SK » Posolstvá»


Posolstvo jednoty
Jednotu nevytvorí litera, ale duch
Posolstvo väzňom

13. október 1991

Nikto iný nie je v mojom srdci,
Pane, len Ty.
Pomaličky ma opravuješ.
Získal si moje srdce požehnaním,
ktorým si ma zahŕňal.

Ale konám teraz Tvoju Vôľu?
Som Ti blízko a nasledujem Ťa?
Prichádzam svojim blížnym na pomoc,
ako len môžem?
Zachovávam Tvoje Prikázania?
Teším sa ešte Tvojej priazni?

Uč sa opierať sa o Mňa. Dcéra, si ochotná niesť ďalej Kríž, ktorý som ti určil?

Som ochotná, ak Ťa nestratím a som s Tebou, spojená a zajedno.

Vieš, čo to znamená a čo to vyžaduje?

Obeť, poníženie, pokoru, umenšovanie, lásku, vieru, nádej, učenlivosť, sebazápor, modlitbu, modlitbu, modlitbu, trpezlivosť, pokánie, umŕtvovanie, utrpenie, pôst, a dôveru v Teba? A ducha odpustenia.

Povedala si to dobre, ale nestačí poznať tieto veci. Chceš zostať v Mojej priazni? Potom musíš všetko, čo si vymenovala, uviesť do praxe Kráľovstvo Nebeské je ako cena víťazovi, kto ho získa, bude si ho ceniť. Znovu hovorím, Kráľovstvo Nebeské bude dané tým, ktorí prichádzajú s rukami plnými dobrých plodov - a tak, Moja Vassula, chcem znovu vybudovať Svoju Cirkev na vlastnostiach, ktoré si vymenovala.

Keď budeš kráčať so Mnou, nebudeš stratená. Nepodliehaj pokušeniu pozerať sa doprava alebo doľava, tak ako som povedal Svojim učeníkom: "s nikým sa cestou nepozdravujte."1 Ak Mi chceš slúžiť, ako hovoríš, musíš Ma teda nasledovať s Mojím Krížom Pokoja, Lásky a Jednoty, aby si Ma oslavovala. Nepozeraj sa zdesene na ďalšie kríže, ktoré ti kladiem do cesty, sú všetky odo Mňa. Oslavuj Ma. Tvoj stôl je vždy plný a kalich ti preteká, tak si na nič nesťažuj. Občas budem skúšať teba aj tvoju lásku ku Mne, aby som podporil tvoju duchovnosť Nevláč za Mnou svoje nohy, sleduj Môj krok s ľahkým srdcom. Odpočiň si vo Mne, keď si unavená a dovoľ Mi spočinúť v tebe, keď Ja pocítim únavu.

- Načúvaj teraz svojmu Svätému, nech ťa neodnesie každý závan vetra. Buď zakorenená vo Mne, a nič ťa nevyvráti. Dcéra, obohať Moju Cirkev všetkým poznaním, ktoré som ti dal, a povedz im, že Srdce Pána je Hlbina Lásky, a žiaden z ľudí si nie je plne vedomý jeho hĺbky ani jeho bohatstva.

Viem, že si krehká, dcéra, ale nedostalo sa ti niekedy pomoci? Dôveruj Mi, dôveruj Mi a buď odrazom toho, čo znamená Jednota. Nebuď ako tí, ktorí sa vytrvalo rôznia v Mojom Svätom Mene. Nebuď ako tí, ktorí predstierajú výzvy k Jednote, ale nekonajú podľa svojich slov a nedosiahnu ničoho než hnevu Otca. Obaja, Otec i Ja, máme v ošklivosti ich argumenty, odporujúce tomu, čo si myslia Ale nič Mi nezabráni volať k týmto vplyvným mužom:

"Zostúpte! Zostúpte zo svojich trónov a nech vám spadnú šupiny z očí, aby ste videli, akú spúšť ste urobili z Môjho Domu! Vyplienili ste Moju Svätyňu a všetko, čo v nej bolo! Rozlámali ste pastierskú palicu nielen na polovice, ale na triesky! A dnes, otvorte oči a pozerajte sa! Majte oči otvorené a spoznáte chudobu, hrubý šat a bosé nohy.2 Majte oči otvorené a jediným pohľadom spoznáte Moje Srdce."

- Mohol by som povedať iba slovo v ich zhromaždeniach a týmto jediným slovom zjednotiť Svoju Cirkev. Ale Nebeská sláva Mi bude vzdaná Chudobou, Úbohosťou a tými, ktorými pohŕdajú. Môj Dom znova vybudujú cudzinci, pretože do nich vložím ducha horlivosti, ducha vernosti. Potom budú vaše sýpky zasa plné a vaše kade budú pretekať Mojím novým vínom

Ak hovoríte, že Ma milujete a nazývate sa Mojím Menom, potom pre Moje Sväté Meno a pre Moju Lásku:

zjednoťte Moje cirkvi.

Skutočným Kresťanom je ten, kto je vo svojom vnútri Kresťanom, a skutočná Jednota je a bude v srdci. Jednotu netvorí litera, ale duch.

Ak Ma miluješ, Moja dcéra, ako hovoríš, objím Kríž, ktorý som ti dal, potom sa tvoje nohy nebudú potkýnať. Nič vo svete sa Mu nevyrovná. Nech tvoj pohľad nikdy neopustí Môj Pohľad.

Žiačka? Poď, nasleduj Ma ...

(Neskôr:)

Vassula, modlil som sa za teba k Otcovi. To som Ja, Ježiš. Sústreď sa na to, čo ti bolo uložené. - Teraz píš:3

Pokoj vám. Počul som, ako ku Mne voláte "Otče!"

Tu Som.

Chcete sa vrátiť? Už sa na vás nebudem mračiť, pretože som Nekonečné Milosrdenstvo, ani vás nebudem odsudzovať. Práve vaše srdce hľadám Potrebujem lásku, žíznim po láske. Moje Pery sú vyprahnuté nedostatkom lásky. Nepozerám sa na vašu minulosť, ale len na prítomnosť.

Kráľovná Nebies4 je vedľa Mňa a zo všetkých žien najviac sa za vás neustále modlila, viac ako všetky vlády, panstvá, tróny, mocnosti a anjeli, viac ako všetky stvorené veci. Preto Ju vitajte vo svojich modlitbách, ctite Ju, rovnako ako Ja Ju ctím.

Všetci ste pokrstení v Mojom Mene a medzi bratmi by nemalo byť žiadnych rozdielov. Keby ste len vedeli, čo vám dnes ponúkam, neváhali by ste a ponúkli by ste Mi svoje srdcia a svoju oddanosť. Vráťte sa ku Mne a nebojte sa, Ten, ktorý k vám teraz hovorí, je váš Svätý Sprievodca, Ten, ktorý vás najviac miluje. Verte v Moju Lásku, premýšľajte a rozjímajte o Mojom Umučení. Ponúknite Mi svoje srdce a Ja ho premením v záhradu najušľachtilejších vôní, kde si Ja, váš Kráľ, môžem oddýchnuť Dovoľte Mi urobiť ho Svojím Vlastníctvom a budete žiť. Neodvracajte svoje srdce odo Mňa, neudržujte odo Mňa odstup. Hovorte ku Mne slobodne. Ja načúvam.

Pozývam vás všetkých k rozjímaniu o týchto slovách:

- odplácejte zlo láskou -
- napodobňujte Ma -

a pamätajte, že Ja som s vami po všetok čas, nikdy, nikdy na to nezabúdajte.

Žehnám každému z vás, vdychujem vám na čelo Bozk Svojej Lásky.

Ježiš Kristus, Milovaný Boží Syn a Spasiteľ.


2 chudoba, hrubý šat a bosé nohy symbolizujú Ježišovo Srdce
3 posolstvo väzňom
4 Panna MáriaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved