SK » Posolstvá»


Snaž sa Ma potešiť, to je to, čo si želám

22. marec 2005

(Veľká noc - utorok svätého týždňa 2005)

Ja som. Všetko, čo požadujem je vernosť a láska. Starostlivo zachovávaj Moje Slovo.

Pane! Ako by som mohla mať silu neustále sledovať a kontemplovať Toho, ktorý ma poranil vnútri môjho srdca? Ty vieš, Pane Ježišu, že som nebola ochotná študovať a učiť sa teológii, Poznaniu alebo Svätej Múdrosti. Chýbala mi Múdrosť, ktorá pochádza od Teba. Postrádala som všetko Sväté, ani som nikdy nevynikala v nejakých cnostiach, skôr naopak. Napriek tomu si ma v tomto poľutovaniahodnom stave niesol na Svojich Krídlach, aby som sa neunavila. Ponúkol si mi nespočítateľne milostí, aby som Ťa počula, aby som Ťa videla, aby som s Tebou hovorila. - A spoločne, Majestát, radca a Pán Všetkého, sme vystúpili na nebesá, kde si ma vyniesol do Nebeských Nádvorí a duchovného života v Tebe!

Tvoje Kráľovstvo ku mne prišlo zadarmo ... povznášajúca cesta k životu. Si známy tým, že skúmaš srdcia, preto Ťa pozývam, aby si skúmal moje srdce, lebo viem, že som nevykonala nič svätého. Cítim, že som ešte nevyzliekla svoje previnenia, naopak mám dojem, že sa ešte znásobili. A čo sa týka Tvojich prikázaní, mám pocit, že som ich porušila niekoľko.

Cesta života znamená prebývať v disciplíne - dodržala som sľuby, ktoré som Ti dala? Naplnila som vôbec svoje záväzky? Aj o tom pochybujem. A napriek tomu, Ty si stále so mnou, aj napriek všetkým mojim zlyhaniam. Tvoje Svetlo ma neustále obklopuje, fascinuješ ma Svojou uchvacujúcou Prítomnosťou a k tomu Tvoja žiara je nado mnou.

Mám pocit, ako keby si nemal záujem o nikoho iného, ako keby na zemi nezostal nikto iný okrem mňa, akoby som ja bola Tvoja jediná láska - vyvolená! Písmo hovorí:1 "Hospodin stráži dych človeka, skúma všetky zákutia vnútra." Potrebujem, aby si ma dôkladne preskúmal a poradil mi, kde Ti nestačím a kde som zlyhala. Milosrdný Pane, Záštita nášho života, zmiluj sa nado mnou hriešnikom.

Zaštepil som ťa na Seba, aby si rástla v Mojom Duchu a v Mojej Láske. Vassula, láska je nadovšetko. Oživuje všetky ostatné cnosti. Moja Zvrchovanosť nad všetkým Ma robí zhovievavým ku všetkým. Vládnem každému s veľkou zhovievavosťou. Možno ste všetci nehodnými hriešnikmi, ale Moja trpezlivosť je veľká. To všetko ťa má naučiť tomu, ako sa správať k druhým. Keď súdiš, spomeň na Moju miernosť, keď si súdená, hľadaj Moje milosrdenstvo. Áno, dovoľujem si skúšať ťa, aby som si overil, že si hodná byť so Mnou. Nedovoľ, aby tvoja nádej bola márna. Dosiahnuť dokonalosť je to, čoho si žiadam od každého z vás. Snaž sa Ma potešiť, lebo to je to, čo si želám. Vytrvaj na ceste spravodlivosti a Ja, Najvyšší, sa o teba budem starať. Ešte raz, neboj sa rozbúreného mora.2 Moja sláva sa objaví na Východe.

Cirkev sa vo vašich časoch ocitla pod nátlakom. Západný svet odpadol. Diabol ich povzbudzuje, aby propagovali relativizmus, sekularizmus, liberalizmus, materializmus a absolútny nedostatok rešpektu voči životu. Také zlá pochádzajú od diabla, ktorý sa pokúša zničiť Moju Cirkev, Moje Prikázania a Môj Zákon aj všetku hodnotu života. Moja Cirkev je v takom zmätku kvôli svojmu rozdeleniu, a ak je slabá, tak je to kvôli hriechu rozdelenia v hierarchii Cirkvi. Ich duch nereaguje na Moje výzvy na pokánie a na zmierenie. Tento duch nadutej pýchy by mal byť nahradený duchom pokory a miernosti, duch predpojatosti duchom nestrannosti, duch strachu duchom dôvery, duch tvrdohlavosti duchom miernosti. Potrebujem, aby sa zmierili. Je nutné, aby bola Cirkev skonsolidovaná, jednota odhalí všetky ich omyly a zabráni tomu, aby sa ďalej množili.3 Tieto omyly, ktoré sú vnucované odpadlíkmi, aby prenikli do Mojej Cirkvi. Ozajstní duchovní vodcovia sú potrební v Mojej Cirkvi viac, ako kedykoľvek inokedy. Nech kazatelia v Mojej Cirkvi kážu, ako sa páči Mne. Nech nikto nepatrí medzi tých, ktorí sa obmedzujú na kázanie toho, čo je neduchovné, pretože títo ľudia Ma netešia. Mám veľkú bolesť, keď počujem neduchovné kázanie bez života. Čo mám dnes povedať? Mám im gratulovať? Mám im gratulovať, keď je ich duch plný prázdnych slov? Keď v ich duchu pretrvávajú pochybnosti minulosti? Byť jedno, je Môj Príkaz a vždy bol Môj Príkaz všetkým Cirkvám. Žite v pokoji4 a mier príde na celý svet. Uznajte, že ste Ma klamali, a tak sa zbavte tiaže svojho hriechu. Neboli ste všetci pokrstení v Nás? A neboli ste odetí do Mňa? Tak aké sú medzi vami rozdiely? Vy všetci ste jedno vo Mne.

Hlásaj, Moja Vassula, Moje Slová a konaj podľa nich. Vyslovil som Svoju Vôľu v tebe. Uložil som ti povinnosť, urobiť všetko, čo som ti povedal. Nemaj pochýb o Mojej Moci a o Mojej Autorite. Nechávam ťa zakúšať ťažkosti, ale tieto nebudú prekážať Mojej Moci ani Mojej Autorite. Moja Vôľa sa nakoniec stane napriek tomu, čomu väčšina tvojich oponentov verí ... dokončím v tebe Svoje Dielo. Vždy Ma uctievaj viac než ľudí. Buď ku Mne úprimná a zostaň verná, Moje dieťa, tak ako som Ja verný tebe. Priľni ku Mne a zostaň slabá, aby som Ja mohol byť naďalej tvojou silou. Miluj Ma nadovšetko. Ja Ježiš, Syn Boží a Spasiteľ ťa žehnám. ic

(Neskôr:)

Pane?

Ja Som. Načúvaj svojmu Učiteľovi. Áno, znášaj všetko s láskou. Dcéra, volaj Ma, kedykoľvek si praješ. Niektorí ľudia uznajú tieto Diela a iní nie. Buď si vždy vedomá Mojej Mocnej Prítomnosti. Ponechaj všetko v Mojich Rukách, maj vieru a dôveruj. Žiadne z Mojich Slov nie je zbytočné. Poď, Ja a ty, spoločne. Dovoľ Mi užívať ťa pre Svoju Slávu. A nezabudni: Ja Som, ktorý Som.

Krehké stvorenie, nebolo to zo žiadneho iného dôvodu, než pre Moju vernú lásku, že som zachránil teba a ostatných Svojím očistným Ohňom a obnovou v Duchu Svätom ... nezabudni, že Ja som Autorom tohto zjavenia. Veľké sú Moje Tajomstvá viery. Veľká je Moja Láska k vám všetkým. Nikdy nepochybujte. Obhajcom a Autorom tohto Hymnu Lásky je: Môj Svätý Duch. Ó Vassula, volaj Ma, áno! Uhas Môj smäd a rozhojni svoju lásku ku Mne. Vždy prijímaj Môj Kalich. My, nás? ic


2 pochopila som, že je tým symbolicky myslené 'ľudstvo'
3 tie omyly
4 pochopila som, že Pán chce, aby sa hierarchia zmierila a nastolila medzi sebou mierChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved