najmilostivejší,
úpenlivo Ťa prosím,
príď a zušľachti moju vôľu,
aby sa stala Tvojou Vôľou,
vyzleč ju a premeň,
aby nebola ničím iným
ako Tvojou Božskou Vôľou.
Príď a znič vo mne všetko, čo Ťa uráža,
aby si ma vo Svojom dobrotivom geste,
v deň Súdu
našiel bez chyby
a príjemnú Tvojim očiam.

Ježišu,
pretože si zomrel
zo Svojej prekypujúcej lásky ku mne,
aby si mi dal život a šťastie
a aby si ma uschopnil zdieľať
Tvoje Kráľovstvo a Tvoju slávu,
označ ma ako Svoju na veky.

Moja kňažka,1 ďalej dávaj girlandy lásky na Moju Hlavu. Nahraď Moju tŕňovú Korunu, ktorú Mi toto pokolenie s radosťou vtláča na Hlavu a ďalej Ma násilím vlečie k novým Getsemanom. Vo Svojej nesmiernej Láske, ale rovnako tak aj v utrpeniach podobných tým v Getsemanskej záhrade, som napísal všetky tieto stránky pre každého z vás, aby ste verili v silu Môjho Svätého Ducha, ktorý podáva svedectvo. Uctievaj Ma vo svojom srdci, Paraskevi, tým, že Mi venuješ svoj čas, aby si opäť zapísala Moje slová plné vzdychov a bolestí. Nikdy neprestávaj s modlitbou a zameriavaj stále svoju myseľ na Moje nepremenné Božstvo.2

Ach, Moje dieťa .... buď stále trpezlivá a tvojou trpezlivosťou budem naďalej zavlažovať suché krajiny, ponárať ich do Svojej Božskej Lásky nebeskou rosou, dávať rásť tam, kde je pustatina. Nedovoľ svojmu srdcu, aby sa trápilo, dôveruj Mne, svojmu Tvorcovi, pretože môžem konať veľké veci. Som nekonečne bohatý milosťou a cnosťou, preto ťa pozývam, Moja nevesta, aby si zdieľala so svojím Ženíchom slávny Nástroj nášho spojenia, a tým je sláva Môjho Kríža ....

(Pochopila som, že toto pozvanie zdieľať Kríž bolo pozvaním nielen Ho zdieľať, ale tiež plne preniknúť do tajomstva Pánovho utrpenia, pretože tohto pozvania sa mi dostalo už v samých začiatkoch môjho povolania. Náš Pán, náš Snúbenec, Milovník ľudstva znovu zostúpil zo Svojho Trónu, aby mi dal plnšie poznanie ceny Kríža.)

Príď ochotne ako vždy, keď ťa zavolám do Svojho objatia ....3 objať Ma znamená objať Môj Kríž .... a teraz Mi dovoľ vdýchnuť do teba Moje Božská Slová:

Povedal som ti, že keď Ma objímaš, objímaš Môj Kríž, a že v tomto objatí sa kúpeš v Mojom Svetle. Takto, a poviem to znova, jedinou cestou k jednote Božskej Lásky so Mnou je, keď ochotne s láskou objímeš Môj Kríž, ktorý, ako vieš, prináša svoje utrpenia, ale rovnako tak aj svoje radosti, a ktorý ťa povedie tam, kde tvoja duša bude vyvýšená: na Kalváriu

V Mojom sladkom náručí nájdeš radosť, ale najväčšou radosťou zo všetkého je, keď zistíš, že si sa stala kópiou Môjho Umučenia, časťou Mňa, Najvyššej Obete: ďalšou obeťou lásky, ďalším živým krížom, ďalším otrokom, ktorý bude predaný celému svetu. Avšak v Mojom objatí bude tvoja duša čerpať zo Mňa silu a všetky cnosti, aby sa Mi podobala.

Tvoje srdce, očarené Mojím Duchom, bude spievať chválospevy stúpajúce do výšin a do uší počujúcich Amen a tým bude oslavovaný tvoj Trojičný Boh ....

Kto za vašich dní plne chápe slávu Môjho Kríža? Je ich len málo. Preto prichádzam, aby som cez teba svet učil so zaujatím. Vo Svojej žízni po dušiach a vo Svojej trýzni, keď ich vidím, ako upadajú do pekelného ohňa, volám každého v tomto svete k obráteniu, aby sa pripravil na Moju slávnu Kráľovskú Vládu na zemi, v ktorej sa Moja Božská Vôľa stane podstatou vášho každodenného života a emblémom na vašom čele.

Volám do noci vašich duší, občas pozerám oknom vášho srdca v nádeji, že od vás budem počuť tieto slová: "Príď, milovaný Spasiteľ, príď a otvor oči mojej Noci a obráť moje srdce ku Svojej Dobrote, a preč od zlého. Príď a otvor mi brány Cnosti, aby som vošiel a v hlbokej úcte padol na tvár pred Tvojou Trojičnou Slávou. Milovaný mojej duše, daj mi znovu život Svojím Slávnym Slovom." A Ja vám odpoviem: "Nikdy vás nesklamem, v cti Svojho Mena, Ja, ktorý velebnosťou prevyšujem zem i nebo, vám dám Život."

Upokoj Ma teraz tým, Vassula, že sa o Mňa oprieš. Ochotne Mi daj spočinúť vo svojom srdci, venuj Mi svoj čas. Miluj Nemilovaného a plň Moje pokyny.

Ja, Ježiš, ti žehnám a vravím ti: Moje nebo je v tebe. Zajtra budem pokračovať vo Svojom Posolstve. Ic.

(Budúci deň sa Kristus ku mne vrátil a volal ma k diktovaniu a moje srdce Ho radostne privítalo týmito slovami:)

Vo Svojej prekypujúcej láske,
Pane Milosti,
ku mne prichádzaš
so Svojou božskou nehou.
Tvoja otrokyňa, ktorú si označil,
je Ti k službám.

Dostalo sa ti cti, že ti bolo vypálené znamenie ako Moje vlastníctvo, ako Môj majetok .... tieto značky sú vznešenej a nevýslovnej ceny a odhaľujem ich tým, ktorým ich chcem odhaliť. Aj keď nie sú vidieť telesnými očami, sú vidieť milosťou, očami duše.4

Ja Sám som prišiel na svet, aby som slúžil, a nie aby som si nechal slúžiť. Ja, hoci Božskej podstaty, som sa zriekol Seba, aby som na Seba vzal postavenie otroka. Môj Otec Ma dal každému z vás ako dar pre vaše vykúpenie a s tým aj všetku Moju Vôľu.5 Ja zase vo vašej dobe volám pre Seba Svojich vyvolených a dvíham ich pre Svoj Plán Spásy, mením ich v kópie Seba.

Vyvolených dávno predtým, než boli stvorení, aby sa stali skutočnými obrazmi Mňa Samého a spolupracovníkmi Môjho Plánu Lásky, ich vyznamenávam ciachovaním rovnakými značkami, ktorými som bol ciachovaný Ja, aby boli plne Mojimi a aby som ukázal svetu, že sú naozaj Moji a že sú Moja sejba .... preto keď sú vystavovaní prenasledovaniu, pľuvancom, keď sú ohrozovaní, keď sú nepochopení, ohováraní a napádaní, vedzte, že prichádzajú odo Mňa a že sú kosť Mojich Kostí, telo Môjho Tela.

Označené všetkými týmito vznešenými znakmi, ktoré som dostal pre vaše vykúpenie, aj tieto vznešené duše sú kvôli tebe, bezbožné pokolenie, pošliapávané, denne masakrované a predvádzané na súd dokonca hodnostármi Mojej Cirkvi! Rovnako ako ovce vedené na zabitie aj ony sú vedené podľa falošných obvinení tých, ktorí sa až podnes podieľajú na vraždení Mojich svätých a Mojich prorokov všetkých čias, a ako dômyselne obchádzajú Moje slová,6 aby ospravedlnili svoju neveru!

Jejich7 správanie Ma neteší, pretože sa stávajú nepriateľmi celého ľudstva, keď bránia Mojim Vyvoleným oznamovať Môjmu ľudu Moju Vôľu a obnoviť Môj Dom. Tak títo utláčatelia neustále napĺňajú svoju neprávosť v celom rozsahu.

Ako som povedal, Moja Vassula, dávam ťa všetkým národom ako Svoj dar, to znamená k ich prospechu, aby si bola ozvenou Mojich Slov a slúžila Cirkvi. Bolo od večnosti Mojím zámerom, aby si sa stala Mojím skutočným obrazom, zdieľala Moje utrpenia a aby si jedného dňa zdieľala Moju Slávu. Vo Svetle Môjho Kríža sa utváraj podľa Mojej Mysli. Pracuj pre Svetlo, čo je to isté ako pracovať pre vyvýšenie Môjho Kríža.

Dal som ti, Moja milovaná, ducha vytrvalosti, aby si so Mnou držala krok. Noc už skoro pominula a čoskoro sa rozvidnie - tak odvahu, dcéra, odvahu .... v jednote s Mojím Krížom si urobila všetky tieto veci v Mojom Mene, to znamená, že si svedčila v Mojom Mene Mojimi Posolstvami s využitím všetkých svojich schopností. To sa stalo, aby sa naplnil text: "Tí, ktorí Ma nikdy nepočuli ani nevideli, Ma počujú a uvidia, a tí, ktorí Ma nikdy nechápali, Ma pochopia milosťou Môjho Svätého Ducha."

Preto ďalej objímaj Môj Kríž dosahujúc, s Mojou Piesňou Lásky v jednej ruke a s Mojím Krížom v druhej, ďalej než more. Buď Mojou radostnou vyslankyňou, ktorá nikdy neopúšťa Môj Kríž. Ďalej hlásaj Moju Vôľu a všetko to, čo si počula a dozvedela sa odo Mňa, a buď Mojou radosťou a Mojím nebom.

Pamätaj: Ponúkol som ti, aby si so Mnou zdieľala Môj Kríž Jednoty, a ty máš zostať naštepená na svojho Božského Ženícha, na Jeho Hruď a Jeho Kríž. Nech tvoje oči skrze Môj Kríž vnímajú veci, ktoré sú neviditeľné, ale večné, a nie tie veci, ktoré sú viditeľné a jedného dňa pominú. Tak skrze Môj Kríž hľadaj tie veci, ktoré ti môžem ponúknuť neskôr v nebi.

Všetky Bohatstvá Môjho Srdca možno vidieť Okom vášho Vykupiteľského Nástroja a vašej spásy: Môjho Kríža. Dôkazom toho, ak je niekto spojený a zajedno so Mnou, utváraný vo Mne, je to, že vaše srdce je rovnako tak naštepené aj na Môj Kríž so všetkým, čo k tomu patrí. Každý, kto je presvedčený, že patrí ku Mne, musí pochopiť, že rovnako tak patrí aj k Môjmu Krížu.

Azda ste nečítali:8 "Zármutok, ktorý je podľa Boha, pôsobí pokánie ku spáse9 a toho nie je prečo ľutovať, ale zármutok po spôsobe sveta prináša smrť. Pozrite, k čomu vás viedol zármutok podľa Božej Vôle - aké vo vás vzbudil nadšenie, aké vysvetlenia, aké pobúrenie, aké znepokojenie, akú túžbu," a Ja by som k tomu dodal akú radosť, akú neoblomnú vytrvalosť a statočnosť.

Keď ťa teda milosť priviedla do problémov,10 aby si konala pokánie, oči tvojej duše sa otvorili, pretože si bola usilovne poslušná Môjho Hlasu. Moja Vassula, pozri sa, ako som ťa viedol k ľútosti. Pozri, ako som ťa viedol ku Svojmu Krížu. Pozri, aké radosti sa Mi dostalo, keď si sa dobrovoľne odovzdala Mne, potom Môjmu Krížu!

Moja radosť prekypuje a som naplnený útechou. Zhromažďovať Mojich baránkov nie je ľahká úloha, nieto ich zjednotiť, dcéra, ale keď v týchto záležitostiach vo Mňa skladáš svoju dôveru, lásku a vieru, môžem v tebe postupovať ďalej a šíriť Svoje Posolstvo tak, ako to chcem, a, Moja Vassula, skrze tvoje skúšky triumfujem.

Buď v Pokoji a ži ďalej vo Svetle Môjho Kríža pravý život vo Mne,

Ježišovi Kristovi.


2 Ježiš potom hlboko vzdychol
3 Nasledovala krátka odmlka, potom iným tónom hlasu, ktorý veľmi zvážnel, povedal: "Objať Ma znamená objať Môj Kríž."
4 Ako Pán hovorí, jedine milosťou sa duši dostáva schopnosť vnímať 'očami duše' veci, ktoré nie sú vonkajšie a viditeľné obyčajným okom. Dokonca aj znamenia Jeho Utrpenia, vpálené do duše (vnútorné označenie), môžu byť dané duši, ktorá ich pocíti, a tak sa stane kópiou Najvyššej Obete.
5 Ježišova Vôľa bola totožná s Vôľou Otca
6 Ježiš mieni, že títo ľudia nevyužívajú Ježišovej rady: "Poznáte ich po ich ovocí."
9 áno, pretože vedie k ľútosti a potom k objatiu Kríža
10 vtedy v r. 1985Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved