SK » Posolstvá»


Pravá teológia je kontempláciou Mňa, vášho Boha
Ako rozlišovať duchov

7. august 2002

1vyhnal som ťa nielen z krajiny Egypt, kde si prvýkrát uzrela svetlo, ale z celej zeme; vyhnal som ťa, aby si mala korene len vo Mne; vyučoval som ťa vo Svojich nebeských Nádvoriach Svätou Múdrosťou a nie ako tí, ktorí opierajú svoje učenie o citáty z Písma a Tradície a bľabotajú Moje božské Slová len svojimi perami ...

nevysloviteľným spôsobom som ti zjavil Svoje nezmerné Milosrdenstvo a Svoju prekypujúcu Lásku, ktoré sú na Mojich zhromaždeniach zanedbávané a neučia sa a nevyjadrujú tak, ako si želám; kvôli Svojmu Svätému Menu zadržujem Svoju Ruku, aby nedopadla na toto zlé pokolenie; kvôli Svojej cti krotím Svoj hnev ...

ach, Vassula, ako nikdy predtým v dejinách vylievam moc Svojho Svätého Ducha; predložil som ti poznanie takým spôsobom, aby sa dostalo aj k nevedomým; Milosrdenstvo a podobne aj hnev patria Pánovi, ako je napísané a podľa Svojho úsudku dávam voľný priebeh Svojmu Milosrdenstvu;

Môj Svätý Duch opakovane vyslovoval pre vás všetkých pravdy sladšie ako med, dokonca ako med, ktorý vyteká z plástu; prevoňal som celý vesmír a pomazal celé Moje stvorenie; umožnil som každému, kto si želal, aby Ma poznal, priblížiť sa ku Mne a vdychovať z Mojich Úst milosti potrebné na to, aby udržali jeho dušu pokojnú a jeho srdce navrúbľované na Mňa a na Môj Zákon ...

kto iný ako Môj Duch Svätý by mohol dať nejakej duši taký pokoj a slobodu? kto iný by mohol pozdvihnúť tvoju dušu v Božskom než Moja blahovôľa a nevysloviteľná blahosklonnosť Mojej Lásky?

učím vás všetkých a pripomínam vám, čo som vždy hovoril: že Ja nie som len Zvrchovaný Majster vašej duše, ale aj váš Priateľ, ktorý vám dáva prístup do Mojich Nádvorí, aby ste mohli vchádzať i vychádzať, vyjadrovať sa a povedať Mi svoju mienku, dokonca vládnuť so Mnou; milosťou som vás pozdvihol, aby ste boli deťmi skrze milosť, tak ako Slovo je Synom Svojou prirodzenosťou ...

môžeš ty, ktorý Ma čítaš, povedať: „naučil som sa, ako vlastniť Boha, Toho, ktorý ma splodil a dal sa mi poznať, bez toho aby stratil Svoju transcendentnosť? Ten, ktorý obklopuje všetky bytosti a napĺňa všetko Svojím žiarivým Svetlom bez toho, aby bol obmedzený ich hranicami, vlastní aj mňa a usporiadal všetky veci vo mne, aby boli podľa Jeho Božej Vôle?" všetko, áno, všetko, čo pochádza odo Mňa, súvisí s Božskou Láskou;

ako som predtým povedal, človek musí dostať neoceniteľnú milosť, aby vyslovil tieto slová; ak nie si schopná vysloviť tieto slová, hoď všetko za seba, pristúp teraz ku Mne a kajaj sa! potom dovoľ Svätému Duchu, aby na teba zostúpil a zaplavil ťa Svojím Svetlom a premenil tvoju dušu na Katedrálu ...

ach, s akým potešením sa potom o teba bude starať! On nájde v tebe základ, o ktorom som ťa už poučil: pravú teológiu, ktorá je kontempláciou Mňa, tvojho Boha; tvoja duša, ktorá bude takto uchvátená v tejto kontemplácii, sa bude vznášať vo výšinách a hlboko kontemplovať Mňa, svojho Boha; potom v tebe začne Moja Vláda; potom, krok za krokom, Duch Svätý, ktorý na teba zavanie Svojím Dychom premeny, zjaví tvojmu duchu Božské skutočnosti skrze Samotnú Múdrosť; On ti zjaví všetko, čo vaši filozofi a mudrci do dnešného dňa nazývajú pochabým a nezmyslom; Svetlom Svätého Ducha budeš chápať a vnímať vznešenosť Mojej Lásky, Božské obohatenia, ktoré môžem poskytnúť tvojej duši a všetko, z čoho môžeš mať prospech; budem ťa posväcovať, pokiaľ My budeme prebývať v tebe a ty v Nás; ako hovorí Písmo: "urob si svoj domov vo Mne, ako Ja si robím Svoj v tebe;" staneš sa súčasťou Pravého Viniča;2

áno! darujem ti milosť Seba v tvojej duši; Ja, tvoj Boh, som zamilovaný do teba; zamilovaný až do takej miery, že napriek tvojim slabostiam môžem prebývať v tebe; čím viac budeš kontemplovať Moju Trojjedinú Svätosť, tým viac Mi budeš rozumieť; čím viac Ma budeš poznať, tým viac Ja budem odrážať Môj Obraz v tebe;

potom z Neba, od Mojich Anjelov a Kniežat najvyšších chórov, bude počuť hlasný, melodický hlas; spoločne jedným hlasom budú spievať Chválospev Bohu: "znovu sa zjavuje Božie tajomstvo a zjavuje Svoje Večné Svetlo trikrát Sväté a vtláča Svoj Obraz do milovanej duše, ktorú si vyvolil, aby udelil milosť Seba; ó, aký úžitok čaká túto dušu! chvála a sláva nášmu Pánovi a Bohu!"

Amen ...
Vidíte, čo nám Boh ponúka?
Počúvajte teda Jeho Poučenia
a neignorujte ich ...

tí najchudobnejší budú jasať z Mojich výrokov a ponížení budú povýšení; vaša spása spočíva v obrátení a v pokoji; vráťte sa ku Mne; čakám len na to, aby som bol k vám milostivý ...

(Neskôr, hovorí Ježiš:)

Vassula, Písma hovoria: "tvorcovia pokoja, keď pracujú pre pokoj, rozosievajú semená, ktoré budú prinášať ovocie svätosti;"3

vyučujem ťa s autoritou a majestátom, aby som ťa pozdvihol, aby si bola schopná vyjadriť Moje Slová tak, ako si prajem, Moje Slová prinášajú pokoj, lásku a nádej do srdca človeka; prinášam zmierenie skrze pokánie;

každý, kto pôsobí v srdci niekoho zmätok, neprichádza odo Mňa; tým mám na mysli, že každý, kto tvrdí, že má proroctvá, ktoré prorokujú len pohromy a katastrofy, neprichádza odo Mňa; ale každý, kto prorokuje Moje varovania, pokoj a pokánie, a jeho slovo sa stane skutočnosťou, má byť uznaný ako ten, kto je naozaj poslaný Mnou; áno, naozaj, každý, kto prorokuje povzbudenie, útechu a pozdvihuje spoločenstvo, vedzte, že je skutočne poslaný Mnou;

varujem vás, aby ste nikoho nehodnotili len podľa jeho slov alebo verili len tomu, kto tvrdí, že má slová, pochádzajúce odo Mňa, dokonca aj keď koná zázraky a divy také ako vzkriesenie človeka z mŕtvych; ale nakloňte ucho k tým, ktorí nevyvolávajú diskusie, ktoré odporujú tajomstvám viery, pretože milosť Svätého Ducha, ktorú som daroval Svojim vyvoleným, bude s radosťou zaplavovať tých, ktorí im budú načúvať; ich slová budú povznášať ich dušu a privádzať ich blízko k Mojim anjelom a svätým; ich slová, ktoré sú v skutočnosti Mojimi Slovami, vás premenia na Katedrály; Moje Slová majú nielen autoritu a moc, ale ony rozohnia vašu dušu a súčasne osvecujú vášho ducha

predovšetkým božské skutočnosti, ktoré sú vám zjavené skrze Moje vyvolené duše, budú vyjadrené na základe Písem a Tradície a ničoho iného; ako spoznáte, že Ja hovorím? spoznáte skrze zdravé Poznanie, ktoré dostanete; a vy, ktorí ste boli úplne mŕtvi a ležali hnijúci v údolí smrti, si vo svojom prebudení uvedomíte, kto vás pozdvihol milosťou; svet, v ktorom teraz žijete, Moje dieťa, je - jemne povedané - zlo, každým dňom rastie jeho hriech, nemám byť tým znepokojený?

keď vo vašich dňoch hovorím a pastieri nepočúvajú a neveria, že to Ja zasahujem, oni sú ako vravia Písma: "naši strážcovia sú slepí, ničoho si nevšimnú ... všetci idú svojou cestou, každý za svojím vlastným záujmom ..." Moja Cirkev sa bude vždy rozrastať skrze Svätého Ducha a nikdy sa nezmenší; Ona bude vždy obnovená napriek všetkým jedovatý šípom, ktoré budú na Ňu mieriť; tie isté jedovaté šípy sú tiež použité, aby mierili na tých, ktorých k vám posielam;

celý svet sa rozkladá vo vlastnom zle a odpadlíctve, prekračujúc nielen Môj Zákon, ale všetko, čo je Sväté; prečo je potom niekto prekvapený, že milosť Svätého Ducha sa zväčšuje? beda! aké odsúdenie príde na tých, ktorých skazené srdcia prenasledujú Moje vyvolené duše! oni nezdedia Moje Kráľovstvo, ak z ich pier nebudem počuť slová pokánia ...

Vassula, spoločne so Mnou budeš pracovať v tichosti,4 aby si osvietila temné údolia; všetko, čo ti Duch Svätý dá, aby si zapísala, bude pre túto a ďalšie generácie návodom a ktokoľvek ti bude odporovať v misii, ktorú som ti dal, bude odporovať pôsobeniu Môjmu Ducha; ohlasuj všetko, čo hovorím, čo privedie každého, kto počúva Moje Slovo, k novému bytiu a nevenuj pozornosť5 tým, ktorí vravia: "ak si poslaná Bohom a ak tieto slová, ktoré hovoríš, sú od Boha, dokáž svoju pokoru tým, že sa stiahneš do ústrania, aj so svojimi výpoveďami; prestaň predvádzať seba a tie výroky po celom svete;"

týmto ľuďom odpovedz takto: "nebudem ako zlý sluha, ktorý skryl svoj talent a potom bol odsúdený za to, že neurobil nič; naopak, rozmnožím svoj talent a vzdám slávu Tomu, ktorý mi ho zveril; odovzdám tento úžasný zázrak6 nielen tejto generácii, ale anjeli budú niesť Božie slová a budú ich ďalej šíriť ako dážď semien, ktoré budú padať zhora na všetky budúce generácie, aby obnovili Božie stvorenie, aby okrášlili Cirkev; aby osladili ústa Jeho detí a otvorili ich ústa, aby Ho chválili; aby otvorili ich oči a umožnil im preskúmať svoje srdcia; celá som zapečatená Božím Menom nášho Pána a nebojím sa; som Jeho hlasná kniha, ktorá hlása tie isté Pravdy nášho Pána, ktoré nám On odovzdal; takže nič nie je nové, nemám nič nové, čo je moje vlastné, bratia, ale všetko, čo mi bolo povedané, pochádza z Božského Poznania a z Úst Trojjediného Boha;" toto im povedz v Mojom Mene;

kontempluj Ma do hĺbky, Moja milovaná a odpočívaj na Mojom Srdci ...


1 hovorí Otec
2 Ježiš Kristus
4 myslené, že písaná podoba nevydáva žiadny zvuk ...
5 inými slovami 'nevzrušuj sa'
6 posolstvá Pravého Života v BohuChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved