SK » Posolstvá»


Moja Vláda v tebe

30. jún 1999

S potešením ťa v týchto dňoch učím, ako sa všetci Moji synovia a dcéry môžu stať účastníkmi božstva, keď Mi dovolia, aby som do nich vlial Svoju Božskú Lásku. Chcem v nich rozšíriť Svoju Vládu a zmocniť sa ich, rovnako ako chcem, aby sa oni zmocnili Mňa.

Ak nebudú odporovať Môjmu Svätému Duchu, On sa ich zmocní a premení ich v kvitnúcu záhradu. Naplní ich cnosťami a vykoná v nich zázraky, aby v nich zbudoval plnosť Krista. Keď Mi dovolia, aby som sa do nich vlial, urobím z nich Svojich adoptívnych synov a dcéry.

Moja Milosť, ktorú vám prejavujem, a spása vám boli dané skrze Môjho Syna, Ježiša Krista. Obetoval sa za vás, aby vás oslobodil. Aby ste sa mohli podieľať na Božskom Živote, ustanovil Svätú Eucharistiu, aby vás posvätil a urobil účastnými na Svojom Tele a Krvi. Nepožívate púhy chlieb a víno, ale Samého Boha. Keby ste len uvažovali o tomto Tajomstve a plne ho chápali!

Nedostupný Boh je vám Dostupný, Neviditeľný Boh je pre vás viditeľný a ochotný vás zbožštit. On, ktorého veľkosť prevyšuje všetky anjelské mocnosti a všetky bytosti a všetko, čo bolo stvorené, je ti k dispozícii, stvorenie! Je ti ponúkaný Sám Boh, aby ti vrátil tvoje božstvo tým, že zbožšťuje tvoju dušu, aby vošla do Večného Života.

Ak Mi dovolíš, aby som do teba vplynul, dám ti porozumieť všetkým týmto veciam, ktoré sú pre teba neviditeľné, aby som priviedol tvoju dušu k úplnému pokániu. Toto pokánie zmení tvoj veľmi skazený stav v čistú, dôstojnú premenu tela i duše, pripravenú požívať Toho, ktorého považujete za Nedosažitelného a Nedostupného.

Ten, ktorý je v sláve po Mojej Pravici, ktorému, dcéra, hovoríš 'moja Liturgia!', sa vám Sám dáva, aby ste jedli Jeho Telo a pili Jeho Krv, aby ste sa tak stali telom Jeho Tela, kosťou Jeho Kostí.

Preukážem kedykoľvek a komukoľvek, kto si to praje, Svoj skutok Lásky, keď ku Mne bude volať:

"Príď a urob ma Svojím vlastníctvom
a Svojím adoptívnym dieťaťom!"

A skôr ako sa kto v Nebi pohne, všetci počujú Moje zvolanie:

"Oslobodený!"

Potom aj ty, Moje dieťa, vytryskneš z Mojich prameňov a staneš sa účastníkom božstva.

Nebudem ako loď, ktorá si razí cestu vzedmutými vlnami a nenecháva za sebou žiadnu stopu, ktorá by ukazovala, kadiaľ plávala, nie, Ja urobím, že ťa každý počuje a spozná, že teraz v tebe žije Trojičný Boh a je v tebe skrytý. Náš oživujúci priechod tvojím vnútrom nebude bez povšimnutia, pretože Ma budeš velebiť týmito slovami:

"Naučila som sa od svojho Otca, ako vlastniť Boha. Boh je môj Otec, to On ma splodil a dal sa mi poznať, bez toho, aby stratil Svoju transcendentnosť. On, ktorého Velebnosť je oslavovaná v celom Jeho stvorení, ma naplnil Svojím Poznaním. Trojičný Boh, ktorý zahŕňa všetky bytia, napĺňa všetky veci Svojím Jasom, bez toho aby bol obmedzovaný ich hranicami, sa mi Sám ponúkol a všetko vo mne usporiadal, aby to bolo dobré. A teraz je moja duša spokojná, pretože je aj napriek mojej úbohosti napĺňaná Bohom."

Áno, buďte šťastní! Buďte šťastní vy všetci, ktorí počujete melódiu Môjho Hlasu a máte svoju plnosť vo Mne.

Ach, môj Pane,
Tvoje Krstné Pobozkanie
ukončilo moju vzburu.

Môj Pán ukazuje Svoju Veľkosť,
ako činil od najskorších čias.

Jeho Pokladnice sú otvorené
a Jeho Poklady vylietajú z Neba ako vtáky
a ukazujú sa ako Jeho Znamenia na Nebi.

Tieto Poklady utvárajú veľkolepý obraz cez celú oblohu.

Len o ne musíme prosiť
a náš Otec ich Svojou Vlastnou Rukou
stiahne z Neba
a vloží ich do nášho srdca,
aby sme od tej chvíle boli schopní
vyjadrovať myšlienky hodné Jeho Darov.

A vložím do vás Poznanie, aby ste Ma poznali ako Trikrát Svätého.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved