SK » Posolstvá»


Poslovia prídu z Egypta
Mojej Eucharistii je dávaná čím ďalej menšia dôležitosť

16. október 2000

Pán je dobrý pretože ma vyučil.
Je známy tým, že vyučuje a poučuje
chudobných a úbohých.

Môj Otec, váš Otec
je odetý Mocou a Velebnosťou.
Chváľme Ho jedným hlasom
a plňme sľuby, ktoré sme dali Najvyššiemu.

Venujme svoju báseň Kráľovi.
Ale ako sa bojím počuť:
"Zúčastnila si sa na Mojom Zhromaždení?"

Neboj sa, vyzdvihol som ťa z hlbín zeme, z hrobu a povedal som:

"Budeš žiť v pokoji, dieťa Moje."

Z Egyptskej zeme som priviedol prorokov a svätých. Požehnanie Egyptu, nech jeho lístie zostáva zelené a stromy, ktoré rastú pri rieke Níl, prekvitajú a stále nesú svoje ovocie, aby dávali obživu jeho ľudu. Slávny trón bol postavený na každom mieste, kadiaľ prešli Panna Mária, Moja Matka, Jozef Spravodlivý a Ja.

"Egypt, kráčali sme po tvojej pôde a kadidlo stúpalo k nebu, keď sme prechádzali. Nečítali ste v Písme:

'Poslovia prídu z Egypta.'1

Prečo si nevedel, že som ťa tiež pomazal?2 Moja Láska k tebe nie je menšia, než je nebo vysoko nad zemou. Nech tvoja pôda ďalej poskytuje jedlo a dáva ti stálu radosť."

Pýtala si sa, Vassula, či som celkom v tebe, Ja, Transcendentný Boh. Moja milovaná, ukázal som Svoje znamenia a divy na tej, ktorú som si obľúbil, a pomazal som ťa vo Svojej nesmiernej Láske. Opojený tvojou slabosťou som ťa držal na Svojich Rukách, zatiaľ čo ťa celú zkropil Olej, kvapkajúci ako vypálená myrha, a pokryl tvoju hlavu kvapkami myrhovej masti v tvare zafírov, aby som ťa predstavil Otcovi, ktorý keď na tebe videl všetky tie znamenia Svojho Syna, ťa bude žehnať a bude s tebou hovoriť.3 Vo svojej najväčšej štedrosti som na teba vdýchol Svoju vôňu, aby si okolo seba šírila jej sladkosť, potom tvoji nepriatelia, čo sú sily temnoty vedené Luciferom a Satanom a ktoré popierajú Moje Božstvo, budú vedieť, že máš Svedka v Nebi a Ochrancu vo Výšinách, ktorý ťa bude podporovať, kým nesplníš svoje poslanie.

Pripadá ti to všetko prehnané? Prečo, nikto Mi nie je rovný! Ja nie som nejaký kúsok papiera z knihy! Moja Vassula, nie som nejaký potlačený list papiera! Tak málo dôvery, ako by si dostala do rúk tŕne, a nie požehnanie!4

Nechaj svojich nepriateľov v ich zášti vznášať hrozby na teba, na Mňa, na Moje Božstvo. Nechaj ich. Nikomu z nich nebude dovolené nad tebou triumfovať, nikomu! A to je tvoj Boh, Najvyšší, ktorý hovorí. Nech skeptici, racionalisticky zmýšľajúci, farizeji tvojej doby, ktorí sa nikdy až dodnes nesnažili vidieť Ma v Mojom Transcendentnom Svetle a v Mojej Sláve, vychádzajú vo svojich znalostiach a súdoch z Mojich Úst, lebo Ja nepretržite obnovujem Svoje Stvorenie .... ale to je zabudnuté a som ako mŕtvy v ich srdciach.

Vravím vám:5 "Nedotýkajte sa Mojich pomazaných, neubližujte Mojim prorokom."6 A ty Vassula, ty, ktorá sa bojíš, že sa ťa spýtam tvárou v tvár: "Zúčastnila si sa na Mojom Zhromaždení?" počúvaj: Nedala ti Bystrosť svetlo do tvojich očí? Nešepkala ti Múdrosť znalosti do tvojho rozumu po všetky tie roky pomazania? V mene tvojej ničotnosti a úbohosti som sa Ja, Ženích Môjho stvorenia, sklonil celkom k tebe, negramotnému7 dieťaťu v Mojom Slove, ktorým si bola. Bola si nevzdelaná a nespôsobilá k akémukoľvek prúdu božských slov, ale napriek tomu pod všetkým tým bahnom, keď som ťa skúmal, som zbadal ušľachtilú iskru zapálenú pre Moje Meno.

A teraz aby som ti pripomenul: Kto ťa pozdvihol? Nebola to Múdrosť? Nebola tvojím vychovávateľom? A kto ťa učil chodiť len po zafíroch?8 Nebola to Múdrosť? A kto ťa objal, aby si sa vzniesla do neba? Nebola to Múdrosť? Nepredpovedal som ti, ako chcem upevniť skrze Svoje Posolstvá Svoje Kráľovstvo v každom srdci? A že skrze Ducha Svätého ukáznim tieto srdcia a obrátim ich v apoštolov pre vašu dobu?

Dieťa Môjho Svätého Srdca, ktoré som vplietol v Seba, 9"ella; mi moje fovassé, alla min amfivolíss ... sé thiálexa YIA to érgho moju ... affissé tis amfivolíes sou, ella ..."10

Píš: Založím, ako som povedal, Svoje Kráľovstvo v každom srdci, ktoré sa otvorí Môjmu Slovu. Neboj sa urážok, ktorými na vás útočia smrteľní ľudia, neboj sa zúrivosti utláčateľov. Zapečatil som Svoje Slová na tvojom srdci a nechal som kvapky myrhy stekať na tvoje pery, aby sa milosťou otvorili ohlásenému mieru a priniesli jednotu do sŕdc Mojich synov a dcér. Nech pyšní žasnú nad tvojou vytrvalosťou, ktorá je daná Mojím Duchom tým, ktorí sú prenasledovaní kvôli Mne, a nech sa vyhýbajú stretnutiu s tebou, ako to robia.11 V Mojom Dni sa Ja na odplatu vyhnem im. Pokiaľ s tebou jednajú hrubo a plížia sa okolo teba, znášaj túto hrubosť pokorne a dôstojne, pretože skrze týchto domýšľavých ľudí dostaneš svoju odmenu v nebi .... skrze utrpenie prebúdzaš duše z ich spánku alebo tých, ktorí sa nechali uniesť týmto svetom.

Budem ti odhaľovať žiar Môjho Srdca. Budem ťa ďalej učiť poznaniu Múdrosti a budem žehnať tvoje kroky, keď so Mnou ideš. Keď kráčaš po ceste Jednoty, Moja nevesta, drž sa pevne svojho Ženícha a Ja nakoniec zvíťazím.

(Boh je blízko teba a miluje ťa! Ja Som.)

(Táto časť je 'vytrhnutá z kontextu'. Na žiadosť Fr. Gerharda Wenzela som otvorila tento zošit na tejto stránke, pretože trochu ďalej filmoval. Chcel, aby to vyzeralo, ako by mi bolo diktované, keď zrazu prišiel Pán, vzal ma za ruku a povedal: "Boh je blízko teba a miluje ťa! Ja Som." Posolstvo písané vyššie nebolo ešte dokončené, ale bolo ponechané k pokračovaniu.)

Ja som Najvyšší Veľkňaz nad celým Mojím Domom, tým Domom, ktorý ľudia bezcitne rozdelili z nedostatku lásky. Mám sa teda ďalej pozerať, ako je Môj Dom stále rozdeľovaný a na takú vzburu, a nezasiahnuť? Čo oni12 hlásajú? V čiom mene hlásajú svoju vieru? Sklopil som Svoje Oči, aby som ich nevidel, keď Ma pozdvihujú svojimi rukami bez viery, bez svätosti. Ale kvôli Svojim verným zostúpim do ich rúk. Mojej Eucharistii je dávaná menšia a menšia dôležitosť.

Ja, Slávny Kráľ, Majestát nad všetky majestáty, Vládca nad všetkými vládcami, vás volám milosťou, aby ste v tento čas jedli živúcu Manu, Nebeský Chlieb vo forme Eucharistie. A preto hovorím tým cirkvám, ktorých duchovenstvo neprijalo Moje Tajomstvo:

"Príďte k rozumu a úprimne Ma hľadajte, ovládnite tiež svoju zášť k Mojej Matke. Nech každý národ vie, že Moje Telo a Moja Krv pochádza od Mojej Matky. Áno, Moje Telo pochádza od Najsvätejšej Panny, z čistej krvi. Buď požehnané Jej Meno!

"Aby som zachránil všetky pokorné zeme, ktoré Ma prijímajú, a dal im nepominuteľný život, stal som sa Chlebom a dal vám Sám Seba. A skrze toto Communio posväcujem všetkých, ktorí Ma prijímajú, zbožšťujem ich, aby sa stali telom Môjho Tela, kosťami Mojich Kostí. Tým, že jete Mňa, ktorý som Božský, sa vy a Ja stávame jediným telom duchovne zjednoteným. Stávame sa príbuznými, lebo ja vás môžem premeniť v účastníkov božstva. Skrze Svoje Božstvo zbožšťujem ľudí."

Nepočuli ste: "Vy ste tiež boží, synovia Najvyššieho, vy všetci."13 Teraz som súdený ľuďmi. Rúcho,14 ktoré vás môže prikryť, vznešene ozdobiť, premeniť vás, zbožštit, odmietajú tie cirkvi, ktoré nemôžu pochopiť Moje Tajomstvo.

Dnes opäť plačem z Nebies: "Bratia, prečo podkopávate Moje Božstvo? Keď tvrdíte, že ste to vy, ktorí poznajú, čo je správne, potom prečo váš duch plieni Moju Cirkev? Ja vás pozývam kraľovať so Mnou, Ja vás pozývam vládnuť so Mnou, Ja vás pozývam sláviť Omšu a zúčastniť sa Božieho Tajomstva spôsobom, ktorý som vpravde ustanovil."

A čo keď nebudú počúvať?

Odbojní sa Mi budú bez prestania posmievať, ale to preto, že sa odklonili od Môjho Svetla. Ja som prítomný vo Svojej Eucharistii, ale pokiaľ neuvidia Moju Božskosť duchovnými očami, budú ďalej ako podriemávajúci človek, ktorý nikdy neporozumie ničomu, čo mu hovoríš. "Čo si hovorila? Hovorila si mi niečo? Akože?" sa bude pýtať.

Kráľovským a slávnym Ma tieto cirkvi vyhlasujú, potvrdzujú Moju moc, keď vyhlasujú Moju strašnú moc, spievajú Mi chvály, uznávajú Moju Všemohúcnosť a Moje veľké divy, ale Ja sa stanem kameňom, o ktorý sa potkýna, keď príde na meranie Mojej Božskej Vznešenosti a Prítomnosti v Eucharistii Dnes je to kameň úrazu odvrhnutý staviteľmi a neuvedomujú si, že je to kameň základný.

A ty, Moja dcéra, Ma ďalej prehlasuj za svoju jedinú Lásku a povedz svojim bratom a sestrám tieto slová: "Pán je dobrý, lebo ma poučil. Je známy tým, že učí a poučuje chudobných a úbohých ..."

Krehké dievča, o niečo sa s tebou podelím: Čoskoro nechám draka požierať svoj vlastný chvost, už čoskoro vydám rozkazy z neba. Mám v úmysle obnoviť Svoj Dom. Znovu povýšim Svoju Eucharistiu v domoch,15 ktoré boli zbavené Mojej Prítomnosti, a stanú sa posvätnými. Bola si16 olúpená o Moju Zvrchovanosť, zrovnaná so zemou drakom. Avšak Ja vám hovorím, hovorím vám všetkým: Môj Duch bude vyliaty na zem, aby ju svlažil nebeskou rosou, a tráva na zemi sa zazelená, stromy rozkvitnú a ich lístie bude krásne a budú mať hojnosť ovocia, áno! Hojnosť. Čakaj a uvidíš!

17"Kto ti hovorí, že budeš trvať naveky? Dosť dlho si sa vznášal ako orol a staval si hniezdo a bol pripnutý medzi hviezdami.18 Teraz poď a postav sa Mi v boji. Nebudeš bojovať s Ábelom. Zvrhnem tvoju zášť. Ty si vyplienil Môj Dom a ukradol z neho To, čo bolo Najvzácnejšie. ukradol si To do vnútra svojho srdca. Prešiel si bránou Môjho ľudu a oslepil si ho. Ale teraz tvoj čas sa skončil, aj keď stále veríš, že môžeš rozšíriť svoje temné kráľovstvo, aby si zviedol Môj ľud. Už viac nie. Spravodlivosť je pripravená prúdiť ako voda a Môj Duch ako neustávajúci prameň ...."

Je blízko čas, kedy niekto vykríkne: "Ach, teraz je tak krásny čas ...." Poď, Ja ti dám odpočinok, aby si získala novú silu. Ži Moje Posolstvá a kráčaj po ceste, ktorú som pre teba vytýčil .... ic.


2 Náš Pán mi dal porozumieť, že tiež Egypt, rovnako ako Svätá zem, by mal byť považovaný za Svätý. Náš Pán mi dal pochopiť, že Egypt chránil Svätú Rodinu, keď tam utiekla. Egypt Ju kŕmil a napájal, ale hlavne Ju chránil a Boh nikdy nezabúda na dobrý skutok.
3 to mi pripomenulo Jákobovo požehnanie Gen 27
4 Toho dňa ma náhle prepadli pochybnosti, v mojej nesmiernej slabosti. Pán ku mne trpezlivo prehováral ako sa hovorí s dieťaťom, ktoré má zlomené srdce.
5 Pán hovorí ku skeptikom
7 náš Pán použil francúzske slovo miesto anglického: 'illiterate', pretože Ho to veľmi tešilo
8 zafíry tu znamenajú cnosti
9 grécky
10 Preklad: Poď, neboj sa Ma, ale nepochybuj ... zvolil som ťa pre Svoje Dielo ... zanechaj svojich pochybností, poď ...
11 niektorí biskupi, keď boli požiadaní stretnúť sa so mnou, akonáhle počuli moje meno, boli vyburcovaní k absolútnemu hnevu
12 tí, ktorí ešte nepochopili, že sa budú musieť skloniť v pokore a láske, aby sa zjednotili
14 symbolické meno pre Krista
15 Pán mieni cirkvi
16 Pán mieni cirkev
17 Pán sa náhle obrátil ku zlému (drakovi) a povedal tieto slová
18 zároveň som počula "verný"Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved