SK » Posolstvá»


Tých, ktorých milujem, formujem, keď im posielam skúšky

5. september 2016

Ja Som. Moje dieťa, svoju myseľ a celú bytosť sústreď na Mňa a Ja naplním tvoju dušu a celú tvoju bytosť žiarivou dobrotou a čistotou. Naplním ťa Láskou a všetkým, čím Ja Som. Započítavam čnosti alebo skutky hodné pre Moje Kráľovstvo. Naďalej rob všetko, čo si sa naučila od Múdrosti. Nikdy si nemala nedostatok Môjho daru. Vždy som po tvojom boku, nikdy som ťa nenechal v núdzi. Daruj Mi svoj čas, aby som mohol na tebe prejaviť Moju Vôľu. Odteraz sa viac sústreď na Mňa. Svoje oči maj pozdvihnuté k Nebu, kde nájdeš Toho, ktorý je Ja Som. Vymaž v sebe všetko pozemské a nezabudni, akú radosť mám z duší, ktoré sú napriek svojej biede a zlyhaniam trpezlivé a pokorné, pretože ich môžem učiť a pozdvihnúť v Mojom Duchu, aby sa stali pevnými vo viere.

V týchto môžem ľahko zapustiť korene. Nebuď nevraživá k tým, ktorí kladú zábrany a prekážky tvojej misii.

Pane, mojej misii alebo Tvojej?

Mojej, - a tvojej, pretože ty si Mojou Ozvenou, ty si osoba, ktorej som zveril Moje Posolstvo. Môj dar pre teba i pre všetkých je na váš vlastný úžitok. Ja som ťa vyškolil, aby si dodržiavala ten istý spôsob, akým dostávaš Moju náuku, aby sa dala ľahko pochopiť. Máš otázku.

Áno, Ježišu, mám. Pane, netrápi Ťa, že niektorí z hierarchie mi zakazujú hovoriť o Tvojom Posolstve a podávať ho ďalej? Tvoje Posolstvo, ktoré zachraňuje?

Keď niekto koná proti Mojej Vôli, potom je to hriech, ktorý žije v nich. Ja vládnem s láskavosťou, spravodlivosťou a integritou. Pamätaj potom na to, že tých, ktorých milujem, formujem, keď im posielam skúšky. Toto je súčasťou Môjho školenia, vychovávam Moje vyvolené duše, aby boli silné, aby potom, keď ich budú prenasledovať, necúvli, ale aby zostali pevní, neochvejní. Možno ich zasiahne ohováranie, ale oni nepodľahnú. Nič ich neprinúti k úteku. Vieš, Vassula, takto sa Mi dostáva väčšej slávy.

Čo sa týka tých, ktorí tvoria chaos svojimi zákazmi, Moje Srdce trpí kvôli nim, dodržujú pravidlá, ktoré nie sú Moje a robia rozhodnutia, ktoré neboli inšpirované Mnou. Hriech ich zaslepí a budú hromadiť hriech na hriech. A tak, áno, Moje Srdce trpí a Srdce Môjho Otca planie hnevom. Ale ty, ako som povedal, nemala by si k nim prechovávať nenávisť, Ja Som jediný Sudca a preto Ja ich budem súdiť v pravý čas.

Keď sa Môj prorok Jeremiáš sťažoval na svoju biedu a prenasledovateľov, povedal: "Chcem s Tebou hovoriť o práve, prečo sa darí ceste zločincov, v pokoji si žijú všetci odbojníci?"1 Túto otázku Mi dávajú mnohí z vás. Ja vám hovorím: má niekto z vás potuchy, aké sú Moje Plány? Máte pochybnosti o Mojej Múdrosti? A budem pokračovať, nepovedal som vám, aby ste milovali svojich nepriateľov a aby ste sa za nich modlili? Že Nebeský Otec vás podľa toho spozná ako Svojich? Môj Nebeský Otec dovoľuje, aby slnko vychádzalo na nich rovnako ako na dobrých, a podobne dáva Svoj dážď padať na dobrých i zlých ľudí. Kto sa Ma môže na to priamo opýtať?

Vassula, skúšky ti umožnia uvedomiť si, že bezo Mňa nemôžeš nič urobiť a ešte viac sa primknúť ku Mne, úplne závisiac na Mne. Toto ťa má naučiť, že ak máš ku Mne dôveru, nič sa ti nestane. Pretože tam budem Ja, aby som ťa zachránil z tvojich skúšok.

Povedal si, že Otec planie hnevom proti nim. Oni žijú v 'Krajine tieňa' a nás všetkých čaká kvôli nim hroziaci trest. Ešte stále sa zmiluješ a budeš ich obhajovať?

Zmilujem sa, ak uznajú svoj hriech a budú sa kajať. Od teba potrebujem modlitby, modlitby sú potrebné, aby som mohol obmäkčiť ich srdce, tak ako som obmäkčil srdce kráľa Ahasvera,2 keď som doň vložil miernejšieho ducha. Ak sa budeš ku Mne modliť s dôverou, vždy nájdeš priazeň, a Ja splním túžby tvojho srdca. Neodopriem ti, o čo budú tvoje pery úpenlivo prosiť.

Vie sa o Mne, ako som ti povedal, že zvrhnem kráľov a zničím kráľovstvá, ktoré spôsobia, že prúd Môjho Slova sa zastaví a nepríde k vám všetkým. Nepohŕdaj pyšnými, nechaj, nech som Ja ich Sudcom. Nezabúdaj, že všetky tvoje úspechy sú dôkazom Mojej Moci a Mojej Autority.

Chceš vedieť niečo, čo môžem vidieť iba Ja sám? Tvoji prenasledovatelia sú zdesení, keď ťa vidia prichádzať na ich územie. Hovoria: "Kto je táto, čo nás prichádza učiť?" Ja jediný skúmam ich najvnútornejšie myšlienky a hĺbku ich zlých úmyslov zakorenených v ich srdci. Postavili sa ako múr, aby ohradili Moje Slovo. Svojimi prázdnymi slovami Ma hlasno chvália a velebia. Modli sa za nich! Modli sa! Modli sa!

Počúvaj, nie si sama! Svet ti vždy bude robiť ťažkosti, pretože som ťa Ja poslal. Ale buď smelá. A pamätaj, že som si ťa Ja vyvolil, nie ty si si vyvolila Mňa. Moje Slovo prichádza nielen ku tebe, ale ku všetkým, ktorí žijú na zemi. Používam ťa ako Môj poznámkový zošit, kde môžem napísať Moje výroky, aby ich každý mohol ľahko čítať. Tieto Posolstvá splnia Môj zámer. Takže tvoja námaha nebude márna. Znovu povedz všetkým, že Ja, Ježiš, mám neuhasiteľný smäd po láske! Ach, Vassula, nechaj, aby som bol tvojou jedinou Nádejou, dovoľ Mi s Múdrosťou zapísať špeciálny dar, ktorý si dostala a neboj sa nevedomých a nevyrovnaných ľudí, ktorí ignorujú Písma a musia niečo povedať. Takíto ľudia sú ako vyschnuté rieky, vyprahnutá zem.

Proroctvo je lampou, ktorá osvecuje tvoje kroky tmou. Môj Svätý Duch podnecuje Mojich prorokov, aby hovorili v Mojom Mene. Vedz, že prv ako sa dajú do práce, privádzam ich k tomu, aby sa kajali a Ja v Mojej zhovievavosti odpúšťam a zmývam ich minulé hriechy a už nikdy im ich nepripomínam. Potom k nim rôznymi spôsobmi hovorí samotná Vznešená Krása, pretože Môj Duch spočíva na Mojej vyvolenej. Milosti, ktoré prijímajú odo Mňa, majú tiež svoj účel, prinesú úžitok iným. Budú slúžiť nielen Mne, ale budú slúžiť aj druhým. Všetko, čo dostanú od Ducha Svätého, bude pre dobro ľudí! Pre Moju Domácnosť.

Vassula, slabé malé stvorenie, teší Ma tvoja lopota a boj v Mojom Mene. Satan ťa nikdy neprestal otravovať, dokonca aj prostredníctvom tých, ktorí prišli spolupracovať na Mojom Božom diele, na tomto Posolstve, do určitej miery konajú spôsobom, ktorý sa Mi protiví, diktujú ti so svojou krátkozrakosťou, spôsobujúc ťažkosti. Pyšní sa Mi protivia a rmútim sa kvôli nim.

Moja kňažka, drž sa Mňa, Nádeje. Ja, Kristus, som prišiel, znamená to pre teba niečo?

Nezaslúžený dar ... biednej duši, naďalej som zmätená a stratila som reč, pretože Ty, môj Boh, dal si mi Seba Samého, a nikdy si ani len nepomyslel na to, že v očiach ľudí budeš riskovať znehodnotenie nielen Tvojho Žezla ale celého Tvojho Kráľovstva ...

Ak Láska prišla k nehodnému stvoreniu, Láska a Nežnosť sa môžu dotknúť iných nehodných stvorení. Toto im máš povedať. Preukážem im porozumenie a odpustenie, ak len budú chcieť otvoriť Mi svoje srdce. Oznám toto Posolstvo. Nezabudni, že som to Ja, Boh, ktorý vkladám do teba túžbu pracovať pre Mňa a uskutočňujem všetky Moje túžby a Moje výroky.

Teraz povedz svojej modlitbovej skupine na Rodose toto: v začiatočných dňoch Posolstva ste si vážili Moje Záujmy, radostne ste prekonávali prenasledovania a ťažkosti. Všetkých som vás vytiahol z moci tmy a odpustil som vám vaše hriechy. Teraz vám to pripomínam, aby som vašu lásku ku Mne rozdúchal v plameň. Čítajte Moje Posolstvá, učte sa viac Ma milovať! Robte dobro a prispôsobte sa Môjmu Poznaniu. Hľadajte útočište vo Mne a Ja budem vašou Piesňou. Ja viem čítať v srdci každého a dokonale poznám vaše potreby. Tak poďte ku Mne, vášmu Spasiteľovi, buďte Mojou Živou Cirkvou! Potešte Moje Srdce, zhromaždite sa a prijmite Moju Nežnosť. Zničte v sebe všetko, čo nie som Ja a usilovne pracujte na svojej spáse a na spáse iných. Prijmite Môj Svätý Bozk na svoje čelá. Láska vás všetkých miluje! ic


2 Ahasver je postava 'večného Žida', ktorý kvôli svojmu previneniu musí až do dňa Posledného súdu blúdiť po zemi. (pozn. editora)Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved