SK » Posolstvá»


Varovné posolstvo svetu a Spojeným štátom

7. február 2002

Moja Pevnosť, povolal som ťa, aby si ohlásila Môj Návrat; povolal som ťa, aby si zjavila Moje nezmerné Milosrdenstvo všetkým Mojim deťom, ktoré sú stále v apatii a zotrvávajú vo vlastnom svete ľahostajnosti; Moje neustále nepretržité výzvy k pokániu neboli vypočuté; svet sa teraz plazí ešte hlbšie v močiari hriechu a v tieni smrti; Moja sejba je pre nedostatok vlahy mŕtva; mnohí z Mojich pastierov Mne zlyhali a strhli so sebou do Priepasti a zatratenia milióny duší; môže niekto povedať: "neboli sme varovaní, nevideli sme žiadne nebeské znamenie?" a naďalej žijú pre seba ...

táto generácia sa stala mŕtvou pre Moje Slovo a radšej žije pre Satana, ktorý im dáva všetko, čo odporuje Môjmu Zákonu Lásky; hovoria tomu sloboda a voľnosť, ale v skutočnosti sú zajatcami Zlého; každý človek je teraz vystrojený pre vojnu; temnota vládne svetu; ich srdcia, ktoré sú skazené a sú obývané všetkými možnými nečistými duchmi, sú motivované jedine ku Kniežaťu Temnôt;

dal som vám všetko, čas i príležitosti, aby ste sa zbavili skazenosti a bezbožnosti a uvažovali o Mojej Blahosklonnosti v týchto časoch Milosrdenstva; Svojím kráľovským rozkazom som pre vás na nebi neprestajne zobrazoval podivuhodné znamenia, aby som oživil vašu vieru, ale toľkí z vás, najmä v Spojených štátoch, po tom, čo boli povzbudení pre cestu cností, ktorá vedie ku Mne a k Večnému Životu, sa obrátili proti Mne a proti Mojim poslom, ktorí sú nositeľmi Môjho Slova; a s pohŕdaním ste Ma odmietli; veľkí rovnako ako malí si brúsia zuby, aby zničili toto Dielo;

Moja Kráľovská Vláda je už pred vašimi dverami, ale ste pripravení Ma prijať? so štedrosťou a kráľovskou márnotratnosťou som vám pripravil hostinu duchovného pokrmu, aby som oživil vášho ducha; keď som tam bol a čakal na vás, aby som vás nakŕmil Svojou Vlastnou Rukou a zachránil vás pred smrťou, odmietli ste predstúpiť; berúc do úvahy vašu neochotu k skutočnému obráteniu,1 a to, ako ste namiesto toho prejavili nepriateľstvo k Mojim varovaniam, sú predchádzajúce obrazy náreku, ktoré sa odohrali,2 ničím v porovnaní s bolestnými ránami, ktoré vás čakajú;3 bolestné rána, ktoré budú privolané vašou vlastnou rukou;

váš národ vládne v úplnom protiklade k celému Môjmu Zákonu Lásky, ktorý sa líši od vášho podivného systému zákonov; zákonov, ktoré páchajú tie najohavnejšie zločiny, a to až tak, že je ohrozená nielen zem, ale aj stabilita celého vesmíru;

toľkokrát som zadržal Svoje Žezlo, dokonca aj pred neexistujúcimi tvormi;4 dnes s ľútosťou zhora vidím, ako sa vaše plány obracajú proti vám samotným; svet už zakúša ovocie svojho vlastného kurzu, ktorý provokuje prírodu, aby sa búrila prudkými otrasmi a priťahuje na seba prírodné katastrofy a dusí sa svojimi vlastnými machináciami; už roky som vám kýval, ale len veľmi málo z vás si toho všimli; táto očista, ktorá je teraz nad vami ako bič, generácia, pritiahne mnohých ku Mne a tí, ktorí pohŕdali Mojimi varovaniami, sa ku Mne v úzkosti navrátia; potom, keď sa odohrajú všetky tieto veci, keď každá bytosť, ktorá neexistovala, príde k existencii, zapálim zem a oslobodím ju od pohromy; keď hovorí Boh, Jeho Hlas otriasa zemou;

Moje Kráľovstvo bude čoskoro s vami, pretože Moje božské navštívenie je už blízko a tí, ktorí boli povolaní, aby otvorene vydávali svedectvo každému obyvateľovi tejto zeme, už nebudú viac potláčaní,5 pretože ľudia budú ako smädná zem túžiaca po rose Môjho Slova; a oni budú dosvedčovať diela Najvyššieho Trojjediného Boha, ktorého predtým nestretli ani nevideli očami svojej duše;

úpenlivo proste nebesia, aby táto doba očisťovania nedoľahla na vás tak ťažko ako na Sodomu a Gomoru;

Moja Cirkev bude obnovená;

primkni sa ku Mne, Vassula, pretože som za sebou spútal mnohých tvojich utláčateľov; zdvihni Môj Kríž nad hlavu a oslavuj Ma, potvrdzujúc Moju moc ic;


1 pokánie
2 11. septembra 2001 - táto udalosť bola oznámená pred 10 rokmi v posolstve z 11. septembra 1991 - varovanie k pokániu ...
3 Zj 11,18: "Prišiel čas zničiť tých, ktorí ničili zem."
4 duchovne mŕtvi
5 Zj 2,2 "Po troch a pol dňoch Boh do nich vdýchol život a oni sa postavili."Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved