SK » Posolstvá»


Zem sa zachveje v základoch

11. september 1991

Pane, vzhliadam k nebu
a hľadám nebeské veci.
Hľadám Tvoju Svätú Tvár,
aby som pocítila Pokoj
a mohla sa radovať.
Hľadám Tvoju Svätú Tvár,
aby som mohla rozjímať.

A Ja sa zase pozerám dolu na dnešný svet, hľadám jeden národ za druhým, skúmam jednu dušu po druhej, hľadám trochu tepla, trochu veľkodušnosti a trochu lásky, ale len veľmi málo sa ich teší Mojej priazni. Veľmi málo sa ich snaží žiť sväto. A dni letia a hodiny už sú zrátané do chvíle veľkej odplaty Moje mestá1 sa stali mestami neviestok - bez ľútosti! Stali sa pevnosťami démonov! Všetko zvnútra prehnité, vyžraté červami! Brloh zmijí a škorpiónov! Ako by som mohol nevrhnúť na týchto odpadlíkov Svoj Očistný Oheň? ...

(Ježiš zrazu zmenil tón a po odmlke niekoľkých sekúnd veľmi vážne, až ma obišla hrôza, povedal:)

- Zem sa bude triasť a chvieť -

a každé zlo zabudované do Veží2 sa zrúti do hromady sutín a bude pochované v prachu vín! Hore sa budú chvieť Nebesia a základy zeme sa budú kývať! Modlite sa, aby na vás Otcova Ruka neudrela v zime.

Ostrovy, more a kontinenty nečakane navštívim hromom a Svojím Ohňom. Načúvajte pozorne Mojim posledným slovám varovania, načúvajte teraz, kým je ešte čas. Čítajte Naše Posolstvá3 a prestaňte byť ironickí alebo hluchí, keď hovorí Nebo. Stíšte svoj hlas a budete počuť Náš.

Rozmyslite si dvakrát, kým začnete súdiť. Rozmyslite si viac ako dvakrát, než odsúdite Diela Svätého Ducha. Neušetrím nikoho, kto sa posmieva Svätému Duchu, kto sa Mu priamo rúha. Spravodlivosť ich pošle dolu, do podsvetia

Všetci pozdvihnite svoju tvár a hľadajte Nebo, Moju Svätú Tvár k rozjímaniu. Zdvihnite svoje oči k Nebu a nezahyniete.

Ľutujte! A proste Otca o zľutovanie. Skoro, teraz už veľmi skoro, sa otvorí Nebo a uvidíte

Sudcu 4


1 mestá tu Boh užíva namiesto 'duše'
2 ako do Veže v Babylone
3 Ježiša a Márie, týchto Dvoch Svedkov
4 Po udalostiach, ktoré sa stali 11. septembra 2001 v New Yorku (10 rokov potom, čo prijala uvedené posolstvo), poskytla Vassula nasledujúci komentár:
Chcela by som, aby ľudia boli pri interpretácii tohto posolstva obozretní. Výklad posolstva je obťažný, ak naň nie je pozerané vo svetle Svätého Ducha. Toto apokalyptické posolstvo by malo byť interpretované nasledujúcim spôsobom:
Naša generácia sa stala chladnou vo svojej láske k Bohu a dnešný svet žije vo veľkom odpadlíctve. Boh nás varuje tým, že nám dáva znamenia; napr. sochy plačúce krvavé slzy, plačúce ikony so slzami krvi alebo oleja. Posolstvá Pravého Života v Bohu boli tiež znamením, rovnako ako niektoré ďalšie zjavenia, ktoré k nám prichádzali ako varovanie, a mali nás všetkých znovu pritiahnuť k modlitbe. Mnohé z týchto znamení boli odmietané, bolo nimi opovrhované a boli perzekvované. Pripomína nám to Písmo Sväté Zj 11, so zreteľom na Dvoch Svedkov, ktorými sú Mária a Ježiš, s apoštolskou misiou Eliáša (reprezentujúcich proroctvo) a Mojžiša (pripomienka zákona), tak, ako to bolo popísané v posolstve z 24. decembra 1991. Pre úplné porozumenie je potrebné, prečítať si toto posolstvo celé. Apostázia - odpadlíctvo, znamená odmietnutie božskej Pravdy, ktoré nás priviedlo k životu bez Boha. Odpadlíctvo vyvoláva zlo na zemi. Naša Pani nám dala 15. mája 1990 toto posolstvo.
V posolstvách Pravého Života v Bohu nám Boh dáva dostatok príležitostí konať pokánie a žiť sväto. Napriek tomu však svet zostáva k naliehavému Božiemu volaniu hluchý, a naopak sa každému volaniu, ktoré prichádza zhora, len vysmieva. Volanie, ktoré nás varuje, že ak nezmeníme svoje srdcia a nebudeme robiť pokánie, naše hriechy nám prinesú smrť. Kristus nás vyzýva k čítaniu Biblie 2 Tes 2, aby sme pochopili, že naozaj žijeme na konci časov, a že Pavol povedal, ako možno rozpoznať tieto dve znamenia - veľké odpadlíctvo a ducha vzbury. Tento duch vzbury sa hrá na Boha, opičí sa po Bohu a seba nad Boha vyvyšuje. Dnešný svet verí vo svoju vlastnú sebarealizáciu. To sú tí, ktorí na Neho pokrikujú: my ťa nepotrebujeme!
Boh nechce trestať a nerád vidí, keď Jeho ľudia trpia, ale sme to my sami, kto sa ničíme a sami sebe pôsobíme všetko zlo. To je dôvod, prečo nás v mnohých posolstvách, nie len v posolstve z 11. septembra 1991, Kristus varuje pred Satanom, pripravujúcim veľký holokaust, aby nás zničil.
Tí ľudia, ktorí zahynuli, nech dobrí či zlí, sú obeťami našich hriechov a našej hluchoty k volaniu, ktorým nás Boh varuje, aby nás ušetril utrpenia a smrti. My, vďaka našim vlastným hriechom, sme zbytočne obetovali nevinných ľudí a spôsobili veľké utrpenie. Musíme sa modliť za všetky rodiny, ktoré stratili svojich milovaných, aby im dal Boh silu a ducha odpustenia.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved