SK » Posolstvá»


Úchvatné Tajomstvo

31. máj 2003

Moja Vassula, pokoj tvojej duši. Vezmi tieto slová a vtlač ich do svojho srdca a do svojej mysle. Ja som tu.1 Maj dôveru ... píš:

Dal som ti Svoje slová, aby si ich odovzdala ďalej, ako som ti prikázal. Vložil som tento vzácny poklad do tvojich rúk. Som Zvrchovaný Vládca a som to Ja, kto rozhoduje a udeľuje radu. Žiadne stvorenie teda nemôže prísť a hovoriť Mi, kedy mám obrábať Svoju pôdu a kedy nie. Žiadne zo stvorení by Mi nemalo oznamovať, alebo radiť, či sa mám o vás starať alebo nie. Nikto z vás by Mi nemal hovoriť, čo mám robiť. Keď cítim, že je potrebné, aby som Svojich kňazov občerstvil výdatným pokrmom, a keď vidím túto generáciu, že tak potrebuje obnoviť a nasýtiť Mojimi dobrými vecami, budem slobodne konať. Nepotrebujem, aby Mi radili mŕtvi. Je napísané, že neduchovný človek je ten, ktorý neprijíma nič z Môjho Ducha. Všetko sa mu javí ako nezmysel, je to nad jeho chápanie, pretože to môže byť pochopené len skrze Ducha.

V ten deň, kedy som ťa navštívil, som ťa očistil od tvojej viny. Pozrel som na Svoju záhradu, kým nadíde Môj Deň, a zbadal som pustatinu. Vedel som, čo si zač. Starostlivo som skúmal každý tvoj skutok. Všetky boli zapísané do Mojej knihy. Tvoje dni boli zaznamenané a zrátané, skôr, ako prvý z nich nastal. Priam predo Mnou stála nekonečná pustatina. Povedal som: "Navštívim ju planúcim ohňom a vyberiem jej kamenné srdce a dám jej srdce z mäsa, aby oslávila Moje Meno. Potom, čo tak urobím, ju navštívim Svojím Duchom a ona bude žiť v Mojej Milosti2 takže jej bude daný Duch statočnosti, vytrvalosti a trpezlivosti, dar bázne predo Mnou a zachovávania Môjho Zákona Lásky. Obdarím ju Duchom Poznania a otvorím oči jej duše, aby rozlišovali duchov. Potom ju zrazím na zem, odvlečiem na púšť, kam odvádzam Svojich pomazaných. Akonáhle sa tak stane, pripomeniem jej jej zlé správanie, aby si zošklivila samu seba pre svoje hriechy a urážky, ktorých sa voči Mne dopustila. Zrazím ju horkými výčitkami za to, že bola ľahostajná ku Mne, svojmu Stvoriteľovi a Otcovi. V ten deň, kedy vyjavím jej nahotu, bude konečne zrovnaná so zemou." Potom som ťa súcitne a s veľkou nehou pozdvihol k Sebe a držal vo Svojom Náručí. Potom, čo boli Moji anjeli a svätí svedkami tohto zázraku, povedali:

"Aký zázrak! Pán neba a zeme a všetkého, čo povstalo k bytiu teraz zvíťazil nad úbohosťou. Táto suchá zem, ktorá bola ešte nedávno pustatinou, teraz patrí nášmu Pánovi, aby tu odpočíval a narábal s ňou podľa Svojich plánov. Náš Pán vo Svojom Milosrdenstve znova vybudoval a zasadil to, čo bolo zničené, sláva a chvála Všemohúcemu. Ó, stvorenie, raduj sa, pretože náš Pán a Kráľ vysloví Svoje želanie, osloví vás skrze Svoj nástroj Svojou Vznešenou Ódou. Toto všetko vám bude darované zadarmo ..."

Požehnaný buď Boh,
pretože sa mi dostalo pomoci
a moje telo znovu prekvitlo
v Jeho Božskej Prítomnosti.
Z celého svojho srdca ďakujem nášmu Pánovi.
Naveky budem dobrorečiť svojmu Bohu,
moje pery Ho budú neustále chváliť, že mi dovolil
kráčať vo Svojich Kráľovských Nádvoriach ...

Ten, ktorý prijal požehnanie, aby Ťa kontemploval,
nemá žiadnu inú túžbu alebo želanie,
než aby bol v Tebe a miloval Ťa.
Už mi nestačí byť na okraji Prameňa.
Len ak ma zavedieš dovnútra
a ponoríš ma do Svojho Zdroja,
až vtedy budem cítiť,
že som uhasila svoju žízeň ...

Som Elixír Života a princíp celého vesmíru po všetky veky a po celú večnosť tomu tak bude ...

Úchvatné Tajomstvo ...

Ale Ja som tvoj Otec a ty si kosť Mojich Kostí, telo Môjho Tela, v ktorom mám zaľúbenie ... musíš presne zachovávať všetky Moje naučenia, vždy mať na pamäti svoje začiatky, aby si rástla v Poznaní Mňa, svojho Boha. Z týchto Ód sa bude každý schopný naučiť Múdrosti a porozumieť Písmu Svätému vo Svetle Ducha Svätého, ktorý osvetľuje Moje Slovo, aby mohlo byť dosiahnuté spásy skrze vieru v Môjho Syna Ježiša Krista. Áno, Vassiliki, som tu, aby som tebe a všetkým ostatným pripomenul, ako premieňam púšte v spústy vôd a vyprahnuté krajiny v prýštiace pramene.

Ja som Prameňom tvojho srdca, generácia, a v každej hodine krízy som s vami, aby som vás tešil a dal vám nádej. Pozrite sa na seba, vy, ktorí ste Mi dovolili, aby som vo vás prekvitol. Spomeňte si, ako aj vy ste kedysi boli ako prchavé tiene? Keby ste zostali vo svojom pôvodnom stave, nedal by som sa vám spoznať. Požehnaní tí, ktorí túžili pochopiť a dali priestor Mojej Prítomnosti, chápajúci, že získať pravú slobodu znamená objať Môjho Svätého Ducha. Všetky Moje Diela sú vznešené a plné Velebnosti. Ach, Moje Oči sú stále upreté na tých, ktorí rozjímajú o všetkom, čo obsahuje Moje Slovo, ktorí uvažujú o jeho význame. Nájdu šťastie a zmysel svojej existencie a pritiahnu tak nebo3 až k zemi a do svojho vnútra. Je napísané:

"Kto sa bojí Pána, bude toto všetko konať, kto sa pridrží Zákona, získa Múdrosť."4 Áno! Aj ty sa môžeš stretnúť s Mojím Svätým Duchom a vlastniť Ho a On prijme teba, ako sa prijíma panenská nevesta. Potom ti na Svadobnom lôžku predloží Svoje Božské plány, ktoré má s tebou, a zatiaľ čo ti vo Svojej nezmernej Láske k tebe dá jesť chlieb porozumenia a piť vodu múdrosti. Potom ťa zahalí do jasu nesmrteľnosti vo Svojej nesmrteľnej nádhere. Milovník ľudstva ti ukáže, ako budeš postupovať, aby si Mu slúžila a milovala Trojjediného Boha. Budeme ťa sýtiť Božskou nehou, prepletajúc Nás s tebou v Našom objatí. Znovu ti vytýčime jasne a presne cestu života.

Poď a vzdávaj hlasné vďaky, chváľ Ma vo zhromaždeniach a nech je tvoje srdce vždy pripravené prijímať Moje pokyny.

Áno Pane!
Čo mám povedať?
Tvoja Nariadenia, Pane,
sú spevnými žalmami v mojich ušiach
a Tvoje Zákony Láskyplnou Ódou
lebo si ma navštívil ...

Jednota a zhováranie sa s Mojím Bohom
predčí všetky rozkoše sveta dohromady.

Som naplnená Tvojou Láskou
a chválim Tvoje Sväté Meno,
ktoré mi umožňuje prebývať
v Tvojom Svetle.

Lekcie Poznania, ktoré si mi vštepoval
premáhajú moju dušu,
Tvoja Prikázania stelesňujú vernosť.

Zahalil si ma plameňmi,
zapaľujúc ma jedinou túžbou, stratiť sa v Tebe.
Keď otváraš Svoje Ústa, aby si nežne prehovoril,
tak Tvoje zjavené Slovo dáva Svetlo
nielen mojej duši, ale všetkým okolo mňa,
pretože vernosť je jeho podstatou ...

Často sa budím aj vprostred noci
a pýtam sa sama seba:

- Ako to, že tak veľa z Tvojich tvorov v Teba prestalo veriť a sú v tak obrovskom odpadlíctve?

- Pohľad na týchto odpadlíkov ma ničí, mnohí z nich ma prenasledujú, popierajú Tvoju Božskú Lásku a nazývajú Ťa 'lacným mýtom' ...

- Každý z nich prichádza so svojou vlastnou šialenou filozofiou, ktorú nehanebne prednáša svetu. Potierajú Tvoj Zákon a chystajú tak osídla pre slabých a váhavých. Ohrozujú celý svet, že zíde z cesty.

"Napriek tomu, že On Sám napĺňa ich domovy dobrými vecami."5

- Na začiatku som trpela Tvojím Ohňom, vyprahnutosťou v púšti a ešte mnohými ďalšími spôsobmi ... v týchto dňoch stále trpím a trápim sa pre nedostatok viery vo svete a preto, ako znovu a znovu nemilosrdne križujú Tvoje Slovo.

- Pyšne vystavujú svoju bezbožnosť, ako keby objavili akýsi poklad, ale v skutočnosti našli len decht a sadze a svojimi špinavými rukami sa snažia pošpiniť celý svet.

- Keď sa zlo stáva všeobecnou normou ... potom Ty, vo Svojej Veľkej Zľutovnosti, voláš jedného zo Svojich márnotratných synov, povoláš jedného z nich a potom, čo ho skrz naskrz preoseješ, tak ho pomažeš prorockým duchom, aby išiel a bojoval so zlom a smýval vlastnými rukami decht, ktorý pokrýva tento svet.

- Môže byť nedôležitý a bezvýznamný, ale jeho silou je moc Ducha Svätého, a nedbajúc na svojich prenasledovateľov bude hľadieť len na to, aby počúval Boha a konal Otcovu Vôľu.

- Ako bojovník, ktorý bol povolaný, aby s odvahou bojoval a bránil Cirkev, sa nebude chvieť, ale bude postupovať vpred a hlásať, že Boh je Veľký, Najvyšší ... oznamujúc tak Jeho Kráľovstvo ...

- Dal si mu Svoje Slovo, aby oživil a prežiaril ich srdcia, v ktorých prebývalo zlo, a zmyl neresť, ale všetko čo na neho dopadá je 'letargia', 'odmietanie' a 'spustošenie' ...

A tak bdiem a seba samej sa pýtam:

- Prečo Jahve zahalil Svoju Tvár pred toľkými z tých, ktorých stvoril?

- Prečo bráni týmto filozofom vidieť a kontemplovať Jeho Tvár?

- Prečo ich neumlčí?

Jahve je známy tým, že preniká tiene temnoty každej duše a ja uvažujem, akú majú títo ľudia šancu byť spasení? Alebo sú všetci odsúdení na smrť v pekelných plameňoch?

Uzavrú s Tebou mier a zmieria sa s Tebou skrze nejakú zvláštnu milosť?

Preberú sa niekedy a uvítajú Tvoje Slovo ako Živé Slovo?

Títo odpadlíci sa rozťahujú a ničoho sa neboja, pretože sú pri moci.

Keď Ťa dnes verejne popierajú môj Bože, tak sú si istí, že zožnú aplauz, upevnia svoju pozíciu a dosiahnu ešte väčšej popularity ...

Ale tí, ktorí Ťa nasledujú, sú nimi (týmito ľuďmi) znevažovaní v očiach celej spoločnosti. Sú odháňaní ako obtiažny hmyz ...

Sebaisto a pyšne hovoria:

"Kde je ten tvoj Boh? Kde je Jeho Sláva? A čo sa stalo (čo zostalo?) so slávnym Domom Pána? Bol vôbec niekedy nejaký Dom?"

Už sa zastav a nechaj Ma odpovedať na tvoje otázky! Je to pravda, že nemám zaľúbenie v bezbožnosti, ale kým odpoviem na tvoje otázky, rád by som sa ťa na niečo spýtal.

Povedz Mi, čo je jasnejšie ako slnko? A povedz Mi, čo vyrieši vášnivé spory? Kto udrží na uzde každé ústa? Môžeš Mi povedať, ako riadim všetky tieto veci? Kto môže povedať, čo je dobré v každom človeku a čo zlé? A kto Mi môže vravieť, ako mám hovoriť a akým spôsobom premýšľam? Pýtaj sa seba samej a odpovedz Mi ...

Je to Duch Svätý, ktorý je jasnejší než slnko a je to On, ktorý rozžiari každé srdce ...

Áno, zvrchovaný mocou, spravodlivosťou, dokonalý v súde, ale nie utláčateľ. Duch Svätý môže priviesť každého z týchto odpadlíkov z nebytia k bytiu. Môže ich obnoviť skrze obete, skutky nápravy a modlitby, ktoré Mi ponúkajú Moji svätí. Rozumieš, Moja Vassula, zľutovanie človeka je obmedzené a nedosahuje Môjho zľutovania, ktoré zasahuje všetko živé. Karhám ich, napomínam a učím, aby som ich nežne priviedol späť ku stádu.

A čo sa týka riešenia vášnivých sporov, nie je to láskavé slovo?

Áno, slovo vyslovené s láskou môže zmeniť celú situáciu. Môže zastaviť vojny. Môže rozohriať ľady a utíšiť búrky. Môže uhasiť oheň. Písmo hovorí: "Má vľúdne poúčať odporcov. Snáď im dá Boh, že sa obrátia, spoznajú pravdu a spamätajú sa z diablových nástrah, do ktorých sa dali polapiť, keď podľahli jeho vôli ..."6

Teda vhodné slovo má väčšiu cenu ako kus zlata.

Myslím, verím, že si ustanovil Strážcu na našej strane, ktorý na nás dáva pozor a vyjadruje naše prosby spôsobom, ktorý nie je možné vložiť do slov.

Áno, je napísané, že som ti dal záruku Ducha Svätého. Prichádza, aby pomohol každému v jeho slabosti, pripomínajúc človeku, kde sú jeho povinnosti a je mu Príhovorcom. Prosí Mňa, Otca, slovami: "Ušetri ho pádu do jamy, lebo som našiel výkupné7 za jeho život." A tak som ho ušetril, ušetril som ho toho, aby skĺzol do večného ohňa. Ja8 som dovolil, aby svoj život strávil vo Svetle.9 Potom Ma bude chváliť a oslavovať ... tým, ktorí robia pokánie, dovoľujem, aby sa vrátili ... ľudskou ušľachtilosť opatrujem s láskou ako zrenicu Svojho Oka.

Čo sa týka odpovede na Tvoje ďalšie otázky, Otče, tak neviem, ako riadiš všetky veci, a nikdy vedieť nebudem ...

Bez toho, že by si mi milosťou dal vhľad, neviem, čo v sebe človek nosí, ani netvrdím, že viem, ako Ty uvažuješ. Si Ohromujúce Tajomstvo vzbudzujúce úctu, Autor tohto Hymnu Lásky, Autor zjavení, Autor zachraňujúcich skutkov po celej zemi.

Volám vo svojej úbohosti k ľuďom na tejto zemi, aby pozdvihli svoje oči k Tebe, ku všetkým, ktorí milujú Tvoju zachraňujúcu moc. Dávaš nám neustále dôvod vravieť: "Boh je Veľký"!

Čo sa týka mňa, zranenej Tvojou Láskou, zostávam Tvojím otrokom, som Ti k dispozícii, vždy dúfajúci, vždy túžiaci, kvôli obnove, ktorú dáva Tvoj Svätý Duch celému ľudstvu.

Bolo Mi ľúto tejto generácie, preto som ťa volal, a posilňoval ťa, povzbudzoval ťa, aby si zapisovala Moje Slová. Takto ich každý môže čítať, každý môže mať úžitok z Mojich výrokov. Chcel som, aby si hlásala Moju Otcovskú Lásku, Moju dobrotu a Moje zľutovanie celému svetu a ako zjavujem Svoje milosrdenstvo tým, ktorí naozaj ľutujú ... Teraz dovoľ, aby som ti odpovedal:

Som Všadeprítomný a ako si správne povedala, som Ohromujúce Tajomstvo. Ale sú takí, ktorí to Tajomstvo popierajú. Napriek tomu Môj Svätý Duch, prameň a zdroj všetkého, čo začalo byť, prameň Poznania, je ochotný rozdávať Svoje dary všetkým ľuďom, dávajúc im10 znamenia a poučenia skrze Svoje nevýslovné Svetlo. Dovoľ, aby som ti pripomenul Svoje Slová, že je napísané, že Ja Boh môžem vidieť do najhlbšieho vnútra človeka a bez prestania sledujem jeho srdce, načúvam jeho jazyku. Skutočne, Môj Duch napĺňa celý vesmír a je Ten, ktorý drží všetky veci pohromade. Viem, čo v sebe nosí ľudské srdce. Pamätaj, Moje Svetlo je tak čisté, že preniká a prestupuje všetky veci na zemi, na nebi a v celom vesmíre ...11 Poznám všetkých ľudí a žiadna sťažnosť, aj nevyslovená, Mi neunikne ...

Duch je darcom viery skrze milosť. On je silou, v ktorej je zahrnuté všetko stvorenie. Je zbytočné veriť tomu, že by ľudia mohli vlastnou silou dosiahnuť Boha alebo porozumieť tomu, čo je nepochopiteľným tajomstvom, bez toho, že by na nich zostúpil Môj Duch a dal im svetlo porozumenia, zjavujúc im skryté tajomstvá skrze zjavenie. Všetko ostatné nie je nič viac, než len domnienky. Videla si úbohosť okolo seba, ľudí, ktorých ruky sú poškvrnené krvou,12 márnotratníkov a im podobných.

Dovoľ Mi odpovedať ti: Keď je otrok povolaný v Pánovi, stáva sa oslobodeným otrokom a slobodný, povolaný v Pánovi sa stáva Kristovým otrokom. Ale tí, ktorí dnes rebelujú proti Mne, sa vo svojej rebélii stávajú otrokmi zlého a vo svojom odbojnom duchu sú v nepriateľstve so Mnou, svojim Bohom. Pýtaš sa: "Prečo Jahve skryl Svoju Tvár pred toľkými z tých, ktorých stvoril?" Vždy som zakrýval Svoju Tvár pred hriechom. Nemôžem byť prítomný tam, kde je nečistota13 alebo bezbožnosť. Čo sa týka tvojich filozofov, ktorí vyhlasujú vojnu proti Mne - je to kvôli tomu, že (nielen oni) nestrpia nikoho nad sebou, nabubrení pýchou hovoria:

"Sedím na tróne Božom."14

Potom ľstivo čakajú až pôjde okolo spravodlivý, aby ho zbili, a zničili to, čo vzdoruje ich spôsobu života. Pýtala si sa Ma, Moja Vassula, či je nejaká záchrana pre týchto ľudí. Teší Ma zjavovať Svoje Milosrdenstvo, pretože akokoľvek početné sú hriechy kohokoľvek, milosť je väčšia. Môžem ich obdariť, aby videli Moju vernosť a že som pripravený odpúšťať ich zločiny. Je napísané, že prichádzam súdiť tento svet spravodlivo a vyniesť pravdivý rozsudok nad národmi.

Ó, čo je človek, že sa o neho staráš,
že mu venuješ obyčajnú myšlienku?
Napriek tomu si nás urobil
o niečo málo menších ako Boh.
Kiež Ťa všetci ľudia chvália a radujú sa
z Tvojej Zachraňujúcej Pomoci ...

Dnes Vám dávam dar Svojho Milosrdenstva. Znižovanie Môjho Slova vás nespraví dobrými, pokolenie. V týchto dňoch shliadam dolu z nebies na vás na všetkých, nevšimli ste si toho? Ste ako deravé cisterny, ktoré neudržia vodu. Mnohí Ma opustili alebo stoja v úžase nad touto rebéliou. Pri vašom zrodení som naplnil srdce prameňom živej vody. Plnil som vaše srdcia Svojou Prítomnosťou. Teraz ste vyschli ako prázdna cisterna, ste prázdní. Nemám potom zasiahnuť? Obnovujem Svoje stvorenie Vassula, toto je začiatok tejto obnovy.

Toto je Môj prechod medzi hrobmi, týmto rozľahlým cintorínom. Môj prechod premení hroby v nádherné Katedrály naplnené Ohňom Mojej Lásky! Nádhera Mojej Prítomnosti v ich vnútri bude úchvatná. Z nebytia vo vnútri hrobu, tak temného ako hrob. Moje prejdenie medzi vami bude tak nádherné a tak žiarivé ako slnko. Tiene smrti a temnota zla zmiznú ako hmla v Mojej žiarivej Prítomnosti. Nespočetné sú Moje Volania a milosť Ducha Svätého je tak zrejmá ako nikdy predtým vo vašich časoch.

Tí, ktorí majú krv na svojich rukách, môžu hovoriť, čo chcú hovoriť a vyhlasovať, čo chcú vyhlasovať, ale Ja prejdem nimi a ich tvrdeniami, lebo dvíham apoštolov a svätých, ktorí budú žiariť milosťou Ducha Svätého na celé ľudstvo. Vyučím ich Ja Sám, aby dosiahli stupňa vysokej svätosti napriek zjavnej nevôli ich nepriateľov, ktorí im nepreukážu ani dobrotu ani zľutovanie. Ale Ja im dám ducha vytrvalosti, ducha tak statočného, že samotná ich prítomnosť zatrasie samotnými základmi pekla, lebo budú odetí do slávnej nádhery Môjho Syna, Ježiša Krista a ich jazyk bude ako dvojsečný meč. Svojim svetlom ožiaria všetkých, dobrých aj zlých, aby rozohriali ich srdcia a oživili Mojím Slovom všetky mŕtve telá rozosiate okolo. Z ich rúk bude vychádzať večné požehnanie. Mnohých oslobodia od vášní tohto sveta, ktoré ich držali uväznených a zakorenených v hriechu. A Ódy 'Pravý Život v Bohu' budú spievané v Mojich Zhromaždeniach, dieťa, aby bol každý premenený a mal účasť na Božstve. Budú citovať bohaté pasáže textov, pretože Moje príhovory sú Vznešenou náukou pozdvihujúcou vás z ničoty v Božstvo,15 vedúce vás na vysokú úroveň asketickej spirituality a praxe. Mystický život tak môže byť dostupný a dosiahnuteľný pre každého človeka.

Ja, Pán milujem Svoje stvorenie a nechcem, aby bolo zničené!

Moja Vassula, nekonečná radosť Môjho Srdca, prijmi viac Ohňa, ktorým som ťa požehnal pre Moje apoštolské dielo, ktorým som ťa poveril. Nikdy sa nepúšťaj Mojej Ruky. Nikdy sa neboj! Obdaril som tvoju dušu Mojím Duchom, aby som obnovil tvojho ducha. Láska je po tvojom boku.

(Trvalo niekoľko mesiacov kým bolo toto posolstvo dokončené.)


1 hovorí Otec
2 zároveň som počula "pod Mojím pohľadom"
3 v tú istú chvíľu som počula "Moje Kráľovstvo"
5 naraz prehovorili anjeli
7 obetavé duše alebo obete, pokánia a modlitby veľkorysých duší, ktoré sú ponúkané Bohu za obrátenie hriešnikov ...
8 Boh Otec
9 Duch Svätý
10 ľudstvo
11 Boh mi dal v tej chvíli víziu niekoho ako Syna Človeka, ktorý stál osamotený s otvorenou náručou, rozpriahujíci ruky a obsahujúci vo svojom tele všetky veci, všetko, celý vesmír. Nič nebolo mimo Neho.
12 sadze a decht
15 účasť na Božstve, adoptívni synovia a dcéry NajvyššiehoChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved