SK » Posolstvá»


Podobenstvo o svadobnej hostine
Som, ktorý Som

20. október 1990

Ježišu?

Ja Som.

Žiadam od teba iba lásku. To je Moja Téma. Potrebujem každú kvapku lásky tvojho srdca. Chcem všetku tvoju lásku pre vykúpenie tých, ktorí smerujú do večného ohňa. Keď hovorím "oživ Moju Cirkev", alebo "skrášli Moju Cirkev", alebo "zjednoť Moju Cirkev", myslím tým modli sa, modli sa, modli sa bez prestania. Modli sa srdcom. Miluj Ma vrúcne a svojím pokáním, s ktorým sa pripojíš k Mojim svätým mučeníkom, Ma budeš velebiť. Áno, dcéra, svojím uzmierovaním a vrúcnymi modlitbami, podávanými Mi s láskou, môžete ovplyvniť nadchádzajúce pohromy. Môžete zmeniť prírodné katastrofy, môžete uhasiť planúci hnev Môjho Otca. Môžete Ho obmäkčiť, môžete Ho obmäkčiť. Môžete Moju Cirkev urobiť krásnejšiu. Môžete zhromaždiť Môj Ľud v Mojom Mene, aby slávil Omšu okolo jedného oltára. Môžete obnoviť palicu ich pastiera, túto palicu, ktorú rozbili najskôr na dva kusy, a potom na triesky. Ľuďom sa táto jednota zdá nemožná, ale u Mne je možné všetko. Preto sa modlite a konajte pokánie za svojich bratov.

Potrebujem obetavé duše. Potrebujem štedré duše, aby zlo splácali láskou, dokonca aj za cenu sebaobetovania. Ponúknite Mi teda svoju vôľu, a urobím vás Svojimi nástrojmi Pokoja a Lásky, urobím z vás Svoje nástroje Zmierenia a Jednoty

Pane, naše vlastné odpadlíctvo nás karhá.
Odpusť nám a pomôž nám napraviť to.
Priveď nás späť k láske našich svadobných dní,
prvých dní, a pripomeň nám lásku,
ktorú sme k Tebe mali vtedy vo svojej mladosti.
Nedovoľ už nikdy žiadnemu zlu, aby nás premohlo.

Áno, venujte Mi svoje modlitby a Ja znovu postavím Svoj Dom, ktorý je aj vašim Domom. Buďte verní a dostane sa vám tejto zvláštnej milosti. Ako pri premenení premením Svoju Cirkev, dám Jej všetku žiarivú slávu Jej mladosti, Jej svadobných dní. Urobím všetky tieto veci pre Svoje Sväté Meno. Zjednotím vás, aby som ukázal Svoju Silu.

Pane, ešte sú tu ďalšie veci, už som Ťa o to prosila, ale chcela by som Ťa prosiť znova a neviem, ako to povedať!

Otvorím tvoje ústa a budeš hovoriť!1

Pane, nepovedal si, že Príhovorca, Duch Svätý, nás všetko naučí a pripomenie nám všetko, čo si hovoril? Vari nehovorí Písmo: "v Cirkvi ustanovil Boh jedných za apoštolov, druhých za prorokov"2 a nehovorí Písmo: "je tu zvyšok ľudu vyvolený z milosti. Keď z milosti, teda nie na základe skutkov, inak by milosť nebola milosťou!"3 a nehovorí Písmo: "pri všetkých vašich zhromaždeniach má každý pripravený žalm, alebo slovo poučenia, alebo zjavenie od Boha"4? Tak prečo, Pane, sa dnes niektorí kňazi na väčšinu prorockých alebo súkromných zjavení pozerajú s pohŕdaním? Len jedným okom, namiesto dvomi? A prečo niektorí kňazi, ba aj biskupi, napádajú Tvoja posolstvá?

V skutočnosti, Moje dieťa, bojujú proti Mne, pretože potláčajú Príhovorcu. Dcéra, títo ľudia neodporujú tebe. Nie, Môj anjelu, neodporujú, protivia sa Mne, nie tebe. Ak ťa ignorujú, Moja kvetina, je to preto, že si vyrástla uprostred tejto púšte. Nechcú ťa poliať, aby si zvädla a uschla. Stále zabúdajú, že Ja som tvoj Starostlivý Vlastník.

Vassula, spomeň si na podobenstvo o svadobnej hostině5 Dcéra, mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Veriť je milosť daná odo Mňa, mať vieru je tiež milosť daná odo Mňa. Toto je Doba milosti. Toto je Doba, kedy sa na vás vylieva Môj Svätý Duch. Toto je Doba, kedy vás Môj Svätý Duch pozdvihne z vášho veľkého odpadlíctva, aby sa s vami oženil. Generácia, spadne z teba skazenosť tvojej doby. Svojou Vlastnou Rukou strhnem tvoj smrtiaci závoj, aby som ťa obliekol do tvojich svadobných šiat. Vnímaj Moje potešenie, Moja Vassula! Ako sa už teším na túto nadchádzajúcu udalosť!

Môj Svätý Duch príde a prinesie Oheň na zem, a ako si želám, aby už horel! Toto je Doba Svadby Môjho Svätého Ducha. Toto je Doba, kedy vám váš Kráľ Pokoja posiela Svojich služobníkov, Svojich anjelov, Svojich prorokov a Svojich Nebeských dvoranov, aby išli do všetkých štyroch svetových strán a pozývali Jeho priateľov na Jeho Hostinu a do Jeho Kráľovstva a ponúkli im Jeho Nebeskú Manu

Poslal som Svojich poslov, vpravde spravodlivo, až k vašim dverám zvestovať Môj Návrat, ale mnohí z vás im neverili a konali s nimi ako s votrelcami. Druhí neprišli preto, že úcta ľudí pre nich znamená viac ako česť, ktorá prichádza odo Mňa. Pretože som vás pozýval a vy ste Ma odmietli, kýval som na vás, ale vy ste si toho nechceli všímať, pretože ste ignorovali všetky Moje prosby a odmietli obeť Lásky, naplním Svoj Dom a dám Svoje Kráľovstvo vyvrheľom vašej spoločnosti, aby som vás všetkých zmiatol. Vrátim im zrak a uzdravím ich, otvorím im dokorán Brány Svojho Domu.

Moji vyslanci budú hlasno volať na uliciach a námestiach, a tí, ktorí o Mne nikdy nevedeli, Ma uvidia, a tí, ktorí o Mne nikdy nepočuli, budú počúvať a rozumieť. Budem nájdený tými, ktorí Ma nehľadali. Ako som odhalil Svoju Svätú Tvár tebe, dcéra, podobne sa zjavím tým, ktorí sa Ma nepýtali. Nechcete Môjho Ducha ani Moje Srdce, ktoré vám podávam na Dlani! Hovorím vám to všetko teraz, než sa to stane, aby ste verili, až sa to stane, že Ja Som, ktorý Som.

Moje Kráľovstvo vám bude vzaté a bude dané ľuďom, ktorých nazývate opovrhnutiahodnými a pochabými, odpadom vašej spoločnosti, a Môj Dom bude znovu vybudovaný a vztýčený tými, ktorých nazývate prostoduchými. Oni, svojou láskou, obnovia ruiny Môjho Domu a všetko, čo bolo spustošené, a Môj Svätý Duch ich bude pásť a bude ich tešiť ... pevnosť pyšných už čoskoro padne a bude z nej hromada prachu ... Spravodlivosť zvíťazí. Modlite sa za týchto pastierov, modlite sa za ich obrátenie. Buď požehnaná, Moje dieťa. Nebudem hovoriť dlho, čoskoro Ma uvidíte tvárou v tvár.

Ja Som.


1 zrazu sa zo mňa slová priamo hrnuliChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved