SK » Posolstvá»


Nezahadzuj tehly, ktoré opravujú Môj Dom

9. marec 1988

Pane, už si to počul! Páter Vassili zmenil svoj názor. Teraz hovorí a verí, že tieto posolstvá sú od diabla. Hovorí tiež, že dáš posolstvo len takým dušiam, ktorých viera je úplne pevná a že tým nepověříš žiadnu dušu, ktorá sa javí ako nehodná.

Moje dieťa, zase jeden taký, ktorý by sa mal naučiť veriť v Moju Nekonečnú Milosť a Moju Nekonečnú Dobrotu Napíš mu preto toto Moje posolstvo.

Prečo zneklidňuješ Moju kvetinu? Či som ti nedal oči, aby si mohol vidieť, a uši, aby si mohol počuť? Vari vôbec nič nevnímaš? Som Pán, Ježiš Kristus, Milovaný Syn Boží. Ja som to, kto zastavuje rast veľkých stromov a ktorý malé stromčeky podnecuje k rastu Pracuj starostlivo na Mojej vinici a ver aj v Moje Božská Diela. Moje dieťa, to všetko som ti dal poznať, aby som ti ukázal Svoje Diela. Ja, Pán, som Plnosť bez konca. Neboj sa. Ako by som sa mohol pozerať na to, že Moje ovce sú rozptýlené? Prišiel som, aby som ich hľadal a živil. Prišiel som, aby som skrášlil Svoju záhradu a zavodnil túto púšť. Kvetina, neprepracuj sa Poď ku Mne a odpočiň si. Nedaj na hlas Satana. Nekonečne ťa milujem. Preto som prišiel k vám, ku Svojim tvorom, aby som vás zjednotil, stvorenie! Kráčaj vždy dopredu so Mnou, svojím Bohom, a nezadŕžaj tiež žiadnu tehlu, určenú pre opravu Môjho Domu, pre Dom, ktorý je v súčasnej dobe ešte len ruinou. Nikdy nepochybuj o tom, že som to Ja, Pán!

Vassula, opri sa o Mňa a buď Mi blízko. Nechaj Ma pevne držať tvoju ruku. Ja, Pán, ťa milujem my, nás?

Áno, Pane Ježišu.

Poď tedaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved