SK » Posolstvá»


Múdrosť je prístupná každému cnostnému srdcu

15. január 2023

Môj Bože, Ty si vo všetkých veciach, ktoré si stvoril, ale to neznamená, že nie si zvonka (mimo) všetkých vecí; si prítomný všade, ale voľným okom neviditeľný ...

dieťa Moje! počúvaj Ma: pozri sa na seba ... Ja, ktorý som Nestvorený a Neprístupný, som jednako prišiel k tebe, púhemu stvoreniu, aby som zjavil Svoju Svätú Tvár a skrze teba mnohým iným; zjednotil som ťa so Sebou putami lásky a sám prebývam v tvojej duši; azda som sa k tebe nepriblížil týmto nevýslovným spôsobom? či si Ma nevidela svojím duchom, ale bol som skrytý tvojmu voľnému oku? či si Ma nepočula skrze Môjho Svätého Ducha, ale nepočulo Ma tvoje fyzické ucho?

viem, že nikto Ťa nedokáže opísať, keď tvrdí, že dosiahol Nepochopiteľné, Neprístupné, a predsa Ty si ma nejakým tajomným spôsobom urobil slepým pre tento svet a na oplátku si mi dal zrak pre Neviditeľný svet; nikto nedokáže opísať Boha, a predsa si prišiel a predstavil si sa mi ako náš Otec! iní Ťa zakúsili ako El Šaddaj, iní ako Oheň, a ďalší ako Svetlo a tak ďalej, ale nám v našich časoch sa ukazuješ ako Otec; Tvojou túžbou je, aby sme Ťa dôverne Spoznali a Pochopili Tvoju otcovskú náklonnosť; tieto dve veci si tak veľmi ceníš!1 a tak sa modlím, aby sa Tvoje túžby naplnili a aby Ťa každé stvorenie spoznalo a pochopilo;

poď: čím viac vojdeš do Mňa, do Môjho stredu, svojho Boha, tým viac Mi budeš rozumieť a tým viac Ma budeš poznať; budeš chápať Moje Pohnútky a Moju Vôľu; tak sa modli, Moja milovaná, a bude ti dané porozumenie; úpenlivo Ma pros s láskou a zostúpi na teba Duch Múdrosti, aby ti umožnil spoznať aj Mňa; buď spriaznená s Múdrosťou a požehnám ťa tým, že ti dám tento Dar, ktorý je Spoločníkom Môjho Trónu, tak poď a kultivuj Ju, lebo Ona je tvojím Domovom;

prijmite Ma ako svojho Otca, aby ste sa stali Mojím dieťaťom a mali podiel2 na Mojom Kráľovstve a na svojom Domove; nestonajte a nefňukajte a neostávajte apatickí; Múdrosť je prístupná každému cnostnému srdcu; objavujte Ma, Moje dieťa, a neprestávajte Ma spoznávať; hľadáte Ma, svojho Boha? a dychtíte po tom, aby ste Ma našli? poďte, ratolesť Viniča, vyjdite zo svojho zámotku a Ja vás naučím žiť nepoškvrnený život; stvoril som vás, aby som z vás všetkých urobil bohov podľa účasti, adoptívnych synov a dcéry Najvyššieho;

spomeňte si, ako sa všetci svätí stali bohmi skrze adopciu? preto som vás učil, aby ste zomreli sami sebe a pokorili sa, aby ste tak získali pokoru potrebnú na vaše zbožštenie; všetci ste predurčení stať sa Mojimi spoločníkmi a vládnuť a kraľovať so Mnou; tento dar vám však nemôžem dať, ak sa vo vašej duši neuskutoční premena; od prírody ste všetci porušiteľní, no Ja môžem každého z vás urobiť neporušiteľným, ak Mi to dovolíte; vidíš, Moje dieťa, zbožštení budú schopní vidieť Ma ako svojho Otca; vedení Duchom uvidia svojho Stvoriteľa a pravého Otca; to je Moja túžba, umožniť každému účasť na Mojom Božstve; potom sa môžeš pýtať: 'čo človek získa, keď spozná Boha?' poznať Ma budete zvedení veľkosťou Mojej lásky, na ktorú nikdy nezabudnete; potom získate Život; to je to, čo získate;

v týchto dňoch k vám prichádzam s poučením ako matka, ktorá učí svoje dieťa správaniu, aj Ja vás prichádzam vychovávať a ukázať vám, že som vaše vynikajúce Dedičstvo, a obrátiť vaše oči a upriamiť ich na to, čo je správne a neubližuje vašej duši; prichádzam, aby ste prestali vzdávať hold bezcenným veciam;

pokiaľ ide o dar Pochopenia Mňa, tento dar rozjasní vašu dušu, pretože Duch Svätý, ktorý sa s vami rád delí o Svoje Poznanie, bude Ten, kto vám dá tento Dar, aby ste chápali Mňa a to, čo je najlepšie ceniť si vo svojom živote, kým ste na zemi; On vám dá pochopiť, že by ste si cenili odriekanie všetkého pozemského bohatstva, odriekanie pozemskej slávy a moci, to všetko stratí vo vašich očiach svoj lesk a stane sa vám to odporným, lebo Duch Svätý vám dá chápať ďaleko viac, že to, čo sa počíta, je schopnosť priblížiť sa ku Mne, vášmu Bohu, a žiť vo Mne;

vaše chápanie Mňa bude napredovať a čím hlbšie do Mňa vniknete, ako som už povedal, tým jasnejšie bude vaše chápanie Mňa; a tým viac radosti, lásky a pokoja získa vaša duša z vône Môjho Srdca, potom nič na tomto svete nebude narúšať pokoj, ktorý ste získali vo svojej duši, preto, Moji najdrahší, majte svoju myseľ upretú na Mňa, svojho Boha, a nebude obsahovať nič okrem Mňa;

toľkí z vás dnes prechádzajú súženiami,3 pretože, Moje drahé milované deti, v tomto hriešnom stave, v ktorom sa nachádza vaša duša, ste obeťami materialistického sveta, ktorý vám nedáva pokoj, radosť ani lásku; nemáte silu plniť sami všetko, čo Ja žiadam, to je ešte jeden dôvod, prečo k vám zostupujem týmto spôsobom vo vašich časoch, aby som vám zjavil Svoju Svätú Tvár, aby som vás vychovával s Nežnosťou; Duch Svätý, Zástanca, je dnes vaším Učiteľom a skrze Neho spoznáte a pochopíte Mňa, svojho Boha; a Ja vám všetkým pomôžem Milosťou…

počúvaj Ma: spomínaš si, Moje dieťa, ako som ti povedal, že si ťa k sebe pripútam putami Lásky? tie putá sú večné!

a ja som z toho taká šťastná!!!

máš niečo, čo Mi chceš povedať?

áno, mám ...

čokoľvek Mi chceš povedať, nech je to prospešné a vhodné pre Môj ľud, aby sa zvýšila jeho viera, nádej a láska ku Mne;

Jahve, Ty si všemohúci Kráľ, veľký vo Svojej Sláve; najprv Ti chcem z celého srdca poďakovať za to, že si vypočul, čo som Ti povedala počas Svätej Liturgie; áno, v prítomnosti Tvojich Anjelov; ale teraz ...

áno?

už mi chýbajú slová ...

dovoľ Mi, aby som ti pomohol ....

nech mi pomôže Tvoja Ruka ...

teraz píš;4

keď mám problém nájsť slová
na vyjadrenie svojich myšlienok,
volám k Tebe a Ty mi odpovedáš;
môžem povedať:
"pomoc mi prichádza od Jahveho",
ktorý stvoril celý vesmír;
to je to, čo by som chcela odovzdať každému,
svedectvo; presvedčivé svedectvo,
ktorým som už oslovovala na väčšine mojich zhromaždení;
keď tak však robím, cítim,
že moje svedectvo nie je nikdy úplné
a ani teraz nie som si istá, či by som mohla povedať,
že bude úplné a dôsledné,
pretože ako Ťa môže človek opísať,
môj Večný Bože,
keď Ty navštevuješ jedného z nás?

niekoľkokrát sa mi zjavila Božia Sláva,
dokonca aj v jednom prípade s eskarchami,5
ja, ktorá som len púhym telesným stvorením,
vyhnancom, ktorý ešte stále kráča po tejto zemi;
Ty, Všemohúci, si mi v ten deň
viditeľne ukázal Svoju Slávu,
a pri tomto Majestátnom stretnutí,
moja duša užasnutá v Prítomnosti Boha,
ktorý zotrel moje škvrny a zaodel ma radosťou;
Stvoriteľ, ktorého nádhera a lesk,
moc a krása, ktorá prevyšuje všetky zázraky
známe i neznáme, bol zrazu so mnou;
tu bol On, Alfa a Omega,
bez nejakého predbežného ohlásenia
si v ten deň v tichosti vstúpil do mojej izby,
miesto príliš malé na to, aby Ťa obsiahlo, hneď vedľa mňa!
Ty, Alfa a Omega, ktorý v Sebe obsahuješ celý vesmír,
si zostúpil zo Svojho Kráľovského Trónu,
zanechajúc za Sebou Korunu a Žezlo
Svojho Kráľovského úradu
a všetku Svoju Slávu, aby si ma
prišiel navštíviť do mojej izby?

Ty si sa znížil ku mne,
aby som mohla počuť Tvoje Slovo,
že kým sa Ono odvíjalo,
dávalo mi Svetlo v mojej duši;
nežne si otvoril moje duchovné ucho,
aby som počula Tvoje Slová;
akí požehnaní sú tí, čo počúvajú Tvoj Hlas!
Milosť je rosou na Tvojich Perách,
Majestátnosť a Nádhera svieti na mňa;
Tvoja Prítomnosť obnovila vo mne rozhodného ducha,
takže som nekládla odpor,
ani som sa nebála, ani som nezutekala,
lebo v Tvojej milujúcej Prítomnosti a Otcovskej nežnosti
Ty si uchvátil moje srdce, pri pohľade na Jahveho,
pri ktorom som prítomná so zápalom a ešte stále zmätená, radovala som sa a zvolala som:
"ach, teraz nás môže Jahve zachrániť z našej biedy6
a prísť nám na pomoc do tohto biedneho sveta, pamätáš?

áno! a Ja som odpovedal: "veríš, že by som ti mohol pomôcť?"

a ja som povedala: 'áno! môžeš;'

spýtal som sa ťa: 'prečo?'

a ja som jednoducho povedala: 'pretože Ty si Boh!'' a potom si niekoľko sekúnd mlčal ...

urobil som to, ale musel som, pretože Mojím Spásonosným Plánom bolo vzkriesiť ťa a zapísať všetko, čo som si vyhradil pre vaše Časy pre túto umierajúcu éru a ponúknuť Nebeský Pokrm vyhladovaným; oslobodiť väzňov z otroctva hriechu, priblížiť Nebo k zemi, vrátiť spravodlivosť tým, ktorým bola odopretá; uzdraviť zlomené srdcia a pripomenúť im ich pravý Základ a to, že Ja som ich Otec! potom som sa k tebe priblížil bližšie, aby si pozdvihla oči ku Mne, aby Ma tvoja duša spoznala a pripomenula tebe i ostatným, že tvoj Domov je v Nebi a nikde inde;

Ja som váš Domov ...

Ty si roztrhol závoje,
ktoré mi zakrývali oči,
oprášil si moju pamäť
a len po vypočutí Tvojho Slova,
sa z môjho pohľadu zmyli prúdy blata,
a ja som prijala Tvoje Slová, ktoré mi pripomenuli,
že som bola Tvojou, a nikoho iného,
že som pochádzala od Teba,
že som prišla od Teba,
že som Tvojím potomkom
a že Ti patrím!

slabé stvorenia, akými sme,
máme ohromného Otca,
a predsa tak mnohí zabudli,
kto ich splodil!

potom som okúsila
Tvoju Sladkosť a Tvoju Otcovskú Lásku,
ktorá ma ohromila tým, aký dôverný si bol ku mne,
a odvtedy si sa stal mojou Piesňou,
ktorú spievam na Tvojich Zhromaždeniach,
aby som s Tvojou pomocou sprevádzala národy
a viedla ich do Jahveho Kráľovského Domu
a do Jahveho Srdca!

Nebesá a celý Chór Anjelov
vtedy ohlásovali Tvoju Slávu:
"tu je Jahve Sabaoth,
ktorý zostupuje z Nebeskej Klenby,
aby sa stretol so Svojím potomstvom
a ako Ženích sa s nimi zosobášil,7
aj sem On prichádza ako Otec, Najsvätejší,
potešený, že sa stretáva so Svojím potomstvom
a dáva mu Svetlo do očí,
a formuje ich zatvrdnuté srdcia na srdcia z mäsa;"

náš Otec na nebesiach je Nežný v srdci,
ktorý sa teší z čistých sŕdc
a má radosť z prítomnosti Svojich detí,
ktoré majú jednoduché srdce;

od tejto chvíle je moje srdce pripútané k Jeho Srdcu,
aby som kráčala s Jahvem v krajine žijúcich;
moje srdce plesá, moja duša sa raduje,
vediac, kto je môj Otec;
lebo On je aj mojím Domovom,
mojím Príbuzným, mojou Rodinou
a mojím Životom;
On je môj Pravý Radca a Vychovávateľ,
ktorý nás poučuje slovami Múdrosti;

Jahve, Najvernejší, Strážca našej duše,
Tvoja Ruka sa v týchto dňoch rozšíri
a dosiahne každého,
aby s radosťou mohli oslavovať Tvoju Dobrotu,
potom budú oni na oplátku ohlasovať Tvoje Sväté Meno
generáciám, ktoré ešte len prídu;
pretože budú svedčiť o Tvojej Miernosti
a o Tvojom Milosrdenstve
ľuďom, ktorí sa ešte nenarodili;
Amen;

toto si želáš pre svojich bratov a sestry? aby som im podal Svoju Ruku?

áno ...

počuj Ma: urobím tak, dcéra ... nech sa každý modlí týmto spôsobom a Ja podám Svoju Ruku pre lásku, ktorú ku Mne máš,

Otče, Ty si taký veľkorysý! taký pozorný ... ja nemám slov ...

Moja verná Láska ťa uzdravila a uzdraví ešte mnohých, dcéra, nikdy ťa neopustím; Ja som tvoje Útočisko; tak odvahu, dcéra, a vždy sa opieraj o Mňa; vdychuj Môj Dych, ktorý ťa udržuje pri živote a silnú ... nech sa Môj Hlas rozlieha po celej zemi a šíri Moje Posolstvá až do končín sveta; teraz si napísala perom všetko, k čomu ťa viedol Môj Duch ...

Moje Slovo bude vychádzať z tvojich úst v Zhromaždeniach a bude poskytovať pokrm vyhladovaným; Ono bude prosperovať a nikdy sa nevráti späť ku Mne nesplnené, ale dosiahne svoj cieľ;

nachádzaj svoju silu vo Mne a nikdy ti nebude chýbať; žehnám ti, Moje dieťa ... Láska ťa miluje ...


1 Jer 9,22-23 Takto hovorí Jahve: „Múdry nech sa nechváli svojou múdrosťou, silák nech sa nehonosí svojou silou a boháč svojím bohatstvom. Kto sa však chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a pozná Mňa
2 súčasne som počula: 'boli vítaní v'
3 zároveň som počul tiež slovo 'oheň'
4 mnohokrát mi Duch Svätý dáva slová, pomáha mi napísať to, čo naozaj chcem povedať, ale nie som schopná to urobiť, lebo nedokážem vyjadriť to, čo nosím v srdci
5 nebeský lesk
6 toto bolo v čase, keď som žila v Bangladéši, kde bola chudoba do očí bijúca
7 narážka na Iz 54,5 lebo tvoj Stvoriteľ je tvoj manžel, Jahve Sabaoth je Jeho Meno


Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved