SK » Posolstvá»


Poslovia prídu z Egypta
Mojej Eucharistii sa prikladá stále menej dôležitosti

16. október 2000

Pán je dobrý, lebo ma poučil;
  On je známy tým, že učí a poučuje 
chudobných a úbohých;

Môj Otec, váš Otec 
je odetý Mocou a Velebnosťou; 
chváľme Ho jedným hlasom a plňme sľuby,
ktoré sme ja i vy dali Najvyššiemu;

Venujme svoju báseň Kráľovi; 
ale ako sa bojím počuť: 
"Bola si prítomná na Mojej Rade?"

neboj sa, vyviedol som ťa spod zeme, nepochoval som ťa a povedal som:

"pokoj bude tvoj, Moje dieťa;"

z Egyptskej zeme som priviedol prorokov a svätých; požehnanie krajine Egypt, nech jeho lístie zostáva zelené a stromy, ktoré rastú pri rieke Níl, prekvitajú a naďalej prinášajú svoje ovocie, aby dávali obživu jeho ľudu; slávny trón bol postavený na každom mieste, kadiaľ prechádzali Panna Mária, Moja Matka, Jozef Spravodlivý a Ja;

"Egypt, My sme kráčali po tvojej pôde a kadidlo stúpalo k nebu, keď sme prechádzali; nečítali ste v Písmach:

'poslovia prídu z Egypta;'1

veď, azda si nevedel, že teba som tiež pomazal?2 veľkosť Mojej Lásky voči tebe nie je menšia, než je nebo vysoko nad zemou; nech tvoja pôda naďalej produkuje pokrm a udržiava ťa radostným;"

pýtala si sa, Vassula, či som Ja úplne v tebe, Ja, Transcendentný Boh; Moja milovaná, ukázal som Svoje znamenia a divy na tej, ktorej som prejavil priazeň a pomazal som ťa vo Svojej nesmiernej Láske; opojený tvojou slabosťou som ťa držal na Svojich Rukách, zatiaľ čo ťa celú skropil Olej, kvapkajúci ako vypálená myrha a pokryl tvoju hlavu kvapkami myrhovej masti v tvare zafírov, aby som ťa predstavil Otcovi, ktorý keď na tebe videl všetky tie znamenia Svojho Syna, ti bude žehnať3 a bude s tebou hovoriť; vo svojej najväčšej štedrosti som na teba vdýchol Svoju vôňu, aby si okolo seba šírila jej ľúbeznosť, potom tvoji nepriatelia, ktorými sú sily vedené Luciferom a Satanom a ktoré odporujú Môjmu Božstvu, budú vedieť, že máš Svedka v Nebi a Ochrancu na Výsostiach, ktorý ťa bude podporovať, pokiaľ nesplníš svoju misiu;

pripadá ti to všetko prehnané? veď, nikto Mi nie je rovný! Ja nie som púhy zvitok z knihy! Moja Vassula, Ja nie som nejaký potlačený list papiera! taký nedostatok dôvery, ako by si dostala do rúk tŕne, a nie požehnania!4

nechaj svojich nepriateľov v ich zlobe vznášať svoje hrozby na teba, na Mňa, na Moje Božstvo; nechaj ich; nikomu z nich nebude dovolené nad tebou triumfovať, nikomu! a toto je tvoj Boh, Najvyšší, ktorý hovorí; nech skeptici, racionalisticky zmýšľajúci, farizeji tvojej doby, ktorí sa až do dnešného dňa nikdy nesnažili vidieť Ma v Mojom Transcendentnom Svetle a v Mojej Sláve, vychádzajú vo svojich znalostiach a rozlišovaniach z Mojich Úst, pretože Ja neustále obnovujem Svoje Stvorenie .... ale na to sa zabudlo a Ja som v ich srdciach ako mŕtvy;

vravím vám:5 "nedotýkajte sa Mojich pomazaných, neubližujte Mojim prorokom;"6 a ty Vassula, ty, ktorá sa bojíš, že sa ťa spýtam tvárou v tvár: "bola si prítomná na Mojej Rade?", počúvaj: nedala ti schopnosť Rozlišovania svetlo do tvojich očí? nenašepkávala Múdrosť Svoje znalosti do tvojho rozumu po všetky tie roky pomazania? kvôli tvojej ničotnosti a úbohosti som sa Ja, Ženích Môjho stvorenia, sklonil až k tebe, ktorá si bola analfabetom,7 dieťaťom voči Môjmu Slovu; bola si nevzdelaná a nespôsobilá k akémukoľvek prúdu božských slov, no jednako, pod všetkým tým bahnom, keď som ťa skúmal, mohol som vidieť ušľachtilú iskru zapálenú pre Moje Meno;

a teraz, aby som ti pripomenul: kto ťa pozdvihol? nebola to Múdrosť? nebola Ona tvojím vychovávateľom? a kto ťa viedol, aby si kráčala len po zafíroch?8 či to nebola Múdrosť? a kto ťa obklopil, aby si sa vzniesla k nebesiam? nebola to Múdrosť? či som ti nepredpovedal ako chcem upevniť skrze Svoje Posolstvá Svoje Kráľovstvo v každom srdci? a že skrze Ducha Svätého vycvičím tieto srdcia a obrátim ich na apoštolov pre vašu dobu?

dieťa Môjho Svätého Srdca, ktoré som vplietol do Seba,9 "élla; mi moje fovassé, alla min amfivolíss ... sé thiálexa yia to érgho moju ... affissé tis amfivolíes sou, élla ..."10

píš: založím, ako som povedal, Svoje Kráľovstvo v každom srdci, ktoré sa otvorí Môjmu Slovu; neboj sa urážok, ktorými na teba útočia smrteľní ľudia, neboj sa zúrivosti utláčateľov; zapečatil som Svoje Slová na tvojom srdci a nechal som kvapky myrhy stekať na tvoje pery, aby sa milosťou otvorili, aby ohlasovali pokoj a prinášali jednotu do sŕdc Mojich synov a dcér; nech pyšní žasnú nad tvojou vytrvalosťou, ktorú dáva Môj Duch tým, ktorí sú prenasledovaní kvôli Mne a nech sa vyhýbajú stretnutiu s tebou, ako to robia;11 v Môj Deň sa na oplátku vyhnem Ja im; pokiaľ s tebou jednajú hrubo a striehnu okolo teba, znášaj túto hrubosť pokorne a dôstojne, pretože skrze týchto namyslených ľudí dostaneš svoju odmenu v nebi .... skrze utrpenie prebúdzaš duše z ich spánku alebo tých, ktorí sa nechali uniesť týmto svetom;

budem ti odhaľovať žiar Môjho Srdca; ďalej ťa budem učiť poznaniu Múdrosti a budem žehnať tvojim krokom, keď kráčaš so Mnou; keď kráčaš po ceste Jednoty, Moja nevesta, drž sa pevne svojho Ženícha a Ja nakoniec zvíťazím;

(Boh je blízko teba a miluje ťa! Ja Som;)

(Táto časť je 'vytrhnutá z kontextu'. Na žiadosť Fr. Gerharda Wenzela som otvorila tento zošit na tejto stránke, pretože filmoval z diaľky. Chcel, aby to vyzeralo, ako by mi bolo diktované, keď zrazu prišiel Pán, vzal ma za ruku a povedal: "Boh je blízko teba a miluje ťa! Ja Som;" Posolstvo písané vyššie nebolo ešte dokončené, ale bolo ponechané na pokračovanie.)

Ja som Najvyšší Veľkňaz nad celým Mojím Domom, tým Domom, ktorý ľudia bezcitne rozdelili z nedostatku lásky; mám sa teda ďalej pozerať, ako je Môj Dom stále rozdeľovaný a v takej rebélii a nezasiahnuť? čo oni12 vyznávajú? v koho mene oni vyznávajú svoju vieru? sklopil som Svoje Oči, aby som ich nevidel, keď Ma pozdvihujú svojimi rukami bez viery, bez svätosti; ale kvôli Svojim verným zostupujem v ich rukách; Mojej Eucharistii sa prikladá menšia a menšia dôležitosť;

Ja, Preslávený Kráľ, Majestát nad všetky majestáty, Vládca nad všetkými vládcami, vás volám milosťou, aby ste tentoraz jedli živú Mannu, Nebeský Chlieb vo forme Eucharistie; a preto hovorím tým cirkvám, ktorých duchovenstvo neprijalo Moje Tajomstvo:

"príďte k rozumu a úprimne Ma hľadajte, ovládnite tiež svoj odpor voči Mojej Matke; nech každá rasa vie, že Moje Telo a Moja Krv pochádza od Mojej Matky; áno, Moje Telo pochádza od Najsvätejšej Panny, z čistej krvi; nech je požehnané Jej Meno!

"aby som zachránil všetkých pokorných zeme, ktorí Ma prijímajú a dal im nepominuteľný život, stal som sa Chlebom a dal vám Sám Seba; a skrze toto Communio posväcujem všetkých, ktorí Ma prijímajú a zbožšťujem ich, aby sa stali telom Môjho Tela, kosťami Mojich Kostí; tým, že sa podieľate na Mne, ktorý som Božským, sa vy a Ja stávame jediným telom, duchovne zjednotení; stávame sa príbuznými, lebo ja vás môžem premeniť, aby ste mali účasť na božstve; skrze Svoje Božstvo Ja zbožšťujem ľudí;"

nepočuli ste: "vy ste tiež bohovia, synovia Najvyššieho, vy všetci;"13 teraz som súdený ľuďmi; Rúcho,14 ktoré vás môže prikryť, majestátne vás ozdobiť, premeniť vás, zbožštiť vás, odmietajú tie cirkvi, ktoré nemôžu pochopiť Moje Tajomstvo;

dnes opäť volám z Nebies: "bratia, prečo podkopávate Moje Božstvo? keď tvrdíte, že ste tí, ktorí poznajú, čo je správne, potom prečo váš duch plieni Moju Cirkev? Ja vás pozývam kraľovať so Mnou, Ja vás pozývam vládnuť so Mnou, Ja vás pozývam sláviť Omšu a podieľať sa na Božskom Tajomstve spôsobom, ktorý som Ja skutočne ustanovil;"

A čo keď oni nebudú počúvať?

arogantní sa Mi budú bez prestania posmievať, ale to preto, že sa odklonili od Môjho Svetla; Ja som prítomný vo Svojej Eucharistii, ale pokiaľ oni neuvidia Moje Božstvo duchovnými očami, budú aj ďalej ako podriemkavajúci človek, ktorý nikdy nechápe nič z toho, čo mu hovoríte; "čo si povedal? hovoril si so mnou? čo?" sa bude pýtať;

kráľovským a slávnym Ma tieto cirkvi prehlasujú, potvrdzujú Moju moc a ohlasujú Moju strašnú moc a spievajú Mi chvály, uznávajú Moju Všemohúcnosť a Moje veľké divy, ale stávam sa kameňom úrazu, keď príde na meranie vznešenosti Môjho Božstva a Mojej Prítomnosti v Eucharistii dnes je toto kameňom úrazu, ktorý stavitelia zavrhli a neuvedomujú si, že je to kameň základný;

a ty, Moja dcéra, Ma naďalej prehlasuj za svoju jedinú Lásku a povedz svojim bratom a sestrám tieto slová: "Pán je dobrý, lebo ma poučil; On je známy tým, že učí a poučuje chudobných a úbohých ..."

krehké dievča, o niečo sa s tebou podelím: čoskoro nechám draka požierať svoj vlastný chvost, už čoskoro vydám rozkazy z neba; mám v úmysle obnoviť Svoj Dom; znovu povýšim Svoju Eucharistiu v domoch,15 ktoré boli zbavené Mojej Prítomnosti a stanú sa svätými; ty16 si bola olúpená o Moju Zvrchovanosť, zrovnaná so zemou drakom; avšak Ja vám hovorím, hovorím vám všetkým: Môj Duch bude vyliaty na zem, aby ju zavlažil nebeskou rosou a tráva na zemi sa zazelená a stromy rozkvitnú a ich lístie bude krásne a ich ovocie hojné, áno! hojné, počkaj a uvidíš!

17kto ti povedal, že budeš trvať večne? dosť dlho si sa vznášal ako orol a staval si hniezdo a bol pripnutý medzi hviezdami;18 teraz poď a postav sa predo Mňa do boja; nebudeš bojovať s Ábelom; šmarím tvoju dýku dolu; vyplienil si Môj Dom a ukradol z neho To, čo bolo Najvzácnejšie; kradol si pre uspokojenie svojho srdca; prešiel si bránou Mojich ľudí a oslepil si ich; ale teraz sa tvoj čas skončil, aj keď stále veríš, že môžeš rozšíriť svoje temné kráľovstvo, aby si zviedol Môj ľud; to už viac nie; spravodlivosť je pripravená prúdiť ako voda a Môj Duch ako neustávajúci prameň ...."

blízko je čas, keď niekto vykríkne: "ach, teraz sú také dobré časy ...." poď, Ja ti dám odpočinok, aby si získala novú silu; ži Moje Posolstvá a kráčaj po ceste, ktorú som pre teba vytýčil .... ic;


2 Náš Pán mi dal porozumieť, že tiež Egypt, rovnako ako Svätá zem, by mal byť považovaný za Svätý. Náš Pán mi dal pochopiť, že Egypt chránil Svätú Rodinu, keď tam utiekla. Egypt Ju živil a napájal, ale hlavne Ju chránil a Boh nikdy nezabúda na dobrý skutok.
3 to mi pripomenulo Jakubovo požehnanie Gen 27
4 V ten deň ma náhle prepadli pochybnosti, v mojej nesmiernej slabosti. Pán ku mne trpezlivo prehováral ako sa hovorí s dieťaťom, ktoré má zlomené srdce.
5 Pán hovorí ku skeptikom
7 náš Pán použil francúzske slovo miesto anglického: 'illiterate', pretože tak sa Mu to páčilo
8 zafíry tu znamenajú cnosti
9 grécky
10 Preklad: Poď, neboj sa Ma, ale nepochybuj ... zvolil som ťa pre Svoje Dielo ... zanechaj svojich pochybností, poď ...
11 niektorí biskupi, keď boli požiadaní stretnúť sa so mnou, akonáhle počuli moje meno, boli vyburcovaní k absolútnemu hnevu
12 tí, ktorí ešte nepochopili, že sa budú musieť skloniť v pokore a láske, aby sa zjednotili
14 symbolické meno pre Krista
15 Pán mieni cirkvi
16 Pán mieni Cirkev
17 Pán sa náhle obrátil ku zlému (drakovi) a povedal tieto slová
18 zároveň som počula "verný"Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved