Ďalšia správa (2001)

Dr. Tom Best, výkonný tajomník pre vieru a komisia ustanovená Svetovou radou cirkví (WCC), predstavili iniciatívu, započatú v roku 1997 Radou cirkví na Blízkom východe a Svetovou radou cirkví, k umožneniu slávenia Veľkej noci všetkými cirkvami spoločne každý rok.

Na stretnutí v meste Aleppo v Sýrii v marci 1997 sa predstavitelia hlavných svetových kresťanských tradícií zhodli na tom, čo WCC opísala ako "geniálny návrh na vytvorenie spoločného dátumu Veľkej noci."

Táto iniciatíva bola vrelo vítaná mnohými cirkvami po celom svete, aj keď sa nádej, že by mohol tento rok znamenať koniec rozdeleného dáta, ukázala ako nereálna.

Dr. Best uviedol, že návrh z Aleppa sa snažil, aby sa zabránilo "stretu kalendárov" tým, že by sa pre určenie dátumu Veľkej noci naďalej používal Nicejský vzorec, založený svojimi výpočtami na najlepších dostupných astronomických údajoch, pričom by bol braný ako referenčný bod poludník Jeruzalema.

Rozdiely týkajúce sa dátumu Veľkej noci boli už na počiatku kresťanstva. V súčasnej dobe západné cirkvi počítajú dátum Veľkej noci pomocou gregoriánskeho kalendára, ktorý bol zavedený v roku 1582, a ktorý je teraz štandardným kalendárom na celom svete, zatiaľ čo väčšina pravoslávnych cirkví, vrátane Ruskej cirkvi, zachováva pre výpočet dátumu Veľkej noci starší juliánsky kalendár.

Podľa Dr. Besta asi 25 cirkví odoslalo kladné reakcie na návrh WCC v Aleppe, aj keď prvá odpoveď od (ortodoxnej) Gréckej cirkvi bola negatívna. Poukázal na to, že niektoré medzinárodné orgány, vrátane kresťanskej konferencie biskupov anglikánskej cirkvi v Lambeth, vatikánskej Pápežskej rady pre jednotu kresťanov, Konferencie európskych cirkví a Svetovej Luteránskej federácie vyjadrila silný záujem o tento plán.

Na otázku ohľadom vyhliadok návrhu z Aleppa, Dr Best povedal, že "reakcia je doteraz veľmi kladná. Chápeme, že pravoslávne cirkvi majú osobitné ťažkosti s návrhom - tradícia používania juliánskeho kalendára na určenie dátumu Veľkej noci je v pravoslávnej cirkvi hlboko zakorenená a chápeme, že by pre nich bolo ťažké, urobiť náhlu zmenu."

Avšak, dodal, pravoslávne cirkvi samy predvídali návrh z Aleppa na stretnutí v Chambesy vo Švajčiarsku v roku 1977, a návrh z Aleppa reagoval na mnoho pravoslávnych postojov.

Dva predné ortodoxné subjekty, Konštantínopolský patriarchát a Moskovský, informovali WCC, že študujú návrh, ktorý bol tiež privítaný ďalším ortodoxným spojeným zastupiteľstvom v Severnej Amerike. Zatiaľ čo vrchný predstaviteľ ruskej pravoslávnej cirkvi, metropolita Smolenska a Kaliningradu Kirill, ktorý stojí na čele Moskovského patriarchátu v oddelení vonkajších vzťahov, vyzval západné cirkvi k reforme svojich náboženských kalendárov a počítaniu dátumu Veľkej noci pomocou juliánskeho systému. Pravoslávnej cirkvi v Austrálii predložili na WCC podobné riešenie.

Na otázku, aké sú teraz vyhliadky, vzhľadom k tomu, že dohoda nebola dosiahnutá pri tohtoročnom stretnutí v Aleppe, ako sme dúfali, Dr. Best hovorí, že jednou z možností je, že by plány na spoločné dátum Veľkej noci boli preskúmané cirkvami na regionálnej úrovni - napríklad na Strednom východe, kde je rozdelenie slávenia Veľkej noci obzvlášte badateľné, čo bolo vlastne navrhnuté na stretnutí v Aleppe.

Zdôraznil tiež, že "boli sme obdarovaní - našťastie - tým, že v niekoľkých najbližších rokoch Veľká noc často pripadá na rovnaký dátum." V roku 2004, 2007, 2010, 2011, 2014 a 2017 sa dáta zhodujú.

"Dúfame, že sa ľudia pripoja ku spoločnému sláveniu Veľkej Noci," povedal Dr. Best. "Žiadame cirkvi, aby sa zamerali na roky, kedy sa bude sláviť Veľká noc spoločne, s dôrazom na to, že sa jedná o znamenie našej jednoty. Dúfame, že si budeme stále viac uvedomovať, že spoločná oslava Veľkej noci by mala byť pravidlom, nie výnimkou."

 
Jednota Cirkvi
Nárek Najsvätejšieho Srdca: Kristova túžba po jednote
Jednota zo srdca
Jednotné dátum slávenia Veľkej noci
    Ježišovo volanie ku zjednoteniu dáta slávenia Veľkej noci
    Zjednoťte dátum Veľkej noci
    Príklad spoločného slávenia Veľkej noci z východnej cirkvi
    Dátum Veľkej noci
    Ďalšia správa (2001)
Príklad jednoty na Východe
Ekumenizmus a spiritualita
Pápež a patriarcha Theoctist
Duchovná ozvena jednoty

 
 
Nárek Najsvätejšieho Srdca: Kristova túžba po jednote
Vassulin príhovor k 500 pútnikom (kardinál, arcibiskup, biskupi, duchovní a laici všetkých denominácií) v ktorom Vassula predstavila tému Jednoty obsiahnutú v posolstve Pravý Život v Bohu (25. mája 2007, Ekumenická púť TLIG v Turecku)

Jednota zo srdca
Vassula predniesla svoj príhovor na púti TLIG vo Svätej zemi v roku 1998

Jednotné dátum slávenia Veľkej noci
Ježiš nás volá ku zjednoteniu dátumu slávenia Veľkej noci

Príklad jednoty na Východe
Msgre Isidore Battika zdieľa s TLIG pútnikmi povzbudivú a nasledovaniahodnú prax jednoty v Sýrii

Ekumenizmus a spiritualita
Ekumenický príhovor Vassuly v Medzinárodnom Brigitýnskom Centre vo Farfe

Pápež a patriarcha Theoctist
Vassula podáva svedectvo o stretnutí pápeža Jána Pavla II. a patriarchu Theoctista

Duchovná ozvena jednoty
Príhovor Vassuly Ryden na zasadnutí Ekumenickej Rady Cirkví

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved