SK » Posolstvá»


Písmo je zrkadlom, ktoré Ma odráža

13. november 2001

Vassula, teraz je tomu takmer 16 rokov, čo som ťa volal, a počas tých rokov som dovolil tvojim očiam vidieť mnoho vecí a počuť veci ešte pôsobivejšie. Naplnil som teba aj iných skrze Moje posolstvá božským svetlom, aby ste Ma boli schopní pochopiť.

Ja som to Svetlo a som nad každé svetlo. Ja vo Svojej nádhere presahujem všetky svetlá, všetok jas. Môžem dať svetlo komukoľvek a zjaviť sa mu. Tvoja myseľ by preto mala byť zjednotená s Mojou a Ja ju zalejem Svojím božským svetlom, aby si videla veci, ktoré žiadne oko doteraz nevidelo, a chápala veci Mojou mysľou skrze Moje božské Svetlo ...

Naplnil som ťa Poznaním a Pochopením Mňa Samého. Áno, Moje dieťa, zaviedol som ťa k oltáru, na ktorý som položil Svoj prorocký úrad, a dal ti všetky rôzne možnosti recitovať Moje Slová, aby ich zvuk bolo počuť v každej svätyni.1 Naplnil som ťa, ku Svojej radosti, tajomnými výrokmi, aby som pozdvihol Svoje Meno a dosiahol k vzdialeným krajinám a ľuďom.

Vložil som ti do srdca svetlo, aby som ti ukázal vznešenosť Svojho diela. Tvoje uši počuli a stále počujú slávu Môjho Hlasu a tvoje duchovné oči Ma videli tvárou v tvár. Ozdobil som kvetmi2 túto zem, aby som povzbudil tých, ktorí v Mojom mlčaní stratili nádej, a oni nádej znovu získali a ožili.

Ozdobil som kvetmi, ako som povedal, túto zem, ale mnohí, namiesto aby sa z toho radovali, zostali ľahostajní a ich ľahostajnosť zúrivo dupe po všetkom, čo rozkvitlo, a dokonca prisahajú v Mojom Mene, ako zničia všetko, čo kvitne. To bola ich každodenná starosť.

Ja som Boh a Ja mám moc odpúšťať a vylievať hnev. Každému človeku som dal možnosť dosiahnuť Ma. Každému národu som dal prístup čítať Môj Hymnus Lásky do tej miery, ako to len bolo možné. Mnohí ignorovali Moje výroky.

Vážne sa pýtam každého: Čo si urobil s Písmom? Písmo je zrkadlom, ktoré Ma odráža. Ako je možné, že keď hovoríte, že poznáte Písmo, nezkúmate Moju reč? Ako je možné, že ste tak ľahko v rozpore s pravdou? Hovorím vám, ak Ma nespoznáte v Mojich výrokoch teraz, je zrejmé, že nepoznáte ani nechápete Písmo, ktoré je kľúčom Ducha Svätého.

Ak niektorí z vás hovoria: "Nepotrebujeme toto prorocké zjavenie, nemáme povinnosť ho počúvať alebo čítať ho, pretože Písmo nám stačí a z neho sa môžeme naučiť všetkým znalostiam," Ja sa vás pýtam vo vašej neviere: "Viete, prečo neveríte, a viete, prečo ste tak ľahostajní a rozhodnutí uzavrieť svoje srdcia? Viete, prečo za tým nič nehľadáte?" Je to preto, že nemáte Ducha Svätého, ktorý by vás mohol pozdvihnúť z temnoty do Jeho Svetla a osvietiť vaše duše, aby videli Syna spoločne s Otcom, ako sa vám zjavujú. Duch Svätý by do vás vdýchol dych vzkriesenia a utvrdil vás, dal by vám život vo Mne. Môže duša, ktorá je mŕtva, rozumieť Písmu a uvádzať ho do praxe, keď nie je živá?

Keby ste rozumeli Písmu, ktoré ako zrkadlo odráža Môj Obraz, neboli by ste hovorili: "Písmo mi stačí." Nie, Môj priateľu, Písmo nestačí, ak nemáte Ducha Svätého. Len skrze Svetlo Ducha Svätého môžete rozumieť Zjaveniu a všetko, čo sa v Písme zdalo byť nepreniknuteľným tajomstvom a zapečatené, sa stane poznateľným a jasným, pretože vám Duchom bude daný kľúč poznania

Avšak vpravde vám vravím: Ktokoľvek Ma ochotne prijme práve teraz, keď hovorím, je požehnaný, pretože skrze Mňa dostane poznanie a Múdrosť tak hojným spôsobom, že to bude, ako by prečítal celé Písmo! On sám bude ako hlasná kniha, ktorá v sebe prináša božskú inšpiráciu, ktorú človek dostáva skrze milosť. Potom, Moja dcéra, až prečíta Písmo, uzrie nielen slová, ale uvidí jeho hlboký duchovný význam svojimi duchovnými očami, ako si to prežila ty, Vassula 

Preto neodporujte Mojim poslom, ktorí sú ako hlasná kniha s prorockým poslaním, prichádzajú odo Mňa. Neodhaľujú viac, než obsahuje Písmo, ale sú vám vodcami. Vedú váš život do nového spôsobu pravého života vo Mne tým, že napravujú váš život a dávajú vám nádej a útechu. Kohokoľvek môžem premeniť z úbohej bytosti v Katedrálu.

Nesúďte a ja k vám prídem zmeniť Svoje výroky na skutočnosť. Písmo je Mojím Obrazom, Obrazom vášho Boha. Neberte ho na ľahkú váhu, ale ani nehovorte, že ho poznáte, keď ste ďaleko od toho, aby ste Ma poznali. Zachovávajte prikázania a plňte, čo hovoria, aby ste Ma mohli vidieť. Plnenie Môjho Slova povedie vašu dušu k tomu, že Ma spozná. Vtedy a jedine vtedy sa stanete Božími skrze účastenstvo, ale nie podľa práva.

Vari ste nerozumeli tomu, čo znamená: "Ochotne počúvaj akékoľvek reči pochádzajúce od Boha?" Počúvali ste? Činy každého tvora stoja pred ním. Katastrofy, mor, hlad, choroby, vojny, krv a smrť teraz nahradili Moje kvetiny3 vďaka práci vašich rúk a vašim hriechom.

Od dávnych rokov po súčasnosť žehnám tejto suchej zemi a prichádzam k vám ako rieka, ktorá jej Mojimi požehnaniami dáva vlahu ako povodeň. Ukázal som znamenia na nebi a posielam vám Svojich anjelov s bosými nohami, aby roznietili Mojím Slovom tvoje srdcia, generácia. Poslal som ich, aby ťa varovali, pretože ak by ste nerobili pokánie, nemodlili sa, neodčiňovali svoje hriechy, nenapravovali svoje životy a ak by ste si nevážili Mojej Velebnej Sviatosti a nežili sväto, v jednote so Mnou, akoby pečaťou vo vašom srdci, uvalili by ste na seba, len svojou vinou, všetky zla zeme. Všetko, čo vzchádza zo zeme, sa zasa do zeme vracia. Celý svet je naplnený takým zlom.

Žiadal som vás, aby ste sa ku Mne vrátili, ale Moje semeno,4 pretože bolo mŕtve, Ma nepočulo a bez prestania Ma stále urážalo. Vieš, prečo sa obloha a nebesia trasú pred Mojou Návštevou?5 Hory a základy zeme sa dnes trasú tvojimi zločinmi. Ale kto si lámal hlavu, keď som vás pred desiatimi rokmi varoval pred trestom, ktorý mal prísť, keď nebudete robiť pokánie? Kto sa pokúsil pochopiť cestu, ktorou kráčam? A teraz Mi povedz, kto oznámi, či už bola vykonaná spravodlivosť? Predpokladal niekto z vás, že pre vaše hriechy a zlo spadnú Veže? Ach, a predsa som vás varoval, ale neustále obchodovanie naplnilo vašu generáciu násilím, a namiesto aby ste spočinuli na Otcovej hrudi a privinuli sa k Nemu, zomreli ste práve v tej chvíli, keď ste dali prednosť spoľahnutiu sa na zlato a striebro. A predsa váš stôl zostáva až dodnes prázdny.

Ja som vaša Hostina, vaše Bohatstvo, a ak Ja, Boh, som sa vám nestal všetkým, ako čakáte, že dostanete svoju odmenu v nebi? Bez ohľadu na to, čo ste a kým ste, chcem pre vás blahobyt. Preto som odovzdal Svoje výroky prostým, ktorí pôjdu skrze prorocký úrad, ktorý som im udelil, celú cestu k vašim nohám, aby tento vznešený poklad položili u vašich nôh. Navyše som ich obnovil Duchom Svätým, aby to, čo budú musieť hovoriť, keď vás budú poučovať, alebo naprávať vaše chyby, robili s plnou autoritou.

Požiadal som tieto drahé duše, aby sa vzdali všetkého, čo ich nevedie ku Mne, a mali len jedinú túžbu, ktorou je blaho Mojej Cirkvi a byť pripravené bojovať so všetkými zlami, ktoré útočia na Moje Mystické Telo. Áno. Samozrejme budú prenasledovaní kvôli svojim činom a na ich existenciu budú 'mŕtvi' pozerať ako na hrozbu. Ale Ja som ich pomazal. A ak sa v očiach niektorých budú javiť ako bezvýznamní, v Mojich Očiach sú cennejší než všetky drahokamy dohromady vo všetkých kráľovstvách a tiež vo všetkých cisárskych pokladoch. V Mojich Očiach sú hodní lásky a vznešení, lebo som to Ja, kto ich pozdvihol. Pomazaní olejom z Mojich Nádvorí pritiahnu veľké zástupy, aby znovu naplnili Moje Mystické Telo, Cirkev, z ktorej sa stali ruiny vďaka nedbanlivosti pastierov.

Pane, toto je, uvedom si, jeden z dôvodov, prečo ma prenasledujú, je to preto, že dávaš vinu hierarchii!

Viem. Ale dal som ti slovo a formoval ťa, aby som ťa poslal do tohto odpadlíckeho sveta hovoriť v Mojom Mene.

Pastieri sú rozdelení a stoja jeden proti druhému. Žijú v duchovnom úpadku, a ak ešte niektorí berú ochotne Môj Kríž a s horlivosťou pre Môj Dom, tí sú tiež prenasledovaní onými hriešnikmi. Môžu oni6 povedať, že Ma puntičkársky poslúchali? Ak povedia 'áno', potom Mi vysvetli vaše rozdelenie. Rozdelenie je hriech. Iste poznáš význam slov: "Každé kráľovstvo v sebe rozdelené je učinené pustým a žiadne mesto alebo dom rozdelený v sebe nemôže obstáť."7 Chýba v nich rozlišujúce znamenie viery: Nie je tam už viac lásky ...

Aj keby toto rozdelenie nevzišlo priamo z nich, ale od ich predkov, rozdúchavajú tento oheň, ktorý vychádza z podzemia,8 a udržujú ho pri živote. Preto teraz žiadam Svojich pastierov, aby robili pokánie a obetovali Mi pravé obrátenie, aby dovolili skrze túto obrovskú moc uskutočniť premenenie. Pravá metanoia je bránou, ktorá vedie duše z temnoty do svetla

Môj Pane, moje srdce nemá žiadne vysoké ciele, napriek tomu odpusť moju smelosť, keď Ti pokladám túto otázku:

"Keby niektorí z Tvojich pastierov predsa len prišli, aby si to prečítali, a začali konať podľa slov, ktoré si práve vyslovil, slov žiadosti o pokánie, neboli by to tí, o ktorých si povedal, že sú plní horlivosti pre Tvoj Dom a verne nesú Tvoj Kríž? Ábelovia, ako ich nazývaš, ktorí čítajú a sú ochotní počuť, čo hovoríš, pretože nepoškvrnili svoju prostotu? - Mýlim sa, keď hovorím, že tí, ktorí čítajú Tvoje posolstvá, sú tiež úprimní a verní Tvojmu Domu?

"Ako sa dostanú Tvoje slová k tým, ktorí ich podľa Tvojej vôle majú počuť, ktorí nazývajú Tvoje dielo zlom? Ty voláš, ale len veľmi málo ich počúva. Kto z nich bude počúvať? Tí pastieri, ktorí už žijú jednotu vo svojich srdciach?"

Nestaraj sa o záležitosti, ktoré sa vymykajú tvojmu mysleniu a chápaniu. Mám prostriedky, ako nasmerovať Svoje výroky k tým, ktorí potrebujú spásu .... lebo je známe, že vo Mne je možné nájsť Milost.9

Lebo tým, ktorých nazývaš úprimnými a vernými Môjmu Domu, hovorím toto: Nielen tí, ktorí čítajú Moje Posolstvo a nasledujú ho, sú úprimní a verní Môjmu Domu, ale nechal som si pre seba naozajstných ctiteľov, zvolených milosťou, ktorí zostali verní a ochotní niesť na svojich ramenách Môj Kríž jednoty, a vďaka ich práci nenapĺňajú vôňou len Moje Telo, ale celý svet.

Inými slovami, nie sú to len tí, ktorí boli povolaní milosťou a odpovedali tým, že načúvajú Mojim Slovám, ktoré ti dávam v tomto Posolstve, ktorí sú úprimní a verní.

A ty, dcéra, videla si, čo som vykonal nedávno?

Áno, Pane, videla.

(Niečo medzi mnou a Pánom.)

Chvál teda Moje Sväté Meno a uvidíš väčšie veci ako tieto. Počkaj a uvidíš ... buď trpezlivá a dovoľ Mi pokračovať spoločne na našej ceste, vieš? Vidíš, kam som ťa zaviedol? Neboj sa, v Mojej Prítomnosti máš pokoj ... ic.


1 pochopila som, že Boh myslel 'duše'
2 seslanými požehnaniami
3 obrazné slovo pre požehnanie
4 my
5 inými slovami: Božie zjavenie skrze toto posolstvo je tak mocné a zrejmé
6 hriešnici
8 pekla
9 práve v tomto momente, hoci to nebolo tak jasné z tej jednoduchej vety, mi zjavil Pán Ježiš, že je chorý Božskou láskou ku všetkým Svojim pastierom, a preto ich karhal do takej miery, že sa chvel citom lásky. A vyzeralo to, ako by som počula nášho Pána nariekať ako dieťa, s ktorým sa nespravodlivo jednalo, a hovoriť: "Moje Telo bolo zbité, Moji priatelia Ma zranili na nepoznanie, odňali Mi odev tí, ktorí strážili Môj Dom, prestali so Mnou hovoriť, a napriek tomu z Mojich pier kanie med, takže môžu dostať balzam oživenia. Chvejem sa ku koreňu Svojho bytia, že ich stratím. Odtrhli Moje údy, zranili Ma, a keď som ich skúšal, urážali Ma. A pokiaľ sú medzi nimi nejakí svätí muži, ktorí vedú správny život, ovenčený pokorou a Božskou láskou ku Mne, oni k nim bežia ako rozzúrení vlci, aby ich roztrhali na kusy. Rovnako ako Kain, ktorý patril Zlému a prerezal bratovi hrdlo, s nimi zaobchádzajú ..."Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved