SK » Posolstvá»


Mimo Moju Svätyňu je ich stôl prázdny

6. október 1993

Vassula, Moje dieťa, Ja, Pán, ti dávam Svoj Pokoj. Maj oči upreté na Mňa a budeš žiť. Hľaď, si ochotná obnoviť Mi svoje sľuby služby a vernosti?

Som ochotná splniť, čo musím splniť,
Hospodine, môj Pane.
Som ochotná slúžiť a byť verná svojmu Bohu,
Pánovi a Spasiteľovi.
Nech príde Tvoje Kráľovstvo
a stane sa Tvoja Vôľa.

Si stále ochotná ísť k tým, ku ktorým som ťa poslal, a byť Mojou Ozvenou?

Áno, som ochotná,
pokiaľ Ťa nestratím z dohľadu,
môj Bože.

Som vždy s tebou .... spolu budeme kráčať Ja a ty, tvoja ruka pevne v Mojej Ruke. Si stále ochotná vysadzovať nové vinice a skrášľovať tie, o ktoré nebolo postarané?

Som ochotná, Otče,
ak pri sadení
bude Tvoja Ruka
nad mojou a povedie ju.

Som ochotná skrášliť Tvoje vinohrady,
ak na mňa budú dopadať hrejivé Lúče
Tvojho Božského Svetla.

Som pred tebou, aby som ťa viedol, nasleduj Ma v Mojich Stopách. Odhalím Svoju Svätú Tvár a budem žiariť na vás všetkých. Si ochotná zavlažiť Moje vinice?

Áno, môj Pane,
ak tá voda prichádza
z Tvojich Vlastných Prameňov.

Voda vytryskne1 z Mojich Vlastných Prameňov2 od Môjho a Baránkovho Trónu, a Moje vinohrady ponesú ovocie a ich lístie nikdy nebude vädnúť3 Budem bdieť nad Svojimi novými vinicami, nikdy z nich nespustím Oči. Vyrašia krásne výhony a ich vetvy prinesú hojné ovocie, aby naplnilo každé hladné ústa. Postarám sa o všetkých živých tvorov.

Azda som nepovedal4 dcéra, že Moje Slovo sa z riečky rozšíri v rieku a že táto rieka bude plynúť a zmohutnie a zmení sa v oceán, v oceán Lásky? Vidíš, ako sa predchádzajúce predpovede plnia? Nepovedal som, že Múdrosť bude tvojím vychovávateľom, že ťa bude učiť, a že Moje Učenia sa na teba budú vylievať ako proroctvo? Azda som nepovedal,5 že Ja, Boh, ťa budem formovať a uvediem ťa do Svojich Zhromaždení, aby si svedčila pre Mňa, Najvyššieho? Nepovedal som, Vassula, Moja dcéra, že Moje Slovo6 pokryje zem ako hmla? Nepovedal som, Moje dieťa, že ťa vezmem cez vlny mora a cez celú zem a ku každému ľudu a národu, aby si vyhlasovala Moju Pieseň Lásky7 a oslavovala Ma? Preto jasaj vo Mne! Poď a zvelebuj Ma, Moje dieťa. Vidíš, ako sa všetky Moje skoršie8 predpovede splnili?

Tvoj Otec je tvojím Veliteľom. Som Vládca Nebies a zeme, som Vládca všetkého tvorstva, nesmierne veľký, nikto a nič Ma neprevyšuje. Stačím si. Ratolesť, Moja vlastná, nikto sa nemôže rovnať Mojej sláve. Veríš, že môžem zvrhnúť kráľov a kráľovstvá, keby sa stali prekážkou pre Môj Chválospev Lásky?9 Sľúbil som ti všetky tieto veci zavčas, skôr než sa stanú, a dnes ti vravím: Ja, Boh, ti dám Svoju Silu a pamäť, aby si uchovala všetky Učenia, ktoré si počula od Múdrosti.

Aj keď na teba budú dopadať zúrivé obvinenia ako krupobitie, neboj sa, tým viac ťa pritisnem na Svoje Srdce a budem ťa chrániť. Satan sa rozhodol viesť vojnu proti tebe a stala si sa jeho hlavným terčom. Chce, aby si prestala prorokovať. Neboj sa jeho hrozieb, pomôžem ti, pomôžem ti, tak odvahu! Prejdeš bez zábran a urážky, ktoré na teba vrhá prostredníctvom ľudí, ťa len upevnia.

Budem pôsobiť nečakané zázraky vo Svojich synagógach, aby som pripomenul Svojim deťom, že Ja Som. Otec, ktorého opustili, nikdy neopustil ich. Pripomeniem im, že Moja Prítomnosť zachraňuje a že Môj Svätý Duch, na ktorého zabudli, im dáva odpočinok. Pripomeniem Svojim deťom, že Môj Súcit okolo nich neprejde bez povšimnutia, veď som ich Otec. Spôsobím, že ich srdcia Mi budú spievať a uvedomia si, že mimo Moju Svätyňu je ich stôl prázdny. Pochopia, že mimo Moju Svätyňu ich budú dusiť trápenia a bremená. Bez Mojho Náručia budú stáť tvárou v tvár Zničeniu a Smrti.

Vašej generácii sa dostalo privilégia počuť Môj Hlas, otvoril som Ústa, aby som hovoril a poučoval nevedomých. Som rozhodnutý dať vám Svoj Pokoj a zachrániť vás. Som rozhodnutý dať vám poznať, že Ja som Otec a vy - Moja sejba

Dnes sú konáre figovníka ohybné a jeho lístie raší. Stále ešte nepoznávate, aký je čas? Čím je to, že toľkí z vás nevedia čítať a chápať Písma? Ako to, že väčšina z vás prestala vnímať? Azda som nepovedal: zostaňte hore? Moje deti, dnes sa vám ponúka Moje Kráľovstvo, neprejdite ho bez povšimnutia, nedopusťte, aby vás Moje Kráľovstvo minulo.

Neprehliadnite Moju Lásku Poďte, Ja som stále s vami.


1 analógie: ľudia - voda ... budú duchovne obrodení Duchom Svätým, z Božieho Prameňa
2 z Božieho Prameňa
3 Vinohrady predstavujú Boží ľud. Lístie, ktoré nikdy nevädne, znamená božstvo a večný život.
4 už skôr, v r.1987 (20.3.1987 , 20.5.1987 , 5.11.1987)
5 v r. 1986
6 posolstvo
7 posolstvo
8 väčšina je ich z r.1986
9 posolstievChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved