SK » Aktuality »

Modlitba za zjavenie sa Mesiáša

2021-02-18

Vassula žiada čitateľov TLIG, aby sa pripojili k našim bratom Židom, aby sme požiadali Ježiša, ktorý je Mesiáš, o skorý návrat v sláve. Židia budú žiadať, aby sa zjavil Mesiáš.

Vassula píše:

Po celom svete sa budú naši židovskí bratia a sestry modliť o zjavenie a príchod Mesiáša. Dátum, ktorý si vybrali, je 21. február o 16.00 h. (GMT) (skontrolujte svoje časové pásmo (u nás o 17:00), aby sa po celom svete jednomyseľne modlili s prosbou o Jeho príchod - s prosbou k Bohu, aby im konečne poslal "Mesiáša", ktorý uzdraví svet a prinesie pokoj.

My ako kresťania vieme a veríme, že Ježiš Kristus, ktorý prišiel, je Mesiáš. Ježiš však opakovane ohlasoval Svoj Návrat v posolstvách Pravého Života v Bohu a že Jeho príchod je blízko. Takže navrhujem, aby sme sa v nedeľu 21. februára z celého srdca a spojili s našimi židovskými bratmi a sestrami, ktorí sa budú modliť a ktorí budú prosiť Boha, aby poslal Mesiáša, zatiaľ čo my ako kresťania budeme prosiť o Ježišov Návrat v sláve, Jeho Parusiu (porov. Zj 22,17.20). Vari by sa to Ježiša nedotklo?

(pozrite si tiež toto video:
https://www.youtube.com/watch?v=OseTUbOP1Dc)

V Kristovi,
Vassula


Tu je modlitba, ktorú sa môžeme modliť.

Modlitba pre kresťanov:

Najprv sa pomodlite Otčenáš: Otče náš, ktorý si na nebesiach, atď. A potom:

Pane, Boh a Pán vesmíru
My, všetky Tvoje deti, spojené po celom svete,
Ťa v túto chvíľu vzývame.
Príjmi našu modlitbu s milosťou a láskavosťou.
Úprimne ďakujeme za všetky Tvoje každodenné požehnania,
ďakujeme Ti, že si nás prišiel vykúpiť na Svojom Kríži,
a odpustiť nám naše viny;

Teraz Ťa prosíme,
aby si sa k nám vrátil vo Svojom Milosrdenstve,
a zbavil nás tohto dlhého utrpenia,
aby si priniesol svetu pokoj a uzdravil ho;
Túžime, aby si pri Svojom Návrate zjavil všetkým,
ktorí Ťa ešte nepoznajú, Tvoje Sväté Meno.
Príď Tvoje Kráľovstvo!
... Maranatha!


P. Joseph Iannuzzi zaslal nasledujúcu odpoveď na e-mail, ktorý sme dnes poslali:

Aká aktuálna príležitosť! V nedeľu 21. februára 2021 o 16:00 GMT Boží vyvolený ľud, Židia, ktorých svätý pápež Ján Pavol II. označoval ako "našich starších bratov vo viere Abraháma" a "milovaného staršieho brata Cirkvi pôvodnej zmluvy, ktorá sa nikdy nezrušila a nikdy sa nezruší", bude prosiť Mesiáša a naliehať, aby priniesol uzdravenie a pokoj do nášho chorého sveta.

Svätý Pavol pripomína, že "neexistuje ani Žid, ani pohan, ani otrok, ani slobodný, ani muž a žena, pretože všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi" (Galaťanom 3,28).

Kiež by sme sa my kresťania, ktorí sme tiež Božími deťmi, roztrúsení po celom svete a zjednotení vo viere v Krista Ježiša, spojili v jednohlasnom pozdvihnutí našich hlasov, uznávajúc a vzývajúc uzdravujúcu a pokojnú prítomnosť Mesiáša, ktorého sme spoznali a veríme, že je Ježiš Kristus, syn Boží a Spasiteľ.


 
 
Najnovšie správy
Správy z Pravého Života v Bohu z celého sveta

Archív správ
Tu nájdete všetky (doteraz preložené) aktuality a E-spravodajcu

Internetový spravodajca - prihláste sa k odberu
Pre prehľad o aktuálnom dianí, správach a aktivitách spoločenstva a apoštolátu Pravého Života v Bohu z celého sveta (externý link)

Farebný magazín TLIG
Nájdete tu články o TLIG aktivitách z celého sveta a rôzne články z oblasti spirituality TLIG. Česká aj anglická verzia. (externý link)

Novinky - vyhľadávanie
Novinky - vyhľadávanie v texte

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved