SK » Posolstvá»


Svitanie príde z Východu

20. august 2004

Vassula, venuj Mi pozornosť a dobre načúvaj. Zapíš každé slovo, ktoré počuješ ...

Svitanie príde z Východu. Nešepkaj Moje Slová, ale mocne ich hlásaj. Žiadne zjavenie tohto druhu nezostane skryté. Láska k blížnemu by mala byť vašou hlavnou starosťou. Nech sú tvoje ústa naplnené Mojimi Slovami, ktoré vydychujú Moju vôňu a šíria ju celým vesmírom. Preto Ma odhaľuj ostatným, aby tiež rástli a radovali sa. Vydávaj svedectvo a nedovoľ tvrdým srdciam ani ľuďom malej viery, aby ti brali odvahu. Ja som ich mal tiež okolo Seba v čase, keď som bol na zemi!

Ja som Vzkriesenie a Život a kdekoľvek prejdem, tam prinášam život a nehasnúce svetlo. Každého, kto je na Mojej ceste, chránim, ale beda tým, ktorí Mi bránia prejsť. V Súdny Deň potrestám ich nevernosť! Vassula, zhromažďujem Svoju myrhu a balzam v každom obrátenom Srdci, len z toho samotného si dodaj odvahy. Už som získal veľké množstvo duší, tak si nevšímaj zradných rečí, ale radšej hľaď na plody Môjho Diela. Moje Dielo má pripomenúť každému pravý život Kresťana. Táto zomierajúca generácia stratila svoju dôstojnosť. Všetci mocní si navzájom klamú a z Mojich oddaných nezostal takmer nikto. Mám teda zostať potichu?

Nad Mojím plodom je počuť radosť Mojich svätých a anjelov. Áno, dcéra, pozdvihol som ťa, aby som ťa zasadil. Diabol bol vždy známy tým, že pozdvihuje svojich priaznivcov a vedie vojnu proti Môjmu Dielu a proti tým, ktorých som si vyvolil a pomazal. Tí, ktorí ťa obviňujú, sú tí, ktorí prekrúcajú Môj Zákon a Evanjelium, nazývajúc dobro zlom. Ale Ja som k vám prišiel so Svojím Žezlom, aby ste Ma napodobňovali, aby som vás zhromaždil a zjednotil, aby som vás povzbudil a dal vám nádej, aby som vás miloval a uzdravil. Prišiel som, aby som upevnil Svoju Cirkev. Pomazal som ťa, aby si hovorila v Mojom Mene. Možno nie si uhladený rečník, ale ozdobil som ťa Poznaním, aby si tak okrášlila Moju Cirkev a viedla ju ku jednote.

Deň za dňom som ťa vytrvalo posielal svedčiť tvojim vlastným ľuďom,1 ale oni Mi nenačúvali, nevenovali Mi pozornosť. Prihováraj sa za nich ...

Vassula, pretože ti bolo skrze nevýslovnú milosť dovolené pozdvihnúť Ženíchov závoj a objaviť Jeho Božstvo, od tej chvíle, čo si Ma odhalila, zakaždým, keď si v súlade s Mojou Vôľou, odráža tvoja tvár Moju žiaru. Písmo hovorí, že každá duša, ktorá Ma chce objaviť,2 sa musí v prvom rade kajať, inak jej zahalená myseľ zostane zahalená, kým sa ku Mne neobráti. Keď Moje Slová nepreniknú tento závoj, potom sú to tí, ktorí nie sú na ceste k spáse. Ich otupená myseľ vždy zostane v temnote a nedostane svetlo poznania Boha ani nebudú schopní vidieť Moju Slávu. Svetlo Ducha, ktorý obopína všetko a sníma závoj tým, ktorí robia pokánie a ktorí sa modlia, je sloboda. Duch bude priťahovaný úprimnosťou, ktorá je vyjadrená modlitbou vychádzajúcou zo srdca a stane se3 vašim Utešiteľom, vašim Priateľom, vašou ustavičnou modlitbou. Táto neustála modlitba je tak drahocenná, pretože vychádza zo srdca a zahŕňa všetko, čo robíte po celý deň.

Ako som ti hovoril na začiatku,4 maj svoju myseľ obrátenú k Východu. Svetlo príde z Východu a všetko sa premení v kvitnúcu záhradu. Od začiatku som Svoje Srdce upínal k Východu. Pokúšal som sa skrze Svoje volania očistiť svet, ale ten stále zostáva v špine svojej zhýralosti. Neúnavne som volal, ale táto generácia nenačúvala a nedovolila Mi očistiť ich od ich neprávostí. 'Deň Pána', ktorý na nich príde, ich prekvapí ...

Prijímam obeť, ktorú Mi Východ ponúka, pretože Ma uctieva s veľkou horlivosťou a veľkorysosťou. Tvoja cesta zostane za tebou ako strieborná niť, ako návod, ktorý pomôže zvyšku sveta, aby ho nasledoval. Rovnako ako zapôsobilo na Môj ľud Áronovo požehnanie, bude Východ pôsobiť na zvyšok sveta, aby Ma uznal ako svojho večného Boha.

V Mojej Cirkvi nebolo nič stratené, skôr sa ľuďom vytratila Cirkev z ich sŕdc. Svet dnes vo svojom stave mimoriadnej zhýralosti nie je naplnený len omylmi, ale evidentne provokuje Moje Božstvo a Môj Zákon. Ako v nich mám spoznať Svoju Cirkev? Prišiel som, Moja Vassula, týmto spôsobom, aby som oživil ten malý zvyšok života, ktorý ešte zostal v tejto generácii. Prišiel som, aby som ukázal vo všetkej múdrosti a porozumení, aký nekonečný som v Milosti. Modli sa, aby videli a aby oči ich mysle boli ožiarené tak, aby skrze toto svetlo mohli uvidieť, akou nádejou je Moje prejdenie týmto svetom vo vašich časoch pre vás pre všetkých! Uč ich, Moja Vassula, čo znamená 'zmieriť sa s Bohom'. Uč ich, čo znamená byť časťou Môjho domu.5 Čo sa týka teba, neodcudzuj sa Mi. Zostaň vo Mne a buď ako vôňa ponúknutá Mne, svojmu Bohu. Dal som ťa tejto generácii ako znamenie Mojej veľkej Lásky, ktorú mám k vám všetkým.

Povedz Mi, môže niekto zmerať Moju velebnosť? Od vekov do vekov zjavujem Svoju mocnú Ruku, Svoju nádheru a Svoju slávu chudobným v duchu. Zostupujem z výšin slávy, aby som medzi vami prechádzal a bol medzi vami. Šťastné sú národy, ktoré Mi načúvali! Šťastní sú tí, ktorí uznali Moje diela lásky! Šťastné sú národy, ktoré Ma vítali ako dážď, ktorý dopadá na vyprahnutú zem, aby ju zavlažil! Nech je každý z nich vo Mne požehnaný. Moje Meno je Ježiš Kristus a Ja vpravde stále konám zázraky. A preto ti žehnám, Vassiliki, lebo ty si zázrak, ktorý som spravil pred očami celého sveta. - Miluj Ma, Moje dieťa a rob skutky nápravy skrze svoju lásku, ktorú máš ku všetkým dušiam, ktoré prejavujú nezáujem voči Mne a nenávidia Ma a Môj Zákon. Rob pokánie za všetkých tých, ktorí bez prestania zarmucujú a urážajú Moje Srdce! Žehnám ťa a dávam ti Svoj Pokoj. ic


1 grécko-pravoslávne cirkvi a laici
2 Pán mal tiež na mysli: 'odhaliť Ho'
3 Duch Svätý
4 tohto posolstvaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved