SK » Posolstvá»


Veľký Piatok a správa o Ukrižovaní - Božské otroctvo

28. apríl 2000

(Veľký Piatok podľa pravoslávneho kalendára)

Môj Pane,
moje Vzkriesenie, moja Blaženosť,
v Tvojej Svätej Prítomnosti mi nič nechýba,
Pane, otváraš Ústa, aby si ku mne hovoril
a z Tvojich Úst ma zalieva Svetlo.
Moja Liturgia, moja Litánia,
Svetlo Múdrosti,
pohľaď, stojí predo mnou.

Dnes je zase deň,
kedy nevinná Krv
bola kvôli mne preliata,
a zatiaľ čo Satan pľuje svoj jed
na Tvoje Sväté Meno,
prichádzam k Tebe, aby som Ťa potešila
a klaňala sa Ti.

Ach, Baránok Boží,
Ty si nezrazil Svojich trýzniteľov
ani si im nenariadil, aby odložili korbáče,
neotvoril si Ústa, aby si sa obhajoval:
"Som zničený vašimi údermi."
Zostal si v mlčaní pred Svojimi mučiteľmi,
pretože Tvoje Srdce tlelo Utrpením.
Zostal si bezo slova,
ako by si nechcel priťažovať Svojim Anjelom
už tak zarmúteným.

Moji priatelia a moji spoločníci uskočili pred Mojimi Ranami, a dokonca aj tí najmilší sa držali obďaleč .... opustili Ma .... keď som niesol Svoj Kríž, neboli tu, ani aby podopreli Moje kroky a chránili Ma pred pádom. Srdce Mi búšilo a sila Ma opúšťala. Svetlo Mojich Očí haslo, zatiaľ čo na Mňa útočili násilníci, vrieskali ako pominutí, ako by na perách mali meče, Srdce sa vo Mne zmietalo. Mohol som požiadať Anjelov, aby Mi dali krídla ako holubici, aby som odletel a našiel odpočinok, našiel útočisko z búrky zloby, ale odpovedal som na volanie Svojho Otca.

Tvoj Otec počul Tvoju úpenlivú prosbu
a vykúpil Ťa od nepriateľstva proti Tebe
a dal Ti Svoj Pokoj.

Lživí svedkovia zaujali svoje miesta,
napriek tomu si plakal, keď boli chorí a umierali.
Ako ten, kto smúti pre svoju matku,
si pre nich plakal.

Hanba a potupa sa Ťa nedotkli tvárou v tvár Krížu.
Ale do tváre Svojich trýzniteľov
si znovu volal k Otcovi:
'Eli, Eli, Lama sabakthani?'
Ale Otcova pozornosť sa obracala k nám,
videl celé ľudské plemeno, a mal s nami súcit ...
Tak ešte raz Tvoj Otec
odoprel, o čo Ho Tvoje pery úpenlivo prosili,
tak ako odmietol Tvoju žiadosť v Getsemanoch.

Hospodin sa sklonil z výšin Svojej Svätyne a pohľiadol dolu na zem, počul vzdychy zajatcov a oslobodil tých, ktorí boli odsúdení na smrť.

Obetoval Svojho jediného Splodeného Syna ....

Áno, skutočne Môj Otec Ma dal vám všetkým ako dar k vášmu vykúpeniu aj s celou Mojou Vôľou.

Áno, Svätý,
Ty, ktorý si jedno v Otcovi
a Otec je jedno v Tebe,
Ty si kvôli mne dal prednosť Krížu,
hnevu ľudí, ktorí Ťa obklopovali,
a posmechu Svojho ľudu.
I AKRA TAPINOSI1

"Nech Ho Hospodin zachráni," vraveli, "ak je Jeho priateľ, nech Ho zachráni!" Avšak nepočul som nič, ako by som bol hluchý, ako nemý, nepovedal som ani slovo. Bol som ako ten, kto nič nepočuje, nemôže dať ráznu odpoveď Sila zo Mňa unikala, svetlo odišlo z Mojich Očí.

Ach, Pane, keď sa my potkýname,
je tu Tvoja Mocná Ruka, aby nás zachránila,
ale Ty, na ceste k Ukrižovaniu, keď Ty si sa potkol,
dav sa škodoradostne hrnul, zhromaždil sa okolo Teba.
Cudzinci, ktorých si nikdy predtým nevidel,
Ťa bez prestania trhali.
Keď si prvýkrát padol,
obklopili Ťa, brúsili si na Teba zuby,
mysleli, že už si vypustil Svojho Ducha
a nedojdeš k Ukrižovaniu.

Zem sa chvela a triasla, základy hôr sa otriasali.

"Neporuším Svoju Zmluvu.
Nevezmem Svoje Slovo späť.
Prisahal som na Svoju Svätosť,
raz navždy ....
Moje kráľovstvo potrvá naveky."

Potom Pomazaný odovzdal Svojho Ducha ....

Je tu Rieka,2 ktorej prúdy posväcujú
príbytok3 Najvyššieho.

A keď je Boh v meste,4 ono nemôže padnúť. Dnes, v tejto hodine krízy, keď diabol proti tebe zhromaždil všetky zlé panstvá a vylieva pohŕdanie na urodzených, Ja zasa volám Svojich vyvolených, ako to bolo Mojím cieľom, aby som ďalej pokračoval v šírení Svojej Cirkvi, aby som v nej veľa zo Svojich detí uviedol do slávy. Kvôli tomu som považoval za správne prejsť utrpeniami a stať sa prvým príkladom pre tých, ktorí Ma budú v budúcnosti nasledovať a stanú sa kosťou Mojej Kosti, telom Môjho Tela a budú ďalej podávať zadosťučinenie za bratov a sestry.

Nikdy som neprestal ustanovovať prorokov a uvádzať ich v záujme Svojho Spásneho Plánu na cestu Pravdy. Vediem ich, aby plnili svoje ušľachtilé sľuby, ktoré im pri Našom Božskom láskyplnom stretnutí vstúpili na pery. Keď vo svojej veľkej láske ku Mne a vo vznešenom presvedčení privolili, aby sa stali súčasťou Môjho Spásneho Plánu, postúpil som dopredu a Svojím Kráľovským Žezlom som im vpálil rovnaké znamenie, akým som bol označený Ja Sám, aby sa Mi podobali a aby som ich premenil vo Svoj obraz

Tí všetci, ktorí Ma naozaj prijali, sa za Mňa nehanbia. Ani sa nehanbia za oné nebeské označenia ukazujúce, že oni už nepatria svetu. Dnes ich spoznáte podľa horlivosti, ktorú majú pre Môj Dom, Môj Dom, ktorý ich oblieka, horlivosť, ktorá ich stravuje. Spoznáte ich, keď uvidíte, ako sa kvôli Mne zmierujú s urážkami, ohováraním, pľuvancami a prenasledovaním. Áno, kvôli Mne sa nechajú vláčiť blatom a byť v neustálom ohrození. Nezakryjú si tvár pred súženiami, ale vydržia v pokoji všetky skúšky a ich srdcia nebudú zlomené, ale posvätené. Ani neporušia svoj sľub vernosti v zdieľaní Môjho Kríža.

Preto keď si náhodou všimnete ich rán a spýtate sa ich: "Kto ti spôsobil tieto rany?" všetci vám povedia:

"Ponúkol som svoj chrbát, aby som uzmieroval za teba. Tieto rany, ktoré vidíš, som s krutosťou dostal v dome priateľov môjho Majstra .... to preto, že im hovorím pravdu, zo mňa urobili nepriateľa a ako s takým so mnou zaobchádzali. Nedodržiavaním Zákona Lásky chcú uniknúť prenasledovaniu pre Kríž nášho Spasiteľa. Ale to nevadí a nevšímam si svojich rán, pretože pre mňa je dôležité vedieť o Kríži, Nástroji nášho vykúpenia. Kríž nášho Vykupiteľa, skrze ktorého je teraz svet pre mňa križovaný a ja pre svet.5 Poslušnosť voči Bohu stojí pred poslušnosťou voči ľuďom, hovorí Písmo,6 a preto som bol poslušný a riadil sa nebeskými príkazmi, ktoré mi boli dané."

"Čo si hovoril, keď na teba prišli ako dobyvatelia, práve tí, ktorí ťa zranili, a hovorili, že sú priatelia tvojho Majstra?"

"Nikdy som sa sám seba nepýtal, prečo sa mi to stalo, pretože som prisahal nášmu Bohu a Vykupiteľovi a podpísal som to vlastnou krvou, že sa stanem otrokom nášho Spasiteľa."

"A čo na to všetko hovorí tvoj Božský Majster?"

"On, ktorý zahŕňa všetko bytie, bez toho, aby bol obmedzený jeho hranicami, smúti pre Svoju Rodinu. Mnohí z Jeho pastierov spustošili Jeho Dom. Vo svojej vzbure pošliapali Jeho Zákony a Jeho slávne pastviny premenili v pustatinu. Aj celá ich vinica je spustošená. A stádo, nachádzajúce len vyprahnutú pôdu a nič k pastve, prepadlo neresti. Zomrelo7 a oni spolu s ním zomreli rovnako .... tieto veci sa dejú a zdá sa, že nikto z nich si to neberie k srdcu. Sú v zajatí svojich ľudských zákonov a sklamali Ho."

"Ako vieš o toľkých veciach a vidíš ich?"

"Jedine skrze Svetlo Kríža môžeme vnímať tieto veci, ktoré sú oku neviditeľné. Jedine Okom nášho Výkupného Nástroja a našej Spásy môžeme vidieť všetky tieto súvislosti. Ale o týchto veciach sa dozvedáme jedine prostredníctvom spojenia s Kristom v božskej jednote, že sme s Ním, môžeme spoznať z Jeho Vlastných Úst a ak prijmeme označenie 'Kristov Otrok'. Áno, prijatím božieho otroctva. Srdce človeka je potom nielen naštepené na Ježišovo Božské Srdce, ale rovnako tak aj na Jeho Kríž so všetkým, čo k tomu patrí. Môžu to byť strasti, ale aj slasti. Som presvedčený, že patrím Kristovi a Svätému Krížu, pretože On to povedal .... Náš Božský Majster, ale aj Ženích nás zasadzuje do Svojho Srdca, a keď zakoreníme a prekvitáme v Jeho Srdci, prinášame hojné a dobré ovocie. Stali sme sa dedičmi Jeho Kráľovstva a účastníkmi božstva, Jeho adoptívnymi deťmi.

"Boh mi neodopiera Poznanie, ale hovorí ku mne prostými slovami, tvárou v tvár, a Jeho Hlas je pre moje uši hudba, obracia sa ku mne s velebnou silou Svojich myšlienok, osvecuje môj intelekt k chápaniu skrytého zmyslu výrokov a Svojimi úsmevmi a radosťou odpečaťuje tajomné príslovia Písma, ktorá boli skryté našim očiam.

"Áno, všetko, čo koná, má svoj čas. Môj Pán a môj Boh ma zapečatil Svojimi bozkami, vtlačil mi do duše pečať Svojej Trojičnej Svätosti, aby ma ešte viac vtiahol do plnosti Svojho Božstva."

Ach, Vassula, vidíš, ako ťa Môj Otec poučil? Raduj sa teda a buď šťastná!

Opustil si Svoj Kráľovský Trón a Svoju Slávu,
aby si prišiel k nám, Pane,
prijal si postavenie otroka, aby si nám slúžil.
Nikdy o žiadnom kráľovi nebolo počuť,
že by slúžil svojim podriadeným,
a napriek tomu Ty, Večný Kráľ, Kráľ kráľov,
si prišiel slúžiť Svojim podriadeným ....

Stal si sa viditeľným v tele,
potvrdený Duchom, videný anjelmi,
hlásaný pohanom, svetu k uvereniu,
vzatý hore v sláve ....8

Prišiel si ozdobiť Svoje stvorenie
nesmiernou Láskou, ktorá mnohých pohoršila,
keď si prijal Kríž,
mnohé ústa zostali otvorené ako zívajúce hroby.
Opojený Svojou Láskou k nám si prijal smrť
a zavlažil Svoje záhony kvetín9 Svojou Krvou,
aby si otvoril Nebo a vyslobodil nás z pút hriechu.

Radosť Otca,
Pramene vernej Lásky vytekali z Tvojho Srdca
a v bláhovosti Svojej Lásky, Milovník ľudstva
si prijal hanbu Kríža a všetky jeho trýzne.

Ó Prameň vesmíru, prevoňajúci vesmír,
lásky najhodnejší Ženích,
ešte raz navštevuješ zem,
prevoniavaš národ za národom,

ale ako dlho ešte
si tí, ktorí sa túlajú po tejto zemi,
nebudú všímať Tvojej Vône?

Ja som Brána, ktorou vchádzajú cnosti. Dokiaľ nebudú ľutovať a konať pokánie, neotvoria sa ich nozdry, aby vdýchli Moju sladkú vôňu a ožili. A teba chcem ako ľaliu, ktorá vydychuje čistotu, vydychuje vôňu na Moju Cirkev, aby prevoňala Dom, ktorý som Svojou Obeťou na Kríži vykúpil Svojou Vlastnou Krvou. Zostaň Mi nablízku, aby si všade okolo seba šírila svoju vôňu. Nes Môj Kríž nežne a vždy s láskou k Nemu

Maj Môj Pokoj. Ic.


1 po grécky: najhlbšia pokora
2 rieka: Duch Svätý
3 príbytok: Boh žije v nás
4 mesto: my sme Božie mesto
7 duchovne
9 dušeChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved