SK » Posolstvá»


Je to Duch Svätý, kto vám dáva účasť na Božstve

6. október 1999

Dvíham svoju dušu k Pánovi,
aby som prenikala do hlbín svojho Otca
a zakúsila Jeho Sladkosť.

Moje srdce je však príliš malé
na to, aby plne chápalo
Toho, ktorý zahŕňa všetko bytie,
a je ešte menšie, keď sa pokúša pochopiť,
ako On, ktorý presahuje všetky veky a všetko,
On, ktorý je zapečatený a nedostupný,
sa pre mňa stáva nezapečetěný a dostupný, preniknutelný.
Vo Svojej Dokonalej Zhovievavosti
mi dovoľuje zakúsiť Svoju Sladkosť,
keď v mojej duši žiari Svojím Navštívením.

Najkráľovskejší Zázrak Zázrakov,
milujem Ťa, prosím, hovor ku mne ....

Ach, Vassula, Ja som Svojou podstatou neviditeľný, napriek tomu sa robím poznateľným pre tých, ktorých som si pre to vyvolil. Už si Ma niekedy uchopila svojou rukou?

Uchopila ....

Ako si uchopila svojho Boha?

Mala som videnie,
ktoré sa Ti zapáčilo mi dať,
aby som uchopila Tvoju Ruku.
Presnejšie Tvoju ľavú Ruku.
Cítila som Tvoje Prsty.
Celá Tvoja Ruka, dá sa povedať, je ruka šľachtica.
Jemná a s dlhými prstami.

Potom som Ťa uchopila ešte inak,
môj Milovaný, uchopila som Tvoju Prítomnosť,
uchopila som Ťa, aby som Ťa vlastnila.
Čerpala som Tvoju Milosť
skrze svoju veľkú úbohosť,
a Ty, Milovník ľudstva,
Milosrdenstvo nadovšetko chápanie,
si ku mne pristúpil a ponúkol si sa mi.

Áno, pretože si Ma videla nie svojimi telesnými očami, ale očami svojho srdca, a uchopila si Ma neviditeľným spôsobom ....

Duch, ktorý je tvojím Učiteľom a tvojou Lampou, ťa pozdvihuje do Mojich Nebeských Nádvorí kontemplovať, čo oko nevidelo, a počuť, čo ucho nepočulo. Ja som tvoja rodina. Tak sa spoľahni na Moju Silu.

Urobil som ťa Našou spoludedičkou. Účastníčkou Boha v Duchu Svätom. To platí rovnako pre všetkých, ktorí odumreli sebe a spojili sa s Nami, stávajúc sa v tejto božskej jednote lásky spoludedičmi skrze Ducha Svätého.

Vo Svojej bezmedznej láske som ťa, ako už som ti mnohokrát hovoril, nazval Paraskevi1 a Svojím pravým hlásateľom, a to len skrze milosť. A rovnako ako v časoch tvojich predchodcov som ti dal duchovný dar, dar prorokovať. Nariadil som ti hovoriť v Mojom Mene a hlásať bezo strachu a jasne všetko, čo ťa učím. Zapálil som tvoju dušu, aby šla dopredu a svedčila s nadšením, zapaľujúc ďalšie srdcia, aby Ma spoznali. Duch Svätý je tvojím liekom a zdrojom proroctva v týchto posolstvách, ale tiež vo všetkých časoch. Je to On, kto vám dáva účasť na božstve.

Žiadna služba Mne preukázaná nie je lepšia ako privádzať duše späť ku Mne. Nestrácaj dôveru, pretože samotná táto služba je božským znamením, že ty sama ju nie si schopná vykonať, ale jedine skrze Ducha Svätého. Práve tak sa prejavuje milosť Svätého Ducha. Jedine On ti dáva možnosť privádzať duše ku Mne.

Prišiel som, Moja toľko milovaná, k tebe opakovane, nielen ako písané slová, ale ako Sila a ako Duch Svätý v celom Našom Božstve, prejavil som sa ako vždy prítomný a ako Jeden v Božskej jednote Našej Jedinosti. Azda som ťa opustil, keď si sa na Syre všade stretla s veľkou opozíciou?2 Tým si sa pre ostatné ostrovy stala veľkým príkladom Mojej Moci. Ktorý tvor by na seba sám mohol vložiť Moju Svätosť a Moju Silu?

Ja Sám som trpel od Svojich Vlastných krajanov,3 tak prečo ťa prekvapuje, že ty, ktorá prichádzaš odo Mňa, trpíš rovnakým zaobchádzaním? Znášaj to trpezlivo, ako Ja som to trpezlivo znášal.

Milovaná, telo Môjho Tela, kosť Mojej Kosti, nevidíš všetky útechy, ktoré ti dávam? Moja návšteva u teba nie je jednodňová návšteva. Moja návšteva u teba je večná.4 Pokiaľ zabudneš, pozri sa znovu na chodník, ktorý pre teba pripravil Môj Otec: pokladal zafíry na zafíry, aby tvoje nohy kráčali len po cnostiach. Zostaň pevná a nekolísaj. Žiaden človek nebude schopný zničiť Moju pevnost.5 Žijem v tejto pevnosti a nikto nebude schopný zrúcať Môj príbytok. Máš Moje Slovo .... Ja pôjdem napred a ty budeš nasledovať. Kde je Duch, tam je sloboda a sila.

Dnes svet nemá oči pre nebeské veci, preto je toľko nedôvery medzi národmi a už žiadna sloboda. Svet verí v to, čo vidí, ale tieto veci trvajú len dočasne. Choď, Moja Vassula, a povedz tomuto rozpadajúcemu sa svetu všetko o oných veciach, ktoré sú neviditeľné, ale večné. Vyžaruj Moju Slávu, svetlo je potrebné umiestniť na strechy, také nesmierne svetlo prichádza jedine odo Mňa. Moje Slová daná tebe sú lampa ku svieteniu na cestu temnotou. Ty, ktorá nesieš Moje Slovo, svieť v tejto temnote.

Môj jas nikdy nehasne. Je správne vravieť, že Boh je Oheň, alebo keď hovoríš, toto je Oheň Svätého Ducha. Pretože to môžeš porovnať s normálnym ohňom, ktorý všetko zapáli a prejde každým priestorom, čoho sa dotkne, to vzplanie. Oheň Boží je oheň Lásky a ty, Moja Vassula, si ho nebola ušetrená. Vidíš, ako ťa stravuje? Veď ktorý tvor, keby ho nestravovala Láska, by Nám mohol písať modlitby ako náboženskú poéziu?

Duch Svätý, keď ťa označil Svojím ohnivým krstným bozkom, ktorým ťa zapálil, prenikol tvoju inteligenciu, kryštalizoval tvoju dušu Svojím Božským Ohňom, ako sa kameň mení v diamant, čo je čistý uhlík v kryštalickej forme vzniknutej mimoriadnym žiarom. Tým spôsobom tiež Oheň Svätého Ducha čistí duše, aby sa stali krištáľovo jasnými a čistými ako diamant. Táto činnosť Ducha Svätého sa nezaobíde bez utrpenia. Ten, koho sa zmocnia Jeho milostné plamene, trpí ako by bol zapálený ohňom, ale aj láskou. Keď sa ťa zmocnil Oheň skrz naskrz, zmietal tebou, premieňal ťa z kameňa na diamant, to Duch Svätý vo Svojej milostnej činnosti ťa pripravuje k videniu Boha. Nečítala si: "Blahoslavení čistého srdca, oni budú vidieť Boha?" Keď raz uvidíš Boha, ako hovorí Písmo, tvoja duša bude volať:

"Moja Radosť! Ako správne je milovať Ťa!"

A hneď Nás uchopíš a budeš Nás vlastniť .... a Ja zostúpim z oblaku, aby som ťa pozdvihol a niesol na Svojich Krídlach k nebesiam. A ako sprievodca ti poviem históriu vecí, ktoré sú neviditeľné oku a nedostupné dotyku. Ukážem ti Svoj Slávny Trón, z ktorého vládnem, ale tiež to, že aj ty, blízko Mňa, môžeš vládnuť s Nami ic.


1 Paraskevi je grécke meno, ktoré znamená: 'Pripravte cestu Pánovi', znamená piatok
2 Syros je jeden z gréckych ostrovov, patrí k Cykladám. Bola som tam pozvaná a náš Pán mi doširoka otvoril dvere na televíznom kanáli, ktorý vysiela pre ďalších 12 ostrovov. Ale metropolita dostal rozkaz, aby proti mne vydal pamflet. Ale program sa vysielal a ľuďom sa tak páčil, že ho museli vysielať viackrát. Ľudia tiež kupovali knihy.
3 v nahrávkach uvádzajú, že moja rodina z otcovej strany pochádza z ostrova Syros
4 predtým som sa ľutovala, že ma Ježiš nenavštevuje tak často, a tu bola moja Liturgia snažiaca sa potešiť ma tak nežným Hlasom, že to znelo ako nekončiace Blahoslavenstvo
5 táto veta bola vyslovená ako rozkaz a s veľkou autoritou. 'Pevnosť' znamenala mňaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved