SK » Posolstvá»


Pokolenie, krviprelievanie ťa bude prenasledovať
Pozdvihnem Svojich učeníkov v tomto konci časov

19. január 1995

Pokoj s tebou, neboj sa, Ja Som je vedľa teba.

Slovo Boha sa vám bude opäť dostávať v tomto roku. Tvoja generácia podceňuje Moje Slovo.1 Niektorí z vás dokonca konfiškujú Moje Slovo. Druhí sú až príliž dychtiví odsudzovať všetko, čo poviem a nechápu. Vo svojej skazenosti myslia zle a sú prví na rade, až príde skaza

Veru, veru, hovorím vám: Každému z vás je dnes ponúkaná Milosť, ale rovnako ako v Mojom podobenstve o rozsievačovi, oni sú semená, ktoré padnú na okraj cesty. Áno, oni počujú Moje Slovo, ale diabol prichádza a odnáša preč, čo počuli, aby neuverili a neobrátili sa. Potom sa stávajú korisťou Satana a jeho pokušenia, nakoniec sa dostávajú na cestu záhuby

Moja Milosť sa vznáša nad tebou, pokolenie, ale už nie na dlho. Namiesto aby rozdúchavali plamene lásky, ktorú vám všetkým ponúkam, zadarmo, týmito Posolstvami, a dovoľovali Mojej láske šíriť sa a zapáliť každé srdce, tak mnohé z Mojich kňazských duší robia pravý opak. Milosť je dnes vašou nádejou, ale vy sa uspokojujete s tým, že plníte svojho ducha 'poznaním', ktoré nie je vôbec žiadnym poznaním, a odmietate milosť, ktorú vám dnes ponúkam

Dávam vám znamenia a divy, mocou Svojho Svätého Ducha vám dávam všetky tieto zázraky. Dvíham slabých, aby svedčili o Mojej Sláve a pripomínali vám, že som trikrát Svätý! Ale vo vašom srdci nie je ani štipka pokoja, pretože ste odvrhli Môjho Svätého Ducha, Nositeľa Pokoja .... noc už je skoro tu nad vami, a vy ste tak ďaleko od obrátenia, generácia!

Čoskoro, a to je pre vás čoskoro, budete pokrytí svojou vlastnou krvou, Ja ako Sudca vám pripomeniem krv, ktorá lipla na vašich rukách, pretože ste tak mnohým zabránili prijať Moje milosti pomocou tejto Pripomienky Môjho Slova. Ste ako Rimania, denne Ma korunujíci tŕním. Chcete povedať ako Pilát: "Nie som vinný touto krvou" a umyť si ruky v navoňanej vode? Odmietate prijať liek proti smrti, odmietate uznať Moje Slovo dané Mojím Svätým Duchom za vašich dní, a namiesto toho sa k Môjmu Slovu správate ľahkovážne.

Muži celkom bez viery!! Načúvate stále znovu a nerozumiete, hľadíte a zasa hľadíte, ale nemôžete chápať Moju Slávnu a Nekonečnú Milosť, ktorú na vás vylievam! Nevďačné pokolenie, z Môjho svedectva v Mojom Svätom Duchu ste urobili mýtus! Moje Tajomstvo ste premenili v báje a z vašej pastierskej palice sa stalo žezlo falše, tak s kým by som vás mohol porovnávať vo vašej absolútnej nahote? S Kainom? S faraónom? S farizejmi? Alebo s Judášom? Ste ohromení, keď mávam Svojím Mečom pred vašimi očami,2 neverné pokolenie? Nevedeli ste, že nosenie meča má svoj význam? Nepočuli ste, že som tiež bojovník Spravodlivosti,3 nielen Pokoja? Nepočuli ste, že som Verný a Pravý, Amen, Spravodlivý Sudca, známy pod Menom: Slovo Božie?4 Ale bolo povedané, že vaša éra, Biskupstvo Šelmy,5 pozdvihne svoj meč proti Mne a Mojim svätým.6

Moje Kráľovstvo na zemi je už predo dvermi, ale vy ho nechcete, tak ako nechcete počuť Moje Slovo .... vaše bezbožné srdcia si nevšímajú Mojich varovaní, pretože ste odvrhli palicu svojho pokorného pastiera a dali ste prednosť žezlu falše, a keď počujete Slovo Mojich Úst, nevarujete svoje srdce, ani sa nesnažíte varovať druhých, nie, vidíte, ako prichádza Meč,7 ale nevenujete mu žiadnu pozornosť .... odporujete a nabádate k tomu aj ostatných: "To všetko je nezmysel, nevšímajte si toho, je to hystéria, nenačúvajte tomuto šialenému davu, nenačúvajte 'Pravému Životu v Bohu', výmyslu Zlého." Budete to hovoriť, aby ste prehlušili Môj Hlas a máte naponáhlo, aby ste tomu, čo je božské a sväté, vraveli: "zlo a lož".

Pokolenie, krviprelievanie ťa bude prenasledovať. Každé údolie, každý kopec, každé more, každá hora bude zrazená Mojím Mečom. Bude ťa prenasledovať krviprelievanie pre tvoj hriech a zomrieš. Ale napriek tomu všetkému, ak aj dnes uznáš svoju vinu a z celého srdca jej budeš ľutovať a sľúbiš život v láske, jednote a pokoji, budeš žiť a nebudem ti už pripomínať tvoje viny  Vráť sa ku Mne, pokolenie, prečo si tak dychtivé zomrieť vo svojom hriechu? Vráťte sa ku Mne, zrieknite sa hriechu a budete žiť!

Azda ste nečítali:8 "Ja som Amen: Svedok Verný a Pravý,9 Základný Zdroj Božieho stvorenia. Pravý bojovník Spravodlivosti?"10 Ako je možné, že vy, ktorí denne kážete Moje Slovo, nedokážete rozpoznať čas ani znamenia? Vám, ktorí neústupne vyhlasujete, že Ja nie som Autorom týchto Posolstiev, vám hovorím: vy súdite podľa ľudských meradiel a chválite sa vo svojej sláve .... chráňte sa teda a nedovoľte svojmu jazyku súdiť. Ja som jediný Sudca a vy ste skutočne v Mojich Rukách .... Svojím Duchom som spevnil to, čo bolo krehké, aby skrze ňu11 bolo Moje Meno chválené a hlásané v každom národe, aby slabý človek našiel svoju silu.

Prikázal som ti, aby si bola Ozvenou Môjho Slova, aby raz počuli a jedli,12 s radosťou prijmem odvahu vyznať sa a ľutovať.

Povedal som v Zhromaždení Svojich svätých:13 "Nikomu neodopriem Svoje Svetlo. Nikto by nemal zostať uväznený v temnote. Môj Otec je už teraz zarmútený, pretože trest, ktorý rezervoval pre toto neverné a odpadlícke pokolenie, je už za dverami. Do chaosu, v ktorom žijú, pošlem Nádobu,14 ktorá Ma nosila v tele, aby tentoraz znovu priniesla Moje Slovo, aby som k nim prišiel ako záblesk svitania v púšti.

Pošlem Svoju Matku, aby ich pomaly učila Mojim cestám a napravovala tých, ktorí Ma urážajú. Aj Ja Sám zostúpim do tejto pustatiny, aby som oživil mŕtvych. Poučenie a múdrosť im budú dané zadarmo. Prídeme so Srdcom na Dlani a ponúkneme im ho, a ako Dve Lampy, ktoré stoja vedľa seba, im budeme svietiť

Nebudem váhať vykonať Svoj Plán a čas Milosti im bude poskytnutý všetkým. Preto povolám učeníkov v tejto dobe poslednej, aby zbudovali, čo leží v troskách. Pošlem ich svedčiť v Mojom Mene. Pošlem ich tam, kde krovie prináša plody, ktoré nikdy nezrejú, a kde chodník Pravdy je zanedbávaný.

Moji drahocenní,15 budú poslaní do útrob tejto zeme, kde hriech je zvinutý ako had vo svojom hniezde, aby zničili a vykorenili zlo. Pošlem ich, aby vyvrátili veľký Plán Šelmy. Dám im silu pre ich osobitné poslanie a ich činnosť bude korunovaná úspechom. S Mojím Svätým Duchom odolajú strašným démonom. S odvahou a vytrvalosťou si nebudú všímať kameňovania, ktorého sa im dostane. Môj Svätý Duch bude ich vodcom a spoločníkom, povedie ich múdro vo všetkom, čo podniknú.

Bez odkladov splním Svoj sľub a pošlem z Neba Svojho Svätého Ducha, aby s nimi pracoval a učil ich všetko, čo už som im dal. Otvorím ich ústa a naplním ich Svojím Slovom a ich jazyk bude ako meč. Budem Svojich drahých dobre strážiť pred Svojimi nepriateľmi,16 budem ich v tých dňoch chrániť pred pascami, ktoré im budú nastražované a pred ťažkými kameňmi, namierenými na nich. Moja všemocná Ruka nebude mať nedostatok prostriedkov na ich záchranu. Budem s týmto pokolením jednať mierne, aj pri ich skazenosti."

- Toto som povedal vo Svojom Zhromaždení v Nebesiach Dnes, hoci hovorím a prorokujem tvojimi ústami, bohatí v duchu nielenže Ma utláčajú, ale rúhajú sa tiež Dielu Môjho Svätého Ducha. Hovorím vám, príde Deň, keď aj vy skončíte tým, že uznáte pravdu Môjho Slova!

Dcéra, aj keď mnohí zbierajú sily proti tebe, Ja som s tebou a tvoja Matka tiež. Nepodliehaj únave - zostaň vo Mne, aby dielo, ktoré som ti dal, žiarilo na každého z vás a na všetky veci Modlite sa za jednotu, zmierenie a oživenie Mojej Cirkvi. Buďte jedno v Mojom Mene


1 Znelo to ako sťažnosť, ale zároveň aj prísne. Ako keby Pán hovoril: "Čo na to môžete povedať?"
2 myslené slovom
3 Zj 19,11: A videl som nebo otvorené a hľa, biely kôň, a na ňom sedel ten, ktorý má meno Verný a Pravý, pretože súdi a bojuje spravodlivo.
4 Zj 19,13: Jeho meno je Slovo Božie.
5 pochopila som, že tým bola myslená druhá Šelma alias Falošný Prorok
6 narážka na Zj 19,19
7 mečom je tiež Slovo Božie
11 pochopila som, že Kristus hovorí o mne
12 jedli Slovo Božie
13 v nebi Ježiš zhromaždil Svojich svätých, aby im oznámil Svoje rozhodnutie
14 naša Blahoslavená Matka
15 tí, ktorí sú vybraní a poslaní svedčiť a prorokovať
16 odpadlíkov, nasledovníkov ŠelmyChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved