SK » Posolstvá»


Nikto zlý sa nemôže stať dedičom Môjho Kráľovstva
Posolstvo Svätého Michaela

17. júl 1994

(Ostrov Sv. Michaela, Simi, Grécko - Panormiti)

Pane?

Ja Som. Môžem s tebou zostať aj v tvojej úbohosti. Hľaď, Moja dcéra, bola si poverená týmto poslaním, aby si vyslovovala Môj Hymnus Lásky a Ja, ako harfeník na tebe budem hrať sladkú pieseň, aby si každý na Mňa spomenul. Povedz všetkým Mojim deťom, ktoré počuli Môj Chorál Lásky, že Ja, Jahve, ich Tvorca, som ich strážca.

Keď Mi zostanete verní, vo Svojom Mene pozdvihnem dom z Ničoty. Neľakajte sa Mojich Ciest a nebojte sa ku Mne priblížiť. Ja som váš Otec v nebesiach, tak zamerajte svoj pohľad hore a dovoľte svojmu Kráľovi a Otcovi všetkých, aby vo vás pripravil večný svätostánok.

Moje Oči už sú unavené trampotami a násilím sveta, pretože nikto zlý sa nemôže stať dedičom Môjho Kráľovstva. Zachovávajte Moje Prikázania a neberte ich na ľahkú váhu. Keď ich budete plniť, budú vás držať vzpriamene, a aj keby ste boli úplne na dne, príďte ku Mne a povedzte Mi:

"Hľaď, Otče,
vidíš všetky škvrny mojej duše?
Nemám vytrvalosť vo Tvojich Prikázaniach,
a napriek tomu viem, Otče,
že si plný zľutovania a láskavosti,
z Tvojich Príkazov sa môžem naučiť Múdrosti.
Uč ma Svojej Vôľi, Pane,
uč ma Svojim úsudkom.
Príď a pripútaj ma k Sebe, Otče,
a pripomeň mojej úbohej duši,
že aj ja som dedič Tvojho Kráľovstva.
Akokoľvek bezpočetne je mojich pokušení,
dúfam v Tvoju spásnu pomoc."

A Ja ti odpoviem, Moje dieťa: "Požehnaný, ach, požehnaný Mojej Duše, pri spomienke na tvoje stvorenie som plakal, prelieval slzy radosti. Dal som ti srdce v lone tvojej matky, aby si žil a zdieľal Moju Slávu. Neodvracaj sa teraz .... počul som tvoju modlitbu, vyslovenú s čistým srdcom a hovorím ti: si drahocenný v Mojich Očiach a teraz, pre Moju Lásku, ktorú k tebe mám, hľadaj odo dneška:

lásku, pokoj a zmierenie.

Nie si sám. Ja som vždy s tebou a žehnám ťa bez prestania."

(Toho dňa mi Svätý Archanjel Michael dal toto posolstvo:)

Dcéra Najvyššieho, dovoľ Mi povedať Božím deťom, že by sa mali usilovať o Pokoj:

"Kto z vás sa raduje zo Života? Pristúpte teda bližšie ku Svätému a nikdy sa Ho nevzdávajte .... stojte vždy pevne .... ako požehnaní sú tí, ktorých Bohom je Pán! Sú dedičmi Jeho Kráľovstva!

Vravím vám, priatelia Kristovi, dnes nosí Kristus vrecovinu ako prejav Svojho žiaľu .... pre Jeho Lásku, postite sa tento piatok o chlebe a o vode a uľahčite Jeho Srdcu. Ponúknite Kristovi túto obeť.

Skutočne som vás sem volal, aby ste ctili Najvyššieho a Ja, Svätý Archanjel Michael, som mocne dojatý vašou návštevou. Moje ruky sú uprostred bitky a Moja paža je stále zdvihnutá, aby zlého držala v diaľke .... modlite sa ku Mne ako doteraz a povzbudzujte k tomu ďalších. Nepriateľ Boží slabne touto modlitbou.1

Velebte Boha a nikoho iného. Pozdvihnite svoje srdcia k Bohu a k nikomu inému. Milujte Boha z celého srdca a z celej duše. Neupadajte do pokušenia. Uvažujte o všetkých dobrých veciach, ktoré dostávate od Najvyššieho a dobrorečte Mu.

A teraz poďte a znovu Ma navštívte.2 Milujem vás."

Svätý Michael, Archanjel Boží.


1 krátka modlitba pápeža Leva XIII. ku Svätému Michaelovi
2 v kostole Svätého Michaela na ostroveChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved