SK » Posolstvá»


Pravá teológia je kontempláciou Mňa, vášho Boha
Ako rozlišovať duchov

7. august 2002

1Vytrhol som ťa nielen z Egypta, kde si prvýkrát uzrela svetlo, ale z celej zeme. Vytrhol som ťa tak, že máš korene len vo Mne. Vyučil som ťa vo Svojich nebeských Nádvoriach Svätou Múdrosťou. Nie ako tí, ktorí opierajú svoje učenie o citáty z Písma a Tradície a slová Mojej božskej Múdrosti len blábolia svojimi perami ...

Ja som ti nevysloviteľným spôsobom zjavil Svoju nezmernú Milosť a prekypujúcu Lásku, ktoré sú zanedbávané a nikto ich na zhromaždeniach nevyučuje a nehlása tak, ako si želám. Pre Svoje Sväté Meno zadržujem Svoju Ruku, aby nedopadla na toto zlé pokolenie. Kvôli Svojej sláve krotím Svoj hnev ...

Ó Vassula, ako nikdy predtým v dejinách vylievam moc Svojho Svätého Ducha. Predložil som ti poznanie takým spôsobom, aby si zasiahla aj nevedomých. Milosrdenstvo aj hnev patria Pánovi. Ako je napísané, podľa Svojho úradku si dovoľujem voľne zahrávať s Mojou Milosťou.

Môj Svätý Duch opakovane vyslovoval pre vás všetkých pravdy sladšie ako med, med, ktorý steká z plástu. Prevoňal som celý vesmír, pomazal a posvätil celé Moje stvorenie a dovolil som každému, kto po tom zatúžil, aby Ma poznal, priblížil sa ku Mne a vdychoval Milosti z Mojich Úst. Musí utíšiť svoju dušu a svoje srdce zaštepiť na Mňa a na Môj Zákon ...

Kto iný ako Môj Duch Svätý by mohol dať duši taký pokoj a slobodu? Kto iný by mohol pozdvihnúť tvoju dušu k Božstvu než Moja veľkorysosť a nevysloviteľná blahovôľa Mojej Lásky?

Všetko som ťa naučil a stále som ti pripomínal Svoje slová: Nie som len zvrchovaný Učiteľ tvojej duše, ale aj tvoj Priateľ a doprajem ti voľný prístup do Mojich Nádvorí, aby si mohla vchádzať i vychádzať. Môžeš sa vyjadrovať a oznamovať Mi svoje názory, dokonca so Mnou môžeš aj vládnuť. Pozdvihol som ťa, aby si sa skrze milosť stala dieťaťom, tak ako Večné Slovo je Synom Svojou prirodzenosťou ...

Môžeš snáď ty, ktorý čítaš, povedať: Viem, ako vlastniť Boha, Toho, ktorý ma splodil a dal sa mi spoznať, bez toho aby stratil Svoju transcendentnosť? Ten, ktorý obklopuje všetky veci, napĺňa všetko Svojím žiarivým Svetlom, bez toho aby bol obmedzený hranicami stvorených vecí. Som Jeho vlastníctvo a On vo mne usporiadal všetky veci podľa Svojej Božej Vôle. Všetko, áno, všetko, čo zo Mňa vychádza, súvisí s Božskou Láskou.

Ako som už povedal, človek musí prijať nevystihnuteľnú milosť, aby mohol vyrieknuť tieto slová. Ak nie si schopná tieto slová vysloviť, hoď teraz všetko za seba, pristúp ku Mne a ľutuj! Potom dovoľ Svätému Duchu, aby na teba zostúpil a zmocnil sa ťa Svojím Svetlom a premenil ťa v Chrám ...

Ó, s akým potešením sa potom o teba bude starať! Nájde v tebe základ, o ktorom som ťa už poučil: skutočnú teológiu, ktorá je kontempláciou Mňa, tvojho Boha. Takto sa bude tvoja duša vznášať uchvátená vo výšinách nazerania Mňa, tvojho Boha, do hlbín. Potom v tebe nastane Moja Vláda a krok za krokom Duch Svätý, ktorý na teba povanie Svoj Dych premeny, zjaví tvojmu duchu Božské skutočnosti skrze Samotnú Múdrosť. Zjaví ti všetko, čo filozofi a mudrci zatiaľ považujú za pochabosť a nezmysel. Svetlom Svätého Ducha budeš rozumieť a vnímať vznešenosť Mojej Lásky. Uzrieš bohatstvá, ktorými môžem zahrnúť tvoju dušu a všetko, čo ti môžu priniesť. Zatiaľ čo v tebe budeme prebývať a ty v Nás, budem ťa posväcovať. Ako hovorí Písmo: "Urob si domov vo Mne, tak ako Môj je v tebe." Staneš sa súčasťou Pravej Révy.2

Áno! Poskytnem ti milosť Seba v tvojej duši. Horím láskou k tebe. Ja, tvoj Boh, som zapálený láskou k tebe až do tej miery, že v tebe prebývam napriek všetkých tvojim slabostiam. Čím viac budeš rozjímať Moju Trojjedinú Svätosť, tým viac Mi budeš rozumieť. Čím viac Ma budeš poznať, tým viac budeš odrážať Môj Obraz v sebe.

Potom sa z neba, z úst Mojich Anjelov a Kniežat najvyšších chórov, ozve hlasný ľúbezný hlas. Jednohlasne budú zpievať Chválospev Bohu: "Božie tajomstvo je znovu zjavené, zjavuje Svoje Večné Svetlo trikrát Sväté. Vtláča Svoj Obraz do milovanej duše, ktorú si vyvolil, aby ju sprevádzal Svojou milosťou. Ó, aký úžitok a zisk čaká túto dušu! Chvála a sláva nášmu Pánovi a Bohu!"

Amen ...
Vidíte, čo nám Boh ponúka?
Načúvajte Jeho Pokynom
a neignorujte ich ...

Chudobní sa zaradujú z Mojich slov a ponížení budú povýšení. Tvoja spása spočíva v obrátení a v tichosti. Navráťte sa ku Mne. Vyčkávam, aby som k vám bol milostivý ...

(Neskôr, hovorí Ježiš:)

Vassula, Písmo hovorí: "Tvorcovia pokoja, keď pracujú pre pokoj, rozosievajú semeno, ktoré prinesie ovocie svätosti."3

Vyučoval som ťa s autoritou a mocou, aby som ťa uschopnil vyjadriť Moje Slová tak, ako si prajem. Moje Slová prinášajú pokoj, lásku a nádej do srdca. Prinášam zmierenie skrze pokánie.

Žiadny, kto do sŕdc vlieva zlosť a zmätok, neprichádza odo Mňa. Tým myslím, že žiadny, kto tvrdí, že má dar proroctva, a prorokuje iba pohromy a katastrofy, neprichádza odo Mňa. Ale rozlišujte, že každý, kto hlása Moje varovania, pokoj a pokánie, je skutočne poslaný Mnou a jeho slová sú pravdivé. Skutočne každý, kto zvestuje povzbudenie, útechu a pozdvihuje spoločenstvo, vedzte, že je poslaný Mnou.

Varujem vás, aby ste neposudzovali nikoho len podľa slov, alebo verili len tomu, kto tvrdí, že má slovo odo Mňa. Ani keď predvádza zázraky a divy. Ale nakloňte svoje ucho k tým, ktorí nevzbudzujú diskusie odporujúce tajomstvám viery. Pre milosť Svätého Ducha, ktorú som daroval Svojim vyvoleným, budú zaplavení radosťou tí, ktorí im budú načúvať. Ich slová budú povznášať dušu, budú ich priťahovať k Mojim anjelom a svätým. Ich slová, ktoré sú v skutočnosti Mojimi Slovami, vás premenia v Chrámy. Moje Slová nielenže majú autoritu a moc, ale žiarom spaľujú vašu dušu a súčasne osvecujú vášho ducha

Predovšetkým spočívajú božské pravdy, ktoré sú vám zjavené skrze Moje vyvolené duše, na základe Písma a Tradície a ničoho iného. Ako spoznáte, že hovorím? Poznaním, ktoré dostanete. A vy, ktorí ste boli úplne mŕtvi a vaše telá ležali v rozklade v údolí smrti, vo svojom prebudení si uvedomíte, kto vás vzbudil milosťou. Svet, v ktorom teraz žijete, Moje dieťa, je jemne povedané zlo. Každým dňom rastie jeho hriech.

Nemám byť znepokojený, keď vo vašich dňoch hovorím a pastieri Mi nenačúvajú a neveria, že hovorím? Ako vraví Písmo: "Naše stráže sú slepé, ničoho si nevšimnú ... všetci chodia po svojich cestách, každý za svojím vlastným záujmom ..." Moja Cirkev sa bude vždy rozrastať skrze Svätého Ducha a nikdy sa neumenší. Vždy sa bude obnovovať napriek všetkým jedovatý šípom, ktoré na Ňu mieria. Tie isté jedovaté šípy sú namierené na tých, ktorých k vám posielam.

Celý svet sa rozkladá vo vlastnom zle a odpadlíctve. Prekračuje nielen Môj Zákon, ale všetko, čo je Sväté. Prečo sa niekto čuduje, že milosť Svätého Ducha sa zväčšuje? Beda! Aké odsúdenie príde na tých, ktorých skazené srdcia sužujú Moje vyvolené duše! Nezdedia Moje Kráľovstvo, ak z ich pier nebudem počuť slová ľútosti a pokánia ...

Vassula, spoločne so Mnou budeš pracovať v tichosti,4 aby si osvietila temné údolia. Všetko, čo ti Duch Svätý dá napísať, bude pre túto i ostatné generácie návodom. Ktokoľvek ti v tomto poslaní, ktoré som ti udelil, odporuje, odporuje Môjmu Duchu. Vyhlás všetko, čo hovorím, nech to každého, kto počuje Moje Slovo, vedie k novému bytiu. A nevenuj pozornost5 tým, ktorí vravia: "Ak si poslaná Bohom a ak to, čo hovoríš, je od Boha, dokáž svoju pokoru a stiahni sa do ústrania aj so svojimi zápismi. Prestaň predvádzať seba a svoje spisy po celom svete."

Týmto ľuďom povedz toto: "Nestanem sa zlým služobníkom, ktorý skryl svoje hrivny a potom bol zatratený, pretože nič neurobil. Naopak, rozmnožím svoje hrivny a oslávim Toho, ktorý mi ich zveril. Odovzdám nesmierne divy6 nielen tejto generácii, ale anjeli ponesú Božie slová a budú ich ďalej šíriť ako dážď semien, ktoré padajú z oblakov na všetky budúce generácie, aby obnovili Božie stvorenie, aby okrášlili Cirkev. Aby zosladli ústa Jeho detí a otvorili sa k Jeho chvále. Aby otvoril ich oči a uschopnil ich preskúmať svoje srdcia. Božím Menom Pána som celá spečatená a nebojím sa. Som Jeho hlasná kniha, ktorá hlása rovnaké Pravdy nášho Pána, ktoré nám odovzdal. Nič nie je nové. Nič som nepridala, bratia, ale všetko, čo je povedané, ku mne prichádza z Božského Poznania a z Úst Trojjediného Boha." Toto im povedz v Mojom Mene.

Kontempluj Ma do hĺbky, Moja milovaná a odpočívaj na Mojom Srdci ...


1 hovorí Otec
2 Ježiš Kristus
4 myslené, že písaná podoba nevydáva žiadny zvuk ...
5 inými slovami 'nevzrušuj sa'
6 posolstvá Pravého Života v BohuChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved