SK » Posolstvá»


Posolstvo jednoty
Zjednoťte kvôli Mne Veľkonočnú slávnosť

14. október 1991

Pane?

Ja Som.

Evanjelizuj s láskou pre Lásku. Maj korene vo Mne, Moje dieťa. Odovzdaj všetko Mne a dovoľ Mi byť tvojím Duchovným Vodcom, ktorý ťa riadi a dáva ti pokyny pre zjednotenie Mojich Cirkví. Budeš pre nich znamením a poznajú, že keď Ja Som je Jeden, aj vy budete jedno, tak ako My sme Jedno. Písma sa naplnia, pretože Moja Kňazská Modlitba k Otcovi bude dovŕšená Som v tebe, tak sa neboj.

To je veľmi nádejné, Pane!

Tvojím poslaním, maličká, je priviesť Môj ľud pod jedno Meno, Moje Meno, a lámať chlieb pospolu Netreba sa strachovať. Rob, ako najlepšie vieš, a Ja urobím to ďalšie. Potrebujem pokoru, aby som v tebe dokončil Svoje Diela a všetko uskutočnil.

- Tvoja neveriaca generácia, ktorá prelieva toľko Mojej Krvi, ťa bude odmietať, ale, Moja Vassula, Ja ťa budem držať na nohách, cez všetky bolestné rany, ktorých sa ti dostane od tohto zlého pokolenia. Pomoci sa ti dostane zhora. Kázal som tebe aj ostatným. Nezastavujte sa, šírte ďalej Učenie, ktoré som vám dal, verejne aj vo vašich domovoch Viem, ako si krehká, ale tiež viem, čo som si vyvolil

Pane, cítim sa spokojná, keď viem, že budeme zjednotení, aj keď ešte nikto naozaj nevie, ako. Problémy sú zrejme veľké a rozkoly ešte väčšie. Ako hovoríš, "Pastierova palica nebola rozlomená len na polovice, ale na triesky". A Tvoje Telo je zmrzačené, prekrútené a ochromené. Žiadaš nás všetkých, aby sme sa sklonili. Ako? Čo je potrebné urobiť? Ktorý prvý krok? Som gréckopravoslávna a zdieľam so svojimi rímskokatolíckymi bratmi všetko. Neodlišujem sa v Tvojom Svätom Mene, keď som s nimi, ani oni ma nepovažujú za niečo iné ako seba. Viem tiež, že mnohí z nich chodia do gréckych alebo ruských pravoslávnych kostolov ...

Hovor, dieťa!

Daj mi správne slová, Pane.

Povedz: ... a nie je im dovolené podieľať sa na Tvojom Tele.

Nie. Nie je im to dovolené, aj keď naše Sviatosti sú tie isté. Ale nám, pravoslávnym, je dovolené zdieľať Tvoje Telo. Tiež mi bolo povedané, že som exkomunikovaná, pretože chodím k rímskym katolíkom, a to už nehovorím o ďalšom. Som tiež prenasledovaná z oboch strán, pretože môj spovedník je rímsky katolík! A Ty si toho všetkého svedkom, môj Pane Ježišu!

A napriek tomu príde deň, keď spolu budú lámať chlieb na jednom oltári a nikto nezabráni Mojim deťom prísť ku Mne. Nikto sa ich nebude pýtať: "si pravoslávny?"1 Pevnosť, ktorú vystavali, aby vás delila, je už odo Mňa odsúdená. Všetci ste bratia vo Mne, to ich máš učiť veriť a presvedčiť ich, aby tak činili.

A tým, ktorí zostávajú rozdelení v tele aj v duchu a rôznia sa medzi sebou v Mojom Svätom Mene, tým hovorím, ako som povedal cirkvi v Sardách:2 "Očiam sveta sa javíš ako živý, ale nie Očiam svojho Tvorcu. Oživ to málo, čo ti ešte zostalo, už to rýchlo umiera, a kde je mŕtvola, tam sa zlietnu supy."

Spojte sa! Zhromaždite sa! Vzývajte spoločne Moje Meno! Konsekrujte Moje Telo a Moju Krv spoločne! Neprenasledujte Cestu! Pokorte sa a skloňte sa, aby ste sa mohli zjednotiť a oslavovať Ma. Hovoríte o Duchu, ale nekonáte v Duchu Hovoríte o Ceste, ale vašou prvou starosťou je zatarasiť Ju! - Ako málo Ma poznáte ....

Prevolávate Moje Meno, ale vraždíte Moje deti medzi svätyňou a oltárom. Veru, veru, vravím vám, to všetko vám bude prednesené v Deň Súdu Môžete predo Mňa predstúpiť a povedať: "zmieril som sa so svojimi bratmi"? Môžete naozaj povedať: "nevyvolával som rozlišovanie medzi bratmi, v Tvojom Svätom Mene, jednal som s nimi ako so seberovnými"? Keď Mi prednesieš svoju vec, potom ti poviem priamo: "Preč s tebou, nekonal si so svojimi bratmi ako s rovnými sebe, každý deň si masakroval Moje Telo. Kde je tvoj triumf? Keď Ja som staval, ty si búral. Kým Ja som zhromažďoval, ty si rozptyľoval. Keď Ja som zjednocoval, ty si rozdeľoval!"

A napriek tomu, dokonca aj dnes, keď ku Mne prídete, tak ako ste, môžem vás uzdraviť, môžem vás premeniť a budete Ma oslavovať. Beda tehotným alebo s dieťaťom pri prsníku, keď príde Môj Deň! Píš:3 beda tým, v ktorých nájdem vinu stočenú do klbka ako dieťa v matkinom tele, alebo ktorých nájdem s majstrami, ktorých si vytvorili podľa svojich predstáv Ale bolo povedané, že sa medzi vami vyskytnú ľudia, ktorí povedú prevrátené reči, aby strhli učeníkov na svoju stranu.4 Volám a snažím sa prelomiť vašu hluchotu, aby som vás zachránil, a keď vám niečo vytýkam, je to pre

Veľkú Lásku,
ktorú mám k vám.

Ale vpravde vám hovorím: jedného dňa zhromaždím všetky oddelené časti Svojho Tela v Jednom zhromaždení.

- Neplač, Môj priateľu,5 ty, ktorý Ma miluješ. Znášaj, čo Ja som znášal, avšak teš Ma a maj vieru vo Mňa. Vykonáš v Mojom Mene veľké diela. Buď znášanlivý, ako Ja som znášanlivý. Bol som hladný, smädný a často som strádal, a ty si Mi prišiel na pomoc. Pokračuj vo svojom dobrom diele a Ja ťa odmením.

Vpravde ti hovorím, nie si sám, som s tebou. Buď vo spojení so Mnou a ži v pokoji. Si potomstvo Mojej Krvi a dedič Môjho Kráľovstva. Povedz im, že Srdce Pána je Láska a že Zákon spočíva na Láske. Povedz Mojim ľuďom, že nechcem, aby v Mojom Dome boli správcovia, tí nebudú ospravedlnení v Oný Deň, pretože to boli práve oni, kto znesvätili Môj Dom

Poslal som vám Svojho Ducha, aby žil vo vašich srdciach, preto Duch, ktorý vo vás žije, vám ukáže, že Moja Cirkev bude znovu vybudovaná vo vašich srdciach a vy vo svojom srdci sa budete navzájom uznávať za bratov.

6- Budem musieť, bratia, znovu podstúpiť bolesti, ktoré som trpel rok za rokom? Alebo Ma toho tentoraz ušetríte? Budem musieť ďalší rok piť Kalich vášho rozdelenia? Alebo osviežite Moje Telo a zjednotíte, kvôli Mne, dátum Oslavy Veľkej noci?

Keď zjednotíte dátum Veľkej noci, zmiernite Moju bolesť, bratia, a budete sa radovať vo Mne a Ja vo vás a mnohí prehliadnu. "Môj milovaný! Môj Stvoriteľu! Ten, ktorý je mojím Manželom, nám zjavil veci, ktoré by žiadny človek nedokázal!" To budete volať, až prezriete, v Mojom Mene

- A Ja k vám prídem -7

Veru, veru, vravím vám: predvolajte, zhromaždite všetkých a načúvajte tentoraz svojmu Pastierovi.

Povediem vás na ceste,
ktorou musíte ísť.

Rozošli Moje Posolstvá do všetkých kútov zeme

Odvahu, dcéra, usmievaj sa, keď sa Ja usmievam. Som s tebou, aby som viedol tvoje kroky do nebies.


1 Zrejme majú grécki a ruskí pravoslávni kňazi právo pýtať sa osoby, ktorá chce pristúpiť k Svätému Prijímaniu, či k nim 'patrí'. Vylučujú rímskych katolíkov od Svätého Prijímania, aj keď sviatosti sú totožné
3 Ježiš vysvetľuje Lukášov verš 21,23
5 Ježiš hovorí k tým, ktorí Ho naozaj milujú a skutočne a úprimne sa snažia zjednotiť Cirkvi, ku Svojim priateľom
6 To, čo nasledovalo, hovoril môj Ježiš hlasom obete. Unaveným, žobrajúcim hlasom, ako by On bol na nás závislý. Ako väzeň vo svojej cele, keď príde ku dverám a malým okienkom sa pýta strážneho, koľko mu ešte zostáva trestu, kým bude vyslobodený
7 Ježiš to povedal ako Kráľ, majestátneChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved