SK » Posolstvá»


Poveril som ťa, aby si hovorila v Mojom Mene

3. január 2006

Pokoj tebe. Pozri sa na Mňa. Moja priateľka a spoločníčka, pozri na svojho Kráľa a upevni svoje kroky ... vzdaj úctu Môjmu Svätému Menu, lebo som ti dovolil, aby si bola prítomná v Mojom Najsvätejšom Srdci a v Mojich Nádvoriach. Pomazal som tvoju hlavu olejom, aby si hlásala Moje Slovo a Moju Slávu po večné časy.

Napájať ľudoprázdne pustatiny a dávať stromom kvitnúť tam, kde je všetko mŕtve, je naozaj Mojou radosťou. Mojou rozkošou je dávať život! Zvrchovaný mocou a milosťou, Ja Som. Rozjímaj, dcéra, nad Mojimi divmi. Cestuješ po celom svete so Mnou, ktorý ťa obdaril výrečnosťou. Je správne na každom stretnutí povedať, že putujeme spoločne. Ako si vôbec mohla pomyslieť na to, že by Pastier opustil Svoje jahniatko? Poveril som ťa, aby si hovorila v Mojom Mene, opakovala Moje Slová a dala ľuďom spoznať Moju Vôľu. Aby si ich utešovala a povzbudzovala, aby Môj Duch spútaval zlých duchov. Musíš len otvoriť svoje ústa, aby som ich naplnil ...

Je dobre známe, že ústa cnostných sú životodarný prameň. Pery cnostných duší sýtia zástupy. Revolúciou tejto doby je neuznať Ma ako živého Boha. Moc týchto duchov temnoty má svoj skrytý pôvod na tej istej zemi, kde žijete. Pozerám sa na to zhora a zostávam rozhorčený, pretože toto sú, po tom všetkom, Moji synovia a Moje dcéry!1 Zaslepení hriechom si potom nikdy neuvedomia svoje viny. Tieto zlé sily vytvárajú vzburu a vo svojich terajších rozhovoroch popierajú Moju existenciu. Ale Ja vám hovorím: z Východu zažiari Moja Sláva, podnecovaná dychom Môjho Svätého Ducha. Východ povstane. Čakaj a uvidíš, Moje dieťa.

Priviesť Mojich synov a dcéry z diaľky, preniesť ich späť ku Mne bude to najmenšie, čo darujem Svojej Cirkvi, pretože väčším darom bude, keď sa Moja Cirkev zmieri a zjednotí. Lebo dnes je Moja Cirkev v zmätku a zmietaná zlým. Medzi pastiermi je nedôvera, keď príde na rozhovory o jednote. Mnohí z nich nehovoria pravdu. Na začiatku som ti zjavil, ako mrzačia Moje Telo.

Nebo smúti a mnohí z Mojich pastierov si neuvedomujú, ako sú Moje Oči zaliate krvavými slzami. Znamenia! Čo ste s nimi spravili? Ktorý z nich sa pokúšal pochopiť ich význam?

Postavil som ťa do tejto bitky vašich časov, do boja proti hriechu, tak hlavu hore, dcéra. Vyrovnávam cestu, po ktorej kráčaš, zatiaľ čo tvoje ruky nesú Moje Posolstvo, ktoré dáva život a ak na teba opozícia pritlačí, znášaj tento kríž pre Mňa. Som tu, aby som viedol tvoje kroky, rozumieš? Svoje Brány nechávam neustále otvorené pre tých, ktorí sa ku Mne navracajú. Zvestuj Posolstvo pokánia a pokračuj v pripomínaní právd, ktoré som ti dal. Veď Môj ľud, aby žil Pravý Život vo Mne. Maj dôveru, lebo Ja som po tvojom boku. ic

Poď!2 klaňaj sa nášmu Pánovi. Ja som Daniel, tvoj anjel strážny a strážca brány Spravodlivosti. Pán ti dá silu odolávať tvojim prenasledovateľom. Mocný a Slávny ťa povedie putami Lásky, aby si nad nimi triumfovala aj nad tými, ktorí utláčajú Jeho Diela. Emmanuel ťa bude strážiť vo Svojom Horúcom Objatí, zatiaľ čo ty sa od Neho budeš živiť. A ja sa budem radovať pri pohľade na to, ako si naveky pripútaná k Najvyššiemu, a ako sa na teba pozerám, Moje oči sa napĺňajú slzami radosti, raduj sa! Lebo nemáš ani potuchy o tom, čo ti Pán Boh ponúkol oného slávnostného dňa, keď sa k tebe priblížil, chvejúci sa dojatím a nespúšťajúci z teba Oči, pomazal ťa Svojimi pomazaním prekypujúcimi Rukami. A keď som sledoval tento úctu vzbudzujúci pohľad Spasiteľa, ako sa približuje ku Svojej milovanej, so Svojím Výzorom plným milosti, chvel som sa dojatím pri pohľade na túto úžasnú víziu. Potom sa, vždy tak láskavý Kráľ, o teba oprel a pomazal ťa. Oživil ťa. Dal ti prekvitnúť.

Ó Bože tak milosrdný a súcitný! Vzdávam Ti chválu, Môj Pane! Každé Dielo, ktoré konáš je plné Majestátu, a Tvoja Spravodlivosť sa nemôže nikdy zmeniť! Šťastní sú všetci, ktorí nachádzajú záštitu v Tebe! Lebo Ty konáš zázraky pre tých, ktorých miluješ ...

Vassiliki, som tiež tvoj strážca. Húževnato, ako ťa bezbožní trýznia, ťa budem vždy tešiť a žehnať ti ... vrúcne modlitby pomazaných bývajú vždy veľmi mocné. Modli sa teda s dôverou. Ja, Daniel, ti prinášam Pánov Pokoj. Vnímaj, ako ťa miluje! Daniel.


1 sily temnoty, ktoré sú nám neustále v pätách, aby nás pokúšali a ničili: 'po tom všetkom' tu znamená: sú za všetkým, všetko ženú istým smerom, atď ...
2 hovoril môj anjel DanielChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved