SK » Posolstvá»


Nie ste nikdy sami, Ja som vždy s vami

9. február 1990

(Posolstvo pre Sion, kláštor kapucínov:)

Pokoj vám Chcem od vás jedine lásku. Milované deti, som to Ja, Ježiš, ktorý vám dáva toľko posolstiev, aby som vám pripomenul Svoj Zákon, pripomenul vám, kto Ja Som. Keď Moje Slovo učiníte svojim domovom, vaša duša bude pozdvihnutá ku Mne a dosiahnete Ma. Poďte ku Mne skôr, kým vás oklame váš duch, poďte a rozjímajte o všetkom, čo som vám dal, poďte a uvažujte o Mojich prianiach. Hľadajte Ma, žíznite po Mne. Poďte a rozjímajte o tom všetkom, čo som vám dal a vezmite si k srdcu Moje Slová. Želám si, aby ste všetko, čo som vám dal, aktívne uviedli v skutok a strážili to

Ach, milované deti ... keby ste len vedeli, ako je Moje Sväté Srdce zranené, keď niekto z vás odloží Moje priania na neskôr ... keby ste len vedeli, čo som vám ponúkol a stále ponúkam, vaša radosť by bola dokonalá. Velebte Ma, svojho Spasiteľa, dňom i nocou, chváľte Ma, že vás sýtim Vlastnou Rukou. Načúval som vám zhora a prišiel som vám na pomoc, azda Mi nebudete načúvať? Prijmite Moje Naučenia a podriaďte sa Mojim Prianiam, ktoré som do vás vložil ako semená. Preto konajte, o čo vás Ja, váš Spasiteľ žiadam, neuspokojujte sa s púhym načúvaním posolstvám a neklamte sami seba.

Milovaní, vy, ktorých Moja Duša miluje, hovorím vám, že si želám modlitby vychádzajúce zo srdca. Želám si, aby ste sa modlili za všetkých biskupov a kňazov. Želám si, aby ste sa postili a kajali. Želám si, aby ste čo najčastejšie prijímali Moju Svätú Eucharistiu. Želám si, aby ste sa spovedali najmenej raz za mesiac. Želám si, aby ste denne čítali z Písma. Želám si, aby ste obetavo uzmierovali hriechy ostatných. Želám si, aby ste sa modlili Ruženec, a pokiaľ možno všetky tri Tajomstvá. Mojím cieľom je priviesť vás späť k božstvu a k svätému životu, pretože Ja som Svätý. To sú Moje Princípy Želám si vašu každodennú oddanosť.

Som Zdroj Lásky a vy všetci môžete čerpať z Môjho Srdca, aby ste túto Lásku mohli dávať druhým. Potom chcem, aby ste sa učili Ma uctievať a stále pamätať na Moju Prítomnosť. Moja Prítomnosť je tiež tajomstvo. Stále by ste si mali byť vedomí, že nie ste NIKDY sami, Ja som vždy s vami. Dosiahnite dokonalosti ... nech vzkvitne táto vyprahnutá krajina ... nežiadam od vás nič, čo by ste nepoznali alebo čo by presahovalo vaše možnosti. Žiadam vás o to, čo je sväté, a všetko, čo mám, je Sväté. Moje Telo je Sväté, preto poďte a jedzte Moje Telo a pite Moju Krv, pretože nech ku Mne príde ktokoľvek, Ja sa neodvrátim. Som Chlieb Života.

Modlite sa, aby vás neoklamal Zlý. Nezakalujte Moje Oči žiaľom. Hlásajte Moju Lásku zo striech domov Hlásajte, že Moja Láska je lahodnejšia než víno. Pripomeniem vám, že všetci máte v Nebesiach Otca, ktorý vás nekonečne miluje a Jeho Meno je ako myrha, ktorá z Neho prýšti, aby vás pomazala a žehnala vás, Jeho Meno je: Láska

Žehnám každého z vás, vdychujem vám na čelo Bozk Lásky. Láska vás miluje a je s vami každučký deň. Buďte jedno.

(Posolstvo našej Svätej Matky:)

Pokoj vám

Moje milované deti, robte, o čo vás Pán žiada. Modlite sa za Mojich ďalších synov a dcéry, ktorí sú od Nás ďaleko, modlite sa o ich obrátenie. Hľadajte vždy to, čo je sväté.

Buďte ako slnečnice, ktoré hľadajú slnko a otáčajú sa za ním, sledujú svetlo. Pozrite, čo vám Pán ponúka, a velebte Jeho Sväté Meno. Pristúpte všetci, ktorí túžite, aby vám bol blízko, a vezmite si hojne Jeho Plodov. Boh je váš Stvoriteľ a môže byť aj vašim Vychovávatelom.

Neprestávajte sa modliť, keď sa vám dobre vodí, modlite sa aj v radosti. Poďte a chváľte Ho, poďte a velebte Ho. Boh je aj váš Strážca, buďte na Ňom závislí a On vás nikdy nesklame, Jeho Svetlo je vašim Sprievodcom v temnotách. Dbajte na Jeho Nariadenia, milovaní, buďte poslušní v Rukách svojho Otca. Horlivo prijímajte Múdrosť svojho Vychovávateľa a Sprievodcu. Rastite v Múdrosti, rastite v Duchu Pána, aby ste boli v pokoji a v dokonalej jednote s Pánom.

Ešte jedna rada pre dnešok: sledujte stezku Viery, zachovávajte Zákon. Prosím vás, žite Našimi Posolstvami, rozjímajte o nich. Uvedomte si, akú radosť má Ježiš aj Ja, keď vás učíme. Ale Naša radosť bude dokonalá v ten deň, keď úplne prekonáte svoju letargiu a oddáte sa cele Bohu, dôverujúc Mu.

Žehnám každého z vás Pamätajte na Našu Svätú Prítomnosť, neodkladajte Nás ... modlite sa, Moje milované deti. Naplňte svoje dni Prítomnosťou Lásky.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved