SK » Posolstvá»


Varovné posolstvo svetu a Spojeným štátom

7. február 2002

Moja citadela, povolal som ťa, aby si zvestovala Môj Návrat. Povolal som ťa, aby si zjavila Moju nezmernú Milosť ku všetkým Mojim deťom, ktoré sú stále netečné a zotrvávajú vo vlastnom svete ľahostajnosti. Moje neustále volanie k ľútosti a pokániu nikto nepočuje. Svet sa teraz plazí ešte hlbšie v močiari hriechu a v tieni smrti. Moja sejba je pre nedostatok vlahy mŕtva. Mnohí z Mojich pastierov odišli odo Mňa a strhli so sebou do Priepasti a zatratenia milióny duší. Kto môže povedať: "Nikto nás nevaroval, nevideli sme žiadne nebeské znamenie?" Oni ďalej žijú len a len pre seba ...

Táto generácia sa stala mŕtvou pre Moje Slovo a radšej žije pre Satana, ktorý im dáva všetko, čo odporuje Môjmu Zákonu Lásky. Hovoria tomu sloboda a voľnosť, ale v skutočnosti sú zajatcami Zlého. Každý človek je teraz vyzbrojený pre vojnu. Temnota vládne svetu. Ich srdcia, ktoré sú skazené a sú obývané všetkými možnými nečistými duchmi, smerujú jedine ku Kniežaťu Temnôt.

Dal som vám všetko, čas i príležitosti, aby ste sa zbavili skazenosti a bezbožnosti a vyjavil som Svoje Milosrdenstvo v týchto časoch Milosti. Svojou kráľovskú ponukou som pre vás na nebi neustále odhaľoval podivuhodné znamenia, aby som oživil vašu vieru. Avšak potom, čo mnohí z vás, najmä v Spojených štátoch, boli najprv nadšení pre cestu cností, ktorá vedie ku Mne a k Večnému Životu, ste sa teraz obrátili proti Mne a Mojim poslom, ktorí sú nositeľmi Môjho Slova. Plní opovrhnutia ste Ma odvrhli. Veľkí rovnako ako malí si brúsia zuby, aby toto Dielo zničili.

Moja neobmedzená Vláda už už prichádza. Ale ste pripravení Ma prijať? So štedrosťou a kráľovskou márnotratnosťou som vám predložil kyticu duchovnej potravy, aby som oživil vášho ducha. Keď som tam bol, čakal som na vás, aby som vás Svojou Vlastnou Rukou nakŕmil a zachránil vás pred smrťou. Pretože teraz vidím, že odmietate pravé obrátenie,1 a namiesto aby ste sa obrátili, správate sa k Mojim varovaniam nepriateľsky, sú predchádzajúce obrazy náreku, ktoré sa odohrali,2 ničím v porovnaní s bolestnými dňami, ktoré vás čakajú.3 Tieto rána, plné utrpenia, budú privolané vašou vlastnou rukou.

Váš národ vládne v úplnom protiklade k celému Môjmu Zákonu Lásky, ktorý sa toľko líši od vášho podivného systému zákonov. Týmito zákonmi sú páchané najohavnejšie zločiny, takže je ohrozená nielen zem, ale aj stabilita celého vesmíru.

Toľkokrát som zadržal Svoje Žezlo, dokonca aj pred neexistujúcimi tvormi.4 Dnes s ľútosťou zhliadam, ako sa vaše plány obracajú proti vám samotným. Svet už zakúša ovocie tohto smeru, ktorý vyvoláva v prírode kŕče odporu. Privolávate na seba prírodné katastrofy, vlastnými machináciami sami sebou otriasate. Roky som vás volal a vábil, ale len veľmi málo z vás si toho všimlo. Táto očista, ktorá je teraz nad vašim pokolením ako bič, pritiahne mnohých ku Mne a tí, ktorí hrešili proti Mojim prikázaniam, sa ku Mne v úzkosti navrátia. Potom, keď sa tieto veci naplnia, kedy každá bytosť, ktorá neexistuje, začne existovať, vrhnem oheň na zem a oslobodím ju z jarma. Keď hovorí Boh, Jeho Hlas otriasa zemou.

Moje Kráľovstvo zavládne čoskoro na zemi, pretože Moje božské navštívenie už prichádza. Tí, ktorí boli povolaní, aby otvorene podávali svedectvo každému obyvateľovi tejto zeme, už nebudú viac prenásledovaní.5 Od tej doby budú ľudia ako žíznivá zem túžiaca po rose Môjho Slova a budú dosvedčovať diela Najvyššieho Trojjediného Boha, ktorého predtým nestretli ani neuzreli.

Úpenlivo proste, aby na vás táto doba očisťovania nedoľahla tak strašne ako na Sodomu a Gomoru.

Moja Cirkev bude obnovená.

Primkni sa ku Mne, Vassula, pretože za sebou spútavam mnohých tvojich odporcov. Zdvihni Môj Kríž nad hlavu, oslavuj Ma a hlásaj Moju moc ic.


1 pokánie
2 11. septembra 2001 - táto udalosť bola oznámená pred 10 rokmi v posolstve z 11. septembra 1991 - varovanie k pokániu ...
3 Zj 11,18: "Prišiel čas zničiť tých, ktorí ničili zem."
4 duchovne mŕtvi
5 Zj 2,2 "Po troch a pol dňoch Boh do nich vdýchol život a oni sa postavili."Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved