SK » Posolstvá»


Moje Kráľovské Žezlo Cnosti

12. jún 2020

Hovoril anjel a ja som ho počula hovoriť: "Odvahu! Vstaň! Pán ťa volá!“

Šla som k svojmu zošitu ... a Pán hovoril:

Ó, poď, milovaná Mojej Duše! Moja túžba, aby si sa týmto spôsobom pripojila ku Mne, je nenásytná. Dal som ti Svoje Slovo, že ťa budem sledovať a chrániť pred nástrahami. Blahoslavení, ktorí slúžite veci spravodlivosti s vierou ako dieťa! Ako na harfe budú znieť Moje Slová ako hudobné noty a zachovávať si svoje melodické tóny. Moje nádherné Slová budú rytmicky znieť s anjelskými melódiami, aby sa stali zvučnými a počuteľnými a dosiahli túto generáciu a generácie, ktoré prídu.

Moja Vassula, buď aj naďalej ako kvapka rannej rosy padajúca zhora na vyprahnutú zem. Buď Mojou zlatou sieťou, aby som priviedol späť Svojich synov a dcéry, ktorí sú zachytení v kalných vodách. Zostúpim a požehnám ich a položím na nich Moje Ruky. A táto vyprahnutá zem znovu zakvitne. Ja som Milovník Života, som Milovník ľudstva, ktorý sa chce postarať, aby sa táto vyprahnutá zem, ktorou sa svet stal, premenila na Eden a prekvitala!

Pane, stále si hovoril, že Ecclesia ožije.

A to bude! Lebo Môj Duch je v Nej a vo všetkých. Som známy tým, že držím Svoje Slovo, dcéra, takže čoskoro uvidíte, že Spravodlivosť sa uskutoční. Ecclesia ožije! počúvaj a píš:

Zatiaľ čo víchrice sa stále krútia nad Mojím Domom, Môj Duch, ktorý siaha do hĺbok všetkého, čo existuje, ti pridelil veci, ktoré pochádzajú len od Božstva, aby ti umožnili oživiť, ozdobiť a zjednotiť Môj Dom. Nestrácaj čas, keď Mi slúžiš a pri službe Môjmu Domu. Nedovoľ, aby ťa nepriateľ vylákal, aby si zabudla, že Ja som ťa pozdvihol1 v Mojich Nebeských Nádvoriach, v Mojom Dome v Nebi.

V Mojej prekypujúcej Láske, ktorú pre teba mám, som ťa prijal, aby si dostala neopísateľné mystické Poznanie a Rozlišovanie, tak sa neboj, ale dôveruj. Požehnal som ťa, aby si skrze svetlo Ducha Svätého rozoznala veci, ktoré sa týkajú Mojej Cirkvi a vyniesla správny súd tak, ako by som to Ja urobil. Zveril som ti Svoju Poému Lásky a vložil do tvojich úst Svoje Slová a Moje Dielo do tvojich rúk. Moje Oči sú upreté na tvoje ruky, aby chránili Moje Dielo pred nepriateľom, preto by si mala držať svoje ruky v Mojich Rukách a svoje ústa na Mojich Ústach. V tejto fáze, Vassula, Ho dokončievam, zatiaľ čo robím posledné ťahy.

Postavil som ťa nad národy, aby si bežala ako jeleň, a zásoboval som tvoju dušu dobrými vecami, aby som ti umožnil odovzdať ich presne tak, ako ti boli dané, aby všetci rozkvitli a prekvitali ako ľalie. Vassula! Zahrnul som ťa Svojimi najvzácnejšími esenciami a delikátnymi vôňami, a preto šír Moje vône široko ďaleko. Nech sa Zem pozdvihne bližšie k Nebu. Nech pocítia Prítomnosť svojho Milovaného. Nech pocítia Moju Lásku. Nech sú pohnutí, aby sa prebrali a stretli sa so Mnou, svojím Ženíchom! Nech vedia, že vo Svadobnej Sieni Môjho Srdca som pripravil zlatý baldachýn na našom manželskom lôžku voňajúcom myrhou a kadidlom. Ach! povedz im, že ich porozplietam spomedzi bodliakov a privediem ich do Mojej Svadobnej Siene, potom do Mojej Banketovej Sály. Pripomeň im, že som ich Ženích,2 povedz im o Mojich Vzdychoch Lásky a o tom, aký som chorý z lásky k nim!

Povolaná anjelmi, formovaná Mnou, vypasená Mnou, viedol som ťa k Pravde citlivou Rukou, Moja nevesta, ktorá si počula Moju Svadobnú Pieseň, ktorá priviedla mnohých Mojich milovaných synov a dcéry do Mystickej Svadobnej Siene3 Ženícha. Nech nepochopia Môj jazyk zle, Moje Slová nie sú nič iné ako mystické a kontemplatívne osvietenie od Ducha Svätého. Ratolesť Môjho Svätého Srdca, rozžiarená plameňmi Môjho Srdca, naďalej privádzaj späť Mojich zblúdilých synov a dcéry, všetkých, ktorých som stvoril s Láskou na Moju Slávu. Pripomeň im, že jedine Moje Kráľovské Žezlo Cnosti povedie s láskavosťou každého, kto bude ochotný kráčať so Mnou touto úzkou cestou. Každý, kto bude ochotný kričať: "Tu som, Pane! Som ochotný poslúchať Tvoju Vôľu!"

Pripomeň im všetko konanie, ktoré môže Duch Svätý konať vo vás. Chápeš? Bez prítomnosti Ducha Svätého nebudú vaše cnosti dobré na nič, nikto nemôže žiť a myslieť si, že je živým, keď je duchovne mŕtvym, ak nie je skutočne spojený s Pravým Životom, s Duchom Svätým? On je Ten, ktorý vás pozdvihuje, aby ste dýchali v Novom Živote vo Mne, vašom Bohu. Či ste neporozumeli, že keď dáte Môjmu Dielu názov "Pravý Život v Bohu", bude to tiež znamenať: "Duch Svätý, ktorý vás regeneruje a oživuje vás k životu vo Mne?"

Dcéra, nehovoril som na začiatku: "Naplnená, bude vás veľa?" Keď človek dostane plnosť milosti, už viac nebude patriť sebe, ale bude patriť Duchu Svätému. Od toho momentu Duch Svätý, ktorý obklopuje všetko bez miery, bude vo vás dýchať a bude sa pohybovať vo vás. Vo vašej jedinečnej premene pozorovanej inými dušami, Múdrosť bude priťahovať mnohých ďalších a privádzať ich k plnosti Pravdy. Bol to Duch Svätý, ktorý ti vtedy zjavil, že Stvoriteľ je tvoj Večný Otec, keď si s radosťou volala k Nemu: "Oci!" Abba!

Ľudia sa pýtajú: "ako môžeme tiež získať milosť Ducha Svätého, aby Kristus mohol žiť v nás?" ak sa vaše srdce zatúla ďaleko od Nás,4 a vládnu mu ďalšie vášne, dokonca aj tá najmenšia vášeň, nemôžete sa stať príbytkom Syna, to jest Mňa, ani Otca, pretože ak ste stále pripútaní k svetským sklonom, ktoré sú porušiteľné a nemajú žiadnu hodnotu, veci, ktoré sa opotrebujú, tieto sa stanú Prekážkou skutočných Požehnaní.

Rovnako ako ty, dcéra, ktorá sa zúčastňuje na Mojom Spasiteľnom Pláne a z ktorej som urobil atletického apoštola, aby si s radosťou odhaľovala svetu Poznanie a Poučenia z tajomstiev, ktoré som ti dal, nauč sa, že je to Duch Svätý, ktorý odstraňuje vašu hriešnosť a nahrádza ju cnosťami. "Som Poskytovateľom Života. Večného Života."5 "Som prítomný vo všetkom a predsa som mimo všetkého. Som schopný zaplniť celý vesmír." Povedal som: "jedine Moje Kráľovské Žezlo Cnosti povedie láskavo každého, kto bude ochotný kráčať so Mnou touto úzkou cestou."

Preto, ak Ma hľadáte v jednoduchosti srdca, nasledujte Moje Kráľovské Žezlo Cnosti, Ducha Svätého, ktorý drží všetky veci pohromade a pozná všetko a každé povedané slovo vám zjaví On Sám a On sa s vami spriatelí a stane sa vaším najdôvernejším a najbližším Priateľom. On vás ozdobí cnosťami, pretože On je Nevyčerpateľným Pokladom pre človeka. Nesmrteľnosť sa nachádza v príbuzenstve s Mojím Svätým Duchom, On vskutku žiari jasnejšie ako všetky súhvezdia spolu.

Moja Vassula, káž tak, ako si to robila po všetky tieto roky, s duchovnou horlivosťou a nikdy neváhaj ohlasovať Moje Meno. Dal som ti jazyk učeníka, aby si hovorila bez strachu, zaviedla disciplínu, vytrhávala a vykoreňovala, budovala a opravovala v tomto temnom a problémovom svete.

Poučil som ťa s Múdrosťou, aby si osvietila srdcia ľudí. Môj jazyk, ako som už povedal, je nielen mystický, ale aj Božský. Preto sa v Mojom Hymne Lásky nikdy nemohlo nájsť nič nečisté. Blahoslavení sú tí, ktorí objavili Môj Hymnus Lásky a vstúpili do Môjho Kráľovstva. Vďaka ich viere som urobil všetko dostupným u tých, u ktorých tomu predchádzala ich láska ku Mne, láska, ktorá časom vyrástla vysoko ako strom, pretože jej koreň bol vo Mne, vašom Bohu a produkoval bohaté lístie, voňavé kvety a plody. Ich láska, ktorá bola daná Duchom Svätým, ktorý osvecuje ich dušu, sa v nich bude neustále zdokonaľovať a rásť, pokiaľ ich láska zostáva zakorenená vo Mne.

Nikdy nezabúdajúc na svoju úbohosť, vzdávam Ti vďaky, môj Pane, za to, že si odvrátil moje oči od hriechu.

Ty si vždy bola v Mojom Srdci, rozkošné dieťa. Bol som k tebe milostivý, vstup Môjho Svetla do teba ťa uzdravil. Ja som Svetlo sveta. Ja som Život, pretože dávam vám všetkým život, pokiaľ som spojený s vašou dušou. Pokora spolu so skutočnou metanoiou ma priťahuje, to Ma očarúva.

Pane, zjav Svoje Svetlo v temnote tých, ktorí žijú v temnote, vzhliadni zhora dolu na úbohý svet a ak sa odvážim povedať, umierajúci svet ...

Ach, Vassula! Som súcitný a udeľujem Svoje Svetlo každému, kto Ma prosí. A ako som to urobil v Hornej Miestnosti a poslal im Svojho Ducha Svätého, kým oni sedeli a modlili sa, tak pošlem Svojho Ducha Svätého na každého, kto Ma hľadá so skrúšeným srdcom!

Aby človek získal Moje Božské Svetlo, musí sa zdržiavať akejkoľvek svetskej príťažlivosti. Všetkých svetských ambícií a tí budú odmenení a uzdravení.

Áno, Pane, bez Tvojej Prítomnosti nám chýba Svetlo!

Naozaj, lebo ľudská prirodzenosť je porušiteľná a zbavená svetla. Ja som Elixír celého vesmíru a nesmiernosť Môjho Svetla presahuje všetky veci, všetko, preniká akúkoľvek existujúcu temnotu duše. Každý, kto Ma prijíma, sa narodí zo Mňa a bude premenený v Mojom Svetle, aby sa podobal Mne. Mnohí Ma potom uvidia v tej duši, ako Ma mnohí videli na tebe, dcéra Mojej voľby. Aj na nich sa stanem ich Rúchom.

Budem v tebe naďalej vzrastať, zatiaľ čo ty sa budeš umenšovať. Zjavil som Seba v tebe tajomným spôsobom, pretože som Boh a nad každým duchom. Vedela si, Vassula, že tvoje srdce je miestom Môjho úkrytu?

Ach, Ty ma prekvapuješ, Pane! Skrývaš sa pred čím, v tomto úbohom srdci a pred kým, Pane?

Skrývam sa pred hlukom sveta, Moje Uši sú príliš citlivé na to, aby počúvali ich silácke argumenty a hádky, hluk je príliš hlasný pre Moje Uši, láska v jej tichu chýba, pokoj tam sotva je, dokonca aj medzi mojimi kňazskými dušami. Chcel som sa s tebou podeliť o Svoju bolesť ako Manžel, ktorý sa delí so svojou manželkou o svoje pocity a tajomstvá, svoje starosti a trápenia. To je dôvod, že keď som našiel v tebe Svoje sladké spočinutie v tomto skrytom malom kútiku tvojho srdca, Ja môžem písať tvojou rukou, zatiaľ čo ti šepkám do ucha Svoju plamennú lásku, ktorú mám pre tento úbohý svet. Keď konám toto Dielo s tebou, nachádzam Svoju útechu, chvíľku odpočinku. Ráčil som si ťa vybrať za Svoj príbytok. A v tomto tichu Ja, ako Pisár, môžem písať Svoju Pieseň Lásky, dúfajúc, že hluk tohto sveta po tom, čo som objavil Moju Pieseň Lásky. Želajúc si, aby sa ich hluk premenil na chválu pre Mňa, ich Ženícha, ich Božského Milovníka. A že ich tvrdé argumenty sa zmenia na tiché uctievanie ...

Moja Prítomnosť v tebe ti tiež dáva víziu Môjho Majestátu. Bol som k tebe milostivý dokonca predtým, ako si sa narodila, a poslal som ti Svojho Svätého Ducha, Priateľa človeka, aby sa s tebou spriatelil a priviedol k pokániu. Ducha Svätého, aby ťa ochraňoval, konal ako vstupná Bariéra proti všetkým zlým sklonom, ktoré sa snažili prekĺznuť mimo Neho. Odvtedy sa všetko, čo nebolo duchovné, stalo tvojej chuti nechutným, po ochutnaní Mojej duchovnej Piesne.

Vassula, buď pokojná, Ja nie som len ako nejaký okoloidúci, ktorého už roky neuvidíš a ktorý sa k tebe už nikdy nevráti. Milosťou som ťa vzkriesil a milosťou ťa navštevujem a budem navštevovať. A milosťou zostanem s tebou a v tebe. Toto spojenie milosťou je pre teba darom Môjho Otca. Milosť bude vždy s tebou, pokiaľ budeš zachovávať a držať sa Mojich Prikázaní a Mojich Zásad. Neboj sa, pretože som bezpečne pripojil tvoju dušu ku Mne ako embryo s pupočnou šnúrou. Budem ťa oživovať, aby si oživovala Moju Cirkev, utešovala Moju Cirkev a šírila Moje Posolstvá s odvahou a horlivosťou.

Tvoja horlivosť pre Môj Dom bola vzpruhou pre mnohých, ale buď si istá, že som s tebou. Moja Ruka bude neustále na tebe. Láska ťa miluje, ic


1 inými slovami, formoval ma, učil ma a vychovával ma
2 Iz 54,5: Lebo tvoj Stvoriteľ už bude tvojím manželom, Jeho Meno je Yahweh Sabaoth.
3 myslím, že Ježiš mieni: Jeho Sväté Srdce
4 Najsvätejšej Trojice
5 Duch Svätý vyslovil tieto slováChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved