SK » Posolstvá»


Zveril som ti Svoje dielo, preto ako lampa ho udržuj jasné a žiariace
Prišla som ťa znovu uistiť o Svojej pomoci

12. máj 1995

Písmo hovorí:
"Kde nie je plot, tam bude majetok rozkradnutý."1
Pane, nech sú Tvoje paže mojím plotom,
chráň ma, som Tvojím majetkom.
Nedovoľ Pustošiteľovi vstúpiť do Tvojho majetku
a urobiť z neho spúšť,
inak by som skončila v plameňoch!

Ja, Ježiš ťa budem vždy chrániť, nestrácaj Pokoj, ktorý som ti dal .... tvojím pokrmom je konať Moju Vôľu. Milosťou som ťa pozdvihol, aby si bola Mojím poslom, a milosťou dokončíš so Mnou svoje dielo. Nežasni nad spôsobom, ktorým som šíril Svoje Posolstvo. Otvor uši, dcéra, a počuj zvuk Mojich Krokov, nie som od vás ďaleko.2 Pracuj pre Moju Cirkev. Ja, Ježiš Kristus, som pre teba pripravil vodu, ktorá ťa osvieži. Viem, že je to ťažké, Moja milovaná, prechádzať touto krutou púšťou, ale Ja som s tebou ....

(Teraz hovorí Večný Otec.)

Ja, tvoj Nebeský Otec, ťa žehnám. Každé slovo, ktoré o Mne povieš, Ma oslavuje. Každé srdce, získané keď hovoríš, ťa posväcuje .... každá pohana, hodená na teba nespravodlivo, očisťuje tvoju dušu a priťahuje ju bližšie ku Mne. Aj keby ťa všetci, aj tvoji najlepší priatelia, opustili, Ja ťa nikdy neopustím. Si Mojím potešením. Viesť ťa je tiež radosťou pre Mňa - zveril som ti Svoje dielo, preto ako lampa ho udržuj jasné a žiariace.

Tvoja doba je pochmúrna, Moje dieťa, ale keď použijú to, čo som ti kázal a učil ťa, mnohí uvidia Cestu a pochopia, že Ja som ich Zdroj Života. Mnohí budú priťahovaní a budú sa radovať zo svetla, ktoré im dávam, a v tomto svetle vylievam na tých, ktorí sa učia, jedinú Pravdu, to je:

že som jediný pravý Boh, a Ježiš Kristus, Môj jediný Syn, Pán Pánov, Mesiáš. Moje učenie im dá lepšie poznanie Môjho Slova. Povedal som vám to všetko, aby ste vo Mne našli pokoj a útechu. Pamätaj tiež, Moja dcéra, že v časoch nebezpečenstva ťa pozdvihnem. Zaručujem ti, že dôjdeš na koniec cesty, ktorú som ti pripravil. Aj keď ďalej budeš znamením, ktorému sa odporuje, zavŕšiš so Mnou svoje poslanie a budeš Ma oslavovať ....

(Panna Mária hovorí.)

'Pethi mou',3 zámery Všemohúceho sú hlboko v týchto Posolstvách, takže mnohí budú uzdravení.

Môj Syn je s tebou. Ja som tiež s tebou. Prišla som ťa znovu uistiť o Svojej pomoci .... pripoj ešte usmievavú tvár ku všetkým svojim darom.4 Teš Boha prorokovaním a ukazuj všetkým národom, čo ti skutočne odhalil, aby všetci, ktorí ťa počujú, Ho poznali ako svojho Spasiteľa a ako Lásku ....

Pokračuj a privádzaj každú dušu k priateľstvu s Bohom. Priťahuj Moje deti k Božskej Láske Boha. A ty, Moja dcéra, nech rastieš v Jeho Duchu a nikdy nepociťuj skľúčenosť. Rozširuj Jeho Posolstvá ako doteraz a buď si vždy istá. Boh-je-s-tebou .....

(Teraz hovorí Svätý Michael, Archanjel.)

Vassula, nečítala si: "ako sa mladý muž žení s pannou, tak sa Ten, ktorý ťa stvoril, ožení s tebou .... a ako sa ženích raduje zo svojej nevesty, tak sa tvoj Boh raduje v tebe." Pamätaj si, Vassula, vždy keď sa duša prebudí a nájde Boha, celé nebesia jasajú a oslavujú, tak ako ľudia sú šťastní a oslavujú, keď sú pozvaní na svadbu, tak aj v nebi sa oslavuje .... chcel by som ti povedať, že mnohokrát si zväčšila našu radosť v nebi, keď vo svojej ničotnosti oslavuješ Všemohúceho tým, že privádzaš duše, aby milovali Boha .... tak sa neboj.

A teraz píš opäť to, čo bolo napísané na tabuľku a do knihy už veľmi dávno, ale zostalo to ako svedectvo naveky, aby to poslúžilo v dobe, ktorá príde: "je to spurný ľud, synovia klamárski, synovia, ktorí nechcú počúvať Hospodinov zákon. Hovoria vidiacim: 'nepozerajte sa', a prorokom 'neprorokujte nám pravdu. Len nám pochlebujte, len nás balamúťte, odbočte z cesty, opustite chodník, prestaňte so Svätým'."5 V krátkej dobe, vo veľmi krátkej dobe príde Svätý ako plameň stravujúceho ohňa a prekvapí pyšných, ale pokorní sa budú radovať, že v Neho zložili svoju nádej.

Spása prichádza zhora, Zvrchovanosť sa skláňa z neba, aby vám bola milostivá. Preto každý, kto načúva Jeho Volaniu a pripravuje sa ľútosťou, bude ako rozumný muž, ktorý stavia svoj dom na skale. Pán je vaša Skala Ja som strážca tvojho domu6 a Pánom základov tvojho domu ....

A teraz, dcéra Najvyššieho, jednu radu: zostaň zakotvená v Bohu, v Jeho Láske a žiadny útok tebou neotrasie. Zostaň zajedno s Najsvätejšou Trojicou a svojím pevným odolávaním pokušeniu zatrasieš svojimi žalobcami. Zostaň v Najsvätejšej Trojici a budeš mať silu pre túto bitku, aby si vytrvala až do konca, nikdy nepovolila. Získaš dosť milosti od slávnej moci Božej, aby si dokončila svoje poslanie. Všetko sa bude konať v dokonalej zhode a naučíš sa znášať svoje skúšky s ohromnou radosťou.

Chvála Jemu, ktorý na teba vylieva Svoje Milosti a udržiava ťa vo Svojom Svetle, Svoje milosti, aby si pomáhala Jeho Spravodlivosti, Svoju Silu, aby si žila podľa Jeho Prikázaní. Pán je spravodlivý a dobrý, plný súcitu ku Svojim deťom, verný a pravdivý po všetky časy, štedro ponúka Svoje dary a delí sa o Svoje Poklady, priťahuje každú dušu do Svojho Srdca.

Nemaj strach. Hospodin-je-s-tebou

Svätý Michael, Archanjel Boha Hospodina.


2 Ježiš tým mieni: Svoj Návrat
3 po grécky: 'moje dieťa'
4 Panna Mária sa usmievala, keď to vravela, a znelo to trochu provokujúco, pretože som vyzerala skľúčene. Keď mi to povedala, nielenže som hneď rozjasnila tvár, ale zistila som, že sa usmievam rada.
6 Slovo 'dom' tu možno chápať ako 'duše'. "V tom čase povstane Mikael, veľký ochranca a bude stáť pri synoch tvojho ľudu ..."Dan 12,1Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved