SK » Posolstvá»


Sleduj stopy Mojej Krvi
Pravda je Láska

22. október 1990

Vassula milovaná, som Svätý v tvojom pokoji. To som Ja, Ježiš. Si šťastná z Mojej Návštevy?

Veľmi! Dobrorečím Ti ... som veľmi šťastná, Pane!

Drž sa pevne všetkých naučení, ktoré ti dávam. Nech ťa nikto neoklame. Zbieraj postupne Moju žatvu láskavosti a miernosti. Rozmnožím tvoje vízie, aby si svedčila v Mojom Mene. Dám ti slová, aby si mohla svedčiť. Moja dcéra, pripomeň svetu Moju Veľkú Lásku. Toto bude posolstvo pre všetky časy. Pokoj vám. Som Ježiš, váš Vykupiteľ, som Svätý Svätých, kto k vám hovorí.

Vpravde vám vravím, vylejem zvláštne milosti na tých, ktorí prijali toto svedectvo, pretože prijatím tohto svedectva Lásky potvrdzujú opravdivosť Nekonečnej Lásky Najvyššieho, pretože všetko, čo je napísané, pochádza odo Mňa. Milovaní, dávam vám Svojho Ducha bez výhrad. Dávam Svojho Ducha, aby svetu stále znovu pripomínal veľkú lásku, ktorú k vám mám. Dávam Svojho Ducha bez výhrad, aby vám všetkým pripomenul Mojich Päť Rán a Moje Utrpenie.

Moje dieťa, ty, kto Ma čítaš alebo počuješ, rozhliadni sa okolo seba, už začína svitať ... a ty sa nebudeš musieť obzerať na tiene noci, ktoré šepkajú a mručia, ani nebudeš musieť kráčať v zármutku a temnote, pretože vaši čarodejníci, ktorí sa rúhali Môjmu Svätému Menu a vydávali tmu za svetlo, budú zmetení.

Milovaní, už čoskoro bude svitať a akonáhle nastane svetlo, vaše sadenice rozkvitnú. Obchodníci, ktorí prenikli do Mojej Cirkvi, budú zdesení a všetci kupci budú skľúčení, každý zbohatlík omdlie. Oslnení Mojou Slávou a Mojím Svetlom budú predo Mnou stáť bez seba a ohromení. Znamenie už je vztýčené na strechách vašich domov. Moji vyslanci sú rozosielaní na svoje miesta, aby čakali na Môj signál. Môj Návrat sa blíži, preto vy, ktorí ste Mojimi vyslancami, pridajte do kroku, vystúpte na každý kopec a hlásajte, že už čoskoro príde súd na týchto obchodníkov, pretože sa stali ohavnosťou v Mojich Očiach. Vari ste nečítali už skôr, že máte zostať bdelí a dobre sa pozerať, aby ste, až uvidíte ohavnosť spustošenia, ako o tom hovoril prorok Daniel, v strede Mojej Svätyne, poznali, že je to znamenie ohlásené prorokom pre koniec Časov? Ako to, že nemôžete poznať, aká je doba? Tehly Mojej Svätyne sa zrútili a vy žijete uprostred tohto veľkého odpadu svojej doby.

Moji utláčatelia si teraz myslia, že majú prevahu, a obchodníci sú presvedčení, že budú naďalej obchodovať v Mojej Svätyni, ale hovorím im: "Vy, ktorí ste porušili svoju múdrosť a vymenili Môj Obraz za neživú sochu, falošného boha, modlu, vy, ktorí sa snažíte nastoliť toto strašné spustošenie a zrušiť Moju Večnú Obeť, vy budete piť z plného pohára Mojej Spravodlivosti." Figúra pomazaná rafinovanými farbami, ktorú sa vám títo obchodníci pokúšajú ukazovať ako predmet uctievania a nasledovania, to nie som Ja. To je vynález zvrátenej ľudskej zručnosti, aby bola znížená Moja Svätosť a Moje Božstvo, je to falošný ekumenizmus, je to vzdor voči všetkému, čo je sväté.

Trpiac pre hriechy týchto obchodníkov, modlite sa za kňazov, ktorí sa stali obchodníkmi, ich vina je ťažká. Modlite sa, nech do nich môžem vložiť Svojho Ducha Pravdy, aby zachovávali Môj Zákon a úprimne ctili Moje Božstvo Milovaní, vy, ktorým som dal na čelo znamenie, že ste Moji, nedajte sa týmito obchodníkmi donútiť k nasledovaniu toho falošného obrazu. Majte sa na pozore.

Hovorím vám to všetko vopred, pretože chcem, aby ste pociťovali dôveru vo Mňa, svojho Boha, až na vás prídu časy veľkého súženia. Navštívim vás. Už nastáva hodina Môjho Veľkého Návratu a beda kupcom, ktorí sa usilujú o ohavnosť spustošenia v Mojej Svätyni a o zrušenie Mojej Večnej Obete tým, že vás nútia jesť svoju poškvrnenú stravu! Beda kupcom, ktorí sa spolčili, aby zničili Moje Slovo rozumovým vysvetľovaním! Beda rúhačom, ktorí sa desaťkrát rúhali Môjmu Svätému Menu! Beda nasledovníkom Šelmy, ktorí si zaobstarali obrazy1 rúhajúci sa Mojim siedmim Duchom! Ich pevnosť sa zmení v hromadu prachu jedným Dýchnutím Mojich Úst!

A ty, Moje dieťa, ktorý Ma čítaš alebo počuješ, ty, ktorého som navštívil v hrobe a oživil Svojím Dychom, hovorím ti: sleduj stopy Mojej Krvi, ktoré nechávam za sebou ako znamenie pre teba, a ak ťa niekto z okoloidúcich zastaví a spýta sa ťa, povedz mu, že si Môj žiak, Moja žiačka, a Ja tvoj Majster, a že ideš svedčiť ukrižovanému Kristovi, vzkriesenému Kristovi. A keď ťa zastaví obchodník, daj pozor na jeho nepoctivosť, dbaj, aby Kríž, ktorý Ja som ti dal, nenahradil skazenou takzvanú múdrosťou. Bez reči, beze slova, objímte ešte horlivejšie brvno na svojich ramenách a kráčajte po stopách Mojej Krvi a dovedú vás ku Mne. A ak niekto z nich začne postupovať proti vám, neskrývajte svoju tvár pred údermi, nastavte aj chrbát, aby vás spoznali podľa vašich rán. Nech, sú dokonalým napodobením Mojich Rán, veď vám ich budú zasadzovať presne tí, ktorí tĺkli Mňa, vášho Majstra.

A potom sa objaví na nebi Znamenie Syna človeka. Veľké svetlo zažiari vo vašej temnote, pretože Ja, Svätý, vás chcem zachrániť pre Svoje Meno.

Poď, Moje dieťa, ty, kto Ma počuješ, alebo čítaš, opäť som týmto svedectvom ukázal Svoju Lásku k tebe. Nehovor, že som príliš ďaleko na to, aby som miloval, pretože práve v tejto chvíli na tebe spočívajú Moje Oči so zvláštnou nehou a citom, ktorý nikdy plne nepochopíš. Keby som sa mal vrátiť kvôli tebe, aby som ťa vykúpil, bez najmenšieho zaváhania by som išiel a znovu podstúpil Svoje Umučenie, len kvôli tebe. Teda Mi ver, keď ti hovorím, že nikto nemôže mať väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov?

Hovorím ti to všetko preto, aby si našiel pokoj v Mojom Svätom Srdci, aby si našiel pravý život vo Mne, aby si našiel pravú lásku a spočinutie vo Mne, svojom Bohu. Viem, že si Moje slabé dieťa, ale tvoja slabosť priťahuje Moju Všemocnosť.

Chápeš, čo hovorím? Hovorím: Pokoj s tebou! Ten, ktorý s tebou hovorí, je Obeť Lásky. Som Ten, ktorý vám dal toto svedectvo Lásky ako pripomienku Svojej Lásky. Prijmi Ma a dovoľ Mi zmocniť sa ťa Pociťuj, ako Moje Srdce túži po návrate lásky! Neodporuj Mi. Príď, ku Mne tak, ako si, poď a pi z prameňa Môjho Srdca, a budeš si priať viac. Oh, toľko z vás sa odchýlilo od Pravdy a chodili sem a tam. Pravda je LÁSKA. Ja som Pravda. Buďte svedkami Pravdy. Prijmite Svätého Ducha Pravdy, prijmite Svätého Ducha Milosti

Žehnám vás všetkých, Svoje Znamenie Lásky zanechávam na vašich čelách.

Buďte jedno v Mojom Svätom Mene


1 Falošný Kristus. Falošné učenia. Racionalizmus a naturalizmus.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved