SK » Posolstvá»


Dal som ti lekcie byzantskej spirituality

5. február 2004

dcéra, zaodel som ťa do rúcha svetla, aby som ukázal tejto generácii Svoju Slávu; nečítali ste, že používam vetry ako poslov a ohnivé plamene ako služobníkov? jediný deň v Mojich Nádvoriach, pár kvapiek Mojej Krvi na nich, jediný Môj pohľad a požehnanie pomazaným olejom a sú pripravení a pevní ako skala, aby vyšli a adresovali Moje Slovo svetu; sprevádza ich zhromaždenie svätých v nebi, aby zrýchlili ich krok; Ja Sám ich vediem, keď sa ponáhľajú po ceste, po ktorej máme ísť; ach Vassula, Ja som Vzkriesenie a Život; všetko, čo som ti dal v písomnej forme je žiarivým prameňom, ktorý očisťuje telo i myseľ, dušu a srdce, zmýva decht a sadze; Ja Kristus mám moc pretvoriť celú vašu bytosť z temnoty na svetlo;

posledných osemnásť rokov hovorím k tebe v tvojom srdci skrze moc Môjho Svätého Ducha; Moje Milostivé Ódy, ktoré obsahujú v sebe mystické zjavenia a poučenia, sú pre teba a pre túto upadajúcu generáciu; sú darom od Otca, odo Mňa a od Ducha Svätého; My sme nehovorili spôsobom, akým hovoria filozofi, ale ako priatelia; poklad, ktorý som ti odhalil v týchto posolstvách som Ja Sám ... Moja dcéra, žiadal som ťa na začiatku Môjho volania, aby si sa ponáhľala a bežala k svojim bratom a sestrám a zdieľala s nimi tento božský poklad, v ktorom Ja zjavujem Svoju Slávu a Svoje Milosrdenstvo; požiadal som ťa, aby si zavolala všetkých bez ohľadu na to, kto sú, alebo k akému vierovyznaniu patria a prebudila ich zo spánku; niektorí, ako si videla, Mi odpovedali s veľkou horlivosťou, ochotní praktizovať dokonca asketický život; iní Ma však nepochopili a bezdôvodne Ma odmietli a ovplyvnili aj iných okolo seba; dával som ti, Moja Vassula, tiež lekcie Byzantskej spirituality, ale aj tí, ktorí hovoria, že Mi vzdávajú úctu a nazývajú sa Byzantíncami, dobrovoľne sa pripravili o to, aby sa odovzdali do Mojich Rúk a spoznali Ma; potom hrubo odmietli Moje požehnania a Moju milosť ... tvrdia, že všetko poznajú, ale nepoznajú nič ...

stretnúť sa so Mnou, keď zjavujem Sám Seba skrze Svetlo, je zázrak; pre Boha nie je nič nemožné, tak sa ťa,1 brat z Východnej Cirkvi, pýtam:

- môžem Ja, ako Boh, odhaliť Moje Tajomstvá človeku, ak si to prajem?

- môže Boh, vo vašich časoch, zjavovať Sám Seba človeku skrze lúč božského Svetla a človek tomu môže porozumieť skrze milosť?

- hovoríš, že Pravoslávie je pravé náboženstvo, odmietalo teda Pravoslávie niekedy možnosť božského Poučenia človeku skrze Svetlo Ducha Svätého?

- povedz Mi, Môj priateľ, čo je vrcholom mystického života, o ktorom hovoríš? nie je to vari dôverné a osobné stretnutie so Mnou, Kristom?

- či môže človek preniknúť Moje Poznanie svojimi vlastnými silami?2 nie, skutočne, nie, Moje Poznanie je možné preniknúť iba skrze svetlo Kríža, ktorý robí všetky veci, ktoré sú očiam neviditeľné, viditeľnými a jasnými; len skrze Oko vášho Nástroja vykúpenia je možné vidieť všetky Jeho súvislosti;

- čo potom znamená poznať Ma a porozumieť Mi? a aký je vzťah medzi Bohom a človekom?

- môžem Ja, ako Kristus, udeliť plnosť Mojej milosti tým, ktorí úprimne hľadajú milosť?

- denne si vykonával mnohé úlohy, ale Ja by som bol vážne rád, keby si hľadal útočisko v Mojom Srdci, mal spočinutie vo Mne, svojom Bohu ...

- môžem Ja, ako Boh, vo vašich tak ťažkých časoch zjavovať Svoj žiaľ človeku, a tomu, komu sa Mi páči, a tak s ním zdieľať Svoje záležitosti?

- neklam sám seba a nehovor, "nie je možné, aby jednoduchý človek získal poklad Ducha Svätého!" kto si, aby si Ma súdil? prach Ma bude provokovať? nepochybne, nakoniec bude každý súdený a zodpovedať sa zo všetkého, čo urobil alebo neurobil;

- ty, ktorý Ma skúmaš, zakúsil si Ma niekedy ako Dávid?3

- si si istý, že Ma vlastníš a predsa Ma nepoznávaš v Mojom prejave?

- nauč sa hovoriť: "naučil som sa, ako vlastniť Boha, Toho, ktorý ma splodil, Toho, ktorý sa mi dal spoznať, bez toho, aby stratil Svoju transcendenciu! Ten, ktorý obklopuje všetky bytosti, ma tiež vlastní a teraz v mojej ničotnosti usporiadal všetko vo mne tak, aby to bolo v súlade s Jeho božskou Vôľou ..." potom, keď si to povedal, musíš Mi povedať, priateľu, aké to je, objaviť Ma vo svojom vnútri? aké to bolo poodhaliť Ženíchov Závoj a objaviť Moje Božstvo? dovoľ teda Môjmu Svätému Duchu, aby ťa zaplavil Svojím Svetlom a premenil tvoju dušu na Katedrálu!

- môže niekto dosiahnuť, kým je ešte na zemi, nevýslovnú a najčistejšiu cnosť nedotknuteľnosti bez toho, aby som ho navštívil Ohňom?

- a ak som naozaj prešiel mestom,4 možno si to nevšimnúť? nezapálil by azda Môj priechod celé mesto?

- nečítali ste predtým, že môžem viesť Môj ľud a zjaviť mu Svoju Vôľu bez toho, aby som to oznamoval človeku?

- je to zlé, keď Ženích prichádza k tejto generácii, aby pritiahol duše bližšie k plameňom Lásky Svojho Srdca a zahalil ich do Seba, aby im umožnil vládnuť so Mnou, ich Bohom? vážne sa ťa opýtam, čo si urobil s Písmami? vari nie sú Písma Mojím odrazom? ako je to potom, keď hovoríš, že poznáš Písma, a nepoznávaš Ma v tomto diele? ako to, že tak ľahko odporuješ pravde?

- môže človek, ktorý je duchovne mŕtvy, porozumieť Písmu a uviesť ho do praxe bez toho, aby bol oživený? ak človek rozumie Písmam a Mojim výrokom, ktoré odrážajú Môj Obraz, nebude hovoriť: "Písma a výroky Otcov Cirkvi mi stačia ..."

v tejto dobe milosti sa prezentujem ako Milosrdenstvo; neprišiel som pridať niečo nové alebo protirečiť Písmam a Tradícii Mojej Cirkvi, ani som neprišiel založiť nejakú novú cirkev; ale prišiel som, aby som obnovil Svoje stvorenie a vzkriesil mŕtve semená k Životu vo Mne; prišiel som, aby som skrášlil Svoju Cirkev, ktorú som si kúpil Svojou Vlastnou Krvou, obohatil ju a naplnil božským Svetlom; prišiel som s Milosrdenstvom, aby som zjednotil Svoju Cirkev; naučte sa, že všetko je pod Mojím Žezlom; ic


1 Pán mi dal konkrétne meno kňazskej duše, ktorá žije v USA a patrí ku gréckej Ortodoxnej Cirkvi
2 Múdrosť
3 Dávid, autor žalmov
4 jedná sa o metaforu: Pán má na mysli 'dušu'



Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved