SK » Posolstvá»


Siedma pečať

3. jún 1993

Pane?

Ja Som. Zlož svoje bremeno na Mňa, Moje dieťa ....

Už ma bolia uši z hulákania nehodných, ich zlé jazyky vymýšľajú o mne jednu lož za druhou.

Tvoji falošní žalobcovia budú musieť jedného dňa predstúpiť predo Mňa .... Ja som vedľa teba, nevšimla si si? Všetky ich obvinenia sa rozplynú ako voda v púšti! Povstaň! Zdvihni sa a polož svoje ruky na chorých a Ja ich uzdravím. Hovor! A zvuk Mojich Slov v tvojich ústach spôsobí, že ich duch padne do Mojho náručia.1 Opri sa o Mňa, dal som ti Svoj Pokoj, tak v ňom prebývaj. Neboj sa .... hľaď,

Ja som Vzkriesenie

ale kniežaťom tohto sveta je Smrť. Neobviňuj svojich prenasledovateľov, aby som aj teba nemusel súdiť v Deň Súdu. Duša-Môjho-Utrpenia, Ja, Pán, ti ukazujem kroky, ktoré som robil pri Svojom Umučení. Pretože Mi slúžiš, musíš Ma nasledovať Chceš, aby som povedal: "Nasleduj Ma, ale nie v Mojich Stopách? To nie je možné, každý, kto Mi slúži, bude sledovať Moje Krvou-potriesnené Stopy .... Je to Môj Prst, ktorým zdvíhaš mŕtvych.2 Tí, ktorí ešte nevidia Moje zázraky, to sú tí, ktorých Moje Kráľovstvo minulo3

Moja priateľka, Moja malá priateľka, hľaď, akým množstvom Nebeskej Many ťa sýtim. Ja, tvoj Boh, ťa ďalej budem živiť. Nikto neoddiali Moju Ruku od tvojich úst. Budem tvojou Silou, aby si splnila Môj Plán svojou krehkosťou. Všetkým vám pripravujem Svoje Kráľovstvo. Píš:

Svet dnes odmieta Naše Dve Srdcia, Srdcia vašej Svätej Matky a Moje Sväté Srdce. Doba, v ktorej teraz žijete, je dobou Milosrdenstva. Už som ti vysvetlil,4 čo sa stane, až bude rozlomená šiesta pečať. A teraz Ma počúvaj a píš:

Akonáhle Naše Dve Srdcia ukončia Svoje svedectvo,5 rozlomím siedmu pečať a nato nastane mlčanie plné posvätnej bázne6 ... v tomto mlčaní si ľudia sveta budú myslieť, že zvíťazili nad Našimi Dvoma Srdcami a budú sa radovať7 a oslavovať to, pretože budú presvedčení, že sa zbavili Našich Dvoch Sŕdc, svedčiacich prostredníctvom Našich hovorcov, pretože to, o čom svedčili, sa stalo pohromou pre ich uši a ich záujmy a ich zlé úmysly.

Potom náhle toto mlčanie preruší príchod Môjho Dňa, a beda nečistým! Beda nekajúcim, ich mŕtvoly budú hyzdit túto púšť, túto púšť, ktorú sami spôsobili. Môj anjel potom naplní ohňom kadidelnicu, ktorú držal pred Mojím Trónom a oltárom, a vrhne ju dolu na zem,8 a zatiaľ čo všetci budú zízať, príde prudké zemetrasenie a prvky zeme vzplanú a budú sa rozpadať.9 Mnohí budú utekať do hôr, aby sa skryli v jaskyniach10 a medzi skalami, budú ku Mne kričať, ale Ja nebudem počúvať, budú Ma provokovať a rúhať sa Môjmu Svätému Menu a vravieť11 horám a skalám "padnite na nás a ukryte nás pred Tým, ktorý sedí na Tróne a pred hnevom Baránkovým", pretože Môj Deň príde a kto ho môže prežiť? A tí, ktorí prežijú12 padnú na kolená premožení bázňou a budú velebiť Mňa, svojho Boha .... potom k vám13 príde Nové Nebo a Nová Zem. Kráľovstvo14 sveta sa stane Mojím Kráľovstvom a budem kraľovať v každom srdci. Minulý svet15 už tu nebude. Duša, Moja vláda začne za tvojich dní


1 porazení Duchom, stalo sa to niekoľkokrát pri zhromaždeniach
2 duchovne - konverzie
3 prešlo mimo nich
4 pozri posolstvo z 18.02.1993
5 myslím, že to znamená, až doba dozreje pre Deň Pána Zj 11,7Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved