SK » Posolstvá»


Celá zem bude trpieť, ak nebudem počuť úprimný plač pokánia

30. september 2002

Môj Pane, môj Bože,
aké úžasné je putovať po Tvojom boku
a rozosievať Tvoje nebeské semená do vetra!

V kontraste s temnotou, ktorá ma obklopuje,
Ty si pilier plápolajúceho ohňa, lúč Svetla.

Tvoja Svätá Tvár, Kriste,
je ako Žiarivý Diamant,
a keď si mi tvárou v tvár,
Tvoj jas ožaruje moju dušu,
aby som nepodľahla temnote.

Jasnejší ako tisíc sĺnk spojených v jedno,
stojíš Ty v žiare pred mojou biednou dušou.
Ach, keby len ľudstvo vedelo, aké je to byť prítomný
pred tak neopísateľnou krásou?

Ty, môj Mocný Bože, Nezničiteľné Svetlo,
Tvoja Prítomnosť je daná slobodne tomuto svetu.
Ale ako to, že Ťa nemôžu rozpoznať
alebo aspoň zahliadnuť?

Môj Milostivý Pane,
krajší ako všetky anjelskej chóry dovedna,
presahujúci všetko chápanie a myslenie,
Tvoje nezmerné Milosrdenstvo,
Tvoje nekonečné Bohatstvo
a Tvoja Štedrosť ma napĺňa bázňou ...

Tvoj pôvab priťahuje moju dušu,
ochromuje ju a odieva neznesiteľným smútkom.
Tvoj pôvab ma zraňuje ...

Toľkokrát som sa pokúšala Ťa uchopiť,
ale márne boli moje pokusy.
Bolo to ako pokúšať sa uchopiť oheň,
moje prsty prešli Tebou naprázdno ...

Ako neskalené zrkadlo
odrážajúce Večné Svetlo,
Tvoja nádhera sa umocňuje
v celom Tvojom stvorení ...
A predsa, ako to že Tvoje stvorenie
nevidí toto žiarivé Svetlo?

Aj keď moje pokusy Ťa uchopiť,
aspoň lem Tvojho rúcha, boli márne,
vo Svojom Súcite, aby si ma povzbudil
a ja aby som nezanechala hľadania,
ale znovu skúšala Ťa uchopiť,
pokryl si môj chodník zafírmi.
Uisťuješ ma, že sa Ti moje pokusy páčia.
Svojím Prstom si napísal Svoje Meno
všade okolo mňa olejom.

Stĺp vône kadidla
prevonia celý svet, keď prechádzaš okolo.
Ako som si len mohla zaslúžiť takú milosť
získať Múdrosť za učiteľa?

Keď Ti moje biedne srdce prednášalo svoj plač,
z výšky na mňa zostúpila Tvoja Zvrchovanosť,
zjavil si sa Sám, zatiaľ čo Tvojimi Perami
mi bolo dané Tvoje Božské Meno,
pomazals moju dušu Svätým Olejom.

Posvätenie mojej duše,
v Tvojej prekypujúcej Láske,
v Tvojej Božskej nerozumnosti,
si odel moju dušu do vznešeného šatu.
Odel si moju nahotu Svojím Božským Podpisom
a spravil ma Svojou navždy!

Ó Spasiteľu,
neúnavný vo Svojej Láske k ľuďom,
zavlaž teraz moje pery milosťou,
aby som sa k Tebe obracala
vždy s úctou a chválou ...

Ach milovaná! Zavolal som ťa, aby si sa usilovala jedine o Mňa. Povolal som ťa, aby si bola omámená Mnou tak, ako som Ja zaslepený tebou. Poranil som tvoju dušu Svojou krásou, aby som ťa povolal k životu vo Mne. Moja Prítomnosť, ktorá ťa do dnešného dňa prekvapuje a ktorá umenšuje tvoju dušu v púhy odraz Môjho Svetla, vlieva do teba život. Moja prekypujúca Láska, ktorú k tebe prechovávam, opíja tvoju dušu túžbou po Mne. Oslobodil som ťa, aby si dosiahla pokoja duše i tela. Nezraniteľnosť môžeš získať jedine skrze Mňa. V tejto nedotknuteľnosti môžem Ja zasiať Svoje nebeské semeno.

Vidíš? Vidíš, ako som z teba spravil svedka, ktorý má zvolať všetky národy, aby tí, ktorí si neboli vedomí Mojej Prítomnosti, pribehli ku Mne a oslavovali Ma? Povedal som, že Moje Slovo bude ako oheň v tvojich ústach priťahovať tých, ktorí Ma nikdy nepoznali, aby Mi slúžili v pokoji a aby milovali Moje Meno. Nepovedal som snáď, že opravím Svoje rozbité oltáre?

Do Môjho vlastného domu, ktorý je rozptýlený, pokročím. Oddelím naduté a povýšenecké srdcia od sŕdc rýdzich. Tak ako sa rozdeľujú kozy od oviec. Bolo vám povedané, aby ste dodržiavali Môj Zákon a Moje nariadenia, a bolo vám uložené, aby ste činili pokánie celým svojim srdcom. Očista už začala a niektorí z vás už Mnou boli navštívení. Už ste zabudli na slová, ktoré ste kričali vo svojej úzkosti: "Zapálil ma Tvoj Oheň, Pane!" A ako ste nakoniec s ľútostivými stonmi pripustili svoju vinu?

Na tých, ktorí ešte neprijali Moje navštívenie, však čakajú mnohé súženia. Deň Pána ich tiež dostihne. A aký to bude Deň! Pohotovo budem prejavovať Svoju Milosť a poskytnem vám pokánie ... prejavím Svoje Milosrdenstvo a zhromaždím vás odvšadiaľ pod nebom. Ale ešte predtým, Ja, Tvorca tejto Piesne Lásky, vám vravím, najskôr sa svet musí zo svojej skazenosti obrátiť ku Mne, konať pokánie a splatiť svoju záľubu v zle. To, čo sa môže stať vám všetkým, predčí všetky rekordy očisťovania v minulosti!

Pane! Ja neviem, čo povedať!

Nie je vrúcne pokánie, nie sú skutočné výčitky svedomia ... národy sú v zmätku a ich úspechy sú mierou ich bezbožnosti ... celá zem bude trpieť, ak nebudem počuť úprimný plač ľútosti. Ach, a tí, ktorí vystúpili na tribúny a hlásajú pokoj a ako ho nastoliť, prekračujú Moje prikázania a bojujú so Mnou, ako chcú dosiahnuť pokoja vo svojej mysli?

Nezúfajte si, nakoniec záchrana príde od Trojjediného Boha, Toho, ktorého odmietate, bezbožná generácia, nakoniec budete žiť v pokoji. Boh, ktorý tróni nad všetkým, vás obnoví a Môj Duch na vás bude bez prestania stekať ako žiarivý prúd v suchých končinách. Naplním všetky veci Mojím vlastným Svetlom. V tomto Svetle oddelím burinu od pšenice. Ako som ti povedal, oddelím capov od oviec.

Pre tých, ktorí sa nachádzajú mimo Moje Božské Svetlo, budem nedosiahnuteľný a neviditeľný. Budú prebývať v temnote. Ale tí, ktorí sa ocitnú vo vnútri Môjho Božského Svetla, budú požehnaní a budú sami svietiť v Mojom Svetle. Obklopím ich a stanú sa súčasťou Mojej vlastnej žiare. Čím je duša čistejšia, tým bude žiarivejšia. Šťastný je muž, ktorého nedostatok je odpustený, ktorého hriech je vybielený. Šťastný je človek, ktorého neviním z žiadneho prehrešku, ktorého duch je neschopný podvádzať!

Povedz svojej generácii, že Boh je tu s vami všetkými ... ic.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved