SK » Posolstvá»


Rovnosť Mojej Lásky

21. jún 1999

Moja dcéra,1 aby som objasnil niektoré Svoje výroky a ďalej uvádzal tvoju dušu do hlbín Múdrosti a poznania Mňa, môže sa zdať, že sa niekedy opakujem, ale je to jeden zo spôsobov, ako povzniesť tvoju dušu a jemne ju privádzať k svätosti.

Vlievam do teba od chvíle, kedy si Mne, svojmu Bohu, poskytla požadovaný priestor (v sebe), množstvo Svojich Milostí pre dobro Cirkvi. Nič z toho, čo som napísal, nepríde nazmar. Cirkev skutočne naplní svoje potreby. Pozdvihol som ťa s kráľovskou rozmarilosťou. Nie, nezdvihol som ťa preto, že by si toho bola hodná, ale povolal som ťa Svojou Milosťou zadarmo danou, a je to Moje právo dávať tieto Milosti. Nikto nie je dosť nevinný a hodný, aby odo Mňa prijal také kráľovské márnotratnosti.

Neúnavne prechádzaj stránky všetkých zošitov, ktoré som zaplnil, pretože prekypujú poznaním a sladkosťou Môjho Srdca a odhaľujú Moju Krásu tým, že ju zväčšujú v tvojej duši .... zažiaril som v tebe, rozsvietil som v tvojom vnútri nádherné svetlo a prebudil ťa, aby si opustila2 všetky svetské povrchnosti. Vykonal som v tebe zázraky, aby si Mi spievala básne. Aby som rozšíril Svoje Kráľovstvo v tebe, vlial som sa do teba, pozdvihol som tvoju dušu k duchovnému jasotu, aby som od Svojich vyvolených počul Svoju Vlastnú Pieseň Lásky. A tak sa všetko, čo si prijala z Božskej hodnoty, vracia ku Mne, Pôvodcovi Zázrakov.

Ach Vassula, keď týmto tajomným spôsobom Milosťou dvíham duše a ony vidia, čo oko nevidelo, a počujú, čo ucho nikdy nepočulo, a poznávajú veci presahujúce ľudskú myseľ, som oslavovaný vo Svojej Sláve. A ako robím pokroky v tvojej ničotnosti a teším sa z každého kroku, ktorý urobím, približujem tým Svoj zámer priviesť tvoju dušu k tomu, čo žiadam, a tým je: rovnosť Mojej Lásky.

Nikto nikdy na zemi nemôže dosiahnuť výšku Mojej Lásky. Budete vravieť: "Tak prečo môj Boh, ktorý presahuje veľkosť a plnosť, odo mňa žiada niečo, čo nemôžem splniť?" Ja žiadam len to, čo Mi už patrí.3

Poslal som ti Svojho Svätého Ducha, aby v tebe prebýval a dal ti poznať Našu Lásku, a tak premenil tvoju dušu, aby po Nás túžila, aby mohla s radosťou vyhlasovať: "Ja vlastním Boha a On vlastní mňa!" Moja Vassula, je potrebné prijať túto neoceniteľnú milosť k vyrieknutiu slov tak sladkých, vnuknutých Duchom Lásky, ktorému si dovolila, aby v tebe prebýval.

Vari si nepočula, že Božie Slovo je niečo živé a činné: reže ako dvojsečný meč, ba jemnejšie: môže preniknúť miestom, kde je duša oddelená od ducha.4 Preto, dcéra, miluj Ma toľko, ako Ja milujem teba, a tak dokonale, ako môžeš, láskou, ktorú Môj Svätý Duch do teba tak láskavo vlial. Budeš Mi len vracať, čo Mi už patrí.

Na začiatku4 som ťa žiadal, aby si Ma milovala, a ty si odpovedala: "Milujem ťa ..." a Ja som s úsmevom povedal: "Miluj Ma viac ..." Teraz ti Môj Svätý Duch dal pokročiť v poznaní a láske ku Mne, priviedol ťa ku Mne, ako je nevesta vedená ku svojmu ženíchovi a vytvorí trvalú jednotu. Rovnako tak, ale nevýslovnejším spôsobom, ťa Duch Svätý uviedol do nepomíňajúcej jednoty lásky s Nami a v Nás, Trojičnom Bohu.

Si Veľký Boh, Všemohúci,
vzbudzujúci posvätnú bázeň.
Si neporovnateľná Nádhera,
prevyšujúca nádheru
všetkých Tvojich anjelov dohromady.
Ty, ktorý napľňaš všetky veci,
bez toho aby si bol obmedzený ich limitmi
či ich obyčajnou existenciou.

Moja ruka sa pri písaní trasie
pred Tvojou Božskou Velebnosťou.
Ako som si dodnes, Pane,
mohla porovnať vo svojej skromnej mysli,
že Sám najzázračnejší Zázrak zázrakov
je so mnou denne v priateľskom styku
a rozpráva so mnou tak ľúbezne?
Ako chceš, aby som vo svojej úbohosti
plne pochopila, ó Pane,
že Ty, Neviditeľný Boh,
ktorý prevyšuje všetko bytie,
so mnou rozprávaš s takou sladkosťou a nehou?
Ktorá myseľ je vôbec schopná pochopiť tento zázrak?

Požehnal si ma
jasom Svojho Mena,
aby si mňa aj ostatných zachránil
Svojou Piesňou Lásky.

Požehnal si ma
trojitým Bozkom Vzkriesenia
a urobil zo mňa blízkeho partnera
Svojho Spásneho Plánu.
Môže niekto prísť ku mne a povedať:
"Môžem zmerať vznešenosť Boha
a Jeho nevýslovnú veľkosť?"
Nikto to nemôže povedať,
pretože môj Pán a môj Boh
je nezmerný Zdroj
skrytých a neznámych Pokladov.

Vskutku Ja Som .... voláme6 ťa, aby si si oddýchla v Našom Náručí ako dieťa v náručí matky. Milosťou si nazývaná dieťaťom, aby si sa podieľala na Našom Spásnom Pláne. Vy všetci ste povolaní, aby ste sa stali účastníkmi božstva a vstúpili do Trojičného života, aby ste vládli s Nami. Vskutku som Vládca tvojej duše, och, ale zároveň aj tak dôverný Priateľ, ktorý ťa môže priviesť ku zbožšteniu.

Napriek tvojej ohromnej úbohosti, v tejto chvíli, keď som takto s tebou, a ty si týmto spôsobom so Mnou, ponorená do svätého rozjímania, Mi ani najvznešenejšie slávnosti konané k Mojej cti nespôsobia takú radosť a potešenie ako tieto okamihy tvojej kontemplácie. Keď je Moja Božská Prítomnosť s tebou, radujem sa z prítomnosti tej, ktorú som spravil kosťou Svojich Kostí, telom Svojho Tela. Ja, Svojou Vlastnou Rukou, som zbudoval svätyňu. Nemal by som sa teda tešiť zo Svojho Vlastného dobrého Diela?

Najláskavejší Milovník ľudstva,
opäť znieš mojim ušiam ako hudba.

Bože nepomíňajúcej Vernosti,
Ty, ktorého dojímajú tvorovia ako som ja,
celí pokrytí šupkou hrdze,
Ty neváhaš hlasno zvolať v nebi skôr,
kým sa ktokoľvek pohne:

"Je oslobodená!"

Ako je potom možné
neroztopiť sa láskou v Tvojej Prítomnosti?
A vyjsť von, bežať s rukami nad hlavou
a kričať na každej križovatke:

"Môj Stvoriteľ je moja Liturgia!"

Ukázal si Svoju Milosť
od najskorších čias,
si môj Tvorca,
zvrchovane Krásny a Vľúdny.

Tvoje Milosrdenstvo, môj Pane, je tak veľké,
že aj najinteligentnejšia elita v Cirkvi
bude stále vyzerať pochabo,
pokiaľ sa bude snažiť ho vysvetliť.

Poď, milovaná, vojdi do radosti svojho Pána.

Počula si Posolstvo o svojej spáse (dané tebe), ktoré ti zároveň udeľuje rozmanité dary Mojej Milosti. V Sile Ducha Svätého uplatňuj všetko, čo som ti dal, a nestrácaj odvahu, veď Ja som s tebou.

Pripomínam ti, malé zrnko, že bojuješ v tej istej bitke, v ktorej bojovali všetci Moji Proroci. Môžu na teba útočiť víchrice, môžu sa zdvihnúť povodne, aby ťa potopili, ale nič z toho ťa nepremôže, pretože Ja som s tebou a starám sa, aby vydržala tvoja krehkosť.

Opri sa o Mňa a nezúfaj nad situáciou Cirkvi. Eklézia ožije!

Ja som pred tebou


1 hovorí Otec
2 tiež som pochopila 'zbavila sa'
3 Inými slovami, keď sme svoju vôľu odovzdali Bohu, On nás naplní Svätým Duchom Lásky, aby sme milovali. Táto láska, nech akéhokoľvek stupňa, patrí Bohu, pretože ju dal On.
5 pri prvých rozhovoroch, vtedy v r.1985
6 Svätá TrojicaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved