SK » Posolstvá»


Svet po tebe bude pľuvať
Posolstvo pre Škandináviu

6. september 1995

Ako stratená ovečka som bežala svojou vlastnou cestou,
na jalovej zemi som skúšala nájsť pokrm pre svoju dušu
a z vyprahnutej skaly som dúfala získať nápoj.

Ach! Rany mojej biedy ma ničili
a moje hriechy sa zdali nevyliečiteľné.
Pohľad na mňa bol pohoršením pre Tvojich anjelov,
bol škaredosťou v Tvojich Očiach,
ó Najsvätejšia Trojica, najčistejší Bože.
Tvoji anjeli a svätí zastali zdesení
a omráčení mojou totálnou vzburou.

Deň za dňom som chodila vo svojej biede
a potácala sa v temnote noci, vyprahnutá smädom,
tráviac noci ako sirota, chúliac sa medzi bodliakmi a tŕním.
Vychudnutá, umierala som od hladu.
Nechápala som: odkiaľ prišla moja bieda,
prečo ma opustilo svetlo mojich očí?

Ó náklonnosti ku zlu,
ako si ešte mohla očakávať súhlas?
Môj poklesok bol privítaný ohromným jasotom
hŕby démonov,
lebo sa im podarilo
vyrvať ma z Ovčinca môjho Pastiera
a zbaviť ma môjho Zraku, mojej Radosti,
mojej Lásky a môjho Života ....
Keď už mal život vo mne navždy zomrieť,
prišiel si Ty, Otče!
Prišiel si s omračujúcou mocou a slávou.
S veľkým súcitom si pretrhol Otče nebesia,
aby si ma zo Tvojho Svätého sídla dosiahol.
Zostúpil si v desivej nádhere.

Stál si vo Svojom majestátu
pred bezradnou Biedou.
Ten, ktorý všetko preniká a pozná všetko,
stál tvárou v tvár nuzotě.
Moja duša potácajúca sa ako opitá sa zachvela
v Prítomnosti Najčistejšieho Svetla,
Trikrát Svätého ....

Jachtala som s úmyslom povedať akési slová,
ale nevypravila som ani hlásku. Bola som ochromená.
Tu sa ma náhle dotkli Prsty, ktoré ma sformovali,
ucítila som ich na svojich perách,
ktoré sa otvorili, aby sa nadýchli Jeho Dychom.
Zacítila som vôňu podobnú vôni myrhy
a z mojej hrude sa vydral výkrik nemluvňaťa
a v tej chvíli som bola znovuzrodená.

"Odteraz sa stáva Stvoriteľ tvojím Manželom.
Moje Meno je Pán Zástupov,"1 povedal mi.

"Zľutoval som sa nad tebou ...
vari si nevedela, Moje dieťa, že som bohatý v odpúšťaní?
Neodchádzaj a neboj sa.
Zostaň so Mnou, Ja ťa pozdvihnem
a odprevadím domov, aby si sa úplne uzdravila.
Moja veľká láska vyzvala Moje Milosrdenstvo
a tvoja bieda dojala Moje Srdce.
Poď, ak si praješ,
urobím z teba svedka Mojej velikej Lásky,
akú mám k vám ku všetkým."

Tak prehovorili Tvoje Sväté Pery.
Každé z Tvojich Slov
padlo na moju vyprahnutú dušu ako ranná rosa,
a kým si ešte hovoril,
moja duša otrasená výčitkami svedomia
uzrela samu seba v Náručí svojho Otca
a v Jeho Milosti.

Vtedy som sa obrátila na Pána
s prosbou, či by som Ho mohla mať
celým svojím srdcom. Povedala som:
"Túžim Ťa mať, môj Bože a Stvoriteľu,
tak ako Ty vlastníš mňa."
Vtedy si mi nasadil putá,
ktoré ma pripútali k Tebe
a zostanú tak navždy.

A Ja som povedal: Udelím ti priazeň Môjho Srdca a Duše, pretože som Boh Trikrát Svätý. Ja som tvoj Otec a ty patríš Mne. A ty, Moja dcéra, ty vlastníš Mňa. Nevedela si, že Ja som Milosť a Milosrdenstvo?

Poď a nepýtaj sa: "Prečo sa mi to všetko stalo?" Z neba Ma privolala tvoja veľká úbohosť. Pre tvoju neukojenú dušu volalo Moje Srdce na anjelov a svätých: "Ako dlho ešte sa musíte pozerať na jej stav?" Tebe som potom povedal:

"Paraskevi, zdvihni svoj zrak a pozri sa na Mňa. Sľubujem, že Nádej bude daná každému, nielen tebe, všetkým, ktorí po nej žíznia. Počul kedy niekto niečo podobné? A teba, Paraskevi, vezmem do Svojich služieb a staneš sa Stromom. Zapustíš korene v Mojej Záhrade, preto tvoje lístie zostane navždy zelené a na tvojom ovocí bude napísané Moje Meno. Ja Sám budem tvojím Ochrancom a budem ťa kropiť Živou Vodou zo Svojho Prameňa .... a ako tvoj Druh a Priateľ ti dám Múdrosť, ktorá ťa poučí a povznesie, aby si neskôr mohla odovzdávať túto Nádej dokonale celému ľudstvu

Unesiem ťa na Svoje Nádvoria a budem ťa ďalej utvárať. Preto sa na svojej púti stretneš s protivenstvami. Svet bude na teba pľuvať, ale nie viac, než pľul na Môjho Syna. Vierolomníci ti budú prekážať v ceste, ale nikto z nich nebude väčší ako Judáš. Stretneš sa s tým, že ťa budú zapierať a odmietať, ale žiadna skúsenosť nebude tak veľká ako zapretie a odmietnutie, ktoré bolo údelom Môjho Syna. Veľa ľudí ťa pochopí zle, ale raduj sa! Nenechaj sa deprimovať, neodporuj a neodvracaj sa. Dovoľ, aby si bola aj ty utláčaná ako Môj Vlastní Syn, tvoj Vykupiteľ, ktorý bol utláčaný k pohoršeniu všetkých Svojich učeníkov.

Nariaďujem ti, aby si zostala ľahostajná k urážkam ľudí a aby si na nich neodpovedala, podobne ako Môj Syn neodpovedal, ale zostal tichý V týchto utrpeniach Ja nastolím Pokoj. Tvojím utrpením poteším utrápených. Spôsobím, že si ťa tvoji prenasledovatelia podrobia, keď však už budeš utýraná a zdeptaná ležať pod nohami ľudí, vtedy zažnem svetlo vo Svojej Cirkvi a dám tak počiatok obnovy v Mojom Duchu Trikrát Svätom. Spôsobím, že sa podrobia a zjednotia.

Aj keby bolo tvoje srdce veľmi slabé, nech ucíti Moju Radosť z toho víťazstva. Spása je u vašich dverí .... Moja dcéra, vydaj sa do Rúk svojho Otca. Citlivé a krehké dieťa, vezmi jarmo Zjednotenia na svoje ramená a nes ho. Až budeš ustatá cestou, Ja budem tvojím Odpočinkom, tvojím jediným Druhom. V zradách tvojím jediným Priateľom. Ja budem tvojím jediným Prameňom Poznania, ktorý ťa bude učiť o hĺbke Našich tajomstiev, aby ani tejto generácii, ani budúcej nič neuniklo. Ďalej budem na teba zosielať Moje blahoslavenstvá a Moju Manu, aby ťa nasýtili.

Poď, nestoj v bázni. Poď, tvoja blízkosť Ma napĺňa nadšením a spôsobuje, že tvoja duša žízni po Mne. Poď, svätostánok Môjho Syna, milujem ťa. Miluj Ma a chcej Mi slúžiť. Poď a oslavuj Ma, prach a popol, avšak so srdcom a dušou, osláv Ma. Poď, Paraskevi, Ja, ktorý som neuhasínajúce Svetlo Zákona, budem v kontraste ku tvojej temnote jediným stĺpom Svetla na tvojej ceste, aby som teba aj ostatných priviedol ku Svojmu Zákonu."

A vy,2 ktorí ste zbavení všetkého, aj keď ste ešte ranení slepotou a v tme tápete púšťou, umierate hladom a trpíte smädom, keď sa cítite premožení bolestnými ranami, vráťte sa ku Mne takí, akí ste! Zadržal som Svoj Svätý Hnev, keď som si pripomenul, že Ja, Ja som vás stvoril .... a budem stáť pri vás vždy a všade, kamkoľvek pôjdete. Priblížte sa k Životu a cez vás ukážem Svoju sladkosť, poučím vás, že zbožnosť je silnejšia ako čokoľvek iné. Zbožnosť vás ochráni pred hriechom.

Zakoreňte sa vo Mne, aby som aj vás premenil v Strom, ktorý bude mať vetvy rodiace ovocie, na ktorom bude napísané Moje Meno, aby tí, ktorí ho budú jesť, ešte viac hladovali. Potom svoje uši nakloníte k Pravde trikrát Svätej, a akonáhle sa vaše srdce primkne k Pravde, budete žiť


2 Boh ma žiadal, aby som odtiaľto prečítala túto pasáž pre škandinávske krajiny, kde som navštívila: Oslo, Göteborg, Stockholm a CopenhagenChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved