SK » Posolstvá»


Celá zem bude trpieť, ak nebudem počuť úprimný plač pokánia

30. september 2002

Môj Pane, môj Bože, 
aké úžasné je putovať po Tvojom boku 
a rozosievať Tvoje nebeské semená do vetra!

V kontraste s temnotou, ktorá ma obklopuje,
  Ty si Pilier plápolajúceho ohňa,
Lúč Svetla;

Tvoja Svätá Tvár, Kriste, 
je ako Žiarivý Diamant
a keď si mi tvárou v tvár, 
Tvoj jas osvecuje moju dušu, 
aby som nepodľahla temnote;

Jasnejší ako tisíc sĺnk dohromady 
Ty stojíš teraz v žiare
pred mojou biednou dušou; 
ach, keby len ľudstvo vedelo,
aké je to byť prítomný 
pred tak neopísateľnou krásou?

Ty, môj Mocný Bože, Nezničiteľné Svetlo,
  Tvoja Prítomnosť je slobodne daná svetu,
ale ako to, že Ťa nemôžu rozpoznať,
alebo dokonca Ťa vidieť?

Môj Milostivý Pane, 
krajší ako všetky anjelské sily dohromady, 
presahujúci všetko chápanie a myslenie, 
Tvoje bezhraničné Milosrdenstvo
a Tvoja nepochopiteľná Hojnosť  
a Tvoja Štedrosť ma necháva v úžase...

Tvoja príťažlivosť magnetizuje moju dušu, 
ochromuje ju a odieva neznesiteľným smútkom; 
Tvoja príťažlivosť ma zraňuje ...

Toľkokrát som sa pokúšala Ťa uchopiť,
ale márne boli moje pokusy; 
bolo to ako pokúšať sa uchopiť oheň, 
moje prsty prešli cez Teba ...

Ako nezakalené zrkadlo,
ktoré odráža Večné Svetlo, 
Tvoja nádhera sa umocňuje
v celom Tvojom stvorení ... 
a predsa, ako to
že Tvoje stvorenie nevidí
toto jasné Svetlo?

Aj keď moje pokusy uchopiť Ťa, 
aspoň lem Tvojho rúcha, boli márne, 
vo Svojom Súcite a aby si ma povzbudil,
aby som sa neprestala snažiť,
ale pokračovala vo svojich snahách
uchopiť Ťa, 
pokryl si moju cestu zafírmi; 
aby si ma ubezpečil o mojich pokusoch,  
Svojím Prstom si podpísal Svoje Meno 
na mne olejom.

Stĺp vône kadidla 
napĺňajúci vôňou svet,
keď prechádzaš okolo, 
ako som bola považovaná
za hodnú takej milosti
získať Múdrosť ako učiteľa?

Keď Ti moje nehodné srdce
prednášalo svoj plač, 
z výsosti sa Tvoja Zvrchovanosť
skláňala nado mnou a zjavila sa,
zatiaľ čo Tvojimi Perami
mi bolo dané Tvoje Božské Meno, 
pomazal si moju dušu
Svätým Olejom;

Pomazanie mojej duše, 
v Tvojej prekypujúcej Láske,
v Tvojom Božskom Bláznovstve
si ozdobil moju dušu do vznešeného šatu
a zaodel si moju nahotu
Svojím Božským Podpisom 
a urobil ma Svojou naveky vekov!

Ó Spasiteľu,
neúnavný vo Svojej Láske k ľudstvu, 
zavlaž teraz moje pery milosťou, 
aby som sa k Tebe obracala
vždy s úctou a chválou ...

ach milovaná! povolal som ťa, aby si sa usilovala jedine o Mňa; povolal som ťa, aby si bola očarená Mnou, ako som Ja očarený tebou; ranil som tvoju dušu Svojou krásou, aby som ťa povolal k životu vo Mne; Moja Prítomnosť, ktorá ťa do dnešného dňa ľaká a ktorá zredukovala tvoju dušu na nič, iba na púhy odraz Môjho Svetla, ťa oživuje; Moja prekypujúca Láska, ktorú k tebe prechovávam, opila tvoju dušu, aby si žíznila po Mne; oslobodil som ťa, aby si dosiahla vnútornú vyrovnanosť duše i tela; nezraniteľnosť môžeš dosiahnuť jedine skrze Mňa; v tejto nezraniteľnosti môžem zasadiť v tebe Moje nebeské semená;

vidíš? vidíš, ako som ťa urobil svedkom ľudu, aby som zvolal všetky národy, aby tí, ktorí si neboli vedomí Mojej Prítomnosti, sa náhlili ku Mne a oslavovali Ma? povedal som, že urobím Moje Slová ohňom v tvojich ústach, aby som pritiahol tých, ktorí Ma nikdy nepoznali, aby Mi slúžili v pokoji a milovali Moje Meno; nepovedal som snáď, že opravím Svoje zborené oltáre?

budem pokračovať vo Svojej vlastnej domácnosti, ktorá je teraz rozptýlená; oddelím naduté a pyšné srdcia od čistého srdca; ako sa rozdeľujú kozy od oviec; bolo vám povedané, aby ste dodržiavali Môj Zákon a Moje nariadenia a boli ste požiadaní, aby ste činili pokánie z celého srdca; očisťovanie už začalo a niektorých z vás som už navštívil; už ste zabudli na slová, ktoré ste kričali vo svojej úzkosti: "zapálil ma Tvoj Oheň, Pane!" a ako ste s kajúcim stonaním konečne priznali svoju vinu?

pokiaľ ide o tých, ktorí ešte neprijali Moje navštívenie, čakajú ich mnohé trápenia, Deň Pána príde aj na nich a aký deň to bude! budem rýchly, aby som prejavil Svoje Milosrdenstvo, ak budete činiť pokánie ... prejavím Svoje Milosrdenstvo a zhromaždím vás všetkých odvšadiaľ pod nebom; ale ešte predtým, Ja, Autor tohto Hymnu Lásky, vám vravím, že ak sa svet vo svojej skazenosti neobráti ku Mne a nebude sa kajať a preukazovať lásku za zlo, to, čo sa môže stať vám všetkým, prekoná všetky historické rekordy očisťovania!

Pane! Ja neviem, čo povedať!

niet nijakého vrúcneho pokánia, nijaké skutočné výčitky svedomia ... národy sú v zmätku a ich úspechy sú mierou ich bezbožnosti ... celá zem bude trpieť, ak nebudem počuť úprimný plač pokánia; ach, a tí, ktorí vystupujú na tribúny a ohlasujú mier a ako a akým spôsobom majú mier medzi sebou medzi nastoliť, keď títo sami prestupujú Moje prikázania a sú vo vojne so Mnou, ako môžu očakávať vo svojej mysli, že prinesú mier?

nezúfajte však, spasenie príde nakoniec od Trojjediného Boha; Toho, ktorého stále odmietate, bezbožná generácia, nakoniec budete žiť v pokoji; Boh, ktorý tróni nad všetkým, vás obnoví a Môj Duch na vás bude bez prestania tiecť ako žiarivý prúd v suchých krajinách; naplním všetky veci Svojím vlastným Svetlom; v tomto Svetle odstránim kúkoľ od pšenice; ako som ti povedal, oddelím capov od oviec;

pre tých, ktorí sa ocitnú mimo Môjho Božského Svetla, budem neprístupný a neviditeľný a len temnota bude ich príbytkom; ale tí, ktorí sa ocitnú vo vnútri Môjho Božského Svetla, budú požehnaní a budú sami svietiť v Mojom Svetle; obklopím ich a stanú sa súčasťou Môjho vlastného jasu; čím je duša čistejšia, tým bude žiarivejšia; šťastný človek, ktorého vina je odpustená, ktorého hriech je vymazaný; šťastný človek, ktorého neobviňujem z nijakej viny, ktorého duch je neschopný podvodu!

povedz svojej generácii, že Boh je tu, s vami všetkými ... ic;Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved