SK » Posolstvá»


Čo je kľúčom k poznaniu?

2. marec 2004

Boh pomazáva Svojich vlastných, aby ich priviedol k dokonalej mystickej jednote. Ako je to len možné, že zem nevzplanie nadšením, keď Ty, Bože môj, konáš toľko divov a zázrakov, dielo, ktoré presahuje ľudskú myseľ?

Boh k nám prichádza v Nádhere a Sláve, v záplave Svojho Svetla, a hľadí na nás so zástupom Svojich Archanjelov, v planúcom majestáte. Zostupuje týmto slávnostným spôsobom - impozantný vo Svojom vzhľade - aby nás oslovil.

Akonáhle otvorí Svoje Ústa, oslnivý lúč Svetla ešte viac ožiari Jeho Svätú Tvár. Potom nás s planúcou túžbou osloví, aby nám pripomenul silu, ktorú vlastní, tým, že nám daruje podiel na našom Dedičstve, pričom nás všetkých pozýva aby sme obdržali dokonalosť v neopísateľnej jednote s Božským.

Ó neopísateľná Krása, Kráľovská Velebnosť, stále k môjmu sluchu preniká hlas neveriacich, ktorí sú pochovaní v temnote!

Aj napriek ich nevernosti je na nich stále upretý Môj pohľad plný Milosrdenstva.

Áno, zľutuj sa nad tými, ktorí Ťa urážajú a tiahnu k márnivosti všetkého druhu, pretože sú úplne polapení v najhlbšej pasci.

"Tak neverní! Rúhali ste sa Božej Vôli a vaším duchovným plodom je Chaos!

Poďte, zhodnoťte celý svoj život a uzriete, čo je pred vami: hniloba duše a totálna Smrť ... Hriech je Smrť!"

Pane, zapisujem Tvoja Slová už 19 rokov. Ty si mi zveril, môj Bože, poznajúc moju úbohosť, túto Vznešenú Ódu Lásky, túto Ódu Vzkriesenia, a od vtedy som skoro zaživa pohltená našimi trýzniteľmi, ohováraná a zlorečená bez možnosti sa obhájiť.

Ale Ja som ti poskytol ochranu a zahrnul ťa požehnaním ... spievaj Mi žalmy a chválospevy, aby si uchvátila Moje Srdce. Aj takto malá vec je sladko voňajúcou obetou ...

Už skôr som trochu pocítila Tvoju Spravodlivosť, keď som Tebou opovrhovala, kým som sa stretla s Tebou a Tvojimi Nariadeniami.

Napriek tomu si ku mne prišiel, zľutoval sa a zdvihol ma ... vdýchol si mi život a spravil ma neporušenú. Ó, súcitný Bože! Otvor oči Svojho ľudu. Veľa je tých, ktorí nevidia ...

Hory by sa mali s chvením rozpadať a skaly taviť ako vosk pred Mojou Tvárou, ale k tým, ktorí majú predo Mnou bázeň budem stále milostivý ...

Uzrieť Teba, Pane, je vskutku impozantný pohľad. Tvoje Meno, vznešené vo svojej kráse, prevyšuje zem a nebo a v mojich ušiach znie ako poézia. Zvelebujem Teba, ktorý si mojím Tešiteľom, zatiaľ čo spím, si mojou Záštitou.

Tvoje Slovo žiari široko ďaleko nad zemou a kamkoľvek dosiahne, kriesi mŕtvych. Tvoja Zvrchovanosť je Zvrchovanosť večná.

Keď som Ťa videla vystupovať z oblakov, bolo Tvojím plášťom tisíce drahokamov. Ako Ženích, ktorý zostupuje po schodisku, si ku mne prišiel a s otvorenou náručou si ku mne prehovoril:

"Si Mojím príbytkom, pretože Ja som ťa oslobodil. Teraz budeš Mojou žiačkou podľa Mojich pokynov a Ja ťa budem učiť, ako máš kráčať ...

Budeš spievať novú pieseň v Mojej sláve, aby si zmarila zlé plány Mojich nepriateľov, ktorí škodia Mojej Cirkvi. Nikdy sa neboj, ani keď odo Mňa nepočuješ žiadne slová alebo hlásku. Ja som vždy s tebou ...

Budem Lampou tvojim nohám. Neboj sa, ani keby sa na teba tvoji útočníci valili ako lavína, Ja Som po tvojom boku. Obklopil som ťa Svojou Silou, aby si víťazne obstála a pozdvihla Moju Cirkev z blata a oslávila Ma."

Potom mi dovoľ, Pane, ešte raz vystúpať na Tvojom cherubovi a letieť k Tebe, Bože môj, vznášať sa na krídlach vetra,1 aby som počula Hlas svojho Boha, odhalila rúšku zahaľujúcu Ženícha a kontemplovala Jeho Sladkosť a Božstvo, lebo budem mať pred očami Tvoju Lásku ...

Môj duch sa už nebude dychtivo pýtať môjho srdca: "Ako dlho ešte bude pred tebou skrývať Svoju Tvár?" alebo "Ako dlho ťa ešte nechá čakať, než ma2 vynesie do výšin, aby som vystúpil do Jeho Nádvorí, kde nájdem Poučenie a Poznanie, a kde mi bude dovolené vystúpiť vyššie a dosiahnuť väčšie svetlo Porozumenia, ktoré preniká nepreniknuteľné plamene Vznešenej Lásky a hlbiny Samotného Svetla?"

Tu bude môj duch v bázni kontemplovať Najpôvabnejšieho, ktorý je pôvabnejší nado všetky anjelské krásy.3 Tu Boh dáva spoznať Sám Seba človeku.

V Bohu stráca tvar vonkajší svet, pretože sa utvára Jeho výhonok a stáva sa kosťou z Jeho Kostí, telom Jeho Tela, Kráľovskou Vládou Neporušenosti ...

Moja myrha, Moja sestra, neboj sa, lebo Ja som s tebou, aby si zapísala Moje naučenia. Vždy ti budem pomáhať a pobežím, aby som ti pribehol na pomoc. Keď sa ťa ľudia budú pýtať: "Čo je kľúčom k poznaniu?", odpovedz im takto: "Môžete to nazývať Svetlom poznania a milosťou Ducha Svätého, ktorý vám dáva plné pochopenie Mojich Tajomstviev a Mňa Samého. Kľúčom poznania je zaplavujúca žiara čistého Svetla, ktoré osvetľuje tých, ktorí ho užívajú, aby vyjadrili všetky Moje naučenia najdokonalejším spôsobom." Je to, ako si povedala, "preniknutie hlbín Samotného Svetla ...", a tak boli tebe, ktorá si povolaná k rozhovoru so Mnou v Mojich Kráľovských Nádvoriach a zapisovaní Mojich výrokov, zjavené hlbiny skrytých tajomstiev. Raduj sa a buď šťastná!

Raduj sa, lebo si bola živená na Mojej Hrudi. Sýtil som ťa božskú milosťou, liekom, ktorý uzdravil nečistoty duše a ducha, aby si Ma mohla nasledovať v Mojich stopách na ceste útrap, sebazaprenia, po chodníku podriadenia sa Mojej Vôli a nedotknutosti svetom. Svojím prebývaním v tebe som ťa ozdobil kvetmi, živiaci ťa na Svojej Hrudi som ťa premenil a zjednotil so Mnou. Tak sa prestaň poddávať neistote. Ja som s tebou.

Môj anjel, z tvojej ničotnosti som spravil proroka. O tých, ktorí neprijali teba alebo Moje Posolstvá, ti hovorím, že v Súdny deň preukážem viac milosrdenstva Sodome a Gomore, ako tým, ktorí ťa odsudzovali. Každého, kto k tebe príde a bude mať tú drzosť ťa napadnúť, prekvapím celkom nečakane. Nevšímaj si prízemných ľudí, sú plní predsudkov, ale najmä postrádajú pokoru.

Povediem ťa až do výšin poznania a askézy, aby si pokročila. Povediem ťa na sväté chodníky, aby si zbadala Moju slávu. Chcem ťa povzbudiť a posilniť, chcem premeniť tvoj stav podľa Môjho ... perla zo Mňa zrodená, och, čo by som pre teba neurobil!

Žehnám ti .... ic


2 môjho ducha
3 tu je mienené Svetlo, to že Božie Svetlo prekoná všetky svetlá na nebi ...Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved