SK » Posolstvá»


Proroci a proroctvá
Egypt

12. február 2000

Zo Svojho Paláca, Jahve,
môj Kráľu, ale rovnako tak Otče,
si ma zavlažil, až sa mojej vyprahnutej zemi
dostalo všetkého, čo Tvoje Nebesá ponúkajú.

Používaš vetry ako poslov
a ohnivé plamene ako služobníkov,
aby hlásali všetkým národom
Tvoju Slávu a veľkosť Tvojho Mena.

Áno! A ja budem ďalej prednášať
o Tvojich divoch básne,
pretože som sa Ti odovzdala ....

1Pokoj, Moje dieťa. Všetko, čo som ti dal, vychádza zo Svätej Múdrosti. To je spôsob, akým som vždy pracoval so Svojimi prorokmi. Prehovoril som a oni uverili. Zaplavení stále Mojím Svetlom prebývajú v Mojej Vôli. Poznám ich ľudskú krehkosť, a preto Moje Oči rovnako ako matka, ktorá stráži svoje nemluvňa, bdia nad Mojimi vyvolenými, aby neskĺzli ku svetským sklonom. Potom vo Svojej veľkej láskavosti a rovnako tak s rozkošou im udeľujem osobitné milosti, aby som ich pripravil na ich úlohu, úlohu, ktorá zvyčajne presahuje ich ľudské možnosti. Dávam im Svoju ochranu, ukrývam ich pod Svojimi krídlami.2 A teba, ktorú som pozdvihol pre tento účel a na ktorú som vtisol Svoje Sväté Meno, zaopatrím všetkým, čo je potrebné, aby levy a draci revali strachom, pretože budú vedieť, že Ja Som je s tebou.

Mojej všemocnej Ruke nechýbajú prostriedky ochrany, preto, aby som chránil Svoje Sväté Meno, ktoré je teraz na tebe vyryté, obkľúčil som ťa Svojimi Pažami, tak ako človek chráni svoj majetok plotom proti votrelcom, tak som ťa obklopil. Ktorý výtečník sa môže odvážiť teraz prísť a vyzývať Ma a Moju voľbu? Zázrak Sám sa sklonil zhora, aby oživil túto hynúcu generáciu, nevypovedateľným spôsobom skrze Moje Božské Dielo v tebe ukazuje Moju Zvrchovanú moc, ale aj zľutovnosť. Kvapku po kvapke som do tvojho ucha vlieval ako vypálenú myrhu Svoju Múdrosť, aby som otvoril tvoj sluch.

Ach,3 aké potešenia som zakúsil, keď som konal tento zázrak zázrakov! Akej božskej radosti sa Mi dostalo z Mojich láskavých skutkov Milosrdenstva v predvídaní, že obnova je blízko! Aká radosť a potešenie naplnili Moje Srdce, keď som ťa vyslobodil z tvojej biedy a z pút Zlého, keď som ťa namiesto toho priťahoval k Sebe, aby si sa stala dieťaťom, ktoré si so Mnou vždy bude hrať. Potom, aby som pripútal tvoje oči k Mojej kráľovskej dôstojnosti a aby si si navždy zapamätala naše spojenie, som vtisol najsladšie bozky na pery, ktoré budú oslavovať Moje Meno, podnietil tvoje zameranie na Moju zvrchovanú sladkosť, aby som ťa počul hovoriť: "Pán Boh sa spojil so mnou, ozdobil moju dušu Sám Sebou. Och, ako veľmi sa Pánovi páči, keď je duša poddajná a ochotná, pretože Jeho nepreniknuteľná Múdrosť do nej4 nájde cestu a vtiahne ju celú navždy do Seba."

Písmo hovorí: "Šťastný človek, ktorého si vyvolíš a pozveš, aby žil v Tvojich nádvoriach."5 Áno, je šťastný, pretože Svojich vyvolených napĺňam dobrými vecami Svojho Domu a týmito dobrými vecami sú sväté naučenia vychádzajúce z Mojich Úst. Potom ozdobím Svojich prorokov nebeskými pokladmi a skvelosťami a tými sú cnosti.

Chcem, aby Môj chrám bol svätý a čistý, Svoj oltár chcem mať bez poškvrny a trblietajúci sa ako tisíc drahokamov. Jeho jazyk premením v dvojsečný meč, aby vyšiel a hovoril proti všetkej pýche a arogancii, proti všetkým nadutým rečníkom, proti všetkej ľudskej pýche, proti všetkému tomu, čoho si ľudia považujú, proti nespravodlivosti a proti všetkému, čo odporuje Môjmu Zákonu Lásky.

Teším sa zo Svojho príbytku,6 pretože Môj Duch spočíva na tom, ktorý má zrodiť Moje Slovo. Môj prorok zasnúbený s Pravdou je poslaný ako kráľovský vyslanec do každého hanebného kúta tejto zeme, aby pred vami velebil spravodlivosť, láskavosť, svätosť, cnosti a pripomínal vám všetkým Moje Cesty. Pripomínal každému človeku akéhokoľvek postavenia, že:

- Ja Som Pomazanie všetkých chudobných v duchu
- Ja Som záruka vášho blahobytu
- Ja Som Žiariaci Boh a Zdroj Najvyššej Lásky
- Ja Som Vládca a Ženích všetkého stvorenia
- Ja Som Obnoviteľ a Lampa tela i duše
- Ja Som Tešiteľ prenasledovaných pre spravodlivosť
- Ja Som Balzam a Pomazanie chorých a umierajúcich. A že som váš Pán a Boh, ale aj váš Priateľ, váš Sprievodca a rovnako tak aj váš Otec.

Dávam sa ti, pokolenie, bez prestania, aby som zdokonalil váš obraz, ktorý ste tak deformovali a pošpinili všetkým zlom, ktoré ste spáchali, svojimi hriechmi a svojim tvrdošijným odmietaním uznať Ma ako svojho Otca. A ak sa vám neustále dávam, je to preto, aby som vás pozdvihol milosťou a aby táto milosť obnovila váš zrak k videniu vecí neviditeľných, ktoré nikdy nepominú. Práve preto vo Svojej dobrej Vôli povolávam prorokov jediným volaním Mojich Úst, aby som ich pripojil ku Svojmu Srdcu.

Ja, Priezračný Boh, som už dávno pred vašim stvorením predvídal toto Veľké Odpadlíctvo. Azda potom nemám právo povolávať prorokov? Celé nebo sa raduje, keď sme sa vo Svojej láskavej blahosklonnosti zmilovali nad vašou apatiou. Povolal som prorokov, aby priamo a za všetkých čias prijímali Moje nebeské volania sprevádzané prívalom milostí Pretože ich srdcia sú Mi blízko, delím sa s nimi o všetky Svoje Božské Diela. Vdychoval som a vdychujem inšpirácie zo Svojho Srdca do ich sŕdc, aby verne svedčili. A ak skrze nich pohoršujem mnohých namyslených ľudí, je to preto, že ich cesty7 nie sú Mojimi cestami.

Svojou horlivosťou pre spásu tejto generácie som povolal prorokov a pripojil ich k Sebe. Učil som ich, ako tráviť čas so Mnou a ako zdieľať svoj život so Mnou aj tu na zemi v súlade s milosťou, ktorú som im dal.

V týchto dňoch zostupujem spolu so Svojím Synom a Duchom Svätým ako tri Svedkovia. Ja som Duch8 a posielam Svojho Svätého Ducha Pravdy,9 aby bol navždy s vami a viedol vás k úplnej Pravde. Uvažujte o Mojej Milosti a ctite Ma.

Slovo10 bolo so Mnou a On existoval od počiatku. On, ktorý je najbližší Môjmu Srdcu, svedčil, aby ste Ma spoznali. Moje Slovo svedčí na zemi, ako Ja i Duch Svätý svedčíme. Môj Syn, Ježiš Kristus, ktorý vykúpil Svoju Cirkev Vlastnou Krvou, svedčí Svojou Krvou11 a Duch Svätý, ktorý vás vedie k úplnej Pravde,12 svedčí Vodou.13 Vo všetkom sme tri Svedkovia a všetci traja sa zhodujeme, pretože sme Jeden Boh,14 s jedinou Vôľou, jedinou Mocou a jedinou Vládou. A môžete pripisovať Moc, Svätú Múdrosť a Nekonečnú Dobrotu všetkým Nám trom.

Láska Ma núti darovať niektorým z vás, pokolenie, ducha proroctva, aby konali, čo som im nariadil. Sú živení dúškami medu15 a oleja,16 aby hlásali veľkosť Môjho Mena. Aby som ich udržal pevne zakotvených v Pravde a pri správnom uvažovaní, častokrát som ich karhal, opravoval a učil, aby sa stali pomazaním pre tých, ktorých privádzam späť do Svojho Domu. Vyučoval som ich Svojou Múdrosťou a Múdrosť je plne ustanovená plnením Zákona.

Učil som Svojich prorokov kontemplovať Ma v Mojej Svätosti, dovoľoval a poskytoval som im prístup ku Svojej Vznešenosti, aby sa tešili Mojej priamej Prítomnosti a ochutnávali Moju sladkosť Preto jediná teológia, a dôrazne pripomínam, jediná pravá teológia je kontempláciou Mňa, vášho Boha, a predchuťou Blaženého Nazerania. To je pravá a svätá teológia. Prorokom schopným prorokovať sa nestáva učený teológ, ktorý vŕši papiere so svojou teológiou, ale tí, ktorých som Ja Sám pomazal pomazaním Svojej Lásky, zasadil ich pevne do Svojho Srdca, aby sa im dostalo vnútorných Božských a mimoriadných inšpirácií spočívajúcich v Mojom Srdci, aby ich vyslovili ako oheň pre Môj ľud.

Ach, Vassula, a koľkokrát som počul, ako sa od zeme rinie pobavený smiech a arogancia, sprevádzané úplnou nenávisťou a tiež hluchotou, keď ich v Mojom Mene napomínaš! Áno, hriešnici odmietajú pokáranie, nachádzajú všetky možné ospravedlnenia, aby robili, čo sami chcú.

Dávam sa Svojim prorokom spoznať spôsobom, ktorý sa nedá vyjadriť, áno, ešte keď sú tu na zemi a oni sú si vedomí tejto milosti. Vybavujem ich Sám Sebou, obliekam ich nahotu, zdobím ich Sebou a oni to vedia. Sú si vedomí Mojej Božskej Prítomnosti počas kontemplácie.

Pomazal som ťa, aby si čerpala z Môjho Srdca všetky božské inšpirácie pre každú núdzu, aby boli dané Môjmu ľudu ako pomazanie a ako osviežujúca ranná rosa na vyprahnutú zem. Tiež som ťa milosťou naučil, ako interpretovať Moje priania. Povedal som skrze toto Božské Zjavenie, ale tiež predchádzajúcimi Zjaveniami, že Ja Sám učím Svojich vyvolených a stávam sa ich duchovným vodcom, aby som im ukazoval cestu, ktorou majú ísť. Ja prejavujem Svoju láskavosť prinášaním spásy tým, ktorých milujem, a oni Mi na odplatu v tieni Mojich krídel s radosťou spievajú Dávidove žalmy.

Svojou odmenou korunuješ tých,
ktorých miluješ,
hojnosť milostí pokrýva ich hlavy.
Tvoja čaša preteká, keď ju zdielaš.
Zvěčňuješ ich Svojím Menom.
Obliekaš ich dušu brokátom cností,
aby sa Tvoje Královské Srdce
zamilovalo do ich krásy.

Áno, povedz tomuto ľahostajnému pokoleniu, že Boh je tu. Moje Diela sú vznešené a požehnaní tí, ktorí v týchto posolstvách spoznali Môj Hlas. Tí, ktorí ich majú radi, na nich s úžitkom upierajú oči, pretože každé Dielo vychádzajúce z Mojej Milostivej Ruky je plné slávy a velebnosti. Pripomínam Svojmu ľudu, že prorokovanie je živé, veď vychádza z Mojej Moci, ktorú vykonávam, tak na čo táto nadutosť národov? Nepočuli ste, že Ja osobne im Svojimi priamymi zásahmi vzdávam hold?

Áno, naozaj! A držím ich blízko Svojho Srdca, ako matka drží svoje dieťa ako poklad na svojom srdci. Tiež Ja tak držím Svojich prorokov blízko Svojho Srdca a beda! Beda každému, kto by sa odvážil natiahnuť ruku a snažil sa ich dotknúť nedbajúc na Moju Autoritu!

Buď šťastná, Vassiliki, pretože som ti dovolil voľne vchádzať a vychádzať z Mojich Nebeských Nádvorí. Nech sa tvoja duša teší z Mojej Milosti. Cirkev chradne vo svojom veľkom odpadlíctve, ktoré bolo predpovedané, ale udržiavané v tajnosti. Mal som teda aj Ja mlčať?

Nebudem mlčať, ako si to želá diabol, nie, budem ďalej prebúdzať prorokov, aby oznamovali a pranierovali, aby svietili ako lampa tam, kde je tma. Učím ich, aby boli veľkorysí a obšťastňovali Ma hojnými odpoveďami na Moje Volanie, keď ich v myšlienkach a kontemplácii objímam Svojimi láskyplnými Pažami. Napĺňam ich ústa zbožnosťou a ich ducha radosťou. Tak ako krv prúdi v ľudských žilách neustále a navonok nie je nič počuť, tak ťa Môj Svätý Duch potichu učí, Moja Vassula, Múdrosti pre spásu tvoju aj ostatných, a ak som ťa tu a tam napomínal, bolo to pre tvoj duchovný rast a k tvojmu vlastnému rozvoju.

Od večnosti som tiež predvídal toto odpadlíctvo v Cirkvi, ale vedel som aj o Svojom Spásnom Pláne v tebe, keď zostúpim zo Svojho Trónu a oslovím ťa božskou poéziou Mojej Témy Lásky a skrze Svoje Nekonečné Milosrdenstvo ti odhalím a skrze teba ostatným Svoj milujúci zákrok.

Strádalo si, pokolenie a Ja som prišiel, aby som ťa naplnil, ale vy nie ste šťastní, pretože aj keď až do dnešného dňa hovorím, odmietate Moje učenia. Prišiel som vyliečiť vaše odpadlíctvo a skrúšené srdce Ma počuje. Prišiel som prebudiť vašich mŕtvych, aby Ma poznali ako Svojho Otca skrze Môjho Svätého Ducha, len skrze Neho môže byť Božské Poznanie udieľané a odhalené tým, ktorých sme vyvolili, pretože Duch Svätý Sám je ich Radcom a Vychovávateľom. Skrze Neho, a nie ľudským poznaním, sa im17 dostáva milosti do ich rozumu, aby vnímali Trojičného Boha a hovorili s Ním. Žiadna múdra ľudská vynaliezavosť im nemôže vravieť, že Ma nestretli. To je ako keby ste im hovorili 'ste nahí', keď oni dobre vedia, že sú oblečení. Ja Sám som ich ozdobil Sebou Samým. Ale diabol vybral tých najlepších z Mojich hodnostárov v Cirkvi a spravil ťa zodpovednou za dogmatické omyly, zatiaľ čo im to Moje opakované vnuknutia Ducha Svätého tebe mali objasniť a boli by pochopili, že to bolo zúrivé pokušenie od Zlého.

Satan, žiarlivý na všetky tie dary, ktoré vylievam na túto zmierajúcu generáciu, aby som ju zachránil, žiarlivý na teba, ktorú som si vyvolil, stále pretekajúci nebeskou rosou z Mojich Nádvorí, kam som ťa pozdvihol, aby som ťa poslal ako drahocenný dar všetkým národom, sa rozzúril a vo svojej žiarlivosti prisahal, že ťa zničí tým, že na teba vyvráti svoj jed, aby si vyzerala odporne, znetvorene, nebezpečne a škaredo. Ale tvoja Blahoslavená Matka ťa bežala zachrániť a prikryla ťa Svojím Plášťom.

Milosťou som ťa pozdvihol, aby si Ma volala, kedykoľvek si praješ, jedinečný kráľovský dar, ktorý málokedy dávam Svojim vyvoleným.18 Ale Satan vo svojej žiarlivosti zase riadil mnohých, aby ťa zosmiešňovali, a tak ich pretiahol na svoju stranu. Cez všetky dobré plody, ktoré som zhromaždil, aby som im ich ponúkol, aj tak Ma ďalej provokovali, spurne nedbali na Moje plody a Moju radu19 a zostávajú rovnako skazení a neverní ako synovia svojich predkov, provokujúc Ma svojimi bohatými sídlami.

Potom sú tu niektorí, ktorí uverili, že som hovoril, ale aj tým dal Satan ducha ľahostajnosti, ľudskej prispôsobivosti voči Mojim Zázrakom. Časom v nich tento duch spôsobil, že stratili záujem o Moje Zázraky, Zázraky, ktoré sú životodarným prameňom a ktoré ich môžu viesť k Večnému Životu.

Museli ste počuť podobenstvo o rozsievačovi. "Keď ktokoľvek počuje slovo o kráľovstve bez porozumenia, príde zlý a odnesie, čo bolo zasiate do jeho srdca." Títo ľudia stoja ľahostajne, otupene, nechápavo.

Potom máte tých, ktorí jasali, keď skrze Môjho posla počuli ozvenu Môjho Hlasu, vítali Môjho proroka s veľkou radosťou, vyrážali do ďalších miest oznámiť, že slovo o kráľovstve je im novo hlásané, zdarma a mocne. Ale ich nadšenie rýchlo zhaslo, pretože v ich srdciach našlo Moje slovo len kamenistú pôdu a nezapustilo v nich korene. Pri prvom prenasledovaní kvôli Môjmu slovu, alebo dokonca aj pri malej núdzi, ktorá im prišla do cesty, nemohli vytrvať. Nie, to nie sú tí, ktorí by stáli pevne, keď s nimi budú ľudia pre Moje Meno zle jednať a pripisovať im všemožné zlo a ohovárať ich, pretože nikdy nemali pevný základ. Tí padnú ako prví.

Zvrchovanosť nebola pochopená a bola odmietnutá .... a Moji vyslanci20 pokoja horko plačú nad ich vyprahnutými srdciami. Satan poslal všetku svoju zúrivosť, aby zničil Môj dar21 ľudstvu. Oráčov, aby pracovali na tvojom chrbte, Moja Vassula, aby robili brázdy, ktoré ťa majú zlomiť. Ale Moja Pravica roztrieštila ich jarmo na márne kúsky.

Ale počúvaj teraz, Vassula, vzal som celú tvoju rodinu zo zeme, z požehnanej zeme Egypta, kde dodnes vôňa Môjho Syna, Jeho Matky a Jozefa Spravodlivého stále stúpa zo zeme až k nebu. Už tu som ťa privítal a prisahal: "Skrze túto kvetinu vás zhromaždím z rôznych národov a rôznych vyznaní a odhalím vám všetkým Svoju Otcovskú Lásku a Milosrdenstvo. Skrze jej krehkosť pozdvihnem národy, obnovím ich duchovnou revolúciou. Mám v úmysle pomocou tejto kvetiny zjaviť Svoju Svätosť všetkým národom, aby videli. A pre tých, ktorí Mojim prorokom dávajú rozkazy, aby neprorokovali, vydám zázračné prorocké Prevolanie a Príkaz zo Svojho Trónu o Svojej Voľbe, že jej dávam pomazanie, aby sa nebránila Môjmu prorockému Volaniu."

Egypt! Povolal som prorokyňu z tvojej zeme. Ty si dával chlieb Môjmu Synovi, tak prečo by som z teba nemal povolať proroka? Od tejto prorokyne bude vychádzať Moje Slovo, kým rohy zlých nebudú odhalené a vystavené na odiv.

Keď hovorím, kto môže odmietať prorokovať?22 Pôjdu dvaja priatelia spolu, keď to predtým nemali v pláne?23 Ani Ja nič nerobím bez odhalenia Svojich Plánov Mojim prorokom24 A tak som tebe, Vassula, odhalil nielen Svoje Plány, ale aj Svoju Svätú tvár. A všetko, čo som predpovedal, sa v pravý čas stalo. Slovo Života ti bolo dané zadarmo, aby ťa prijalo za vlastnú a dalo ti účasť na božstve. Satan však opäť navštívi myseľ Môjho ľudu, pozná jeho nevedomosť, aby ho privádzal k pokušeniu hádzať na teba kamene pre Moje vyslovenie.

Ach, kiež by sa len svet zmieril s Mojou Trojičnou Svätosťou, porozumeli by tomu, čo hovorím!

Sľubujem ti, a to k tebe hovorí tvoj Otec v Nebesiach, Ten, o ktorom si kedysi povedala: "Viem, že môj Otec v Nebesiach má pre mňa slabosť, ale aj ja mám slabosť pre Neho." Hovorí ti s horiacou Božskou Láskou: "Budem ťa ďalej zahŕňať Svojimi sladkosťami, milo sa ti dávať poznať, budem sa ti viac dávať a sladko napĺňať tvoju dušu, aby si potom aj ty Mne dávala viac zo seba, a tak sa stávala jedným duchom so Mnou, jedným duchom s Božstvom. Potom ťa znova pošlem k národom ako Svoj vyzdobený dar, aby si ich učila s láskavosťou, priťahovala ich k Nám do synovskej lásky, rozširovala ich srdcia, aby prijímali viac z Nás a všetko, čo je Božské. Potom v tomto kľude, ktorý privediem do ich duše, oni náhle uvidia všetko v Našom Svetle, prekonávajúcim Satanove pokušenia. Od tej chvíle aj oni budú nazvaní 'účastníkmi božstva' a budú vládnuť s Nami."

Teraz som ti umožnil a skrze teba aj ostatným, aby ste pochopili svoje postavenie. Obnovujem národy utrpením a obeťami tých, ktorých som si vyvolil, aj keď oni často ku Mne prichádzajú s nárekom, že cítia, že sa dreli nadarmo a vyčerpali pre nič. Urobili všetko, čo im bolo nariadené, a oslávili Ma, lebo boli počas svojej kontemplácie v Mojej neustálej pozornosti.

Toto je pravá teológia, ktorá pozdvihuje dušu, dáva jej vzlietnuť do tretieho Neba, ktorá im dáva predchuť Blaženého Nazerania, počas ktorého k nim rozprávam nadprirodzeným spôsobom, vyznamenávam ich, aby videli svoje dedičstvo a dedičstvo všetkých svätých. A zatiaľ čo spočívajú v Mojom Náručí, žehnám ich, oživujem v nich Svoj Oheň, aby vyšli s horlivosťou a bezo strachu hlásali Moje Slovo

Požehnaný je Boh a Jeho Sväté Meno,
pretože hojne odhaľuje
Svoje zámery vetrom, ktorými sú Jeho poslovia.
Jeho Vznešenosť zahalená do hávu svetla
im odhaľuje Jeho hrdinské skutky.

Vo svojej úbohosti volám
ku svojmu Bohu trikrát Svätému
a On mi ako závan vetra prichádzajúci odnikiaľ
dáva rozkvitnúť, keď na mňa zostúpi,
a ja ako otvorený kvet prijímam
Jeho Božské Svetlo.

Boh spieval pieseň pre mňa a pre vás všetkých,
drahí bratia a sestry!
Ten Jediný, ktorý tróni nad cherubmi,
nám zjavil Svoju Milosť.
Nikto nemôže hovoriť: "Nevidel som
vo svojom dome zachraňujúcu moc nášho Boha,"
veď v Jeho Prítomnosti je sláva a velebnosť.
Pretože prichádza, prichádza k vám všetkým,
nie aby vás súdil, ešte nie,
ale aby vás zbožštil.

Si šťastná, Vassula?

Som viac než šťastná.
Zasadil si ma vo Svojom Dome
a rozkvitla som v Tvojich Nádvoriach,
aby som hlásala Tvoju Veľkosť,
tak ako by som mohla nebyť šťastná v Tvojom Náručí?
Nikto mi moje šťastie neulúpi, žiadne prenasledovanie,
žiadne nadávanie, žiadne ohováranie, žiadne urážky,
ba dokonca ani keby sa na mňa vrhlo celé peklo,
aby ma roztrhlo na kusy, nič mi nemôže ukradnúť šťastie,
ktoré si mi dal a ktoré mi stále dávaš.
Tak nech táto zem spozná, kto je Boh
a chváli Jeho Meno.

Ach, požehnané buď Tvoje Meno na veky!

A Ja ti poviem toto: Prisahal som ti na Svoje Milosrdenstvo a na Svoju Vernosť. Tak ťa ďalej budem držať Svojou Pravicou, dávať ti Svoju Prítomnosť a bezhraničnú radosť a predchuť Blaženého Nazerania. A budem ďalej tvojím Radcom a tvojím šťastím, Moje dieťa. Aj keby sa nad tebou zavreli rokliny a čierne mraky ťa prikryli a hrudy hliny na teba napadali, uisťujem ťa, že tým prejdeš bez škody a Moje Svetlo nad tebou bude žiariť ešte jasnejšie.

Nech ťa hojí Môj Olej. Som rozhodnutý zachrániť toto pokolenie tým, že mu ukážem Svoje Milosrdenstvo. Preto buďte šťastní všetci, ktorí počujete melódiu Môjho Hlasu a máte svoju plnosť vo Mne, svojom Bohu.


1 hovorí Jahve
2 to je len prirovnanie
3 zdalo sa, že Boha potešilo, keď povedal 'ach'
4 duše
6 príbytok je tu miesto slova 'prorok'
7 tých namyslených ľudí
8 Ján 4,24; tiež sv. Pavol v 1 Kor 15,45 hovorí o Kristovi ako o 'oživujúcim Duchu'. Výraz 'Duch' v biblickom zmysle je nielen vyjadrením Božej prirodzenosti, ale skôr líči Jeho životodarnú činnosť. Boh je Duch, v ktorom dáva Ducha.
10 Ježiš Kristus
11 Jeho Obeťou sme získali Večný Život
12 Ján 16,12-13: Ježiš hovorí: "Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Akonáhle však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy ..." Je chybou hovoriť o konci Zjavenia a zaobchádzať s ním ako so súborom daných výpovedí. Boh je činný a živý a bude sa ďalej prejavovať prostredníctvom Svätého Ducha, nikdy s tým neprestane. Ak niekto povie latinsky 'complere', znamená to, že Kristus je plné, kompletné zjavenie Boha, a nie že On sa prestane zjavovať ľudstvu. Písmo Sväté je príbeh svedectva Ježiša Krista. NIE JE to posledné slovo Boha.
13 krstom
14 v jednote podstaty
15 med znamená Nebeskú Manu, Slovo Božie
16 olej predstavuje Meno Božie
17 prorokom
18 náš Pán mi od začiatku hovoril, že Ho môžem zavolať, kedykoľvek budem chcieť, a že vždy odpovie ... a tak sa aj vždycky stalo
19 možno ich spoznať podľa ich plodov
20 proroci
21 Boh tým mieni mňaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved